Реализирани


Проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд за деца”

Източник на финансиране

Програма „Партньорска мрежа за благотворителност”

Процедура

Програма „Топъл обяд”

Наименование на проекта

Осигуряване на топъл обяд за деца

Цел на проекта

 

Подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през зимните месеци чрез осигуряване на пълноценен обяд за най-нуждаещите се деца, облекчаване бюджета на социално слаби семейства, увеличаване посещаемостта на учебните занимания, снижаване на заболяваемостта и оказване на психо-социална подкрепа на деца и родители в тежко социално положение.

Основни дейности

 

Предоставяне в продължение на 4 месеца на безплатен топъл обяд на стойност 2 лв. на ден на 60 деца, обучаващи се в НУ „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит.

Срок на изпълнение

2010 г. – 2011 г.

Бенефициент

БЧК Ловеч

Партньор

Община Луковит

Стойност на проекта

11 340 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2010 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2010 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 2009 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 19 продължително безработни лица за осъществяване на комунално-битови дейности, социални дейности, охрана и поддръжка, дейности с траен характер на територията на град Луковит, както следва:
- зимно и лятно поддържане, почистване на улици и 
  обществени терени;
- ремнот на тротоари;
- освежаване и ремонт на Попска и Градска градина;
- поддръжка на Спортна зала, Градски сатдион, сграда на
  бивше Неврологично отделение, Градска тоалетна;
- оказване на помощ при работа с ромската общонст;
- работа в специализирани институции за социални услуги
  на хора с увреждания.

Срок на изпълнение

 2010 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

26 313,43 лв.


Проект с наименование „Пълноценни грижи за децата с физически увреждания в ДДФУ-Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”

Номер на договор

BGО51PO001-5.2.03-0023

Наименование на проекта

Пълноценни грижи за децата с физически увреждания в ДДФУ- Луковит

Цел на проекта

Развитие на социалните услуги и дейности в подкрепа на децата, отглеждани в институцията, чрез предоставяне на комплексни образователни, обучителни и терапевтични програми и организиране на свободното време, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. Повишаване на квалификацията и мотивацията на персонала, ангажиран с отглеждането на децата.

Основни дейности

 

Ремонтни дейности в помещенията, където ще се предлага услугата, обучение на персонала, разработване и прилагане на индивидуални обучителни и терапeвтични програми за деца, методология и наръчник за социална работа с деца с физически  увреждания и кампания за информиране на обществеността.

Срок на изпълнение

2009 г. – 2010 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

”Център за регионално развитие” ООД

Стойност на проекта

182 512,82 лв.


Проект с наименование „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Процедура

BG161PO005/08/1.30/01/01 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ОС 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”

Номер на договора

58-131-С-112 от 12.01.2009 г.

Наименование на проекта

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Луковит

Цел на проекта

Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект от страна на Община Луковит, с който впоследствие общината да може да кандидатства за финансиране по приоритетна Ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” за инфраструктурен проект.

Основни дейности

Подготовка на комплекта изискуеми документи за инвестиционен проект за канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води, дейности за информираност и публичност, мониторинг и контрол, докладване на нередности, отчети и одити.

Период на изпълнение

 2009 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

419 600 лв., от които:
европейско съфинансиране – 335 680 лв.
национално съфинансиране – 83 920 лв.


Проект с наименование „Защитено жилище за младежи с физически увреждания в гр. Луковит”

Източник на финансиране

Програма ФАР

Процедура

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 2006/018-343.01.01 „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи” (фаза 3)

Номер на договор

BG 2006/018-343.01.01-2.29

Наименование на проекта

Защитено жилище за младежи с физически увреждания в гр. Луковит

Цел на проекта

Въвеждане на услугата „защитено жилище” в гр. Луковит като възможност младежите с физически увреждания, напускащи Дома за деца с физически увреждания гр. Луковит, да водят независим живот.

Основни дейности

 

Строително-ремонтни дейности, оборудване и обзавеждане, подбор на персонал, настаняване на младежи с физически увреждания.

Срок на изпълнение

2009 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

97 714,47 евро


Проект по Национална програма „Социални услуги в семейна среда” 2009 г.

Източник на финансиране

Национална програма „Социални услуги в семейна среда” 2009 г.

Процедура

Процедура 2009 г.

Номер на договор

Договор по НП „СУСС” от 31.03.2009 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „Социални услуги в семейна среда”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост на безработни в предоставяне на качествени грижи на възрастни хора и на хора с увреждания, без откъсване от семейната среда.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на 22 души с увреждания и възрастни хора, сключване на трудови договори с 9 безработни лица за осъществяване на дейност „Домашен помощник” за период от 9 месеца.

Срок на изпълнение

 2009 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

26 406 лв.


Проект по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” 2009, дейност „Социален асистент”

Източник на финансиране

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”

Процедура

Процедура 2009 г.

Номер на договор

Договор по НП „АХУ” от 2008 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „АХУ”, дейност „Социален асистент”

Цел на проекта

Предоставяне на грижи в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни лица като социални асистенти.

Основни дейности

 

Предоставяне на услугата „социален асистент” на 28 души с трайни увреждания или тежко болни самотно живеещи хора, сключване на трудови договори с 12 асистенти за период от 12 месеца за създаване на условия за задоволяване на ежедневните потребности на лицата, ползващи се от услугата.

Срок на изпълнение

 2009 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

33 284,19 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2009 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2009 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 20.12.2008 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

 

Сключване на трудови договори с 20 продължително безработни лица за осъществяване на комунално-битови дейности, социални дейности, охрана и поддръжка, дейности с траен характер  на територията на град Луковит и селата Карлуково и Пещерна, както следва:
- зимно и лятно поддържане, почистване на улици и
  обществени терени в гр. Луковит;
- ремонт на тротоари;
- освежаване и ремонт на Попска и Градска градина-Луковит,
  Централна градска част и стадион-Луковит;
- почистване на Кръгоярското дере;
- ремонт на водостоци и ревизионни шахти;
- поставяне на нови и ремонт на стари указателни знаци;
- оказване на помощ при работа с ромската общонст;
- социоконсултантски услуги.

Срок на изпълнение

 2009 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител
Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

85 110,48 лв.


Проект с наименование „Създаване на аудиовизуални клубове за детски фантазии в НУ „Инж. Г. И. Вълков” и СОУ „А. Константинов” гр. Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

Номер на договор

BG051PO001/07/4.2-01/442

Наименование на проекта

Създаване на аудиовизуални клубове за детски фантазии в НУ „Инж. Г. И. Вълков” и СОУ „А. Константинов” гр. Луковит

Цел на проекта

 

Разумно ангажиране на свободното време на децата в образователната система, създаване на по-добри условия за развитие на техния потенциал за бъдеща успешна реализация.

Основни дейности

 

Създаване на два аудиовизуални центъра, в които ще се осъществяват групови извънкласни занимания на учениците от І до ІV клас, като част от тях са от малцинствените групи, конкурси между децата от двете училища, организиране на забавно-развлекателни дни с участието на ученици и родители.

Срок на изпълнение

2008 г. – 2009 г.

Бенефициент

Начално училище „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит

Партньори

Община Луковит
СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит

Стойност на проекта

18 844, 90 лв.


Проект с наименование „Център за подкрепа на образованието в Община Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

Номер на договор

BG051PO001/07/4.1-01/29

Наименование на проекта

Център за подкрепа на образованието в Община Луковит

Цел на проекта

 

Подпомагане процеса на образование и интеграция на децата и учениците от ромското малцинство на възраст от 6 до 12 години на територията на Община Луковит. Целевата група включва ученици от СОУ „Ал. Константинов” гр. Луковит, НУ „Инж. Г. Вълков” гр. Луковит и закритото Основно училище в с. Карлуково.

Основни дейности

 

Обособяване на Център за подготовка на деца от предучилищна възраст от ромски произход със затруднено овладяване на български език и на ученици до 12 г. с оглед успешната им адаптация в приемното СОУ „Ал. Константинов”, провеждане на лятно училище за деца от предучилищна възраст, провеждане на „училище, изнесено сред природата” в Национален пещерен дом с. Карлуково, подготвителни и подкрепящи индивидуални и групови занимания с учениците, обучение на 35 учители за работа с интерактивни методи на преподаване в мултикултурна среда, повишаване квалификацията на трима учители и един представител на неправителствена организация в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, работа с родителите и семейни консултации под формата на „Училище за родители”, разработване на 3-годишна стратегия за качествено основно образование на деца и ученици от ромски произход на територията на Община Луковит.

Срок на изпълнение

2008 г. – 2009 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование” гр. Луковит
Сдружение „Знание” гр. Ловеч

Стойност на проекта

96 140 лв.


Проект с наименование „Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания”

Източник на финансиране

ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”

Номер на договор

BG161PO001/4.1-01/2007/016

Наименование на проекта

Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания

Цел на проекта

Подобряване на образователната инфраструктура в района, която ще допринесе за качествено инегрирано образование като необходимо условие за местно устойчиво развитие.  

Основни дейности

Строително-ремонтни дейности:
- СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит – ремонт на покрив, ремонт на фасада, благоустрояване на дворното пространство;
- ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево – подмяна на дограма;
- Общежитие към ОУ „Христо Ботев” с. Румянцево – ремонт на покрив, ремонт на фасада, подмяна на дограма. 

Срок на изпълнение

2008 г. – 2010 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

Община Угърчин

Стойност на проекта

945 451,51 лв.


Проект с наименование „ОУ „Неофит Рилски” с. Дерманци – център на качествено интегрирано образование”

Източник на финансиране

Програма ФАР

Процедура

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 2005/017-353.01.03 „Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

Номер на договор

BG 2005/017-353.01.03.16

Наименование на проекта

ОУ „Неофит Рилски” с. Дерманци – център на качествено интегрирано образование

Цел на проекта

Енергийно-ефективно санирана училищна сграда, която да предостави комфортни условия, привлекателни за ромските семейства с осигурената топлина през зимата, работа с подготвени за интегрирано обучение учители, грижа, защита и контрол за децата – ученици в училището в с. Дерманци.

Основни дейности

 

Строително-ремонтни дейности – ремонт на покрив, подмяна на дограма, външна топлоизолация.
Дейности за информираност и публичност.
Отчети и одит.

Срок на изпълнение

2008 г. – 2009 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование” гр. Луковит

Стойност на проекта

201 648 евро


https://www.livechatalternative.com/