Реализирани


Проект с наименование „Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 ПЛОЩИ „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.006-0041-C01 от 05.06.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и благоустрояване на Градската градина в град Луковит

Цел

Насърчаване на социалното приобщаване и създаване на предпоставки за оптимална жизнена среда в град Луковит чрез обновяване и осъвременяване на Градската градина, която има нужда от нова зеленина и нова визия, за да стане социализиращ център за отдих и развлечения на малки и големи жители и гости на града

Дейности

 1. Изпълнение на  Строително-монтажни работи включващи:
 • цялостна подмяна на парковата настилка;
 • поставяне на нови бордюри към зелените площи;
 • изграждане на нови зелени площи и цветни партери;
 • реконструкция на зелените площи около паметниците;
 • преустройство на фонтана;
 • изграждане на нова площадка за игра;
 • ново парково осветление към реконструираните зони;
 • водоснабдяване и отвеждане на водата за водната площ;
 • изграждане на обществена зона за отдих -реконструкция на пешеходната алея;
 • реконструкция на съществуващи настилки, облицовки и декоративни елементи от естествен камък при паметник, цветарници, фонтан - дълбоко почистване и обработка на повърхността;
 • изграждане на зони за спорт на открито;
 • изграждане на ВиК системи - питейни чешми, водни площи.
 1. Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.
 2. Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.
 3. Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

Дата на стартиране: 05.06.2019 г.

Дата на приключване: 22.12.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

762 545,18 лв., от които:

648 163,40 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

114 381,78 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“

Процедура

BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит–Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-1.118-0001 от 19.04.2021 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-1.118-0001 „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит“

Цел на проекта

Предоставяне на възможности за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в общината чрез обучения и придобиване на нови знания и умения за актуални на пазара на труда професии.

Основни дейности

Основните дейности по проекта включват: подготвителни дейности, обучение на помощник-възпитатели и обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“.

През първите два месеца ще бъдат извършени подготвителни дейности. Издирване и мотивиране на безработни и неактивни лица за включване в проектни дейности.

По дейност „Обучение на помощник-възпитатели“ ще бъдат обучени 6 безработни младежи, като за периода на обучение са предвидени стипендии за обучаващи се лица в размер на 10.00 лв. за всеки присъствен учебен ден в населеното място и по 15.00 лв. за всеки присъствен учебен ден извън населеното място (при минимум 6 учебни часа дневно). Успешно завършилите ще получат документ, доказващ завършеното обучение.

Предвидено е сключване на трудови договори с 6 успешно завършили обучението младежи на длъжност „помощник-възпитател“ за срок от 12 месеца с място на работа – детски градини и подготвителни групи към училища на територията на общината. За половината от помощник-възпитателите ще бъде осигурена допълнителна заетост от 3 /три/ месеца след края на проекта.

По дейност „Обучение по време на работа – стажуване на длъжност „озеленител“ проектът предвижда наемане на 14 безработни лица за срок от 8 месеца за стажуване на длъжност „озеленител“. Лицата ще са от най-уязвимите целеви групи в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни на възраст от 30 до 54 г. и над 54 г., завършили курс за ограмотяване и последваща професионална квалификация. По време на стажуването през първите три месеца наетите лица ще работят под ръководството на наставник на конкретно работно място.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 май 2021 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

180 275,00 лв., от които:

153 233,75 лв. – европейско финансиране;

27 041,25 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.091 МИГ Луковит–Роман „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.091-0002 от 01.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.091-0002 „Интегрирани социални и здравни услуги в община Луковит“

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65-годишна възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Основни дейности

1. Подкрепящи интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора в нужда и хора с увреждания.

2. Местни социални дейности за социално включване.

Ще бъде възобновена и разширена дейността на Центъра за почасови услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Екип за почасова работа, включващ координатор, 18 домашни помощници, медицинска сестра, рехабилитатор, психолог/социален работник/трудотерапевт, и шофьор, ще предоставя мобилни интегрирани социално-здравни услуги на потребители от цялата община.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 декември 2020 г.

Продължителност на проекта – 14 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

192 715,48 лв., от които:

163 808,16 лв. – европейско финансиране;

28 907,32 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“

Източник на финансиране

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU

Процедура

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

Номер на договора

Договор BG05FMOP001-5.001-0108-С01 от 15.02.2021 г.
Допълнително споразумение №2
Допълнително споразумение №3 от 10.12.2021 г.
Допълнително споразумение №4 от 28.02.2022 г.
Допълнително споразумение №5 от 29.06.2022 г.

Допълнително споразумение №6 от 08.09.2022 г.

Наименование на проекта

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Луковит

Цел на проекта

Осигуряване на топъл обяд за уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Определяне на целевите групи.

Приготвяне на топъл обяд в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Луковит за 350 нуждаещи се лица от община Луковит за общо 435 работни дни.

Доставка на топлия обяд във всички населени места до домовете на потребителите чрез превозните средства на Домашен социален патронаж гр. Луковит.

Реализиране на съпътстващи мерки съобразени с противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и със специфичните нужди на хората в тези условия.

Срок на изпълнение

Начало: 04.01.2021 г.
Продължителност – удължена до 30.09.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

461 737,54 лв.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

Процедура

BG05M9OP001-2.084 МИГ Луковит–Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.084-0001 от 16.06.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.084-0001 „Социално приобщаване в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът е насочен към семейства с деца, вкл. с увреждания и хората с увреждания, които се нуждаят от комплексни действия за улесняване достъпа им до заетост с цел повишаване качеството на живот, чрез прилагане на интегриран подход.

Основни дейности

Предоставяне на услуги за семейства с деца;

Ситуиране в селата Беленци и Петревене на изнесени Общностни центрове към Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - Луковит;

Активиране на хора с увреждания за търсене на работа и обучение за придобиване на професионална квалификация „Оператор на компютър“.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 юли 2020 г.

Продължителност на проекта – 20 месеца.

Продължителност на заетостта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

137 192,49 лв., от които:

116 613,62 лв. – европейско финансиране;

20 578,87 лв. – национално съфинансиране.


ПРОЕКТ С НАИМЕНОВАНИЕ „ЗАЕТОСТ И ОБЩНОСТНА РАБОТА В СЕЛА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ“ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ЛУКОВИТ - РОМАН

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

BG05M9OP001-2.085 МИГ Луковит–Роман „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Луковит и Роман“ чрез Водено от общностите местно развитие

Номер на договора

Административен договор с регистрационен номер BG05M9OP001-2.085-0001 от 22.07.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.085-0001 „Заетост и общностна работа в села в община Луковит“

Цел на проекта

Проектът прилага интегриран подход и съчетание на дейности за подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи в три села в община Луковит – Дерманци, Бежаново и Ъглен.

Основни дейности

За 12 месеца в селата Дерманци, Бежаново и Ъглен ще бъдат наети на работа 14 безработни лица за поддържане на хигиена в обществени сгради и места за обществено ползване, почистване и поддържане на зелени площи в обществени пространства;

В село Дерманци ще бъде създаден Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа, с изнесени работни места в селата Бежаново и Ъглен и с назначени общностни работници и в трите села. Центърът ще предоставя по график услуги за деца и за родители, индивидуални срещи и групова работа с психолог, социален работник, медицинска сестра и акушерка;

Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез представяне по интригуващ начин работата на Общностния център по отношение на децата и семействата. Заснемане на документален филм за работата по време на проекта и прожектирането му пред местните общности по време на публични събития.

Срок на изпълнение

Дейностите стартират от 01 август 2020 г.

Продължителност на проекта – 18 месеца.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

262 565,86 лв., от които:

223 180,98 лв. – европейско финансиране;

39 384,88 лв. – национално съфинансиране.


Проект с наименование „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

№ BG06RDNP001-7.001-0102-C01 от 09.05.2019 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, община Луковит

Цел

Подобряване на условията за живот на населението чрез осигуряване на достъп до качествена инфраструктура, включваща улични настилки, тротоари и прилежащите съоръжения.

Дейности

- Изпълнение на СМР за „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на два подобекта – ул. „Симов дол“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. Луковит.“

- Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР.

- Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР.

- Консултантски услуги по управление и отчитане на проекта.

Срок на изпълнение

36 месеца

Дата на стартиране: 09.05.2019 г.

Дата на приключване: 09.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

1 149 942,48 лв., от които :

977 451,11 лв. – финансиране от ЕЗФРСР;

172 491,37 лв. – национално съфинансиране.


Проект с наименование „Социално-икономическа интеграция в Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1

Номер на договора

Административен договор от 05.03.2019 г.

Регистрационен номер по ОП РЧР - BG05M9OP001-2.018-0002-С01

Регистрационен номер по ОП НОИР - BG05M9OP001-2.018-0002-2014BG05M2OP001-C01

Допълнително споразумение № 01 от 24.09.2020 г.

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.018-0002 Социално-икономическа интеграция в Луковит

Цел на проекта

Чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в община Луковит.

Основни дейности

Дейности по ОП РЧР:

1. Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 82 безработни лица от ромски произход.

2. Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работникв изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част ще се предоставят социални и здравни услуги на около 200 деца, жени и майки.

3. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

Дейности по ОП НОИР:

1. Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици.

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици.

3. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средното образование – 200 ученици.

4. Работа с родителите – ще бъдат обхванати около 400 родители.

5. Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО – ще бъдат обхванати около 150 ученици.

В рамките на проекта ще бъдат назначени 5 образователни медиатори от ромски произход.

Срок на изпълнение

начало: 05.03.2019 г.

удължен до 10.05.2022 г.

Бенефициент

Община Луковит

Партньори

СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит, Сдружение „Знание“-Ловеч

Асоциирани партньори

Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, РЗИ-Ловеч

Стойност на проекта

Обща стойност: 945 934,35 лв., от които:

- Финансиране по ОП РЧР – 597 435,14 лв., от които 507 819,87 лв. европейско и 89 615,27 лв. национално съфинансиране;

- Финансиране по ОП НОИР – 348 499,21 лв., от които 296 224,33 лв. европейско и 52 274,88 лв. национално съфинансиране.


Проект с наименование „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“

Източник на финансиране

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Приоритетни оси

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Процедура

Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“

Номер на договора

Административен договор от 09.05.2019 г.

 

Наименование на проекта

BG05M9OP001-2.040-0021 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит

Цел на проекта

Подобряване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на възрастните хора и хората с увреждания в общината.

Основни дейности

1. На 60 възрастни хора и лица с увреждания от община Луковит ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги, вкл. психологическа помощ и подкрепа.

2. Подбор и обучение на персонала.

3. Предоставяне на психологическа подкрепа на потребителите на патронажната грижа.

4. Закупуване на транспортно средство за мобилна работа.

Срок на изпълнение

Начало: 09.05.2019 г.

Край: 09.02.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

166 569,44 лв., от които:

141 584,02 лв. – финансиране от Европейския социален фонд  

24 985,42 лв. – национално съфинансиране


Проект с наименование „Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Луковит“

Източник на финансиране

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите

Номер на договора

Договор №13163 от 10.02.2020 г.

 

Наименование на проекта

Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр. Луковит

Цел на проекта

Намаляване на риска и опасността от стари замърсявания – по приоритети съгласно Националната програма за намаляване броя и опасността от депата и старите замърсявания с отпадъци.

Основната цел за закриване и рекултивация на старото сметище на Община Луковит е опазване на компонентите на околната среда – води, въздух и почва – и последващ мониторинг на обекта в съответствие с изискванията на ПМС №209 от 20 август 2009 г., Приложение 2 и Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Основни дейности

Предепониране и претоксиране на съществуващите отпадъци.

Изграждане на дренажна система за инфилтрирани води.

Изграждане на опорна дига от земни материали за създаване на устойчив откос на отпадъците и експлоатационен път по короната.

Техническа рекултивация.

Изграждане на система за улавяне на сметищни газове.

Изграждане на отводнителни канавки за повърхностни води.

Биологична рекултивация.

Изграждане на мониторингова система за следене на повърхностните и подземните води и деформациите на депото.

Срок на изпълнение

До 31.12.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

Финансиране от ПУДООС – 783 249,60 лв.

Съфинансиране от Община Луковит – 59 383,51 лв.


Проект с наименование „Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит“

Източник на финансиране

Национален бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП)

Процедура

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Номер на договора

Договор № ФС01-0403 от 15.04.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 1 от 15.06.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 2 от 10.08.2020 г.

Допълнително споразумение (Анекс) № 3 от 09.09.2020 г.

Наименование на проекта

Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит

Цел на проекта

Приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от община Луковит, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Основни дейности

Осигуряване на топла храна в домовете на 170 уязвими жители на община Луковит от следните групи:

 • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Оказване на съпътстваща подкрепа за потребителите, като закупуване на хранителни продукти или продукти от първа необходимост с техни лични средства.

Срок на изпълнение

Начало: 01.05.2020 г.

Продължителност – удължена до 31.10.2020 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност на проекта

62 118 лв.


Проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“

Източник на финансиране

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Процедура

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Номер на договора

Договор №11/07/2/0/00639 от 21.03.2018 г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Луковит

Наименование на проекта

Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит“, с два подобекта: 1. Общински път LOV 1253 „III-103, Златна Панега - Български извор/ - Голяма Брестница - граница общ. (Ябланица - Луковит) Дъбен – Тодоричене - III - 307“ (стар № IV-10345) и 2. Общински път LOV 1090 „III-305, Ъглен-Торос / Торос - Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347)

Цел

Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, както и подобряване на отводняването им

Дейности

Дейностите включват реконструкция и рехабилитация на два подобекта.

Първият е общински път LOV 1253 „ІІІ-103, Златна Панега-Български извор/ - Голяма Брестница-граница общ. (Ябланица – Луковит) Дъбен –Тодоричене-ІІІ-307“ (стар № ІV-10345) – Лот II-от км 10+500 до км 15+000. Участъкът е с дължина 4,5 км.

Вторият подобект е общински път LOV 1090 “ІІІ-305, Ъглен-Торос / Торос-Дъбен/ LOV 1253“ (стар № 10347) – от км 0+000 до км 6+700. Отсечката е с дължина 6,7 км.

Срок на изпълнение

Начало – 21.03.2018 г.

Край – 20.03.2021 г.

Бенефициент

Община Луковит

Стойност

5 249 395,20 лв., от които:

4 461 985,92 лв. европейско финансиране

и 787 409,28 лв. национално съфинансиране.