Програма за управление на отпадъците 2006-2010


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена от Община Луковит. Разработването на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по управление на отпадъците на местно ниво. Програмата е съобразено с изискванията на  чл. 29 ал. 1 т. 1 от ЗУО и е неразделна част от общинската програма за околна среда. 

1. ПРИНЦИПИ И ОБХВАТ  НА ПРОГРАМАТА

1.1 Принципи

Проблемите, свързани с отпадъците, са строго специфични и комплексни. Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за здравето на човека. Но те притежават и ценни суровинни качества и могат да се оползотворяват като суровинен ресурс. Намаляването или ограничаването на замърсяването и оползотворяването могат да се осъществяват с помощта на нови технологии, в подходяща икономическа среда.
Настоящата Програма предлага политика, основана на следните основни принципи:

 • Чиста и здравословна околна среда;

За намаляването на замърсяването на населените места от особено значение е създаването на добра организация за събиране и своевременно извозване на отпадъците.
За опазване на природната среда от замърсяване трябва решително да се преустанови практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места. Да се извършва безопасно депониране, почистване на замърсени и възстановяване на увредени в миналото места.
Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя, както на подобряване на организацията за събиране на отпадъците, така и чрез намаляване на опасните им свойства.

 •  Пълна отговорност на замърсителите;

Включва в себе си тясно взаимосвързани помежду си принципи на "споделена отговорност" и "замърсителят плаща". Целта на двата принципа е чрез ценовия механизъм да се въздейства и промени човешкото поведение.
Прилагането на тези два принципа осигурява:

 • потребителите да заплащат пълните разходи както по производството и потреблението на продуктите, така и свързаните с тях разходи по  опазване на околната среда;
 • превръщането на разходите за околна среда във важен фактор при вземане на решения.

Гореспоменатите принципи се реализират чрез административни разпоредби и  икономически регулатори. Най–често прилаганият икономически регулатор в контекста на принципа “замърсителят плаща” е въвеждането на различни такси, а при неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения, пълната отговорност предполага заплащането на глоби.

 • Интегрирано управление на отпадъците;

Очертаване на ясно определени цели на основата на система от законови, технически, организационни и икономически мерки, идентифицирани източници на ресурси и определени отговорности на всички заинтересовани страни. Реализиране на целите чрез взимане на управленчески решения, което да гарантира икономическо и екологосъобразно управление на отпадъците.

1.2 Обхват

Разработването на Програмата за управление на отпадъците в община Луковит  е продиктувано от Закона за местното самоуправление / ЗМСМА /,  Закона за опазване на околната среда / ЗООС / и Закон за управление на отпадъците /ЗУО/, както и всички подзаконови актове, произтичащи от ЗУО. 
Настоящата Програма обхваща следните основни цели, свързани с подобряване качеството на околната среда на територията на общината:

 • Намаляване на количеството на отпадъците. Един от начините  е да се насочи вниманието на потребителите към стоки за многократна употреба, както и да се търсят възможности за преработка и оползотворяване. Вторият начин  е обвързване на такса смет с количеството на образуваните битови отпадъци и разходите за тяхното събиране, депониране и обезвреждане.
 • Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на отпадъците, както и разширяване на периметъра на организираното сметосъбиране и в останалите населени места. Прилагане на съвременни многофункционални системи за събиране на отпадъци, в зависимост от различни фактори като интензивността на застрояването, количеството на образуваните отпадъци и транспортно-комуникационните планове. Оптимизиране на управленските и изпълнителски структури.
 • Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - верният подход за разрешаване на този основен проблем е вече избран  -  изграждането на високоефективно съоръжение за обезвреждане на отпадъците, позволяващо осъществяването на ефективен мониторинг и контрол. Обединяването на усилията на Общините Луковит, Червен бряг,  Роман, Тетевен  и Ябланица за изграждането на Регионално депо ще доведе до  разрешаване на проблемите свързани с битовите отпадъци.
 • Повторно използване и рециклиране;
 • Усилване на контрола над старите замърсявания;
 • Закриване на неконтролираните депа и сметища, които не могат да бъдат приспособени към съвременните изисквания за опазване на околната среда;
 • Нормативно регламентиране на управлението на отпадъците на общинско ниво;
 • Работа с обществеността - привличане на обществеността при вземането на решения, свързани с основния проблем “отпадъци”; провеждане на кампании по прилагането на програмата; участие в моделни проекти за управление на отпадъците; прилагане на принципите на "споделена отговорност" и "замърсителят плаща";
 • Повишаване привлекателността на града и околностите му;
 • Подобряване условията за развитие на селското стопанство и икономиката  в региона;

2. ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

2.1. Географска характеристика на територията на общината

Община Луковит се намира в  Ловешка област. Административен център е град Луковит.
Районът се намира в Средния Подбалкан. Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина. В климатично отношение Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Климатичните фактори се характеризират със стойностни характеристики на средния климатичен район на Дунавската равнина – студена зима  и горещо лято.
Валежите са недостатъчни. Влажността на въздуха е  най- голяма през  есенно-зимния  сезон.Територията на общината се отводнява от р.Вит, река Искър, река Златна Панега, река Каменица  и техните притоци. Максимумът на  речния отток  е през пролетта. Преобладаващите ветрове са западните и източните.
На територията на Община Луковит преобладават сиви горски почви със съответния подтип – тъмносиви горски почви. Мощността на хумусния слой е 25 – 45 см, със съдържание на  хумус – 2- 3 %. Характерна особеност на тези почви е рязкото спадане на хумуса. В речните долини са разпространени алувиалните почви, които са с лек механичен състав.
Територията попада в Мизийската растителна област.  Районът се отличава със значително растително разнообразие и може да се разглежда в две посоки. От една страна растително разнообразие по речните легла и прилежащите им брегове, а от друга -  растителност извън тях. 
Биологичната особеност на някои от видовете да акумулират вещества - сочени като опасен замърсител, ги прави естествени “Пречиствателни станции” на природата. Такива в района са върбите – дървовидни и храстовидни, тополите – бяла, черна и евро-американски хибридни тополи и елша, а от тревните видове папур, тръстика и камъш. Сред блатната растителност се срещат  и видове като безкоренчестата волфия и насекомоядна мехурка.

Почвените условия, извън тези около реките, благоприятстват за успешното развитие на много други дървесни  видове, различни от споменатите. Често срещани в района са чинари, обикновен американски ясен, липи, гледичия, черница, бяла акация, конски кестен, бряст, обикновен орех (особено в района на м. Искъра). Характерно е наличието на  храстови съобщества от люляк, драка, трънка, смрадлика, черен бъз, птиче грозде, синфорикарпус и др. 
Сред представителите на флората има много видове ендемити и реликти: ковачевия зановец, лимодорумът, скалния карамфил и др.
Сред тревните видове има и защитени с ограничен ареал в България видове като: горска съсънка, снежно кокиче, мека медуница, източен миск, грахова глушина. 
Фауната се отличава  с много голямо разнообразие, но с ниска степен на проучване. Преобладават средноевропейските, евросибирските и по-малко субмедитеранските видове. 
Процентът на ендемизъм сред безгръбначните не е проучен, но несъмнено е много висок. В района не всички насекомни групи са изследвани щателно. 
Поради наличието на много пещери и понори троглобионата фауна е много богата. В района на с. Ъглен и с. Дерманци са установени три нови за ентомофауната на България вида – Mymar  pulchelum, Polynema kressbachii и P.speciosmmi / разред Hymenoptera, сем. Mymaridae/.
Богатството на риби е много голямо. Включва над 30 вида и е едно от малкото останали в Европа находища на Европейския автохтонен див шаран и редкия за страната вид брияна.
Сред земноводните често срещани са голямата водна жаба, зелената крастава жаба, а рядка е чесновницата.
Поради наличието на много карстови терени богатството на влечуги е изключително. 
Тук са едни от големите популации в страната на двата вида сухоземни костенурки. Срещат се ивичестият гущер, зеления гущер, слепок, водните змии, големия стрелец, смокът мишкар и др. 
С най-голямо разнообразие се отличава орнитофауната.  Установявано е присъствие на пъстрия скален дрозд и испанското каменарче. Сред петрофилните видове чести са гарванът, черният щъркел, алпийския бързолет и бухалът (Bubo bubo) - европейски застрашен вид с многобройна гнездова популация в района.
Срещат се също и черноглава овесарка,  червенокръстата лястовица, черният щъркел, черен кълвач и др. Защитени видове са големият ястреб, белоопашатия мишелов, орелът-змияр и соколът орко.
Района е един от трите в страната, където е срещан през гнездовия период степния орел и едно от двете в Северна България на царския орел. Тук се среща  през размножителния период и световно застрашения вид Ливаден дърдавец.
Поради наличието на много водоеми е голямо видовото разнообразие на водолюбиви птици. 
Често срещани са – фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица и много пойни – коприварчета, дроздове, чучулиги, лястовици и др. 
От дребните бозайници най-често са срещани – пъстрия пор и видрата. Сред застрашените гризачи в близост до района са установявани големият хомяк и златистия хомяк. Широко разпространена  е обикновената и жълтогърлата горска мишка.
Типични бозайници за района са още  прилепите, включително и редкият вид дългопръст нощник, чакалът, бялката, язовецът, лисицата, сърната, дивата свиня и др.

2.2 Административно-териториална характеристика

Община Луковит се състои от  дванадесет населени места и има територия  454  266 дка, която е 11,003 % от територията на Ловешка област. Обработваемата земя е 221 798 дка,  разпределена по територии, както следва:
-  земеделска – 319 859 дка;
-  горска - 97 055 дка;
- населени места и други урбанизирани територии - 18 613 дка;
-  добив и полезни изкопаеми – 8 406 дка
-  водни течения -  7 305 дка;
- транспорт и инфраструктура – 3 028 дка.

ТЕРИТОРИАЛНА БЛИЗОСТ ПО ГРУПИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

        населено място                                              км      

 с. Бежаново                                                             35
с. Беленци                                                               17
с. Дерманци                                                            15
с. Карлуково                                                            11
с.Торос                                                                    21
с.Петревене                                                              7
с.Пещерна                                                               28
с.Румянцево                                                            15    
с.Тодоричене                                                            4
с.Ъглен                                                                     25

Съседни на Община Луковит  са Общините Червен бряг, Ябланица и Угърчин.

2.3 Социално-демографска характеристика

Населението на Община Луковит към 15.02.2006 г. възлиза на 21 144. 51,8 % от населението е концентрирано в административен център гр. Луковит (10 960 ж.), докато останалите жители живеят в 11 села от общината. Общо взето тази тенденция се запазва години наред.
Общо  постоянно  живеещото население  на Общината  към февруари 2006 г. е видно от таблицата :

Населено място

Брой жители

Луковит

10 960

Бежаново

1 454

Беленци

472

Дерманци

2 578

Дъбен

173

Карлуково

636

Торос

1 784

Петревене

623

Пещерна

160

Румянцево

811

Тодоричене

528

 Ъглен

965

Данни за населението в Община Луковит

ГОДИНИ

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

В ГРАДА

МЪЖЕ

ЖЕНИ

В СЕЛАТА

МЪЖЕ

ЖЕНИ

1997

22 740

11 140

11 600

10 910

5 356

5 554

11 830 

5 784

6 045

1998

22 367

10 952

11 415

10 720

5 264

5 456

11 647

5 688

5 959

1999

22 293

10 925

11 368

10 719

5 263

5 456

11 574

5 662

5 912

2003

21 446

10 550

10 896

10 606

5 201

5 405

10 840

5 349

5 491

2004

21 257

10460

10 797

10 527

5 158

5 369

10 730

5 302

5 428

2005

20 831

10 245

10 586

10 404

5 106

5 298

10 427

5 139

5 288

Общината  не е гъсто населена за условията на страната. Средната гъстота на населението в Общината е близо 48 д/км2 ,  при 65 д/ км2   за Северен централен район  и  70 д/км2 за България .
Механичното движение не се очертава като основен фактор за общата динамика на населението на общината, но е необходимо да отбележим, че  за периода 2000 – 2004 год. средния прираст е положителна величина от 111.4 човека.

     Справка за механичния прираст на Община Луковитза периода 2000 – 2004 г.

години

2000

2001

2002

2003

2004

заселени

1284

1534

597

531

390

изселени

1103

1074

768

444

390

прираст

181

460

-171

87

0

Делът на градското население в Община Луковит е много по-нисък от средния за Област Ловеч, страната и Северния Централен район  (   51,8  %     срещу 60.66 %, 69.75% и 67.81 %).

Справка за естествения прираст на Община Луковит за периода   2000 - 2004 г.

години

2000

2001

2002

2003

2004

родени

259

243

225

267

264

починали

424

432

432

420

444

прираст

-165

-189

-207

-153

-180

   
2.4 Икономическо развитие на общината. Стопански дейности
Икономическият профил на Община – Луковит  е промишлено-аграрен с основни промишлени отрасли – велпапе опаковки, шивашка промишленост, производство на керамични материали, селско стопанство. 
По-големи предприятия на територията на града са :

 • “Витавел “АД – производство на вълнообразен картон и опаковки  и новооткрит шивашки цех за дамско и мъжко облекло;
 • “Марто Шорто” ООД – ТЕ на бяла техника;
 • “Вико-2002” ЕООД – ТЕ на бяла техника;
 • ЗХР “Амигос”;
 •  “Каприкорн кемикълс груп” – производство на перилни и миещи препарати “РОСА”;
 • “Балканкар – звезда” АД – производство на компоненти за електрокари и мотокари – в процедура на приватизация;
 • "Обединение"  ПК гр. Луковит - шивашка дейност;
 • ЕТ “Ангелино- Ангел Нинов" гр. Луковит - шивашка дейност;
 • Шивашко ателие - гр. Луковит;
 • "Ники Кустени" ЕООД  с. Дерманци - цех за шев на карнавални и юношески облекла;
 • "Ирник" ООД - цех за колбаси;
 • ЕТ "КВ-КОНСЕРВ - Красимира Иванова" - цех за консервиране  на зеленчукови и месни продукти

През последните години рязко намаля количеството на  използваните минерални торове и препарати за растителна защита. Съществуващата  тенденция е към намаляване на обработваемите земи, намалена употреба на торове и препарати за растителна защита, намаляване броя на рогатия добитък.
Характерно за настоящия момент е вредната практика за горене на стърнища след жътва на зърнените култури, което води до унищожаване на  органична материя, полезна почвена миклофлора и фауна, горска растителност, хумус, нарушаване на естествените местообитания на полските животни, намиращи се в близост горски масиви.
Водещ  отрасъл в  селското  стопанство  е  растениевъдството. Най-голям дял от структурите на културите се пада на зърнените – около 42 %, техническите- 24 %, фуражните - 15 %, трайни насаждения - 6.5% и около 12.5% зеленчуци които се използват основно за задоволяване на личните  нужди на стопаните. Последните години нараства интересът на производителите към отглеждане на броколи, червен пипер и сладка царевица, които са подходящи за замразяване.

Данни за основните култури отглеждани в периода 2002 – 2004г.

 

Декари

Производство в тонове

Години

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Култури

Пшеница

29 480

30 430

41 289

8 401

5 414

13 213

Ечемик

  4 972

  6 060

  3 583

1 284

   956

  1 075

Царевица

 17 840

 21 350

 18 456

5 530

3 736

  6 459

Слънчоглед

 16 385

 17 213

 26 792

1 998

1 755

   3 483

В настоящия момент не може да се говори за модерно и интензивно земеделие. Причините са липса на достатъчно  средства, остаряла техника, липса на земеделска култура при стопаните.  Получената  продукция е с висока  себестойност  и  ниска  рентабилност,  което  прави  отрасъла  непривлекателен. 
В Община Луковит съществуват редица природни и културни дадености, които представляват добра изходна база за икономически успешно и устойчиво развитие на туризма.
Визията на Общината в тази насока е следната: “Община Луковит - карстови образувания, природни феномени, прекрасни пейзажи, културно-историческо наследство, туристическа инфраструктура – възможност за днес и бизнес  за бъдеще.”, а Стратегическата цел е – “Разработване и прилагане на политика за развитие на туризма като приоритет за незабавно действие и подкрепа. Внимателното използване на възможностите за туризъм и правилното му развитие могат съществено да допринесат за опазване на природата и просперитета на общината.”

Територията на Община Луковит обхваща обширен карстов район, което е много благоприятна естествена  среда за развитието на екотуризъм. По одобрен проект по Програма ФАР – Развитие на българския екотуризъм” през 2006 г. се изгражда геопарк  „Искър-Панега”. Това е първият геопарк в България като територия, която включва феноменално геоложко и геоморфоложко наследство от карстовия регион Карлуково и каньона на река Панега.
Карлуковският карстов район е един от най-представителните карстови райони в страната с множество карни полета, валози, въртопи, грандиозни пещери, пропасти и каньони. Проучени са общо 240 пещери. От тях 6 – феноменът “Проходна”, “Безименна 22  /Контрабасът/”, “Задъненка”, както и двата скални феномена – “Струпанец” и “Провъртеника” са обявени за природни забележителности. Пещерите са обект на изследвания на Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност, която го избира за еталонен в международната научно-изследователска програма за сравнение на карстовите райони в света “PIGEK”. Някои от пещерите са уникални паметници на човешката култура от палеолита до ХІV век. В този район е изградена туристическа база -Национален пещерен дом – с.Карлуково, включен в 100-те национални туристически обекта - № 30. Самата база е интересно и уникално за България съоръжение, изнесено над р.Искър.  Районът, скалните образувания и пещерите са използвани като естествен декор при заснемане на наши и чужди кинопродукции, но през последните години е занемарена и се нуждае от сериозни инвестиции за ремонт.
Сред дефилето на р. Искър, до с. Карлуково е разположен Карлуковски манастир. През ХV в. е разграбен и разрушен. Възобновен е в края на ХVІ – нач. на ХVІІ в., после отново е разрушен и запустява.  Днес е запазена само старата църква “Успение Богородично”, намираща се в района на Държавна психиатрична болница, недалеч от жп гара Карлуково. Църквата е обявена за Национален паметник на културата. Срещу Карлуковския манастир са запазени две скални църкви. Стенописите на църквата “Св.Марина” са фрагментарно запазени. Те датират от ХІV век и са изпълнени от първокласен майстор. На около 5-6 км северозападно от жп гара Карлуково е скалната църква “Св.Григорий”, в която фрагментарно са запазени два слоя стенописи, датирани от ХІV и ХVІІ век.
В местността Мушат край гр. Луковит се намират следите от обширна крепост и средновековен български некропол. Там е намерена и голяма колективна находка от монети на византийски императори, накити, следи от тракийско погребение. В света на археологията гр. Луковит е известен с Луковитското тракийско сребърно съкровище. Съкровището е открито през 1954 г. в околностите на града. Докато Панагюрското съкровище е с чуждестранен произход, значението на Луковитското съкровище се състои тъкмо в това, че то съдържа и произведения на местното тракийско златарство. Понастоящем съкровището се намира в София , а копието му – в Ловешкия музей. 
В пещерата Темната дупка в каньона на р. Зл.Панега са намерени следи от живот на първобитни хора – едни от първите Homo sapiens, живели на планетата.

Възможности за конферентен туризъм  предлага  Балкански център за обучение Дипломат - Луковит, с хотелска част и възстановителен център (басейн, сауна, тангентор, фитнес, масажен център, козметичен салон). Обучаващите се ще могат да си почиват в озеленена покривна градина с бар, барбекю и открит басейн. Центърът стартира дейността си от второто полугодие на 2005 г.

2.5  Екологична характеристика

На този етап община Луковит не принадлежи към териториите, определени като рискови по отношение на екологичната обстановка. 
През последните години няма сведения за сериозни отклонения от допустимите норми за вредни емисии, поради което се приема, че състоянието на атмосферния въздух е добро.

Едни от най – важните екологични  проблеми на Община Луковит са следните:

 • сметищна площадка  с почти изчерпан капацитет за поемане отпадъците на града;
 • неконтролирано изхвърляне на отпадъци – принизена екологична култура на населението;
 • увеличаване количеството на ТБО на глава от населението;
 • замърсяване на въздуха – наличие на ГП – I  София - Русе  предполага замърсяване на въздуха в Общината. Продължаващата масова  употреба на оловосъдържащи бензини в съчетание с разрастването и  физическото остаряване на автомобилния парк са предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух с прах, оловни аерозоли, неизгорели газове, азотни окиси и др.;
 • липсата  на изградена канализационна мрежа, която да улавя отпадните води влошава  екологичната обстановка . Болшинството жилищни сгради имат септични ями, неизпълняващи в по–голямата си част предназначението си;
 •  замърсяване поречието на реките с битови отпадъци.

3. СЪЩЕСТВУВАЩО  СЪСТОЯНИЕ

Събирането и  извозването на отпадъците в Общината се извършва от “Шеле България” ЕООД гр.София. Дейността се извършва  през цялата година непрекъснато по единен график. Използваните съдове са тип “Бобър”, които за град Луковит са  333 броя и кофи 240 литрови – 100 броя.
За кметствата  използваните съдове   тип „Бобър” са  както следва:

 • Бежаново – 50 броя
 • Ъглен        - 40 броя
 • Дерманци  - 85 броя
 • Торос         - 50 броя
 • Пещерна     - 14 броя

Дейността се извършва със сметосъбирачна машина МАН. Няма претоварни площадки. Отпадъците  се събират в съдове  тип  “Бобър”, които със сметоизвозващата техника се извозват и депонират до сметището.Там  отпадъците /хартия, метали/ се събират от представители на ромската общност и се предават на изкупуващите отпадъци фирми.
Започва почистване на старите замърсявания от бита, като на почистените места бяха поставени  съдове за смет.При преценка на нови места  с  очаквана концентрация на битови отпадъци и образуване на  замърсявания ще бъдат поставени допълнителни съдове за отпадъци.
Капацитетът на съществуващото сметище се изчерпва, а изграждането  на ново  е свързано с нуждата от огромни средства, чието осигуряване не е във възможностите на общината. Единственият вариант за разрешаване на проблема  е изграждане на регионално депо, обслужващо  общини  Тетевен, Роман, Ябланица и Червен бряг.

Количество отпадъци, генерирани през последните четири  години

За характеризиране на съществуващото състояние са анализирани и систематизирани резултатите от следните разработки:

 • Информационни карти - Отчет за битови и строителни отпадъци в община Луковит за  2000 г., 2001 г., 2002 г. и 2003 г.;
 • Статистически отчети за битови и строителни отпадъци за  2000 г., 2001 г., 2002 г. и 2003 г.

Съгласно предоставените отчети, на територията на общината е събрано следното количество отпадъци /в тонове/:

№ по
ред

    Населено място

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

1.

Луковит

6 150

7 180

8 504

12 165

2.

Тодоричене

   283

    161

   175

     179

3.

Петревене

   182

    153

   155

     185

4.

Румянцево

   184

    159

   165

     195

5.

Торос

   631

    709

   770

     920

6.

Пещерна

   148

    104

   110

     106

7.

Дерманци

   485

    443

   475

     560

8.

Бежаново

   650

    624

   780

     920

9.

Беленци

     24

      21

     32

       45

10.

Ъглен

   500

    450

   490

     566

Депонираните битови отпадъци на депото в гр. Луковит за 2004 и 2005 г. са:

2004 г. – 5 560 т
2005 г. – 7 250

Съществуващо градско сметище.

Общинския център Луковит разполага с едно депо за ТБО, в местността “Голия връх”, за което са характерни следните особености;

 • На сметището се прилага смесено депониране на всички видове отпадъци, формирани на територията на града и кметствата ;
 • Отпадъците не се третират и не се сепарират предварително;
 • Липсва текущ мониторинг на депото;
 • Няма ежедневно засипване с пръст на депонираните отпадъци, което да обезпечи анаеробното им разлагане;
 • Няма дренажни системи и съоръжения срещу разпиляване;
 • Положителен елемент е насипа от земни маси който се прави около депото;
 • Настоящите изисквания за изграждане на високоефективни съоръжения за обезвреждане на отпадъци, обслужващи над 100 000 жители, задължават общините да обединят усилията си на Регионален принцип. Това наложи сключването на официално споразумение между  Общините Луковит, Червен бряг, Тетевен, Ябланица и  Роман за изграждане на Регионално депо, обслужващо населението и на петте общини. 

Община Луковит  има разработен и утвърден от РИОСВ - Плевен  План за  привеждане /закриване/  в съответствие с изискванията на Наредба  № 8 от 24.08.2004 г. за  условията и изискванията  за изграждане и експлоатация на  депа и на други съоръжения  и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,  на нерегламентираните сметища за  неопасни отпадъци на територията на Община Луковит.
През месец юни 2006 г. бяха закрити нерегламентираните сметища  в кметство Бежаново – 2 бр., кметство Дерманци – 1 бр. и кметство Ъглен – 1 бр.

Нерегламентирани сметища на територията на Общината, включени в Плана за поетапно закриване на основание Наредба № 8/ 24.08.2004 г.

Нерегламентирано сметище  с. Беленци – м. “Миров градеж”, имот 
№ 065 001 в землището на с.Беленци, замърсена площ около 1 дка, предвидено за закриване през 2008 г.
Нерегламентирано сметище с.Карлуково – м. “Гръцка лъка”, имот 
№ 123 049 в землището на с. Карлуково, замърсена площ около 1 дка, 
предвидено за закриване 2007 г.
Нерегламентирано сметище с. Румянцево – м. “Белянска река”, имот 
№ 010 001  в землището на с. Румянцево, замърсена площ около 1 дка, 
предвидено за закриване 2008 г.
Нерегламентирано сметище с. Петревене -имот № 999 107  в   землище-
то на с. Петревене, замърсена площ  около 3 дка,  предвидено за  закри-
ване 2007 г.
Нерегламентирано сметище с. Пещерна – м. “Вита”, имот № 050 213  в
землището на с. Пещерна, замърсена площ около 3 дка, предвидено за
закриване 2007 г..
Нерегламентирано сметище с. Тодоричене – м. “Гладния връх”, имот 
№ 059 020  в землището на с. Тодоричене,  замърсена площ около 2,5
дка, предвидено за закриване 2008 г.
Нерегламентирано сметище с. Торос – м. “Равнището”, имот № 213 006          
в землището на с. Торос,  замърсена площ около 5 дка, предвидено за   
закриване  2007 г.
Нерегламентирано сметище с. Ъглен – м. “Ценковото”, имот № 023 003          
в землището на с. Ъглен,  замърсена площ около 1,5 дка, предвидено за   
закриване  2007 г.

Задължения на Кмета на Общината, съгласно чл. 16 от ЗУО

 • Кметът на общината организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този закон и наредбата по чл. 19 от ЗУО;
 • Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица, с които е сключен писмен договор за предоставяне на услуги по реда на Закона за обществените поръчки;
 • Кметът на общината отговаря за:
 • осигуряването на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
 • събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки;
 • организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак;
 • организирането на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства на площадките за временно съхраняване;
 • предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища;
 • определянето на места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;
 • определянето на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

Отговорности на Общински съвет - Луковит

 • Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и

 реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворява-нето и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработена съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Община Луковит  има разработен и утвърден от РИОСВ - Плевен  План за  привеждане /закриване/  в съответствие с изискванията на Наредба  № 8 от 24.08.2004 г. за  условията и изискванията  за изграждане и експлоатация на  депа и на други съоръжения  и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,  на нерегламентираните сметища за  неопасни отпадъци на територията на Община Луковит.
През месец юни 2006 г. бяха закрити нерегламентираните сметища  в кметство Бежаново – 2 бр., кметство Дерманци – 1 бр. и кметство Ъглен – 1 бр.

Отпадъци от селскостопанско производство в Община Луковит

      А. Отпадъци от растениевъдна продукция:

 • отпадъците от растениевъдната продукция се състоят от непълното прибиране на допълнителната продукция – слама, царевичак, слънчогледови стъбла и стъбла от зеленчукови култури;
 • по принцип същите остават върху почвата, обогатяват почвеното плодородие и не замърсяват околната среда.

Б. Отпадъци от животновъдството:

 • отпадъците от производството на животинска продукция на 100 %  са  биологични и се използват при производството на растениевъдна продукция;
 • при правилно съхранение и употреба не замърсяват природната среда;

Проблемът за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство и бита се губи някъде в древността. От незапомнени времена земеделските стопани са забелязали, че там където са попаднали зелени растителни отпадъци, суха трева, суха слама, плевели и най- вече животински екскременти, почвата става по- плодородна и реколтата по- добра.
Природата е оцеляла, когато е започнала да компостира собствените си отпадъци.
Една от най-екологосъобразните технологии е компостирането. Всички компоненти, които подлежат на компостиране се събират заедно. Хартията не се отделя, а се използва като източник на органичен въглерод в процеса на компостирането. Като хигроскопична тя попива течните съставки на биомасата и ги запазва за крайния продукт-компост.
Компостирането е контролиран биологичен процес, при който естествените аеробни процеси се използват за катализиране на биологичното разграждане на органичната част от отпадъците. Значителното намаляване на количеството отпадъци, свързано с производството на компост, както и потенциалните начини за оползотворяването му  превръщат компостирането на битови отпадъци в ефективно средство за тяхното третиране и обезвреждане.
За минимизиране на отпадъците и на транспортните разходи е желателно  насърчаване на фамилно компостиране за отдалечените населени места. То предлага възможност на домакинствата да поемат част от  битовите си отпадъци. Органичната част, подходяща за компостиране  се състои от сурови хранителни и растителни отпадъци. Използват се и хартията и картона. Гореизброените отпадъци общо представляват основната част от теглото на една обикновена кофа за боклук. За да може фамилното компостиране да реализира своя потенциал като ефективен вариант за управление на отпадъците, жителите трябва да бъдат убедени, че то е лесно и заслужава внимание.

Финансиране на дейностите по управление на отпадъците

Такса  „Битови отпадъци” е основният механизъм за покриване на разходите за дейностите с битови отпадъци.
Общинският съвет определя размера на такса “битови отпадъци” в границите, предвидени със Закона за местните данъци и такси. Годишният размер на таксата се определя с решение на общинския съвет за всяко населено място.
Като основа за определяне размера на таксата служи одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:

 • осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
 • проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;
 • почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Определянето на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка, не предоставя каквито и да е стимули за домакинствата, търговските обекти и предприятията за предотвратяване, разделно събиране и оползотворяване на отпадъците

ЦЕЛИ  НА ПРОГРАМАТА
        
Основните цели на Програмата  са определени въз основа на анализа на  съществуващата практика  по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане  на изискванията  на националното законодателство  и политика  и на конкретните  условия и нужди на Общината.
Основната цел на Програмата   е предоставяне на устойчиви, икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на цялата територия на Общината в съответствие с новото законодателство и  стратегията за развитие на Общината.
Икономически оправдано   и екологосъобразно е  решението за изграждане на регионално депо,  на което  да бъдат депонирани всички неопасни отпадъци, натрупани в Общините Луковит, Тетевен, Роман, Ябланица, Червен бряг. 
В съответствие с Националната Програма  за управление на дейностите по отпадъците  с Програмата за управление на отпадъците в Община Луковит се цели:

 • Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци;
 • Увеличаване на количествата  рециклирани и оползотворени отпадъци;
 • Подобряване на организацията  по събиране и транспортиране на отпадъците;
 • Еколосъобразно обезвреждане на отпадъците;
 • Предотвратяване и намаляване на  риска от стари замърсявания с отпадъци;
 • Правно регулиране на  управлението на отпадъците  и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта на екологията.
 • Осигуряване на достатъчни и надеждни данни   за отпадъците.
 • Укрепване административния капацитет на  отговорните за управлението на отпадъците в общината.
 • Увеличаване инвестициите в сектора и  прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят плаща”  при интегрирано управление на отпадъците.
 • Участие на обществеността.
 • Управление на специфични потоци отпадъци.

Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци

Инициативите  за предотвратяване и намаляване  образуването на отпадъци са насочени както към производителите на продукти – да използват  „чисти технологии”, така и към домакинствата, учебните заведения и т.н. – за повишаване на общественото съзнание. Ролята на Общините в този процес се състои в:

 • Насърчаване  въвеждането на схеми за повторна употреба, разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци;
 • Въвеждане на подходящи икономически инструменти – например определяне на размера на такса „битови отпадъци” съобразно реално образуваните количества от съответното домакинство;
 • Организиране на кампании за информиране и обучение на обществеността за прилаганите схеми на еко-маркировка.

Въвеждане на системи за разделно събиране, с цел оползотворяване и рециклиране на отпадъци

 
Въвеждането на разделно събиране, при източника на генериране на отпадъци, ще доведе до увеличаване количествата на събираните фракции.
Прилагането на схеми за разделно събиране ще бъде организирано основно на база на принципа за  “отговорност на производителите”, като производителите и вносителите на стоки, след крайната употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци, ще покриват свързаните с това разходи.
Общините са отговорни за организиране на системите за разделното събиране на битови отпадъци, включително отпадъци от опаковки, като определят места за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки.
Приоритет ще има въвеждането на схеми за разделно събиране и рециклиране за следните групи отпадъци:

 • отпадъци от опаковки и други подобни битови отпадъци, подходящи за рециклиране (отпадъци от хартии и картони, пластмаси, метали и др.);
 • отпадъци от офиси, административни сгради и учреждения ;
 • биоразградими отпадъци от домакинствата и заведенията за обществено хранене;
 • едрогабаритни отпадъци;
 • отпадъци от строителство и разрушаване на сгради;
 • негодни за употреба автомобилни гуми;
 • излезли от употреба моторни превозни средства;
 • масово разпространени опасни отпадъци, като отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, негодни за употреба батерии и акумулатори, луминисцентни лампи и др.

Предвижда се поставяне на цели за събиране, рециклиране и оползотворяване на някои масово разпространени отпадъци. Отговорността за достигане на тези цели ще бъде поета от производителите и вносителите на съответните стоки, пускани на пазара в РБългария.

Управление на отпадъците от опаковки

Съгласно Директива 94/ 62 ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки на общинско ниво, задълженията на общините са ограничени до разделното събиране и сортиране на отпадъците от опаковки и тяхното предаване на икономическите оператори за последващо рециклиране, оползотворяване или повторна употреба. Икономически оператори по отношение на опаковките са доставчиците на опаковъчни материали, производителите и преработвателите на опаковки, производителите на опаковани стоки, вносителите, дистрибуторите и потребителите. 
Конкретният механизъм за управление на разделно събиране на отпадъците ще се определи с решение на Общински съвет- Луковит. Съгласно принципа “замърсителят плаща” разходите за обезвреждане на отпадъците от опаковки ще се поемат от икономическите оператори. Те са отговорни и за постигането на количествените цели за оползотворяване, заложени в директивата.
Разделното събиране и сортиране на отпадъците от опаковки от домакинствата ще се организира въз основа на договор между икономическите оператори, които имат възможност да изпълняват задълженията си самостоятелно или чрез участие в колективни системи и община Луковит. В него ще се включат клаузи относно вида на системата за събиране, очаквано количество, финансиране на системата, включително и първоначалните инвестиции за закупуване на специализирани съдове и сметовозна техника и др. Трябва да се направят проучвания за очакваното количество на отделните видове отпадъци от опаковки, необходимите инвестиции за разделно събиране, както и ще се определят подходящи места за разполагането им. Във всички случаи общината ще се ангажира с осигуряването на  подходящи места за разполагане на необходимите елементи на системата за събиране и третиране на отпадъците от опаковки, избрана от икономическия оператор.
Събирането на хартиените, пластмасовите, стъклените и др. опаковки в контейнерите за битови отпадъци понижава качеството на предназначените за рециклиране отпадъци. Необходимо е да се въведат финансови механизми /например чрез намаляване размера на таксата за разделно събрани отпадъци/,  така че да се осигури разделянето на различните видове отпадъци в домакинствата.
Ефективното управление на отпадъците от опаковки е невъзможно без активното участие на колкото се може по- голям брой граждани. Това ще се постигне чрез организирането на ежегодна разяснителна кампания. Тя ще има за цел да се гарантира, че потребителите на опаковки ще получават необходимата информация за установените системи за връщане, събиране и оползотворяване на отпадъците, значението на маркировката върху опаковките, елементите на плановете за управление на опаковките и отпадъците от опаковки. 
Контролът по образуването, събирането, съхранението, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъците от опаковки от домакинствата ще се извършва от  Община Луковит. Това включва извършването на периодични проверки на местата, в които се образуват такива отпадъци /складови бази, магазини и др./, дружествата за събиране и транспортиране на отпадъците, предприятията, разположени на територията на общината, в които се извършва оползотворяване на опаковки, както и на съоръженията за обезвреждането им.
Производителите и вносителите на опаковани стоки ще се задължават да предоставят информация за количеството на пуснатите на пазара опаковки и за количествата на оползотворените отпадъци от опаковки. Данните ще се набират от дружествата за събиране и транспортиране на отпадъците. 
Община Луковит има сключен договор с  РЕПАК АД за сътрудничество в областта на  разделното събиране на отпадъци от опаковки  на територията на Община Луковит.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Изискванията на Директива 91/ 689/ ЕС за изготвяне на планове за управление на опасните отпадъци,  въведена в българското законодателство, задължава общинските органи да планират третирането на опасните отпадъци на своя територия. В страната обаче съществуват ограничен брой съоръжения и инсталации за обезвреждане и оползотворяване на този вид отпадъци. Съществуващите имат недостатъчен капацитет и не отговарят на съвременните изисквания. За някои опасни отпадъци липсват разрешени мощности за обезвреждането им. Изграждането на нови следва да бъде извършено на регионален принцип чрез коопериране между няколко общини. Липсата на съоръжения, отговарящи на изискванията за обезвреждане на някои видове опасни отпадъци затруднява организирането на система за разделното им събиране.
Управлението на опасните отпадъци не може да бъде икономически ефективно на местно ниво и изграждането на съоръжения и инсталации за третирането им трябва да става на регионален принцип. Общината ще бъде ангажирана само при разделното събиране и контрола над обезвреждането на опасните отпадъци. Системата за разделно събиране ще бъде внедрена чрез предаването на опасните отпадъци в специализирани пунктове или чрез депозитни системи по време на продажбата на продуктите, от които се образуват.
Общинската администрация е ангажирана с предприемането на необходимите мерки за недопускане депонирането на опасни отпадъци в депа, които не отговарят на съответните изисквания, и със спазването на изискванията за отчитане и установяване на вида и свойствата на депонираните отпадъци, като и на забраните за смесване при депонирането. За целта са предвидени периодични инспекции на депата за отпадъци.
Ежегодно общинските органи ще подават информация за количеството и вида на опасните отпадъци, образувани в резултат на дейности в бита. Данните следва да се набират в процеса на събиране на опасните отпадъци от домакинствата.
Въпреки, че прилагането на такава система ще бъде свързано с допълнителни разходи за общинския бюджет и съответно за домакинствата, организирането на система за разделно събиране на опасни отпадъци, генерирани в бита е наложително.

Излезли от употреба МПС                   

Високата средна възраст на автомобилния парк в България и вносът на стари автомобили предполага нарастване на броя на излезли от употреба МПС. Липсата на подходящи технологии за рециклиране на някои от компонентите на автомобилите като изолации, керамика, както и липсата на мощности за преработка на неметалните отпадъци ще затруднят рециклирането и оползотворяването на излезлите от употреба МПС. 
Отговорността за достигане на количествените цели за оползотворяване и рециклиране отново пада върху икономическите оператори. Задачата на Кмета на община  Луковит е свързана с дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба МПС на площадките за временно съхраняване преди предаването им в центровете за разкомплектоване. За целта е необходимо да се определят леснодостъпни и достатъчно по площ места за разполагане на площадките за временно съхранение и уточняване на техния брой на територията на общината. На всеки три месеца регионалните структури на Министерството на вътрешните работи - сектор “КАТ- Пътна помощ”, трябва да изпращат на Кмета на общината списък на МПС, които са излезли от употреба и следва да бъдат събрани на съответните площадки.
Основни пречки за достигане на нормативните изисквания във връзка с излезлите от употреба МПС са:

 • липса на подходящи съоръжения, които могат да осигурят постигането на високите проценти на рециклиране и оползотворяване, заложени в Директива 2000/53/ЕС;
 • високата цена на подобни съоръжения /шридери, сепаратори/;
 • големият брой на старите МПС с части, които трудно биха намерили повторна употреба;
 • липса на инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията.

Когато превозването на отпадъците противоречи на действащите разпоредби или на сключения договор, общинската администрация има право да спира транспортирането.
Община Луковит има сключен договор с „Феникс – Инверс” ООД  за извършване  дейностите  по изземване, преместване, съхраняване и разкомплектоване  на излезли от употреба  МПС на  територията на Община Луковит.

Негодни за употреба батерии и акумулатори

Основен проблем с негодните за употреба батерии е наличието на тежки метали, като живак, кадмий и олово, които попадат в околната среда. За избора на ефикасна система за разделно събиране и разпределяне на разходите за нейното организиране е нужно да се провеждат консултации с вносителите на батерии. Те, съгласно принципа “замърсителят плаща”, са отговорни за поемането на разходите за обезвреждане на отпадъците.
Тъй като не съществува техническа възможност за преработването на негодните за употреба батерии към момента на тяхното събиране, общинската администрация ще контролира изискванията и забраните, свързани с изхвърлянето, разделното събиране, транспортирането, временното съхранение и депонирането на употребените батерии.

Обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Един от основните проблеми с отработените масла е криминалното им изгаряне и изхвърляне в канализационните системи или направо в околната среда.
Община Луковит има сключен договор с  „Полихим – СС” ЕООД за събиране и временно  съхраняване на отработени масла на територията на Общината. Последващото събиране от пунктовете и транспортирането до предприятията за регенериране/ обезвреждане ще се извършва съобразно националната система за третиране на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти.
За осигуряване на екологосъобразното им съхранение и събиране са предвидени информационни и насърчителни кампании, разясняващи забраните и задълженията на отделните граждани в системата за събиране. Включено е и разясняване на вредите за околната среда и човешкото здраве от нерегламентираното изхвърляне на отработените масла и отпадъчните продукти.
Общинската администрация се ангажира с осъществяването на контрола върху забраните за смесване на отработени масла с полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили или с вредни и токсични отпадъци, и забраните за изхвърляне на отработените масла във водите и почвата и неконтролираното депониране на остатъците след оползотворяването или обезвреждането им.

Луминисцентни лампи

Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак  (обн.,ДВ, бр.101 от 12.12.2000 г.), изисква луминесцентните лампи да бъдат събирани разделно от другите видове отпадъци  и забранява поставянето им в съдовете за битови отпадъци. 
Производителите и вносителите на луминесцентни лампи се задължават да маркират пусканите от тях на пазара лампи или опаковките, в които те се предлагат със символ, указващ разделно събиране. В допълнение те са задължени да посочат съдържанието на живак в лампите и правилата за здравословни и безопасни условия на труд при събиране и транспортиране на излезли от употреба лампи, върху опаковката или в гаранционната карта на стоката.
Наредбата задължава лицата, извършващи продажба на дребно на лампи на крайните потребители да приемат обратно и безплатно излезлите от употреба лампи и да ги предават на общинските пунктове за събиране.
Кметовете на общини са задължени да осигурят организирането или прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба лампи от лицата, извършващи продажба на лампи на крайните потребители, разположени на територията на общината.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ГРАФИК

За постигане на главните цели на тази програма е направен подробен анализ и оценка на съществуващото положение и приоритеризиране на проблемите. Планът за действие на община Луковит по управление на отпадъците включва:

Краткосрочен план за периода: 2006-2007г. ;

Средносрочен план за периода: 2008- 2010 г.

МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ, В РАМКИТЕ НА  КРАТКОСРОЧНИЯ ПЛАН (2006-2007 г.)

 • Разширяване обхвата на сметосъбиране и сметоизвозване - включване на останалите села в общината в организираното сметосъбиране;
 • Ускоряване на процеса по избиране на терен за ново Регионално Депо, което ще обслужва общините, сключили споразумение - Луковит, Червен бряг, Тетевен,  Роман и Ябланица.
 • Широко участие на обществеността в реализацията на програмата;
 • Усъвършенстване на нормативната база и контролния апарат в общината;
 • Оптимизиране  честотата и  маршрутите за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ, В РАМКИТЕ НА СРЕДНОСРОЧНИЯ ПЛАН ( 2008- 2010г.)

 • Проектиране и пристъпване към изграждане на новото Регионално депо за ТБО ;
 • Организиране на разделно събиране и сортиране на отпадъци от опаковки въз основа на договор между  икономически оператор и община  Луковит;

Реализирането на Програмата за управление на отпадъците налага по – голямо осъзнаване и опазване на природата. В действителност ние никога не притежаваме нищо: просто заемаме материалите за кратко време. Природата не генерира отпадъци, човекът е този, който ги създава. Нашата цел – на общностите и индустрията – е да запазим тези материали за бъдещите поколения. За да направим това, повече от всичко друго се нуждаем от силно ръководство на общинско, индустриално и политическо ниво.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2006 – 2007 г.

№ по ред

Краткосрочни действия

Срок

Източници на финансиране

Отговорници

1.

Разширяване обхвата на сметосъбиране чрез поетапно включване на селата в Общината

Декември 2007 г.

Общински бюджет

Кмет на Община,Кметове на нас.места, Общ.администрация

2.

Широко участие на обществеността в реализир.на Програмата:
-  работа с подрастващите за изграждане на еколог. навици  и култура;
-обявяване на масово  организирани почиствания и участие на гражданите

ежегодно

ежегодно

 

Общинска  администрация,
училища

Общ.администрация, граждани на общината

3.

Поетапно закриване и рекултивация на селските сметища, както следва:
Бежаново
Бежаново
Ъглен 2
Карлуково
Петревене
Пещерна
Торос
Ъглен 1

12.2006 г.
12.2007 г.
12.2006 г.
11.2007 г.
11.2007 г.
12.2007 г.
12.2007 г.
12.2007 г.

Общински бюджет

Кмет на Община
Кметове на кметства
Общинска администрация

ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2008 – 2010 г.

№ по ред

Действия

Срок

Източници на финансиране

Отговорници

1.

Регионално депо
- представяне предложение от Общините пред МОСВ и МФ;
- идентификация на целите и задачите  на проекта – определяне обхвата, съдържанието, средствата, които са  необходими и детайлна времева рамка за изпълнението на проекта.

2008

2008

Общини - дялово участие на Общините, изграждащи съоръжението

ИСПА

Общини и МОСВ

2.

Организиране на ефективно разделно събиране на отпадъци от опаковки
- сключване на договор  с икономически оператор /колективна с-ма  и избиране на подходящи места  за разполагане на необходимите елементи на системата за събиране на отпадъците от опаковки/ 

2009

Външни финансиращи организации,
Общински бюджет

Кмет на Община, Общ администрация, ОбС, икономич. оператор /колективна система/

3.

Поетапно закриване и рекултивация на селските сметища, както следва:
Беленци 
Румянцево
Тодоричене
Дерманци 2

11.2008 г.
11.2008 г.
11.2008 г.
12.2008 г.

Общински бюджет

Кмет на Община
Кметове на кметства
Общинска администрация