Реализирани


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ НЕУПОТРЕБЯВАН ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ - ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика

Процедура

Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Номер на договора

Договор за съвместна дейност РД 04-40 от 12.01.2023 г.

Наименование на проекта

Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Луковит

Цел на проекта

Да се подпомогне предоставянето на топъл обяд на територията на община Луковит чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“ във всички населени места в общината

Основни дейности

1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта;

2. Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител и сключване на договор;

3. Доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, гр. Луковит, ул. „Княз Борис I“ №54;

4. Финансово и техническо отчитане.

Срок на изпълнение

До 30 юни 2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

50 950 лв. с ДДС, от които:

35 965,60 лв. с ДДС – от Фонд „Социална закрила“;

14 984,40 лв. с ДДС – собствено съфинансиране от Община Луковит.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „МОТИВАЦИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Процедура

BG05M2OP001-3.024 МИГ Луковит–Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M2OP001-3.024-0001-С01 от 29.06.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M2OP001-3.024-0001 Мотивация за образование в Луковит

Цел на проекта

Подобряване достъпа и повишаване на качеството на училищното образование, намаляване броя на необхванатите от образователната система деца и ученици, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище.

Основни дейности

Създаване на духов оркестър и мажоретен състав с ученици от всички училища към Народно читалище "Съзнание 1895" гр. Луковит.

Сформиране на Театрален клуб към ПГСС "С. Румянцев" и клубове "Околен свят" за ученици в начален курс в СУ "Алеко Константинов" и НУ "Инж. Вълков" гр. Луковит.

Всички участници в проекта ще се включат в Хепънинг "Денят на земята", когато ще оформят ученически зелен кът със засаждане на цветя, отгледани от самите тях с помощта на техните родители и учители, в центъра на града.

Участниците в оркестъра, мажоретния състав и театралния клуб ще се включат в градски и общински традиционни културни събития.

Участниците оркестранти, мажоретки и театрали, заедно с техните ръководители, ще бъдат включени в две летни и пролетна Академии за изкуство, по време на ваканциите.

Срок на изпълнение

Начало – 29.06.2021 г.

Край – 29.06.2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит, СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит

Стойност на проекта

149 986,99 лв., от които:

127 488,94 лв. – европейско финансиране;

 22 498,05 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПЪРВИ СТЪПКИ В КОМПОСТИРАНЕТО В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз

Процедура

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Номер на договора

Административен договор BG16M1OP002-2.009-0041-С01 от 14.12.2021 г.

Наименование на проекта

BG16M1OP002-2.009-0041 Първи стъпки в компостирането в община Луковит

Цел на проекта

Намаляване количеството депонирани отпадъци чрез въвеждане на домашно компостиране и повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за предотвратяване на отпадъците

Основни дейности

1. Изпълнение на демонстрационен проект;

2. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта;

3. Организация и управление на проекта;

4. Информация и комуникация.

Срок на изпълнение

Начало – 14.12.2021 г.

Край – 14.06.2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

372 189,51 лв., в това число 310 263,63 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 54 752,41 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в това число и по линия на механизма REACT-EU

Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“

BG05M9OP001-2.119 „Патронажна грижа + – Компонент 3“

Номер на договора

Договор BG05M9OP001-6.002-0016-С01 от 12.02.2021 г.

Допълнително споразумение №01 от 06.12.2021 г.

Допълнително споразумение №02 от 07.02.2022 г.

Допълнително споразумение №03 от 11.07.2022 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-6.002-0016

Патронажна грижа + в община Луковит

Цел на проекта

Да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. Дейността представлява продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

Основни дейности

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора съгласно методика на Министерството на здравеопазването:

- услуги, предоставяни от домашните помощници, свързани с подкрепа в битовото обслужване (хранене, обличане, лична хигиена, хигиена в жилището, помощ в домакинството) и с подкрепа за социална активност (помощ при общуване, придружаване до институции, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и др.);

- медицински манипулации – прием на лекарства, превръзки, обработка на рани, поставяне на инжекции, поставяне на инсулин, проследяване на жизнени показатели (пулс, телесна температура, кръвно налягане) и др.;

- рехабилитационни процедури като част от медицинските грижи, които е допустимо да се предоставят извън медицинско заведение.

2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

3. Транспорт на персонала, предоставящ патронажната грижа, от/до домовете на лицата.

Срок на изпълнение

Начало: 15.02.2021 г.

Продължителност – удължена до 23.08.2022 г. по Компонент 2;

Компонент 3 – от 24.08.2022 г. до 24.02.2023 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

223 543,33 лв., разпределени както следва:

По К1 – 111 473,89 лв.

По К2 – 56 034,72 лв.

По К3 – 56 034,72 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В КАРЛУКОВО“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“  чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер  BG05M9OP001-2.116-0001-С01 от 09.03.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.116-0001 „Социално приобщаване в Карлуково“

Цел на проекта

Проектът цели активиране и социално включване чрез прилагане на интегриран подход на хора от уязвими групи в село Карлуково – неактивни, ангажирани с отглеждане на деца или лица вкъщи.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: общностна работа и подготвителни дейности; консултативна работа – „Училище за родители“ и активиране на безработни родители за започване на работа; Център за ранно детско развитие в с. Карлуково.

В сградата на читалището в село Карлуково ще бъде ситуиран Център за ранно детско развитие като изнесена част на Центъра за обществена подкрепа /ЦОП/ в гр. Луковит. Ще бъде назначено на длъжност „общностен работник“ неакивно или безработно лице от селото.

Предоставяне на консултативни услуги: от психолог – психологическа подкрепа за родители в т. ч. самотни родители, родители на деца с увреждания, многодетни семейства; от консултант „Ранно детско развитие“ – работа с персонала на Центъра за ранно детско развитие, лектории в „Училище за родители“; от здравен консултант – медицинска сестра и акушерка; от социален работник – насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания; от юрист – предоставяне на информация на майките във връзка със здравето и образованието на децата, правата като майка, насочване и осигуряване на услуги за социално включване на деца в риск и деца с увреждания. Ще бъдат назначени на трудови договори двама детегледачи и един чистач-хигиенист/поддръжка за период от 18 месеца.

Персоналът на Центъра за ранно детско развитие в с. Карлуково ще бъде методически подпомаган от консултантите в рамките на проекта, като ще изпълнява конкретни трудови задължения. Общностният работник ще работи на терен като издирва семейства в риск от бедност и социално изключване и насочва деца, вкл. деца с увреждания, и родители към социални и здравни услуги и възможности за заетост. Ще оказва подкрепа за интеграция на деца и семейства от маргинализирани групи, вкл. работа за превенция в рисковите общности, ще оказва съдействие на социални и здравни служби, детските градини и училища като част от системния интегриран подход. Детегледачите ще осъществяват почасова грижа за деца от 1 до 6-годишна възраст, които до този момент са били отглеждани вкъщи. Чистач-хигиенистът/поддръжка ще се грижи за хигиената и поддържането на Центъра, но ще оказва съдействие при организацията и осъществяването на всички дейности.

 

Дейностите стартират от 01 юни 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

94 474,10 лв., от които:

80 302,99 лв. – европейско финансиране;

14 171,11 лв. – национално съфинансиране.


Проект с наименование „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит

Цел

Насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която има нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града

Дейности

 1. Изпълнение на  Строително-монтажни работи включващи:
 • цялостна подмяна на парковата настилка;
 • поставяне на нови бордюри към зелените площи;
 • изграждане на нови зелени площи и цветни партери;
 • реконструкция на зелените площи около паметниците;
 • преустройство на фонтана;
 • изграждане на нова площадка за игра;
 • ново парково осветление към реконструираните зони;
 • водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ;
 • изграждане на обществена зона за отдих -реконструкция на пешеходната алея;
 • реконструкция на съществуващи настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан - дълбоко почистване и обработка на повърхността;
 • изграждане на зони за спорт на открито;
 • изграждане на ВиК системи - питейни чешми, водни площи.
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.
 2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.
 3. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

Дата на стартиране: 05.06.2019 г.

Дата на приключване: 22.12.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

762 545,18 лв., от които:

648 163,40 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

114 381,78 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Процедура

BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит–Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-1.118-0001 от 19.04.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-1.118-0001 „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит“

Цел на проекта

Предоставяне на възможности за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в общината чрез обучения и придобиване на нови знания и умения за актуални на пазара на труда професии.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: подготвителни дейности, обучение на помощник-възпитатели и обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“.

През първите два месеца ще бъдат извършени подготвителни дейности. Издирване и мотивиране на безработни и неактивни лица за включване в проектни дейности.

По дейност „Обучение на помощник-възпитатели“ ще бъдат обучени 6 безработни младежи, като за периода на обучение са предвидени стипендии за обучаващи се лица в размер на 10.00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15.00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (при минимум 6 учебни часа дневно). Успешно завършилите ще получат документ, доказващ завършеното обучение.

Предвидено е сключване на трудови договори с 6 успешно завършили обучението младежи на длъжност „помощник-възпитател“ за срок от 12 месеца с място на работа – детски градини и подготвителни групи към училища на територията на общината. За половината от помощник-възпитателите ще бъде осигурена допълнителна заетост от 3 /три/ месеца след края на проекта.

По дейност „Обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“ проектът предвижда наемане на 14 безработни лица за срок от 8 месеца за стажуване на длъжност „озеленител“. Лицата ще са от най-уязвимите целеви групи в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни на възраст от 30 до 54 г. и над 54 г., завършили курс за ограмотяване и последваща професионална квалификация. По време на стажуването през първите три месеца наетите лица ще работят под ръководството на наставник на конкретно работно място.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 май 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

180 275,00 лв., от които:

153 233,75 лв. – европейско финансиране;

27 041,25 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит–Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.091-0002 от 01.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.091-0002 „Интегрирани социални и здравни услуги в община Луковит“

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Основни дейности

1. Подкрепящи интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора в нужда и хора с увреждания.

2. Местни социални дейности за социално включване.

Ще бъде възобновена и разширена дейността на Центъра за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Екип за почасова работа, включващ координатор, 18 домашни помощници, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог/социален работник/трудотерапевт, и шофьор, ще предоставя мобилни интегрирани социално-здравни услуги на потребители от цялата община.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 декември 2020 г.

Продължителност на проекта – 14 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

192 715,48 лв., от които:

163 808,16 лв. – европейско финансиране;

28 907,32 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Процедура

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Номер на договора

Договор BG05FMOP001-5.001-0108-С01 от 15.02.2021 г.
Допълнително споразумение №2
Допълнително споразумение №3 от 10.12.2021 г.
Допълнително споразумение №4 от 28.02.2022 г.
Допълнително споразумение №5 от 29.06.2022 г.

Допълнително споразумение №6 от 08.09.2022 г.

Наименование на проекта

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Луковит

Цел на проекта

Осигуряване на топъл обяд за уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Определяне на целевите групи.

Приготвяне на топъл обяд в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Луковит за 350 нуждаещи се лица от община Луковит за общо 435 работни дни.

Доставка на топлия обяд във всички населени места до домовете на потребителите чрез превозните средства на Домашен социален патронаж гр. Луковит.

Реализиране на съпътстващи мерки съобразени с противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и със специфичните нужди на хората в тези условия.

Срок на изпълнение

Начало: 04.01.2021 г.
Продължителност – удължена до 30.09.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

461 737,54 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Процедура

BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.084-0001 от 16.06.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.084-0001 „Социално приобщаване в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът е насочен към семейства с деца, вкл. с увреждания и хората с увреждания, които се нуждаят от комплексни действия за улесняване достъпа им до заетост с цел повишаване качеството на живот, чрез прилагане на интегриран подход.

Основни дейности

Предоставяне на услуги за семейства с деца;

Ситуиране в селата Беленци и Петревене на изнесени Общностни центрове към Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - Луковит;

Активиране на хора с увреждания за търсене на работа и обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър“.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 юли 2020 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Продължителност на заетостта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

137 192,49 лв., от които:

116 613,62 лв. – европейско финансиране;

20 578,87 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАЕТОСТ И ОБЩНОСТНА РАБОТА В СЕЛА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.085 МИГ Луковит–Роман „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.085-0001 от 22.07.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.085-0001 „Заетост и общностна работа в села в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът прилага интегриран подход и съчетание на дейности за подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи в три села в община Луковит – Дерманци, Бежаново и Ъглен.

Основни дейности

За 12 месеца в селата Дерманци, Бежаново и Ъглен ще бъдат наети на работа 14 безработни лица за поддържане на хигиена в обществени сгради и места за обществено ползване, почистване и поддържане на зелени площи в обществени пространства;

В село Дерманци ще бъде създаден Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа, с изнесени работни места в селата Бежаново и Ъглен и с назначени общностни работници и в трите села. Центърът ще предоставя по график услуги за деца и за родители, индивидуални срещи и групова работа с психолог, социален работник, медицинска сестра и акушерка;

Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез представяне по интригуващ начин работата на Общностния център по отношение на децата и семействата. Заснемане на документален филм за работата по време на проекта и прожектирането му пред местните общности по време на публични събития.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 август 2020 г.

Продължителност на проекта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

262 565,86 лв., от които:

223 180,98 лв. – европейско финансиране;

39 384,88 лв. – национално съфинансиране.


Проект с наименование „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.001-0102-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит

Цел

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащите съоръжения.

Дейности

- Изпълнение на СМР за „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на два подобекта – ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит.“

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

- Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 09.05.2019 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

1 149 942,48 лв., от които :

977 451,11 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

172 491,37 лв. – национално съфинансиране.


https://www.livechatalternative.com/