Реализирани


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Номер на договора

Административен договор от 05.03.2019 г.

Регистрационен номер по ОП РЧР - BG05M9OP001-2.018-0002-С01

Регистрационен номер по ОП НОИР - BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01

Допълнително споразумение № 01 от 24.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.018-0002 Социално-икономическа интеграция в Луковит

Цел на проекта

Чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Основни дейности

Дейности по ОП РЧР:

1. Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 82 безработни лица от ромски произход.

2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работникв изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици.

3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование – 200 ученици.

4. Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители.

5. Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход.

Срок на изпълнение

начало: 05.03.2019 г.

удължен до 31.10.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, Сдружение „Знание“-Ловеч

Асоциирани партньори

Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ-Ловеч

Стойност на проекта

Обща стойност: 945 934,35 лв., от които:

- Финансиране по ОП РЧР – 597 435,14 лв., от които 507 819,87 лв. европейско и 89 615,27 лв. национално съфинансиране;

- Финансиране по ОП НОИР – 348 499,21 лв., от които 296 224,33 лв. европейско и 52 274,88 лв. национално съфинансиране.


Проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Номер на договора

Административен договор от 09.05.2019 г.

 

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.040-0021 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания в общината.

Основни дейности

1. На 60 възрастни хора и лица с увреждания от община Луковит ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, вкл. психологическа помощ и подкрепа.

2. Подбор и обучение на персонала.

3. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на патронажната грижа.

4. Закупуване на транспортно средство за мобилна работа.

Срок на изпълнение

Начало: 09.05.2019 г.

Край: 09.02.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

166 569,44 лв., от които:

141 584,02 лв. – финансиране от Европейския социален фонд  

24 985,42 лв. – национално съфинансиране


Проект с наименование „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Луковит“

Източник на финансиране

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите

Номер на договора

Договор №13163 от 10.02.2020 г.

 

Наименование на проекта

Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Луковит

Цел на проекта

Намаляване на риска и опасността от стари замърсявания – по приоритети съгласно Националната програма за намаляване броя и опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци.

Основната цел за закриване и рекултивация на старото сметище на Община Луковит е опазване на компонентите на околната среда – води, въздух и почва – и последващ мониторинг на обекта в съответствие с изискванията на ПМС №209 от 20 август 2009 г., Приложение 2 и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Основни дейности

Предепониране и претоксиране на съществуващите отпадъци.

Изграждане на дренажна система за инфилтрирани води.

Изграждане на опорна дига от земни материали за създаване на устойчив откос на отпадъците и експлоатационен път по короната.

Техническа рекултивация.

Изграждане на система за улавяне на сметищни газове.

Изграждане на отводнителни канавки за повърхностни води.

Биологична рекултивация.

Изграждане на мониторингова система за следене на повърхностните и подземните води и деформациите на депото.

Срок на изпълнение

До 31.12.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

Финансиране от ПУДООС – 783 249,60 лв.

Съфинансиране от Община Луковит – 59 383,51 лв.


Проект с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит“

Източник на финансиране

Национален бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП)

Процедура

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Номер на договора

Договор № ФС01-0403 от 15.04.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 15.06.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 2 от 10.08.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 3 от 09.09.2020 г.

Наименование на проекта

Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит

Цел на проекта

Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Осигуряване на топла храна в домовете на 170 уязвими жители на община Луковит от следните групи:

  • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост с техни лични средства.

Срок на изпълнение

Начало: 01.05.2020 г.

Продължителност – удължена до 31.10.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

62 118 лв.


Проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“, с два подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „III-103, Златна Панега - Български извор/ - Голяма Брестница - граница общ. (Ябланица - Луковит) Дъбен – Тодоричене - III - 307“ (стар № IV-10345) и 2. Общински път LOV 1090 „III-305, Ъглен-Торос / Торос - Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347)

Цел

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, както и подобряване на отводняването им

Дейности

Дейностите включват реконструкция и рехабилитация на два подобекта.

Първият е общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – Лот II-от км 10+500 до км 15+000. Участъкът е с дължина 4,5 км.

Вторият подобект е общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700. Отсечката е с дължина 6,7 км.

Срок на изпълнение

Начало – 21.03.2018 г.

Край – 20.03.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

5 249 395,20 лв., от които:

4 461 985,92 лв. европейско финансиране

и 787 409,28 лв. национално съфинансиране.


Проект с наименование „Подобряване на инфраструктурата на СУ “Алеко Константинов“ гр. Луковит”

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/000584 от 10.11.2017 г.

Наименование на проекта

Подобряване на инфраструктурата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Цел на проекта

Подобряване на образователната инфраструктура, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешни и външни ремонти по сградата, изграждане на достъпна среда в сградата на училището, облагородяване на дворното пространство и местата за спорт

Основни дейности

Строително-ремонтни работи в сградата на СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, двора на училището и спортните площадки на ул. „Гето Йошев“, които включват мерки за енергийна ефективност: топлоизолиране на пода и на покрива на цялата сграда на училището; монтиране на слънчеви колектори, реконструкция на отоплителна инсталация и монтиране на автоматично управление; отводняване на покрива, поставяне на нова топло и хидроизолация, ремонт на терасите на IV и V етаж; ремонт на ВиК системата, както вътре в сградата, така и външно,. ремонт на санитарните помещения, вкл. пригаждането им за хора с увреждания; монтаж на асансьор до V етаж; ремонт на част от някои от класните стаи - настилки и стени, боядисване, монтаж на щори.

Ремонтните работи предвиждат и обособяване на съблекални и санитарни помещения до физкултурния салон, който ще бъде оборудван с хандбални врати и баскетболни кошове. В двора на училището ще се изгради игрище за народна топка за по-малките ученици и фитнес на открито за по-големите.

Ще се монтира видеонаблюдение и сигнално-охранителна система в сградата, ще се изгради нова плътна ограда по ул. „Гето Йошев“ и ще се реконструира оградата по ул. „Възраждане“, ще се поставят нови портални врати и ще се обособи нов вход от северната страна.

В обхвата на проекта е предвиден ремонт и благоустрояване на спортното игрище към училището  (на ул.“Гето Йошев“) - ремонт на съблекалните и  на оградата, обособяване на открита зона с фитнес уреди в най-високата част. На едно от нивата ще бъде оформено игрище с ударопоглъщаща настилка, а останалите ще се преасфалтират. Ще бъдат монтирани кошове за баскетбол, врати за минифутбол и хандбал и волейболна мрежа.

Срок на изпълнение

36 месеца – до  11.11.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

1 323 820,50 лв. без ДДС

 


Проект с наименование „Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016“ с продължителност до 2020 г.

Източник на финансиране

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ BG05FMOP001-3.002

Номер на договор

Допълнително споразумение №4 от 03.10.2018г. към договор BG05FMOP001-3.002-0021-C01

Наименование на проекта

Осигуряване на топъл обяд в община Луковит - 2016

Цел на проекта

Задоволяване потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами, подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

Основни дейности

Подбор на кандидати за потребители на услугата, сключване на договори, предоставяне на безплатна храна всеки обед от Домашен социален патронаж гр. Луковит на 400 социално слаби, самотно живеещи и лежащоболни лица.

Срок на изпълнение

16.05.2016 г. – 30.04.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

786 655,65 лв.


Проект с наименование „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в град Луковит“

Източник на финансиране

Министерството на околната среда и водите – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Процедура

№BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканската пътна мрежа)“, приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища по ОПОС 2014-2020 г.

 

Номер на договора

Административен договор №Д-34-15/21.03.2018

Наименование на проекта

Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 – откос на път за регионално ДТБО – ул. „Синчец“, в гр. Луковит

Цел на проекта

Възстановяване и опазване на инфраструктурата и околната среда и предотвратяване риска от свлачищни процеси в района на ул. „Синчец“ в гр. Луковит

Основни дейности

Изграждане на силова укрепителна пилотно-анкерна система на свлачището, възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на засегнатия пътен участък, включително отводняване и изграждане на контролно-измервателна система (КИС), чрез която да се наблюдава свлачищния процес.

Срок на изпълнение

18 месеца

начало: 21.03.2018 г.

край: 21.09.2019 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

649 732,14 лв., от които:

552 272,32 лв. – финансиране от ЕС чрез Кохезионен фонд

97 459,82 лв. – национално съфинансиране


Проект с наименование „Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит“ по „Красива България“ 2018

Източник на финансиране

Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България“ 2018

Процедура

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”
Мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“

Наименование на проекта

Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Луковит

Цел на проекта

Подобряване на комуникационните и санитарно-хигиенните условия в сградата за осигуряване на достъп и комфорт на клиентите и посетителите на общинската администрация

Основни дейности

Изграждане на нов външен асансьор с четири спирки за преодоляване на различните нива на сградата.
Ремонт на конферентната зала (общински салон) за заседания на Общинския съвет с цел осигуряване на комуникационни пространства в сградата.
Ремонт на санитарните възли на първия, втория и четвъртия етаж с цел подобряване на санитарно-хигиенните условия и обособяване на такива за хора с увреждания  - по два броя на етаж (мъжки и женски).
Професионално обучение по утвърдени модули в сферата на строителството на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ безработни лица.

Срок на изпълнение 2018 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

216 888 лв.
Община Луковит участва с 53% от общата стойност


Проект с наименование „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“

Номер на договора

BG16RFOP001-5.001-0007-C01 от 01.12.2017 г.

Наименование на проекта

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит

Цел на проекта

Обща цел: Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, допринасяща за повишаване на ефективността на предоставяните услуги в Дневен център и в ЦСРИ за деца с увреждания и тяхното обединяване в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.
Конкретна цел: Разширяване дейността на Дневния център за деца с увреждания с увеличаване на капацитета от 20 на 30 деца за дневна грижа и включване на дейности на ЦСРИ (консултативни дейности) за подкрепа на 60 деца с увреждания и техните семейства чрез доставка на подходящо оборудване и обзавеждане.

Основни дейности

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, пригодено за деца с увреждания и включващо: вертикални легла (подходящи за почивка на децата с увреждания, като през останалото време помещенията ще са свободни за други занимания); матраци; маси; столове; етажерки; шкафове; бюра; кухненски инвентар - прибори за хранене, чинии, кухненски набори, пасатор; спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, хавлиени кърпи; мемоигри за развитие на паметта, вниманието и концентрацията, пъзели, образователни и творчески комплекти; специализирани уреди за рехабилитация за залата за лечебна физкултура/рехабилитация / психомоторика: вертикализатори и проходилки за деца с увреждания (голям и малък размер),  меки модули за игра и психомоторика, меки тухлички и пейки, гимнастически дюшеци, масажни кушетки, масажни топки, огледала (вкл. и за логопедичен кабинет), пряко обслужващи деца, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването.

Срок на изпълнение

2017 г./2018 г. – 9 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

46 215 лв.


Проект с наименование „Предимството да си част от Европа”

Източник на финансиране

Финансиране на малки проекти в рамките на Договор №04-Д-30/13.10.2017 г. с Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Процедура

Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“

Номер на договора

04-Д-30/13.10.2017 г.

Наименование на проекта

Предимството да си част от Европа

Цел на проекта

Привличане на интерес у младото поколение в община Луковит към председателството на България на Съвета на ЕС и утвърждаване образа на България като равноправен член и надежден партньор в ЕС, който може да ръководи и да допринася за развитието и напредъка на ЕС.

Основни дейности

Дейност 1: „Европейска поща“ – създаване на поща с послания от ученици /V-VIII клас/ до Европейския съюз;

Дейност 2: „Българско европейско училище“ – провеждане на дебат на кръгла маса от ученически отбори /V-XII клас/ по въпроси относно европейски политически семейства, бежанска криза, промени в климата и околната среда, граждански инициативи и др.;

Дейност 3: „Европейски дневник“ – издаване на бюлетин от Общинския ученически съвет;

Дейност 4: „Час по Българско председателство на Съвета на ЕС“ – ученици от IV клас собственоръчно изписват химна на ЕС и химна на Република България в специални тетрадки с рисунки, които изпращат в НДК СПБ;

Дейност 5: „Пижо и Пенда в Европа“ – изработване на огромна мартеница Пижо и Пенда от ученици, съвместно с родители, учители и представители на Общинска администрация Луковит;

Дейност 6: „Европейско младежко еко училище“ – изработване на ученически постери и рисунки с идеи и предложения за опазване ландшафта на река Златна Панега и изложба на творбите;

Дейност 7: „Аз и Европа“ – рисунки на асфалт от ученици от I до IV клас;

Дейност 8: „Детска лека атлетика“ – състезание между ученици III-IV клас.

Срок на изпълнение

Януари – юни 2018 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Стойност на проекта

3 000 лв. – от грантовата схема

1 000 лв. – собствено съфинансиране от Община Луковит


Проект с наименование „Заедно”

Източник на финансиране ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“
Номер на договора BG05M20P001-3.001-0001
Наименование на проекта Заедно
Цел на проекта Подпомагане на децата от ромската етническа група и/или други групи/семейства в уязвимо социално положение, в процеса на образователна интеграция и социализация в ранна детска възраст
Основни дейности

Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин – овладяването на официалния език е предвидено чрез работа в три направления: „Играя и спортувам“, „Пея и танцувам“ и „Аз съм актьор“.

Мероприятия – самостоятелни и съвместни, на детските градини и подготвителните групи, организирани и проведени в читалищата: детски фестивали с тематични седмици и общински празник за съвместни изяви на децата от различните етнически групи.

Работа с родители – мотивация на родителите за образование на техните деца, както и преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход.

Срок на изпълнение 24 месеца – до 24.04.2018 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Всички детски градини и училища с подготвителни групи в община Луковит и всички народни читалища в населените места с детски градини и училища с подготвителни групи, вкл. изнесени групи на детските градини
Стойност на проекта 499 679 лв.


https://www.livechatalternative.com/