ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2024 Г.


Приета с Решение № 39/25.01.2024 г. на Общински съвет Луковит

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2024 г.

 

 

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На територията на община Луковит функционират 12 народни читалища, които като културни, духовни и информационни центрове задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ, осигуряване на достъп до информация:

НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит;

НЧ „Учител-1921 г.” с. Бежаново;

НЧ „Тодор Каблешков-1918 г.” с. Беленци;

НЧ „Христо Ботев-1895 г.” с. Дерманци;

НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен;

НЧ „Дико Илиев-1904 г.” с. Карлуково;

НЧ „Иван Стефанов 1918 г.” с. Петревене;

НЧ „Васил Левски-1948 г.” с. Пещерна;

НЧ „Димитър Благоев-1895 г.” с. Румянцево;

НЧ „Христо Ботев-1911 г.” с. Тодоричене;

НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос;

НЧ „Отец Паисий 1926 г.” с. Ъглен.

Дванадесетте читалища са с регистрация в Министерството на културата. Съгласно изискванията от 2018 г. всички те са извършили и пререгистрация в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията.

Читалищата се управляват от настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общинския бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи съгласно разпоредбите на чл. 21 от ЗНЧ.

По силата на § 4, ал. 1 от Предходни и Заключителни разпоредби на ЗНЧ на всички читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сградният фонд. В селата Пещерна и Дъбен читалището се помещава в една сграда с кметството.

От 2015 г. всяко читалище разполага с по 1 бр. компютър, предоставен от Община Луковит с цел подпомагане на читалищната дейност. Благодарение на Програмата „Глоб@лни библиотеки - България” читалищата в гр. Луковит, с. Торос и с. Дерманци разполагат с ИКТ оборудване – компютри, мултифункционални и мултимедийни устройства.

Персоналът на НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит се състои от 10,5 щатни бройки, на НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос – от 2 щатни бройки, на НЧ „Христо Ботев-1895 г.” с. Дерманци – от 1,5 щатни бройки. Дейността на останалите читалища в общината се обезпечава с персонал 1 щатна бройка.

Към всички читалища на територията на община Луковит функционират библиотеки, разположени в читалищните сгради. Библиотеките в селата Дъбен, Беленци, Пещерна и Петревене се помещават в сградите на кметствата. От 2016 г. съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 и 3 на Закона за обществените библиотеки читалищната библиотека при НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит изпълнява функции на общинска библиотека.

Читалищните библиотеки в общината отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените библиотеки. Книжните им фондове включват следния брой библиотечни единици: гр. Луковит – 93 727 тома, с. Бежаново – 12 782 тома, с. Беленци – 3 400 тома, с. Дерманци – 16 228 тома, с. Дъбен – 5 384 тома, с. Карлуково – 11 358 тома, с. Петревене – 7 280 тома, с. Пещерна – 3 748 тома, с. Румянцево – 11 607 тома, с. Тодоричене – 8 473 тома, с. Торос – 17 730 тома, с. Ъглен – 7 747тома.

Всяко читалище на територията на община Луковит има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни празници. Дейност развиват следните читалищни художествени колективи, кръжоци и клубове:

 • към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит: детски танцов състав „Луковитски бисери”, фолклорна формация „Дилянка“, гайдарска група, квартет „Луковит”, клас по пиано;
 • към НЧ „Учител-1921 г.” с. Бежаново: кръжок „Художествено слово”;
 • към НЧ „Тодор Каблешков-1918 г.” с. Беленци: коледарска група и детска лазарска група;
 • към НЧ „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци: клуб „Миналото на родния край послание към бъдещето“, танцова формация „Дерменка“;
 • към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен: трио „Сладкопойна чучулига”;
 • към НЧ „Дико Илиев-1904 г.” с. Карлуково: коледарска група, лазарска група, смесена група за поетично-музикални програми, клуб „Александрийка“;
 • към НЧ „Иван Стефанов 1918 г.” с. Петревене: коледарска група;
 • към НЧ „Васил Левски-1946 г.“ с. Пещерна: клуб „Сръчни ръчички“;
 • към НЧ „Димитър Благоев-1895 г.” с. Румянцево: детски кръжок за литература и изкуство и кръжок по плетиво;
 • към НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос: фолклорна танцова група „На мегдана“, коледарска и лазарска групи, клуб „Аеробика и пилатес“;
 • към НЧ „Отец Паисий 1926 г.” с. Ъглен: детска танцова група;
 • към НЧ „Христо Ботев-1911 г.” с. Тодоричене: клуб „Родолюбие“.

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а при финансова възможност участват в събори, прегледи и фестивали на регионално и национално ниво.

Народно читалище „Наука 1927 г.” с. Дъбен, под патронажа на кмета на Община Луковит, ежегодно организира и провежда Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” в с. Дъбен, който е единственото по рода си събитие на територията на общината. Съборът е за любители, няма конкурсен характер и е без възрастови ограничения. Неговата цел е съхраняване на българското фолклорно наследство и популяризация на българските традиции в певческото изкуство.

Ежегодно читалищните секретари и библиотекари участват в обучения и семинари, организирани от РЕКИЦ „Читалища” гр. Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч,  Областен информационен център-Ловеч и по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България”.

От 2016 г. читалищата в гр. Луковит, с. Румянцево, с. Торос и с. Петревене са членове на Местна инициативна група „Луковит-Роман“ /МИГ Луковит-Роман/.

 

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Основна цел

    Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции. 

 

2. Подцели

    2.1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в община Луковит.

    2.2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

    2.3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

    2.4. Осигуряване на достъп до информация.

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Разгръщане на културно-просветната дейност на читалищата сред населението.
 2. Осигуряване равен достъп на гражданите до културните ценности.
 3. Превръщане на читалищата в съвременни културно-информационни центрове, осигуряващи необходимия набор от услуги на гражданите.
 4. Подпомагане на любителското художествено творчество и продължаване на местните и националните културни традиции.
 5. Разкриване и опазване на културното наследство.
 6. Обогатяване и развиване на библиотеките като средище за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност.
 7. Прилагане на иновативни подходи за повишаване на читателския интерес и за привличане на по-широк кръг от населението за участие в културния живот на общината.

 

V. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 

 1. Библиотечно дело 2024 г.

Дейност

Срок

Изпълнител

1.1.

Уреждане и поддържане на библиотеки

През цялата година

Всички читалища

1.2.

Обогатяване на библиотечния фонд – със собствени средства, чрез дарения, при възможност чрез кандидатстване по програми към Министерството на културата

През  годината

Всички читалища

1.3.

Мероприятия за повишаване на читателския интерес – литературни четения, викторини, лектории, срещи с писатели, представяне на творби на местни автори, подредба на изложбени кътове с книги по случай годишнини на известни автори и др.

През  годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Бежаново, с. Дерманци, с. Карлуково, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Пещерна и с. Ъглен

 

1.4.

„Лято в библиотеката” – работа с деца през лятната ваканция

Юни, Юли и Август 2024 г.

НЧ в гр. Луковит и с. Торос

1.5.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Дерманци, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Ъглен,    с. Бежаново, с. Беленци и с. Карлуково  

 

 1. Развиване дейността на читалищните художествени колективи, организиране на кръжоци и клубове

Дейност

Срок

Изпълнител

2.1.

Развиване и подпомагане дейността на съществуващите художествени колективи, кръжоци и клубове

През годината

Всички читалища

2.2.

Разкриване на нови форми на читалищна дейност

През  годината

 

2.2.1

Разкриване на нова фолклорна група

 

НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.”

с. Петревене

 

 1. Участия на читалищните художествени колективи в регионални и национални събори, прегледи, конкурси и фестивали

Дейност

Срок

Изпълнител

3.1.

Участие в Регионален детско-юношески конкурс „Фолклорни приумици“ в гр. Червен бряг

Април 2024 г.

Фолклорни колективи към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.2.

Участие във Фестивал и базар на народните обичаи и традиции в

гр. Ябланица

Май 2024 г.

Трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.3.

Участие в Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ гр. Монтана

Май 2024 г.

Фолклорни колективи към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.4.

Участие в Национален фолклорен фестивал „Напеви от Северозапада“ с. Горник, община Червен бряг

Юни 2024 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ при НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

3.5.

Участие в осмо издание на Пътуващ областен фолклорен фестивал „Тройче“, област Ловеч, място на провеждане през 2024 г. – с. Горско Сливово, община Летница

Юни 2024 г.

Детски танцов състав „Луковитски бисери“ при НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

3.6.

Участие в Празник на народния обичай и автентичната носия в с. Рибарица

Юли 2024 г.

Трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.7.

Участие в Национален събор на народното творчество „От Тимок до Вита” в с. Черни Вит

Август 2024 г.

Трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен и фолклорна формация „Дилянка“ при НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.8.

Участие в ХI Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” Дъбен`2024

Септември 2024 г.

Трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен, Фолклорна формация „Дилянка“ при НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит, фолклорна група към НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.” с. Петревене, фолклорна танцова група „На мегдана“ при НЧ „Борба 1895“ с. Торос, танцова формация „Дерменка“ при НЧ „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци, детска танцова група към НЧ „Отец Паисий-1926 г.“ с. Ъглен, солисти от детския кръжок за литература и изкуство при НЧ „Димитър Благоев-1895 г.“ с. Румянцево, солисти при НЧ „Христо Ботев-1911 г.“ с. Тодоричене

3.9.

Участие във Фолклорен събор „Песни и хорá в Брестница – до пещерата Съева дупка“ в с. Брестница

Септември 2024 г.

Трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.10.

Участие в Национален конкурс „Пиленце пее“ гр. София

Октомври 2024 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ при НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

3.11.

Участие в други национални и регионални фолклорни фестивали, събори и прегледи

През годината

Художествените колективи при НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит, фолклорна танцова група „На мегдана“ при НЧ „Борба 1895“ с. Торос, танцова формация „Дерменка“ при НЧ „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци, трио „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен, детска танцова група към НЧ „Отец Паисий-1926 г.“ с. Ъглен, солисти от детския кръжок за литература и изкуство при НЧ „Димитър Благоев-1895 г.“ с. Румянцево, солисти при НЧ „Христо Ботев-1911 г.“ с. Тодоричене

 

 1. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

Дейност

Срок

Изпълнител

4.1.

Ремонтни дейности и оборудване при възможност за кандидатстване с проекти за допълваща целева субсидия към Министерството на културата

През  годината

НЧ в с. Торос, с. Беленци, с. Дерманци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен,

с. Румянцево

4.2.

Ремонтни дейности по сграден фонд и/или обогатяване на МТБ

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Дъбен, с. Дерманци, с. Беленци,   с. Румянцево, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Тодоричене,    с. Торос и с. Карлуково  

 

 1. Подготовка, кандидатстване и реализиране на проекти по програмите на Европейския съюз

Дейност

Срок

Изпълнител

5.1.

Участие в дейността на Местната инициативна група „Луковит-Роман“ /МИГ Луковит-Роман/ през 2024 г.

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Петревене и

с. Румянцево

5.2.

Изпълнение на проект „Ремонт на салон за репетиции и културни мероприятия в Народно читалище „Борба-1895“ с. Торос“ по процедура BG06RDNP001-19.768 „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансиран чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Луковит-Роман по ПРСР

През годината

НЧ „Борба 1895 г.”

с. Торос – бенефициент

 

 1. Обучения и семинари – организиране и участие

Дейност

Срок

Изпълнител

6.1.

Планира се участие на читалищните служители в обучения и семинари, при организиране на такива от РЕКИЦ „Читалища” гр. Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч, Областен информационен център-Ловеч и др.

През годината

Всички читалища  

 

 1. Организиране и провеждане на празненства, концерти, чествания и събори

  №

Дейност

Срок

Изпълнител

7.1.

Богоявление (Йордановден) – церемония по спасяване на Богоявленския кръст

06.01.2024 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Ъглен, с. Петревене, с. Бежаново, с. Тодоричене, с. Дъбен,

с. Дерманци и с. Торос 

 

7.2.

Традиционен бал на с. Беленци – общоселски празник

13.01.2024 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.3.

Честване Деня на родилната помощ (Бабинден)

20-21.01.2024 г.

НЧ в с. Дерманци, с. Ъглен,

с. Петревене, с. Пещерна, с. Карлуково, с. Румянцево, с. Торос, с. Тодоричене и   с. Дъбен  

7.4.

Традиционен бал на с. Бежаново – Анатасовден

31.01.2024 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.5.

Честване Деня на лозаря

(Трифон Зарезан)

Февруари   

2024 г.

НЧ в гр. Луковит,

с. Бежаново, с. Дерманци, с. Пещерна, с. Румянцево,

с. Карлуково и с. Ъглен

7.6.

Единадесети кукерски празник „Февруарска плетеница“

 

Февруари  

2024 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.7.

70 години от смъртта на Трифон Кунев

02.02.2024 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.8.

126 години от рождението на Дико Илиев

15.02.2024 г.

НЧ „Д. Илиев-1904 г.”

с. Карлуково

7.9.

Традиционно честване на „Националния бал Зарезан” на село Тодоричене

17.02.2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1911 г.”

с. Тодоричене

7.10.

151 години от обесването на Васил Левски

18-19.02.2024 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Бежаново, с. Беленци,

с. Петревене, с. Дерманци и с. Дъбен

7.11.

Традиционен бал на с. Дъбен – етнографска изложба, конкурс за стара и пъстра носия, музика и танци

24.02.2024 г.

НЧ „Наука-1927 г.” с. Дъбен

7.12.

Баба Марта – изработване на мартеници, поздравления, посещение по домовете

01.03.2024 г.

НЧ в с. Румянцево,

с. Пещерна и с. Торос

7.13.

Честване Деня на самодееца

01.03.2024 г.

НЧ „Борба 1895“ с. Торос

7.14.

Тържества по случай 3-ти март – Националният празник на Република България

03.03.2024 г.

Всички читалища

7.15.

Честване на Международния ден на жената

08.03.2024 г.

НЧ в с. Дерманци,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево,

с. Тодоричене и с. Ъглен

7.16.

 

Тодоровден

19-23.03.2024 г.

НЧ в с. Торос, с. Беленци и с. Ъглен

7.17.

Международен ден на книгата, Седмица на детската книга и изкуства за деца

Април 2024 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Дерманци и с. Ъглен

7.18.

„Грижа към природата на село Пещерна“ – пролетно почистване

01.04.2024 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.19.

99 години от смъртта на Сергей Румянцев

25.04.2024 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.20.

Пролетни християнски празници: Лазаровден, Цветница, Великден – лазаруване, изложби и конкурси за писани яйца, тържества

Април – Май   2024 г.

 

НЧ в гр. Луковит, с. Торос,

с. Дерманци, с. Петревене, с. Румянцево, с. Беленци,

с. Карлуково, с. Ъглен, с. Тодоричене, с. Дъбен и

с. Пещерна

7.21.

Национален пролетен бал на село Торос

Май 2024 г.

НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос

7.22.

Ден на Луковит - 24-ти традиционен празник

„Св. Георги Победоносец -покровител на Луковит” и празник на храм „Св. вмчк Георги Победоносец”

06.05.2024 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.23.

Ден на Европа и Ден на победата

 

09.05.2024 г.

НЧ „Борба 1895 г.“ с. Торос

7.24.

Почитане паметта на загиналите герои от с. Беленци

12.05.2024 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.25.

Кулинарен конкурс „Вкусът на Пещерна“

18.05.2024 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.26.

Традиционни майски дни на културата Луковит`2024 –  концерти, концерт-продукция на читалищни колективи, изложба,

манифестация

11-24.05.2024 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.27.

Честване на 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

24.05.2024 г.

НЧ в с. Бежаново, с. Торос,

с. Беленци, с. Дерманци,

с. Дъбен, с. Карлуково,

с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Ъглен и

с. Тодоричене

7.28.

Традиционен събор и курбан на село Бежаново

Юни 2024 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.29.

Традиционен събор на село Карлуково

Юни 2024 г.

НЧ „Д. Илиев-1904 г.”

с. Карлуково

7.30.

Осми Витски празници – Ъглен, 2024 г.

Юни 2024 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.31.

Тържествена заря-проверка в  памет на загиналите румянчани във войните за свободата на България

01.06.2024 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.32.

Честване Деня на детето

01.06.2024 г.

НЧ в гр. Луковит,

с. Беленци, с. Петревене,

с. Дерманци, с. Румянцево и с. Ъглен

7.33.

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

02.06.2024 г.

НЧ в с. Беленци, с. Дъбен

и с. Тодоричене

7.34.

Курбан Байрам

16.06.2024 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.35.

Петровден

12.07.2024 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.36.

Официално откриване на инициативата „Лято в библиотеката 2024”

Юли 2024 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.37.

156 години от рождението на Христо Чернопеев

Юли 2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.38.

Ден на Апостола на свободата Васил Левски

18.07.2024 г.

НЧ в с. Дерманци и

с. Пещерна

7.39.

Традиционен празник „Ден на дините” в село Петревене

Август 2024 г.

НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.” с. Петревене

7.40.

Традиционен събор-курбан на село Пещерна

02.08.2024 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.41.

Традиционен оброк на село Беленци

03.08.2024 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.” с. Беленци

7.42.

Традиционен събор-курбан на село Тодоричене

03.08.2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1911 г.”

с. Тодоричене

7.43.

Традиционен панаир на село Ъглен

23-25.08.2024 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.44.

Традиционен оброк на село Торос

28.08.2024 г.

НЧ „Борба 1895 г.”

с. Торос

7.45.

Ден на Съединението и Ден на Независимостта на България

Септември

2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1995 г.”

с. Дерманци

7.46.

69-ти Традиционен панаир Луковит`2024

Септември

2024 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.47.

Дни на село Торос – Традиционен есенен панаир

Септември

2024 г.

НЧ „Борба 1895 г.”

с. Торос

7.48.

Единадесети Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” Дъбен`2024

Септември

2024 г.

НЧ „Наука 1927 г.”

с. Дъбен

7.49.

Тържествена заря-проверка по повод 128 години от рождението на Сергей Румянцев и 139 години от Съединението на България

05.09.2024 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.50.

Традиционен есенен панаир на село Румянцево и Ден на баницата

07.09.2024 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.51.

Тържествено откриване на учебната година

15.09.2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.52.

Петковден – Традиционен есенен панаир на село Дерманци

Октомври 2024 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.53.

Международен ден на възрастните хора

01.10.2024 г.

НЧ в с. Пещерна и  

с. Румянцево

7.54.

Ден на лучника - определяне на най-вкусен лучник  

14.10.2024 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.55.

Участие в Традиционния събор-курбан на с. Дъбен (Архангеловден)

Ноември 2024 г.

НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

7.56.

Честване Деня на народните будители

01.11.2024 г.

НЧ в с. Бежаново, с. Торос,

с. Беленци, с. Дерманци,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево,

с. Тодоричене и с. Ъглен 

7.57.

Честване Деня на християнското семейство

21.11.2024 г.

НЧ в с. Торос и с. Дерманци

7.58.

Традиционен събор на село Беленци

23.11.2024 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.59.

Коледни и Новогодишни празници – коледуване, изложби, конкурси, тържества

Декември  

2024 г.

Всички читалища

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата годишна програма е отворена за допълнения. Тя е разработена въз основа на представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения, намиращи се за сведение при Главен експерт „Връзки с обществеността и протокол“, Общинска администрация Луковит.

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ председателите на народните читалища ежегодно до 31 март представят пред кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства.

https://www.livechatalternative.com/