Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периоад 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.