Регистър на издадени разрешения за строеж 2014


№ по ред

Дата

Възложител/
Собственик

Строеж

Категория

№ на имота
/УПИ, кв./

Населено място

1. 09.01.2014 г. Енчо Въчев Енчев "Фотоволтаична централа до 5кW на покрива на съществуваща сграда" 44327.503.226
УПИ ІV, кв.138
гр.Луковит
2. 16.01.2014 г. "Абламилк"
ЕООД
"Фотоволтаична централа до 30кW на покрива на съществуваща масивна сграда" 44327.502.1024
УПИ ІІІ, кв.16
гр.Луковит
3. 30.01.2014 г. Александър Йорданов Николов "Жилищна сграда" V УПИ VІ-160,
кв.35
с. Петревене
4. 04.02.2014 г. Община Луковит "Модулен наблюдателен комплекс – кула за видеонаблюдение за превенция на горски пожари в землището на с.Торос, община Луковит" ІV ПИ 640002 з-ще на Торос
5. 05.02.2014г. Нели Връбчева Величкова "Ограда, изцяло разположена в имота, във вид бетонови колове и телена мрежа в участъци към УПИ ІІІ-341 и І-339" УПИ ХІІІ-339, кв.31 с.Петревене
6. 13.02.2014г. "Поника – Инвест"ЕАД "Предприятие за сушене на плодове и зеленчуци" с подобекти: 1"Цех за производство на сушени плодове и зеленчуци"; 2."Основен ремонт и реконструкция на склад за сушени плодове и зеленчуци" 3."Основен ремонт и реконструкция на административно-битова сграда" V 44327.502.1040
УПИ ХХІ, кв.234
гр.Луковит
7. 13.02.2014г. "Поника – Инвест"ЕАД "Външен водопровод в участък между ок 809;838 и СВО за УПИ ХХІ, кв.234" ІІІ Улица с ОК 809;838, ПИ 44327.502.3006 гр.Луковит
8. 14.02.2014г. Община Луковит "Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Луковит" с подобект: "Външно ел.захранване 20/0.4кV и БКТП, м."Панега"" ІІ ПИ 44327.80.25 и 44327.115.417 гр.Луковит
9. 20.02.2014г. Татяна Петкова Богданова "Лятна кухня с баня и тоалетна" VІІІ-457, кв.23 с.Торос
10. 27.02.2014г. Дойчин Дойчинов Димитров "Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в УПИ ІV, кв.74" 44327.502.9806 УПИ ІV, кв.74 гр.Луковит
11. 18.03.2014г. Васил Иванов Стоянов "Преустройство на магазин за хранителни стоки в първи етаж на същ.сграда в игрална зала за хазартни игри и магазин за хранителни стоки" V 44327,502,2611
УПИ ІІІ, кв.128
гр.Луковит
12. 19.03.2014г. Зорница Лъчезарова Йотова "Еднофамилна жилищна сграда" V УПИ V-889,893, кв.77 с.Торос
13. 25.03.2014г. Дойчин Дойчинов Димитров "Плътна ограда с височина до 2.20м., изцяло разположена в УПИ ІV, кв.74" 44327.502.9806 УПИ ІV, кв.74 гр.Луковит
14. 02.04.2014г. Светла Цв.Банкова-Стоянова, Мона Ан.Банкова и Пенка Цв.Стоева "Пристроямане към съществуваща жилищна сграда за магазин за хранителни стоки" V УПИ VІІІ-90, кв.114
ПИ44327.502.90
гр.Луковит
15. 02.04.2014г. Косто Петков Петров "Водопроводно отклонение" V УПИ Х, кв.97 ПИ 44327.502.1811 гр.Луковит
16. 11.04.2014г. Апостол Шибилев Филев и Фани Мих. Асенова "Плътна ограда с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота по дворищно-регулационните линии и ажурна към улицата" УПИ V-117, кв.7 с.Румянцево
17. 17.04.2014г. ЕТ"Вико-Слав-Михаил Вътов" "Преустройство и ремонт на част от същ.търговски комплекс в магазин за хранит. и промишлени стоки"Т-Маркет"" V УПИ І, кв.68
ПИ 44327.502.2806

гр.Луковит

18. 20.05.2014г. Дойчин Дойчинов Димитров "Еднофамилна жилищна сграда и гараж" V УПИ ІV, кв.74
ПИ 44327.502.9806
гр.Луковит
19. 20.05.2014г. Община Луковит "Второстепенна постройка на допълващото застрояване-навес с обслужващ характер" УПИ ІІ, кв.74 с.Ъглен
20. 20.05.2014г. Ани Радославова Методиева "Водопроводно отклонение" V УПИ V-629, кв.31 с.Торос
21. 20.05.2014г. Радка Георгиева Илиева и Найден Атанасов Илиев "Плътна ограда с височина до 2,20м., към УПИ VІІ-1005, изцяло разположена в имота" УПИ VІІІ-1006, кв.79 с.Дерманци
22. 22.05.2014г. Веселин Иванов Василев "Ажурна ограда – колове и мрежа с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота, по дворищно-регулационната линия към УПИ VІІІ-483" УПИ ІІІ-483, кв.17 с.Петревене
23. 22.05.2014г. "Полихим-СС"ООД "Цех за селективна очистка" V УПИ VІ, кв.233 ПИ 44327.502.9781 гр.Луковит
24. 29.05.2014г Община Луковит Обект "Уличен водопровод от ОТ 302 до ОТ 297 по Регулационния план на гр.Луковит" ІІІ Участък от улица от ОТ 302 до ОТ 297, ПИ 44327.502.9536 гр.Луковит
25. 29.05.2014г. Росица Петкова Стоянова "Плътна ограда с височина до 2,20м. мерено от по-ниския терен, разположена изцяло в УПИ V-5, кв.7 " УПИ V-5, кв.7 с.Пещерна
26. 06.06.2014г. Димитър Иванов Димитров 1."Плътна ограда с вис. до 2,20м. разположена изцяло в имота по западната му граница и ажурна ограда по всички останали граници с изключение на тази към ПИ с кад.№177005
2."Навес за паркиране на автомобили по границата за която е предмидена плътна ограда"
ПИ с кад.№177003 з-ще Румянцево
27. 06.06.2014г. "ДИБ-2004" ЕООД "Ажурна ограда по висички граници с изключение на тази към ПИ с кад. №177003" ПИ с кад.№177005 з-ще Румянцево
28. 06.06.2014г. "Белисима 72" ЕООД "Басейни – 2 броя с общ обем до 100 м3 в ограден поземлен имот" VІІ-244 , кв.53 с.Петревене
29. 19.06.2014г. Радка Николаева Гинева "Стопанска постройка" УПИ ІІІ-31, кв.2 с.Румянцево
30. 30.06.2014г. "Маримпекс-МГ АГРО"ООД

Обект 1:"Преместване на съществуваща автовезна и покриването и с метален навес и бариера"

Обект 2: "ПРозирна ограда изцяло разположена в УПИ ІV-1253 по границата към УПИ Х-1254, кв.125"

V

УПИ ІV-1253, кв.125

ПИ44327.502.90

с.Дерманци
31. 30.06.2014г. "Маримпекс-МГ АГРО"ООД "Прозирна ограда ограничаваща технологичната площадка на силозно стопанство изцяло разположена в имот със смесено предназначение І-165079" І-165079 з-ще с.Дерманци
32. 24.07.2014г. Зорница Лъчезарова Йотова "Плътна ограда с височина до 2,20м.,изцяло разположена в имота на възложителя, по границите с УПИ VІ-894, ХІХ-892, ІІ-890 и УПИ ІІІ-888, кв.77 УПИ V-889, кв.77 с.Торос
33. 28.07.2014г. Благовест Христов Бъчваров "Плътна ограда с височина до 2,20м.,изцяло разположена в имота на възложителя, по уличната регулационна линия"

УПИ ІІІ-103 и УПИ ІV-103, кв.17

с.Дъбен

34. 31.07.2014г. "Поника Инвест"АД "Реконструкция, преустройство и промяна предназначението на сграда /ПИ с идентификатор 44327.502.1040.5/ за обособяване на специализиран малък обект за дестилация" V

УПИ ХХІ,кв.234

ПИ 44327.502.1040

гр.Луковит
35. 07.08.2014г. ЕТ"Владас-Вл.Даскалов" "Плътна ограда с височина до 2,20м.,изцяло разположена в имота на възложителя, по североизточната граница към УПИ ХІІ и прилежаща улица"

УПИ Х, кв.234

ПИ 44327.502.9814

гр.Луковит
36. 14.08.2014г. Зорница Лъчезарова Йотова "Еднофамилна жилищна сграда" V УПИ V-889,893, кв.77 с.Торос
37. 14.08.2014г. Мара Гергова Радева,Йотко Георгиев Йотков Марина Георгиева Йотова и Мая Йотова Генова "Надстрояване на съществуваща плътна ограда с височина 1.60м., до височина 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителите" УПИ VІ-25, кв.73 с.Ъглен
38. 14.08.2014г. Петър Иванов Пешев "Ажурна ограда – бетонови колове и оградна поцинкована мрежа с височина до 2,20м., изцяло разположена в имота на възложителя" ПИ 44327.266.21 з-ще Луковит
39. 12.09.2014г. "ВАДИВА" ЕООД "Ел.захранване 20кV и трафопост на МВЕЦ "Румянцево-2"" ІІІ ПИ 000140, улица с ОК 65;67 и мост м/у кв.25, 19 и 13 с.Румянцево
40. 02.10.2014г Борислав Владимиров Мирчев, Петя Владимирова Павлова и Лилия Борисова Митева "Плътна ограда – изцяло разположена в имота, по южната му граница, към УПИ ХV " УПИ ХVІ, кв.160, ПИ 44327.503.311 гр.Луковит
41. 10.10.2014г. Петруша Петкова Сурджийска "Ремонт и реконструкция на съществуваща едноетажна масивна сграда /МС/ в снег-бар " V УПИ І, кв.82ПИ 44327.502.2365 гр.Луковит
42. 20.10.2014г. Община Луковит Обект:”Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение –гр.Луковит“
Подобект: „Вътрешна газопроводна инсталация”
ІІ УПИ І, кв.12
ПИ 44327.502.1909
гр.Луковит
43. 23.10.2014г. ЕТ„Владас-Владимир Даскалов“ „Пристройка за складови нужди към складова сграда“ V УПИ Х, кв.234
ПИ 44327.502.9814
гр.Луковит
44. 07.11.2014г. Миглена Веселинова Грънчарова и Иван Димитров Грънчаров „Жилищна сграда на два етажа и басейн“ V УПИ ІІ, кв.25
44327.502.3007
гр.Луковит
45. 13.11.2014г. „Маримпекс МГ АГРО“ООД „Преустройство на част от МС в „Цех за сушене на плодове и зеленчуци““ V УПИ ІV-1253, кв.125 с.Дерманци
46. 13.11.2014г. Тотка Петрова Калчева-Каратанчева „Ограда във вид:Плътна с височина до 0,60м. над прилежащия терен и ажурна – до 2.20м., изцяло разположена в имота на възложителя – към УПИ VІІІ-690 и към УПИ V-687, кв.52” УПИ VІ-691, кв.52 с.Дерманци
47. 11.12.2014г. „Маримпекс МГ АГРО“ ООД „Преустройство на помещения от съществуваща масивна сграда /МС/ в „Автосервиз““ V УПИ ІV-1253, кв.125 с.Дерманци
48.    11.12.2014г. Община Луковит и ЕТ“МИМИ-ПОЛ-Пламен Петров“ „Преустройство на съществуващи търговски помещения от МС в агроаптека” V УПИ І, кв.140
ПИ
44327.503.197
гр.Луковит
49. 18.12.2014г. Вася Ангелова Енчева „Стопанска постройка със селскостопанско предназначение” ПИ 44327.332.33 з-ще Луковит
https://www.livechatalternative.com/