Реализирани


Проект с наименование „Красива България” 2008

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика

Процедура

Мярка „Подобряване на градската среда”
Мярка „Социална инфраструктура”

Номер на договор

Меморандум за разбирателство от 29.01.2008 г.
Читалище „Съзнание” гр. Луковит                                                

Наименование на проекта

Красива България 2008 г.

Цел на проекта

Ремонт на обекти с културна значимост и места за отдих и туризъм.

Основни дейности

 

Ремонтни дейности на:
- сграда на Народно читалище „Съзнание” гр. Луковит;
- ограда на Градска градина гр. Луковит.

Срок на изпълнение

2008 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

176 500 лв.
Община Луковит участва с 50% от общата стойност


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2008 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2008 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 2007 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 39 продължително безработни лица за осъществяване на комунално-битови дейности, социални дейности, охрана и поддръжка, дейности с траен характер.

Срок на изпълнение

 2008 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

139 747, 16 лв.


Проект по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 2008 дейност „Социален асистент”

Източник на финансиране

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Процедура

Процедура 2008 г.

Номер на договор

Договор по НП „АХУ” от 2008 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „АХУ”, дейност „Социален асистент”

Цел на проекта

Предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като социални асистенти.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” на 39 души с трайни увреждания или тежко болни самотно живеещи хора от гр. Луковит и селата Бежаново, Торос, Дерманци, Карлуково, Тодоричене, Ъглен и Петревене, сключване на трудови договори с 16 асистенти за период от 12 месеца за създаване на условия за задоволяване на ежедневните потребности на лицата, ползващи се от услугата.

Срок на изпълнение

 2008 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

55 593,60 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2007 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2007 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 2006 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 44 продължително безработни лица за осъществяване на комунално-битови дейности, социални дейности, охрана и поддръжка, дейности с траен характер, както следва:
- зимно и лятно поддържане, почистване на улици и  
  обществени терени в гр. Луковит;
- освежаване и ремонт на Градска градина-Луковит;
- почистване коритото на река Златна Панега в частта на
  Геопарк „Искър-Панега”;
- премахване нерегламентирано сметище в кв. „Изток”;
- ремонт на тротоарни настилки;
- екопатрули в Геопарк „Искър-Панега”;
- оказване на помощ при работа с ромската общонст;
- охрана и поддръжка на сградите на бившето Неврологично
  отделение, Градска тоалетна в Луковит, сградите на
  кметство Дъбен, кметство Пещерна и Общинска
  администрация Луковит.

Срок на изпълнение

 2007 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

124 421 лв.


Проект по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 2007 дейност „Социален асистент”

Източник на финансиране

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Процедура

Процедура 2007 г.

Номер на договор

Договор по НП „АХУ” от 2007 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „АХУ”, дейност „Социален асистент”

Цел на проекта

Предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като социални асистенти.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” на 37 души с трайни увреждания или тежко болни самотно живеещи хора от гр. Луковит и селата Бежаново, Торос, Ъглен и Петревене, сключване на трудови договори с 11 асистенти за период от 12 месеца за създаване на условия за задоволяване на ежедневните потребности на лицата, ползващи се от услугата.

Срок на изпълнение

 2007 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

34 584 лв.


Проект с наименование „Създаване на Център за професионално обучение към Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” гр. Луковит ”

Източник на финансиране

Програма ФАР

Процедура

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 2004/006-070.01.01 „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”

Номер на договор

BG 2004/006-070.01.01.007

Наименование на проекта

Създаване на Център за професионално обучение към Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” гр. Луковит

Цел на проекта

Съдаване на Център за професионално обучение на възрастни с 10 професии

Основни дейности

 

Ремонтни дейности в помещенията, предназначени за теоретични занимания. Откриване на Центъра за професионално обучение на възрастни. Лицензиране към НАПОО на десет професии, девет от които с І-ва професионална степен – заварчик, шлосер, работник в керамично производство, помощник в строителството, растениевъд, животновъд, цветарство, билкарство, шивач и една с ІІ-ра професионална степен – монтьор на селскостопанска техника. Включване на 60 безработни лица (мъже и жени), живеещи на територията на общината и съгласувани с Дирекция „Бюро по труда”-Луковит, в три курса на обучение – растениевъдство, животновъдство и строител. Създаване на Средносрочна програма за професионално обучение на рисковите групи.

Срок на изпълнение

2006 г. – 2007 г.

Бенефициент

Възложител – Министерството на труда и социалната политика
Изпълнител – ПГСС „Сергей Румянцев” гр. Луковит

Партньори

Община Луковит
Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование” гр. Луковит

Стойност на проекта

55 713 евро


Проект с наименование „Геопарк „Искър-Панега” - Създаване на интегриран геотуристически продукт за подобряване на устойчивото икономическо развитие на община Луковит”

Източник на финансиране

Програма ФАР

Процедура

BG0202.02 ESC.G.DBET „Развитие на българския екотуризъм”

Номер на договор

BG0202.02.ESC.G.DBET.005

Наименование на проекта

Геопарк „Искър-Панега” - Създаване на интегриран геотуристически продукт за подобряване на устойчивото икономическо развитие на община Луковит

Цел на проекта

Да се създаде първия в България геопарк като средство за популяризиране на националния геотуристически потенциал, да се създаде интегриран туристически продукт на базата на геоложкото и геоморфоложко наследство на Карлуковския карстов район и каньона на река Панега, да се създаде жизнеспособен и разнообразен екотуристически продукт, който да стимулира устойчиво социално-икономическо развитие на Община Луковит.  

Основни дейности

 

Създаване на Геопарк „Искър-Панега” с два микрорайона – Крайпътен ландшафтен парк „Панега”и Карлуковски карстов комплекс, изграждане на туристическа инфраструктура –  дървени мостове, беседки, стълби, заслони, места за пикник, платформи, обособяване на туристически маршрути чрез трасиране на пътеки и поставяне на табели, изготвяне на оценка на потенциала на дестинацията и на маркетингова стратегия за нейното по-нататъшно развитие.

Срок на изпълнение

2004 г. – 2006 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

Пълноправен партньор – Българска асоциация за селски и екологичен туризъм
Асоциирани партньори – Българска федерация по спелеология, Български туристически съюз, Областна администрация Ловеч

Стойност на проекта

202 483 евро


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2006 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2006 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОС” от 2005 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 55 продължително безработни лица за осъществяване на общополезни дейности с траен характер:
- почистване на канали за отводняване;
-  изграждане на пътна настилка в изостанали квартали;
-  премахване на нерегламентирани сметища;
- охрана и поддръжка на обществени сгради.

Срок на изпълнение

2006 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

138 936 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” 2006 г., дейност „Социален асистент”

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2006 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ”-дейност „СА” от 2005 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”, дейност „Социален асистент”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, които са обект на месечно социално подпомагане, осигуряване на по-добра жизнена среда на хора с увреждания и тежко болни самотно живеещи хора.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” на 40 души с трайни увреждания или тежко болни самотно живеещи хора от гр. Луковит и селата Бежаново, Торос, Карлуково, Ъглен, Дъбен, Тодоричене, Дерманци и Беленци, сключване на трудови договори с 41 асистенти за период от 12 месеца за създаване на условия за задоволяване на ежедневните потребности на лицата, ползващи се от услугата.

Срок на изпълнение

2006 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

110 120 лв.


Проект с наименование „Канализация ул. „Симов дол” - Луковит /от Преливник 3 до РШ 17/”

Източник на финансиране

„ПИП” АД гр. София

Номер на договор

Споразумение от 14.07.2006 г.

Наименование на проекта

Канализация ул. „Симов дол” - Луковит /от Преливник 3 до РШ 17/
Проектът е част от обект „Градска канализация – Луковит, ул. „Симов дол” от РШ 1 до РШ 17”

Цел на проекта

Преустановяване на замърсяването на дере „Симов дол”, района около него и водите на река Златна Панега и елиминирането му като източник и разпространител на болести и зарази.   

Основни дейности

 

Изграждане на канализационен колектор за отпадни битови и дъждовни води по ул. „Симов дол” в гр. Луковит от Преливник 3 до РШ 17 – участъкът е основно по ул. „Н. Йорданов”, обиране на всички води – повърхностни, дъждовни и от частни имоти и заустването им чрез изграждащия се канал през Преливник 3 в Кръгоярското дере.

Срок на изпълнение

2006 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

120 000 лв.


Проект с наименование „Красива България” 2005

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика
Програмата за развитие на ООН /ПРООН/

Процедура

Процедура 2005

Номер на договор

Меморандум от 08.04.2005 г.

Наименование на проекта

Красива България 2005 г.

Цел на проекта

Осигуряване на временна заетост и възстановяване трудовите навици на продължително безработни лица.

Основни дейности

 

Ремонтни дейности по покрив на Национален пещерен дом с. Карлуково, изграждане на детска площадка в Градска градина гр. Луковит.

Срок на изпълнение

2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

74 000 лв.
Община Луковит участва с 50% от общата стойност


Проект с наименование „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с. Ъглен, ул. „Иглен”

Източник на финансиране

„Публични инвестиционни проекти” ЕАД гр. София

Номер на договор

Споразумение от 14.07.2005 г.

Наименование на проекта

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – с. Ъглен, ул. „Иглен”

Цел на проекта

Подобряване състоянието на водоснабдяването в с. Ъглен и качеството на подаваната питейна вода, преустановяване на изтичането на питейна вода в почвените слоеве, намаляване възможността от аварии по водопроводни клонове.  

Основни дейности

 

Реконструкция на част от водопровод в с. Ъглен по улица „Иглен” с полиетиленови тръби с висока плътност РЕ HD и характеристики PE 100 /MRS 10 Mpa/, SDR 17 /PN 10 bar/, изпълнение с челна заварка, диаметрите на водопроводите са еквивалентни диаметри на азбестоциментовите тръби при съпоставимост на скорост и хидравличен наклон, спазване на изискването за минимален диаметър на уличен водопровод Dy 80 мм.

Срок на изпълнение

 2005 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

108 148 лв.


https://www.livechatalternative.com/