Развитие и устройство на територията


Отдел „ Развитие и устройство на територията”

Всички документи са в .DOC формат и са съвместими за работа както с продуктите на Microsoft, така и с напълно безплатния офис пакет OpenOffice.org

1. Издаване на виза за проектиране /комплексна/

2. Издаване на разрешение за строеж

3. Издаване на скица за недвижим имот /комплексна/

4. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

5. Съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти

6. Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

7. Одобряване изменение на подробен удстройствен план /ПУП/ и одобряване работен устройствен план /PУП/

8. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /по чл. 56 и 57 от ЗУТ/

9. Издаване удостоверение за търпимост /комплексна/

10. Предоставяне на копия от документи по ЗУТ

11. Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- публична общинска собственост

12. Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост , с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 от ЗВ


Извършвани административно-технически услуги без процедура:
 

13. Заверка на екзекутиви за сгради и преустройство

14. Заверяване преписи от документи и копия от планове и документи към тях

15. Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси

16. Искане за допускане на подробни устройствени планове (ПУП)

17. Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

18. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

19. Попълване  приложение на данъчни декларации

20. Презаверка на скици

21. Проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

22. Проверка на изпълнени подземни комуникации и заверка на екзекутиви за тях

23. Разрешение за прокопаване при аварии

24. Проверка на изпълнени подземни комуникации и заверка на екзекутиви за тях

 

УСЛУГА 01:

Издаване на виза за проектиране - В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Необходими документи:

• Заявление по образец 
• Документ за собсвеност (копие) 
• Разрешение за ползване на обект или протокол обр.16 при преустройство на съществуващи сгради

Срок:

14 дни

Такса:

30,00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция  „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 27
0697/5-24-64 вътр. 120 и 137
арх. М.Стоянов-Гл. архитект

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 02:

Издаване на разрешения за строеж

Необходими документи:

• Заявление по образец 
• Документ за собсвеност (копие) 
• Договор за учредено право на сроеж  или договор за право на прокарване(при необходимост) 
• Документи по чл.183 от ЗУТ /при необходимост/

Срок:

7 дни

Такса:

23.50 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 27 и  28
0697/5-24-64, вътр.118, 120 и 137
М.Стоянов – Гл. архитект

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 03:

Издаване на скица за недвижим имот - В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Необходими документи:

• Заявление по образец
• Документ за собсвеност или право на строеж 
• Удостоверение за наследници (при наследствен имот)

Срок:

7 дни

Такса:

15,00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ” , стая № 26
0697/ 5-24-64, вътр. 120
отдел “РУТ”

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 04:

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията

Необходими документи:

• Заявление свободен текст, в което се обосновава необходимостта от издаване на удостоверението 
• Други при поискване

Срок:

7 дни

Такса:

11,00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/5-24-64, вътр. 118 и 120
отдел”РУТ”

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 05:

Съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти

Необходими документи:

- Заявление по образец 
-Документ за собсвеност (копие) 
- виза за проектиране в случаите по чл.12 ал.3, чл.41 ал.2, чл.50,51,58,59,чл.133 ал.6,чл.134 ал.6
-3 копия от инвестиционен проект, обхват и съдържание определени с наредбата по чл.139 ал.5 от ЗУТ
-оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа 
С приемане  от експертен съвет на общинска администрация /ОЕСУТ/
Като комплексен доклад съставен от регистрирана фирма консултант за обекти от І и ІІ категория задължително, а за обекти от по – ниска категория по желание на възложителя
- Положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване  за строежи от І и ІІ категория
- предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
-Договор с технически контрол (за част конструктивна)
- оценка за съответствие по чл.169 ал.1 от ЗУТ въз основа на Договор с лица , които отговарят на изискванията на Закона за енергийната ефективност-чл.142 ал.16 от ЗУТ
-влязло в сила решение по оценка на въздействието  върху околната среда /ОВОС/ или решение с което е преценено  да не се извършва ОВОС по реда на закона за опазване на околната среда

Срок:

С приемане на ОЕСУТ – 1 месец, с доклад - 14 дни

Такса:

Съгласно Решение на ОбС по ЗМДТ

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция„ПРУТ”, отдел”РУТ” стая № 26 и 27
0697/ 5-24-64, вътр.118 , 120  и 137
М.Стоянов Гл. архитект

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 06:

Регистрация и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от ІV и V категория

Необходими документи:

• Констативен акт за установяване сеответсвието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Срок:

3 дни

Такса:

10 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция„ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 28
0697/ 5-24-64, вътр. 118
инж.Хр.Ангелова  – Гл. експерт “РУТ”
Арх.М.Стоянов – Гл.архитект

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 07:

Одобряване изменение на подробен удстройствен план /ПУП/ и одобряване работен устройствен план /PУП/

Необходими документи:

• Удостоверение за наследници (при необходимост) 
• Документ за собсвеност за всички поземлени имоти, за които се отнася исканото изменение на ПУП / нотариален акт, договор за учредено право на строеж  и други / 
• Заявление по образец или свободен текст от всички поземлени имоти за които се отнася искането за изменение на ПУП 
• Съдебно решение, ако изменението се прави по съдебно решение 
• Скица с предписание от кмета на общината за проучване и проектиране 
• Схеми за инженерната инфраструктура /при необходимост/
• Доклад за ОВОС /при необходимост/
• Копие от действащ ПУП 
• Нотариално заверено съгласие за строеж на имотна граница 
• Нотариално заверено съгласие за промяна на регулационна граница между поземлени имоти

Срок:

 

Къде се извършва:

Решение на ОБС или Заповед на Кмета на Община  Луковит

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 08:

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /по чл. 56 и 57 от ЗУТ/

Необходими документи:

• Заявление по образец 
• Документ за собсвеност /Договор за наем
Други документи съгласно процедурата

Срок:

7 дни

Такса:

23,50лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/ 5-24-64, вътр.120
отдел “РУТ”

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 09:

Издаване удостоверение за търпимост - В ПРОЦЕС НА АКТУАЛИЗАЦИЯ

Необходими документи:

• Заявление по образец 
• Документ за собсвеност 
• Други документи съгласно процедурата

Срок:

30 дни

Такса:

30,00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/ 5-24-64, вътр.120
отдел “РУТ”

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 10:

Предоставяне на копия от документи по ЗУТ

Необходими документи:

• Заявление свободен текст 
• Документ за собсвеност / при наличие/

Срок:

От 7 до 30  дни

Такса:

6,00 лв. на брой документ

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/ 5-24-64, вътр.120
отдел “РУТ”

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 11:

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект- публична общинска собственост

Необходими документи:

• Заявление по образец ;Документ за платена такса за издаване на разрешително;Заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – за юридическите лица и едноличните търговци, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответните компетентни органи;Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;Декларация за обстоятелствата почл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по приложения към заявлението образец)Удостоверение за регистрация на земеделски производител (в случаите по чл. 50, ал.3, буква „г”)

Срок:

Съгласно процедурата

Такса:

За издаване на разрешително се заплаща такса в размер на 250 лв. 
За продължаване срока на разрешително се заплаща такса в размер на 100лв.
За изменение и/или допълнение на разрешително се заплаща такса в размер на 130 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”,  стая № 24
0697/ 5-24-64, вътр.122
Директор Дирекция ПРУТ инж.Д.Тодорова

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА 12:

Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост , с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 от ЗВ

Необходими документи:

Заявление по образец ; Документ за платена такса за издаване на разрешително;Заверено копие на актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – за юридическите лица и едноличните търговци, издадено до три месеца преди подаване на заявлението;Копие от карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;Влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда или решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда в случаите, определени в Закона за опазване на околната среда, за инвестиционни предложения и/или разширения, пряко свързани с исканото разрешително;Актуална скица или карта на имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответните компетентни органи;Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, в случаите в които ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения; Декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (по приложения към заявлението образец)

Срок:

Съгласно процедурата

Такса:

За издаване на разрешително се заплаща такса в размер на 250 лв. 
За продължаване срока на разрешително се заплаща такса в размер на 100лв.
За изменение и/или допълнение на разрешително се заплаща такса в размер на 130 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”,  стая № 24
0697/ 5-24-64, вътр.122
Директор Дирекция ПРУТ инж.Д.Тодорова

ПРОЦЕДУРА  

 

УСЛУГА: 13

Заверка на екзекутиви за сгради и преустройства

Необходими документи:

• Заявление свободен текст
• Разрешение за строеж или акт за узаконяване 
• Одобрен проект

Срок:
Такса:

10 дни
7.00 лв

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 27 , плащане в Деловодството
0697/ 5-24-64 вътр. 120 и 137
Гл. архитект

 

УСЛУГА: 14

Заверяване преписи от документи и копия от планове и документи към тях

Необходими документи:

• Заявление свободен текст, в което се обосновава необходимостта от издаване на удостоверение 
• Други при поискване

Срок:

7 дни, а когато се налага установяване на факти и извършване на проверки – до 1 месец.

Такса:

6,00 лв.

Къде се извършва:
Телфон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26 , плащане в Деловодството
0697/ 5-40-34; 5-24-64 вътр. 120
Дирекция “ПРУТ”

 

УСЛУГА: 15

Издаване на разрешение за извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси

Необходими документи:

• Заявление свободен текст
• Протокол за откриване на строителна площадка

Срок:

7 дни

Такса:

 

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 25
0697/5-40-34
Дирекция “ПРУТ”

 

УСЛУГА: 16

Искане за допускане на подробни устройствени планове (ПУП)

Необходими документи:

• Заявление  свободен текст за всички УПИ за които се отнася искането за изменение на ПУП
• Документ за собственост за всички УПИ, за които се отнася исканото изменение на ПУП 
• Удостоверение за наследници 
• Съдебно решение, ако изменението се прави по съдебно решение 
• Скица с предложение за изменение съгласно чл.135, ал.2 от ЗУТ

Срок:

14 дни

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/5-24-64, вътр. 120 и 137
отдел”РУТ”
арх.М.Стоянов-Гл.архитект

 

УСЛУГА: 17

Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение

Необходими документи:

• Заявление свободен текст 
• Документ за собственост 
• Удостоверение за наследници

Срок:

30 дни

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел ”РУТ”, стая № 26
0697/ 5-24-64 вътр.120
отдел”РУТ”

 

УСЛУГА: 18

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Необходими документи:

• Документ за настъпили промени 
• Документ за собственост

Срок:

3 дни

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ” стая № 26
0697/5-24-64, вътр. 120 
отдел “РУТ”

 

УСЛУГА: 19

Попълване  приложение на данъчни декларации

Необходими документи:

• Данъчна декларация 
• Документ за собственост

Срок:

Веднага

Такса

3.00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая №26
0697/5-24-64, вътр. 120
отдел”РУТ”

 

УСЛУГА: 20

Презаверка на скици

Необходими документи:

• Заявление свободен текст 
• Документ за собсвеност 
• Скица

Срок:

Веднага при предварително уточнени данни

Такса:

4,00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 26
0697/ 5-24-64, вътр.120
отдел “РУТ”

 

УСЛУГА: 21

Проверка за установяване съответствие на строежа с издадените строителни книжа и че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи:

• Констативен акт за установяване сеответсвието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Срок:

3 дни

Такса:

10 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция„ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая № 28
0697/ 5-24-64, вътр. 118
инж.Хр.Ангелова  – Гл. експерт “РУТ”
Арх.М.Стоянов – Гл.архитект

 

УСЛУГА: 22

Проверка на изпълнени подземни комуникации и заверка на екзекутиви за тях

Необходими документи:

• Заявление свободен текст 
• Документ за собсвеност (копие) 
• Разрешение за строеж или акт за узаконяване 
• Одобрен проект по всички части

Срок:

10 дни

Такса:

7.00 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция„ПРУТ”, отдел”РУТ”, стая 26
0697/ 5-24-64, вътр.118 и 120
инж.Хр. Ангелова – Гл.експерт “РУТ”
Арх.М.Стоянов – Гл.архитект

 

УСЛУГА: 23

Разрешение за прокопаване при аварии

Необходими документи:

Заявление свободен текст

Срок:

5 дни

Такса:

33 лв.

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция „ПРУТ”, отдел”РУТ” , стая № 26
0697/ 5-24-64 вътр.120 отдел”РУТ”

 

УСЛУГА: 24

Проверка на изпълнени подземни комуникации и заверка на екзекутиви за тях

Необходими документи:

-Искане- по образец  
- документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот 
-Разрешение за строеж или акт за узаконяване 
-заверена заповедна книга
-акт обр. 14 за приемане на конструкцията
-констативен акт по чл. 176 , ал.1 от ЗУТ за установяване годността на приемане на строежа 
-документи , удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания на строежите
-документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175 , ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация ако такава е необходима
-договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Одобрени проекти и екзекутивни чертежи
-  други документи ,изискващи се по закон , съобразно спецификата на строежа

Срок:

7 дни

Такса:

100,00 лв.- за строежи от V категория по чл.137 ал.1 т.5 буква в
200.00 лв. – за строежи от V категория по чл.137 ал.1 т.5 буква а,б,г,д
300,00 лв. – за строежи ІV категория  по чл.137 ал.1 т.4

Къде се извършва:
Телефон за контакти:
Обслужващ:

Дирекция “ПРУТ”, отдел “РУТ” стая № 27 и28
0697/ 5-24-64, вътр. 118,120 и 137
Арх.М.Стоянов – Гл. архитект

https://www.livechatalternative.com/