Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периоад 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.