Реализирани


Проект с наименование „Ремонт на общински път ІV-10347 Дъбен-Торос”

Източник на финансиране

„Публични инвестиционни проекти” ЕАД гр. София

Номер на договор

Споразумение от 05.10.2005 г.

Наименование на проекта

Ремонт на общински път ІV-10347 Дъбен-Торос

Цел на проекта

Осигуряване на нормална проходимост на пътя Дъбен-Торос, предотвратяване на възможността от пътно-транспортни произшествия, подобряване връзката на населените места, комуникиращи чрез общинския път.  

Основни дейности

 

Частичен ремонт на пътната настилка на общински четвъртокласен път ІV-10347 Дъбен-Торос.

Срок на изпълнение

 2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

119 998 лв.


Проект с наименование „Ремонт на общински път ІV-30044 Румянцево-Карлуково”

Източник на финансиране

„Публични инвестиционни проекти” ЕАД гр. София

Номер на договор

Споразумение от 05.10.2005 г.

Наименование на проекта

Ремонт на общински път ІV-30044 Румянцево-Карлуково

Цел на проекта

Осигуряване на нормална проходимост на пътя Румянцево-Карлуково, предотвратяване на възможността от пътно-транспортни произшествия, подобряване връзката на населените места, комуникиращи чрез общинския път.  

Основни дейности

 

Частичен ремонт на пътната настилка на общински четвъртокласен път ІV-30044 Румянцево-Карлуково.

Срок на изпълнение

 2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

118 514,51 лв.


Проект с наименование „Ремонт на общински път ІV-10345 Дъбен-Тодоричене”

Източник на финансиране

Изпълнителна агенция „Пътища” гр. София

Номер на договор

Писмо № 02-4120/01.07.2005 г. на МРРБ/ ИА ”Пътища”

Наименование на проекта

Ремонт на общински път ІV-10345 Дъбен-Тодоричене

Цел на проекта

Осигуряване на нормална проходимост на пътя Дъбен-Тодоричене, предотвратяване на възможността от пътно-транспортни произшествия, подобряване връзката на населените места, комуникиращи чрез общинския път.  

Основни дейности

 

Частичен ремонт на пътната настилка на общински четвъртокласен път ІV-10345 Дъбен-Тодоричене.

Срок на изпълнение

 2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

105 887 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2005 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2005 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 12.01.2005 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 34 продължително безработни лица за осъществяване на следните дейности:
- поддръжка на улици, обществени терени, санитарни възли;
-  ремонт на тротоарни настилки;
-  премахване на нерегламентирани сметища;
- охрана на общински обекти, селскостопанска продукция,
   опазване на обществения ред;
- поддръжка на парни котли и инсталации;
- домашен социален патронаж.

Срок на изпълнение

2005 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

73 860 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2005 г., дейност „Социален асистент”

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2005 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ”-дейност „СА” от 12.01.2005 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”, дейност „Социален асистент”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане, осигуряване на по-добра мобилност и жизнена среда на самотно живеещи хора със специфични потребности.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” на 43 самотно живеещи лица със специфични потребности от гр. Луковит и селата Бежаново, Торос, Карлуково, Ъглен, Дъбен, Тодоричене, Дерманци и Беленци, сключване на трудови договори с 25 асистенти за осъществяване на услуги в бита, административни услуги, придружаване до детско, учебно, здравно и други заведения, помощ в общуването, социални контакти, организиране на празници, разходки на лицата, ползващи се от услугата.

Срок на изпълнение

2005 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

64 262 лв.


Проект с наименование „Канализация улица „Симов дол” - Луковит от РШ 1 до РШ 6”

Източник на финансиране

Социалноинвестиционен фонд гр. София

Номер на договор

Споразумение за финансиране на Микропроект №58 от26.10.2004 г.

Наименование на проекта

Канализация ул. „Симов дол” - Луковит /от РШ 1 до РШ 6/
Проектът е част от обект „Градска канализация – Луковит, ул. „Симов дол” от РШ 1 до РШ 17”

Цел на проекта

Преустановяване на замърсяването на дере „Симов дол”, района около него и водите на река Златна Панега и елиминирането му като източник и разпространител на болести и зарази.   

Основни дейности

Изграждане на канализационен колектор за отпадни битови и дъждовни води по ул. „Симов дол” в гр. Луковит от РШ 1 до РШ 6, обиране на всички води – повърхностни, дъждовни и от частни имоти и заустването им чрез изграждащия се канал в колектора.

Срок на изпълнение

2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

202 221,92 лв.


Проект с наименование „По-голямо уважение към околната среда”

Източник на финансиране

Програма SPA на Корпус на мира

Номер на договор

04-313-031

Наименование на проекта

По-голямо уважение към околната среда

Цел на проекта

Повишаване екологичната култура и промяна на отношението към околната среда чрез обединяване на усилията на образователните институции, местната власт и гражданството за създаване на Екоцентър.

Основни дейности

Създаване на Екоцентър в СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит като място за получаване и разширяване на знанията в област „Околна среда” – ремонт и оборудване на помещение в училището, обособяване на 10 учебни места с 5 компютъра, интернет връзка, библиотечен и филмотечен екофонд, образователни мероприятия с 55 ученици от СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит, НУ „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит и членовете на Екоклуб „Детелини 2” по теми „Разделно събиране на отпадъци”, „Рециклиране на отпадъци”, „Природен парк „Студенец” и „Карст на територията на Община Луковит”. 

Срок на изпълнение

2004 г. – 2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Джанис Кроу – доброволец в „Корпуса на мира”

Партньори

Екоклуб „Детелини 2” гр. Луковит

СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит

Стойност на проекта

Програма SPA на Корпус на мира – 3 945,22 USD

Община Луковит – 3 555,70 USD и нефинансов принос (доброволчески труд, оборудване) на стойност 1 697,44 USD

„Шеле България” ЕООД гр. София – 943 USD


Проект с наименование „Реконструкция на тласкателен водопровод в с. Бежаново”

Източник на финансиране

Социалноинвестиционен фонд гр. София

Номер на договор

Споразумение за финансиране на Микропроект №170 от 07.11.2003 г.

Наименование на проекта

Реконструкция на тласкателен водопровод в с. Бежаново

Цел на проекта

Прекратяване на честите повреди по водопровод в с. Бежаново, подобряване качеството на питейната вода, елиминиране спирането на водоподаването, намаляване на риска от заболявания вследствие влошеното качество на водата.   

Основни дейности

Реконструкция на стар етернитов водопровод с ф 200 мм и дължина 1780 м и подмяна на същия с полиетиленови тръби с висока плътност.

Срок на изпълнение

2004 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

126 518,61 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2004 година

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2004 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 30.12.2003 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 126 продължително безработни лица за осъществяване на следните дейности:

- поддръжка на улици, обществени терени, санитарни възли;

-  почистване и оформяне – поречието на река Златна

   Панега, Градска градина-Луковит, кв. „Чукара”-Луковит;

- охрана на общински обекти, селскостопанска продукция,

   опазване на обществения ред;

- поддръжка на парни котли и инсталации;

- домашен социален патронаж.

Срок на изпълнение

2004 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

255 583,56 лв.


Проект с наименование „Красива България” 2004 година

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика

Програмата за развитие на ООН /ПРООН/

Процедура

Компонент 1 – Сгради с туристическа значимост, места за отдих и др.

Компонент 2 – ремонт и обновяване на детски градини

Номер на договор

Меморандум за разбирателство от 28.08.2004 г.

Наименование на проекта

Красива България 2004 г.

Цел на проекта

Ремонт на административната сграда на Община Луковит за определяне мястото й в обновената централна градска част, осигуряване на временна заетост и възстановяване трудовите навици на продължително безработни лица.

Основни дейности

Ремонтни дейности по покрив и фасада на сградата на Община Луковит, осигуряване на цветово съчетание в новия архитектурен ансамбъл на града.

Срок на изпълнение

2004 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

49 997,92 лв.

Община Луковит участва с 50% от общата стойност


Проект с наименование „Преустройство на съществуващ склад и пристройка към него за екологосъобразно съхранение на негодни и забранени за употреба пестициди в с. Карлуково”

Източник на финансиране

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите

Номер на договор

Договор № 3527/02.06.2003 г.

Наименование на проекта

Преустройство на съществуващ склад и пристройка към него за екологосъобразно съхранение на негодни и забранени за употреба пестициди в с. Карлуково

Цел на проекта

Създаване на оптимални условия и надеждна организация в съответствие с изискванията на „Правилника за производство, търговия, съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни вещества” за съхранение на растително-защитните препарати на територията на Община Луковит в общо складово помещение и предотвратяване на екологични инциденти.     

Основни дейности

Изграждане на общо складово помещение за съхранение на растително-защитни препарати в землището на с. Карлуково, (масив 18, парцел 28) и осигуряване на компетентен контрол за тяхното опазване и съхранение.

Срок на изпълнение

2003 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

119 403,96 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2003 година

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2003 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 2002 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане, осигуряване на възможности за отдих чрез почистени улици, площади, зелени площи, дворни пространства на обществени сгради, места за почивка на територията на Община Луковит.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 100 продължително безработни лица за осъществяване на следните дейности на територията на град Луковит и селата Румянцево, Карлуково, Дерманци, Торос, Бежаново и Ъглен:

- почистване на зелени площи и благоустрояване на града;

-  поддържане и охрана на Дом за деца и младежи с физически увреждания и съхранен интелект, Многопрофилна болница за активно лечение, средно общообразователно училище, основни и начални училища, детски градини, дворни места и спортни площадки.

Срок на изпълнение

2003 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

217 967,20 лв.


https://www.livechatalternative.com/