Реализирани


Проект с наименование „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит“

Номер на договора

BG16RFOP001-5.001-0007-C01 от 01.12.2017 г.

Наименование на проекта

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Луковит

Цел на проекта

Обща цел: Осигуряване на подходяща социална инфраструктура, допринасяща за повишаване на ефективността на предоставяните услуги в Дневен център и в ЦСРИ за деца с увреждания и тяхното обединяване в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.
Конкретна цел: Разширяване дейността на Дневния център за деца с увреждания с увеличаване на капацитета от 20 на 30 деца за дневна грижа и включване на дейности на ЦСРИ (консултативни дейности) за подкрепа на 60 деца с увреждания и техните семейства чрез доставка на подходящо оборудване и обзавеждане.

Основни дейности

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване, пригодено за деца с увреждания и включващо: вертикални легла (подходящи за почивка на децата с увреждания, като през останалото време помещенията ще са свободни за други занимания); матраци; маси; столове; етажерки; шкафове; бюра; кухненски инвентар - прибори за хранене, чинии, кухненски набори, пасатор; спални комплекти, олекотени завивки, възглавници, хавлиени кърпи; мемоигри за развитие на паметта, вниманието и концентрацията, пъзели, образователни и творчески комплекти; специализирани уреди за рехабилитация за залата за лечебна физкултура/рехабилитация / психомоторика: вертикализатори и проходилки за деца с увреждания (голям и малък размер),  меки модули за игра и психомоторика, меки тухлички и пейки, гимнастически дюшеци, масажни кушетки, масажни топки, огледала (вкл. и за логопедичен кабинет), пряко обслужващи деца, които са несамостоятелни и с проблеми в придвижването.

Срок на изпълнение

2017 г./2018 г. – 9 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

46 215 лв.


Проект с наименование „Предимството да си част от Европа”

Източник на финансиране

Финансиране на малки проекти в рамките на Договор №04-Д-30/13.10.2017 г. с Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“ чрез Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Процедура

Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018“

Номер на договора

04-Д-30/13.10.2017 г.

Наименование на проекта

Предимството да си част от Европа

Цел на проекта

Привличане на интерес у младото поколение в община Луковит към председателството на България на Съвета на ЕС и утвърждаване образа на България като равноправен член и надежден партньор в ЕС, който може да ръководи и да допринася за развитието и напредъка на ЕС.

Основни дейности

Дейност 1: „Европейска поща“ – създаване на поща с послания от ученици /V-VIII клас/ до Европейския съюз;

Дейност 2: „Българско европейско училище“ – провеждане на дебат на кръгла маса от ученически отбори /V-XII клас/ по въпроси относно европейски политически семейства, бежанска криза, промени в климата и околната среда, граждански инициативи и др.;

Дейност 3: „Европейски дневник“ – издаване на бюлетин от Общинския ученически съвет;

Дейност 4: „Час по Българско председателство на Съвета на ЕС“ – ученици от IV клас собственоръчно изписват химна на ЕС и химна на Република България в специални тетрадки с рисунки, които изпращат в НДК СПБ;

Дейност 5: „Пижо и Пенда в Европа“ – изработване на огромна мартеница Пижо и Пенда от ученици, съвместно с родители, учители и представители на Общинска администрация Луковит;

Дейност 6: „Европейско младежко еко училище“ – изработване на ученически постери и рисунки с идеи и предложения за опазване ландшафта на река Златна Панега и изложба на творбите;

Дейност 7: „Аз и Европа“ – рисунки на асфалт от ученици от I до IV клас;

Дейност 8: „Детска лека атлетика“ – състезание между ученици III-IV клас.

Срок на изпълнение

Януари – юни 2018 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньор

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит

Стойност на проекта

3 000 лв. – от грантовата схема

1 000 лв. – собствено съфинансиране от Община Луковит


Проект с наименование „Заедно”

Източник на финансиране ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.
Процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“
Номер на договора BG05M20P001-3.001-0001
Наименование на проекта Заедно
Цел на проекта Подпомагане на децата от ромската етническа група и/или други групи/семейства в уязвимо социално положение, в процеса на образователна интеграция и социализация в ранна детска възраст
Основни дейности

Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин – овладяването на официалния език е предвидено чрез работа в три направления: „Играя и спортувам“, „Пея и танцувам“ и „Аз съм актьор“.

Мероприятия – самостоятелни и съвместни, на детските градини и подготвителните групи, организирани и проведени в читалищата: детски фестивали с тематични седмици и общински празник за съвместни изяви на децата от различните етнически групи.

Работа с родители – мотивация на родителите за образование на техните деца, както и преодоляване на негативни нагласи, основани на етнически произход.

Срок на изпълнение 24 месеца – до 24.04.2018 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Всички детски градини и училища с подготвителни групи в община Луковит и всички народни читалища в населените места с детски градини и училища с подготвителни групи, вкл. изнесени групи на детските градини
Стойност на проекта 499 679 лв.


Проект с наименование „Младежка гаранция в Луковит”

Източник на финансиране ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“
Номер на договора BG05M9OP001-1.002-0038-C01
Наименование на проекта Младежка гаранция в Луковит
Цел на проекта Активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29 г., които не са ангажирани в заетост, образование и обучение, чрез прилагане принципа на „младежка гаранция“ на територията на община Луковит.
Основни дейности

Идентифициране на икономически неактивни младежи от 15 до 29 годишна възраст включително на територията на община Луковит, които не са ангажирани в заетост, образование и обучение, не са регистрирани като безработни в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Луковит, тяхното активиране и интеграция в заетост.

Мотивационни обучение за активно търсене на работа за 100 идентифицирани неактивни младежи.

Предложение за обучение и придобиване на професионална квалификация за 55 лица по следните специалности: озеленяване и цветарство; работник в производство на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечение; основни и довършителни работи; екскурзоводство.

Директно насочване към заетост за период от 6 месеца в следните длъжности: работник, озеленяване – 20 бр.; чистач/хигиенист – 10 бр.

Наемане на работа на 81 лица от целевата група за период от 6 месеца на длъжностите: градинар, сезонен – 20 бр.; помощник кухня – 9 бр.; работник поддръжка – 14 бр.; екскурзовод – 8 бр.

Срок на изпълнение 19.04.2016 г. – 31.12.2017 г.
Бенефициент Община Луковит
Бенефициент Център за професионално обучение към „Научно-технологичен съюз – Плевен“ с лиценз № 200712487
Стойност на проекта 389 586,06 лв.


Проект с наименование „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит”

Източник на финансиране

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика

Процедура

Проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги

Номер на договора

РД04-90/04.07.2017 г.

Наименование на проекта

Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на предоставяните социални услуги в общността в община Луковит чрез модернизиране на кухненското оборудване в обществена кухня за приготвяне и раздаване на храна в Домашен социален патронаж

Основни дейности

Доставка и монтаж на три професионални готварски печки, хладилен шкаф, професионална зеленчукорезачка с пет различни ножа към нея и професионален пасатор с капацитет до 23 литра

Срок на изпълнение

2017 г.

Продължителност – 3 месеца

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

23 749.20 лв. – от Фонд „Социална закрила“

 2 638.80 лв. – собствено съфинансиране от Община Луковит


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54“

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор ЕЕ 1019/29.06.2015 г.
Обект Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54”
Цел на програмата Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
Основни дейности Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Луковит Кръгояр 54”, чрез: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив и полагане на хидроизолация, топлинно изолиране на сутерен, подмяна на дограма.
Срок на изпълнение 2015 г. – 2016 г.
Бенефициент

Сдружение на собствениците „Луковит Кръгояр 54“гр. Луковит, ул. „Кръгояр” №54”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта 935 552,47 лв.


Проект по схема „Обучения и заетост на младите хора“, 1 етап 2016 г.

Източник на финансиране

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост на младите хора“

Номер на договор

Договор за заетост ОЗМ-1-04-07-124 #1 от 17.02.2016 г.

Наименование на проекта

Обучения и заетост на младите хора

Цел на проекта

Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, поддържане на зелени площи, канавки, гробищни паркове

Основни дейности

Сключване на трудови договори с 118 безработни лица до 19-годишна възраст за период от 6 месеца на длъжност „общ работник“. Поддържане на зелени площи, канавки и гробищни паркове в гр. Луковит и селата Дерманци, Торос, Петревене, Беленци, Карлуково, Румянцево, Тодоричене, Ъглен и Бежаново.

Срок на изпълнение

2016 г.

Бенефициент

Агенция по заетостта - възложител

Община Луковит - работодател

Стойност на проекта

369 684 лв.


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2“

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор ЕЕ 177/17.03.2015 г., анекс 1 към  ЕЕ 177/17.03.2015 г
Обект Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”
Цел на програмата Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност
Основни дейности Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”, чрез: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на покрив и полагане на хидроизолация, топлинно изолиране на сутерен, подмяна на дограма.
Срок на изпълнение 2015 г. – 2016 г.
Бенефициент

Сдружение на собствениците „Луковит Светлина Св. Св. Кирил и Методий 2”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта 458 214,77 лв.


Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Обект: Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ №10“

Източник на финансиране

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

„Българска банка за развитие” АД

Номер на договор

ЕЕ 37/04.03.2015 г.

Обект

Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

Цел на програмата

Осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност

Основни дейности

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обект - Многофамилна жилищна сграда „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”, чрез: топлинно изолиране на външните стени с топлоизолационна система от фасадни плочи EPS с дебелина 10 см; топлоизолиране на пода с топлоизолационни плочи от XPS с дебелина 4 см; топлоизолиране на покрива; подмяна на дограмата на сградата и подмяна на хоризонтални ВиК щрангове в сутерена.

Срок на изпълнение

2015 г. – 2017 г.

Бенефициент

Сдружение на собствениците „Бл. Валентина Терешкова гр. Луковит, ул. „Христо Ботев” №10”

чрез Община Луковит

Стойност на проекта

582 524 лв.


Проект за сформиране Местна инициативна група Луковит-Роман по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Източник на финансиране Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Процедура Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
Номер на договор Тристранен договор № РД 50-195/07.12.2015 г.
Наименование на проекта Проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
Цел на проекта

- Подпомагане на процеса по създаване на местна инициативна група в селски район;

- Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива група на местно ниво;

- Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за местно развитие;

- Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд;

- Подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Основни дейности

– Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие;

– Проучване и анализ на територията на двете общини;

– Учредяване на МИГ Луковит - Роман;

– Обучение екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите и местни лидери;

– Разработване на Стратегия за местно развитие Луковит - Роман;

– Дейности, свързани с администрирането на проекта.

Срок на изпълнение 6 месеца - до 31.05.2016 г.
Бенефициент Община Луковит
Партньори Община Роман, НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит“, „Балкански център „Дипломат“ ООД
Стойност на проекта 48 895,75 лв.


Проект с наименование „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на Детска ясла „Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и Сградата на общинска администрация“

Източник на финансиране Национален доверителен екофонд /НДЕФ/
Процедура Инвестиционна програма за климата
Номер на договор Договор № 009 ИПК/18.09.2015 г.
Наименование на проекта Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на Детска ясла „Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и Сградата на общинска администрация
Цел на проекта Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради и намаляване на емисиите на парниковите газове.
Основни дейности

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект 1 – Детска ясла „Щастливо детство“ гр. Луковит, чрез: подмяна на дограма, топлоизолиране на стени и покрив, смяна на котел и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация, подмяна на бойлери за битово гореща вода, подмяна на осветители.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Обект 2 – НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, чрез: топлинно изолиране на външни стени и на покрив, монтаж на соларна система за БГВ – 3 броя соларни пакета и вертикален бойлер 500 л тройна енергия с две серпентини и ел. нагревател.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Обект 3 – Сградата на Общинска администрация Луковит, чрез: подмяна на дограма, топлинно изолиране на стени и на покрив, подмяна на отоплителни тела и изолиране на тръбната мрежа, подмяна на старите осветителни тела с нови енергоспестяващи.

Срок на изпълнение 2015 г.
Бенефициент Община Луковит
Стойност на проекта 584 871,02 лв., от които 85% са от НДЕФ и 15% са собствено съфинансиране


Проект с наименование „Нови възможности за грижа” 2015 г.

Източник на финансиране ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Процедура 2014BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
Номер на договор Партньорско споразумение № BG05-1104-1 от 24.03.2015 г.
Наименование на проекта Нови възможности за грижа
Цел на проекта Превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.
Основни дейности

Предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата. Услугата се предоставя на:

-   хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-   хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

-   семейства на деца с увреждания;

-   самотно живеещи тежко болни лица.

Срок на изпълнение 2015 г. – 29.02.2016 г.
Бенефициент Агенция за социално подпомагане
Партньор Община Луковит