Реализирани


Проект с наименование „Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Процедура

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Номер на договора

11/321/00555 от 23.10.2009 г.

Наименование на проекта

Реконструкция на водопроводна мрежа в селата Бежаново и Ъглен, Община Луковит

Цел на проекта

Обновяване и развитие на селата в Община Луковит, подобряване състоянието на инфраструктурата и свързаните с околната среда дейности.

Основни дейности

Реконструкция на 1996 м водопровод в с. Бежаново.

Реконструкция на 1872 м водопровод в с. Ъглен.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 699 987 лв.


Проект с наименование „Обществена трапезария в гр. Луковит”

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика

Номер на договор

РД04-348/01.07.2013 г.

Наименование на проекта

Обществена трапезария в гр. Луковит

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 60 социално слаби, самотно живеещи и лежащо болни лица.

Срок на изпълнение

юли – декември 2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

Домашен социален патронаж гр. Луковит

Стойност на проекта

17 700 лв.


Проект с наименование „Дом и подкрепа за всяко дете”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Процедура

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Номер на договора

11/321/01119 от 03.10.2012 г.

Наименование на проекта

Дом и подкрепа за всяко дете

Цел на проекта

Осигуряване на социално включване и подобряване ефективността на системата за грижи за децата и младежите с увреждания, напускащи Домовете за медико-социални грижи, Домовете за деца с умствена изостаналост и физически увреждания, както и подкрепа за децата и младежите с увреждания и техните семейства от общността

Основни дейности

Построяване и оборудване в гр. Луковит на две нови сгради – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания от 3 до 18 години. Общ капацитет на центровете - 24 постоянни места и 4 места за кризисно настаняване.

    Ремонтиране и оборудване на етаж от общинска сграда в гр. Луковит, който ще бъде Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за деца и младежи с увреждания. В него ще се обслужват 30 лица.

Срок на изпълнение

2013 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 859 707 лв.


Проект с наименование "Нов избор - развитие и реализация" втори проект 2012-2013 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1.03 „Развитие”

Номер на договор

ESF-1103-04-07-D0012

Наименование на проекта

Нов избор – развитие и реализация

Цел на проекта

Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, с цел тяхното последващо включване в заетост.

Основни дейности

Извършване на подбор на 30 обучени безработни лица и сключване на трудови договори, осигуряване на субсидирана заетост на лицата на длъжност „градинар” за период от 12 месеца.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

102 600 лв.


Проект с наименование "Нов избор - развитие и реализация" първи проект 2012-2013 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1.03 „Развитие”

Номер на договор

ESF-1103-04-07-D0010

Наименование на проекта

Нов избор – развитие и реализация

Цел на проекта

Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на преструктуриране на предприятието, закриване на предприятието, намаляване обема от работа или закриване на част от производството, с цел тяхното последващо включване в заетост.

Основни дейности

Извършване на подбор на общо 75 обучени безработни лица и сключване на трудови договори, осигуряване на субсидирана заетост – 37 лица на длъжност „работник поддръжка на пътища” за период от 12 месеца, 30 лица на длъжност „градинар” за период от 9 месеца, 18 лица на длъжност „техник екология” за период от 12 месеца.

Срок на изпълнение

2012 г. – 2013 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

134 856,35 лв.


Проект с наименование „Градинка в центъра на Луковит”

Източник на финансиране

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите

Номер на договор

№8451/27.06.2012 г.

Наименование на проекта

Градинка в центъра на Луковит

Цел на проекта

Облагородяване и озеленяване на централната част на гр. Луковит чрез създаване на малка градина.     

Основни дейности

Затревяване, засаждане на цветя, вечнозелени храсти и дървета, монтиране на пейки и кошчета за отпадъци.

Срок на изпълнение

2012 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

5 375 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2012 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2012 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 28.12.2011 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 57 продължително безработни лица за осъществяване на територията на град Луковит и селата Дъбен, Дерманци, Карлуково, Беленци, Тодоричене, Торос, Бежаново, Петревене, Румянцево, Ъглен на комунално-битови дейности, социални дейности и поддръжка, дейности с траен характер, включващи:

-  ремонт на водостоци и ревизионни шахти;

-  почистване на канали за отводняване и речни корита;

- ремонт на тротоарни настилки;

- освежаване и ремонт на Градски стадион-Луковит.

Срок на изпълнение

2012 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

171 751 лв.


Проект по Регионална програма за заетост 2012 г.

Източник на финансиране

Регионална програма за заетост 2012 г., финансирана от Държавния бюджет съгласно Национален план за действие по заетостта

Процедура

Национален план за действие по заетостта 2012 г.

Номер на договор

Договор за заетост от 27.03.2012 г.

Наименование на проекта

Регионална програма за заетост Община Луковит 2012 г.

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в Община Луковит

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 5 безработни лица над 50-годишна възраст, лица с ниска квалификация или без квалификация за период от 6 месеца, поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в Община Луковит, включващо:

- почистване на пътни банкети;

- възстановяване на вътрешни маркировки;

- .варосване с варово мляко на бордюри и дървета;

- тесане на канавки и други площи;

- косене на бурени, прекопаване на декоративни храсти и фиданки;

- изсичане на храсти и млада гора около пътното платно;

- подобряване хигиената на уличната мрежа;

- поддържане на паркове и зелени площи в населените места.

Срок на изпълнение

2012 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

13 040 лв.


Проект с наименование „Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG151PO001-4.1.03„Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”

Номер на договор

BG151PO001-4.1.03-0176

Наименование на проекта

Ученическите Оскари – диалог между културите в Община Луковит

Цел на проекта

Създаване на условия за по-успешна социална и бъдеща трудова реализация на учениците от етнически малцинства чрез подобряване условията за равен достъп до образование и засилване мотивацията за участие в образователния процес.

Основни дейности

Създаване на клубове по интереси в НУ „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит, СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново – клубове „Декупаж”, клубове „Култура и традиции на етносите” и групи за допълнителни занимания с децата в риск от отпадане от училище, конкурси и състезания, изложби и празници, дни на отворените врати, екскурзии, разработване на Програма за допълнителни занимания и мерки за отпадналите и необхванатите от образователната система деца, информационна кампания за етническа толерантност.

Срок на изпълнение

2011 г. – 2012 г.

Бенефициент

Начално училище „Инж. Г. Ив. Вълков” гр. Луковит

Партньор

Община Луковит

Стойност на проекта

146 688 лв.


Проект с наименование „Укрепване на подпорните стени на река Златна Панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит”

Източник на финансиране

ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.”

Процедура

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/4.1-04/2010„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Номер на договор

BG161PO001/4.1-04/2010/008

Наименование на проекта

Укрепване на подпорните стени на коритото на река Залтна Панега от ОК 302 до ОК 231, гр. Луковит

Цел на проекта

Прилагане на мерки за предотвратяване на риска от наводнения, за подобряване на жизнената среда, увеличаване на сигурността и осигуряване на устойчива и екологична среда за населението на територията на гр. Луковит.

Основни дейности

Два етапа при изпълнение на СМР:

Етап 1 - Почистване и подобряване проводимостта на коритото на р. Златна  Панега в участъка „Централна градска част” от ок. 302 до ок. 231 - от плана на гр. Луковит;

Етап 2 - Укрепване подпорни стени на коритото на р. Златна  Панега от ок. 302 до ок. 231 - гр. Луковит.

Срок на изпълнение

2011 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

279 817,88 лв., от които:

европейско съфинансиране – 237 845,20 лв.,

национално съфинансиране – 27 981,79 лв.,

общинско съфинансиране – 13 990,89 лв.


Проект по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” януари - декември 2011 г.

Източник на финансиране

Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”

Процедура

Процедура 2011 г.

Номер на договор

Договор по НП „ОСПОЗ” от 28.12.2010 г.

Наименование на проекта

Проект по НП „ОСПОЗ”

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица.

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 15 продължително безработни лица за осъществяване на следните общополезни дейности с траен характер:

-  ремонт на тротоарни настилки;

-  освежаване и ремонт на Градска градина-Луковит и

    централна градска част-Луковит;

- ремонт на ограда на Градски стадион-Луковит;

- почистване на Кръгоярско дере и път до Гробищен парк-

   Луковит.

Срок на изпълнение

2011 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта – възложител

Община Луковит – работодател

Стойност на проекта

40 243,34 лв.


Проект по Регионална програма за заетост 2011 г.

Източник на финансиране

Регионална програма за заетост 2011 г., финансирана от Държавния бюджет съгласно Национален план за действие по заетостта

Процедура

Процедура 2011 г.

Номер на договор

Договор за заетост от 2011 г.

Наименование на проекта

Регионална програма за заетост Община Луковит 2011 г.

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, възстановяване на зелени площи и междублокови пространства в гр. Луковит

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 8 безработни лица над 55-годишна възраст за период от 6 месеца, обучение в професия „озеленител”, възстановяване на зелени площи и междублокови пространства – 8 дка.

Срок на изпълнение

2011 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта – възложител

Община Луковит – работодател

Стойност на проекта

14 800 лв.


https://www.livechatalternative.com/