ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2020 Г.


ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ
В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ
2020 Г.

Приета с Решение № 49/21.01.2020 г. на Общински съвет Луковит

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2020 г.

ІІ. НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На територията на община Луковит функционират 12 народни читалища, които като културни, духовни и информационни центрове задоволяват потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите на българския народ, осигуряване на достъп до информация:

НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит;
НЧ „Учител-1921 г.” с. Бежаново;
НЧ „Тодор Каблешков-1918 г.” с. Беленци;
НЧ „Христо Ботев-1895 г.” с. Дерманци;
НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен;
НЧ „Дико Илиев-1904 г.” с. Карлуково;
НЧ „Иван Стефанов 1918 г.” с. Петревене;
НЧ „Васил Левски-1948 г.” с. Пещерна;
НЧ „Димитър Благоев-1895 г.” с. Румянцево;
НЧ „Христо Ботев-1911 г.” с. Тодоричене;
НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос;
НЧ „Отец Паисий 1926 г.” с. Ъглен.

Всички читалища са с регистрация в Министерството на културата. Съгласно новите изисквания на ЗНЧ до този момент читалищата в селата Бежаново, Беленци, Дерманци, Дъбен, Карлуково, Петревене, Пещерна, Румянцево, Тодоричене, Торос и Ъглен са извършили пререгистрация в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Регистъра на ЮЛНЦ), воден от Агенцията по вписванията. Крайният срок за всички народни читалища е до 31.12.2020 г.

Читалищата се управляват от настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидия от държавния и общинския бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения и завещания, други приходи съгласно разпоредбите на чл. 21 от ЗНЧ.

По силата на § 4, ал. 1 от Предходни и Заключителни разпоредби на ЗНЧ на всички читалища е предоставен безвъзмездно за ползване и стопанисване сградният фонд. Единствено в с. Пещерна читалището се помещава в една сграда с кметството. С Решение №261/07.06.2013 г. и Решение №476/27.11.2014 г. Общински съвет Луковит дари читалищните сгради в селата Ъглен и Бежаново съответно на НЧ „Отец Паисий 1926 г.” с. Ъглен и на НЧ „Учител-1921 г.“ с. Бежаново с цел кандидатстване с проекти за ремонтни дейности към европрограмите.

От 2015 г. всяко читалище разполага с по 1 бр. компютър, предоставен от Община Луковит с цел подпомагане на читалищната дейност. Благодарение на Програмата „Глоб@лни библиотеки - България” читалищата в гр. Луковит, с. Торос и с. Дерманци разполагат с ИКТ оборудване – компютри, мултифункционални и мултимедийни устройства.

Персоналът на НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит се състои от 10,5 щатни бройки, на НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос – от 2 щатни бройки, на НЧ „Христо Ботев-1895 г.” с. Дерманци – от 1,5 щатни бройки. Дейността на останалите читалища в общината се обезпечава с персонал 1 щатна бройка.

Към всички читалища на територията на община Луковит функционират библиотеки, разположени в читалищните сгради. Библиотеките в селата Дъбен, Беленци, Пещерна и Петревене се помещават в сградите на кметствата. От 2016 г. съгласно разпоредбите на чл. 44, ал. 2 и 3 на Закона за обществените библиотеки читалищната библиотека при НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит изпълнява функции на общинска библиотека.

Читалищните библиотеки в общината отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените библиотеки. Книжните им фондове включват следния брой библиотечни единици: гр. Луковит – 95 079 тома, с. Бежаново – 12 767 тома, с. Беленци – 3 243 тома, с. Дерманци – 16 160 тома, с. Дъбен – 4 897 тома, с. Карлуково – 11 389 тома, с. Петревене – 6 994 тома, с. Пещерна – 3 449 тома, с. Румянцево – 10 970 тома, с. Тодоричене – 7 849 тома, с. Торос – 17 512 тома, с. Ъглен – 7 374 тома.

Всяко читалище на територията на община Луковит има свой празничен календар, включващ събития, посветени на важни чествания, бележити дати и традиционни местни празници. Дейност развиват следните читалищни художествени колективи, кръжоци и клубове:

 • към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит: детски танцов състав „Луковитски бисери”, квартет „Луковит”, фолклорна формация „Дилянка“, класове по пиано и ударни инструменти;
 • към НЧ „Учител-1921 г.” с. Бежаново: кръжок „Художествено слово”;
 • към НЧ „Тодор Каблешков-1918 г.” с. Беленци: коледарска група и детска лазарска група;
 • към НЧ „Христо Ботев-1895 г.“ с. Дерманци: клуб „Миналото на родния край – послание към бъдещето“;
 • към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен: певческа група „Сладкопойна чучулига”;
 • към НЧ „Дико Илиев-1904 г.” с. Карлуково: коледарска група, лазарска група и детска група за поетично-музикални програми;
 • към НЧ „Иван Стефанов 1918 г.” с. Петревене: фолклорна група „Петревчанка” и коледарска група;
 • към НЧ „Васил Левски-1946 г.“ с. Пещерна: клуб „Сръчни ръчички“.
 • към НЧ „Димитър Благоев-1895 г.” с. Румянцево: детски кръжок за литература и изкуство и кръжок по плетиво;
 • към НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос: театрално-художествен клуб, групи за народни танци за деца и за възрастни, коледарска и лазарска групи;
 • към НЧ „Отец Паисий 1926 г.” с. Ъглен: детска танцова група;

Художествените колективи активно се включват в местните културни прояви, а при финансова възможност участват в събори, прегледи и фестивали на регионално и национално ниво. Осем поредни години НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен под патронажа на кмета на Община Луковит успешно организира и провежда Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” в с. Дъбен, който е единственото по рода си събитие от подобен характер на територията на общината.

Ежегодно читалищните секретари и библиотекари участват в обучения и семинари, организирани от РЕКИЦ „Читалища” гр. Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч,  Областен информационен център-Ловеч и по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България”.

От 2016 г. читалищата в гр. Луковит, с. Румянцево, с. Торос и с. Петревене са членове на  Местна инициативна група „Луковит-Роман“ /МИГ Луковит-Роман/.

 

ІІІ. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Основна цел

    Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

2. Подцели

    2.1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в община Луковит.

    2.2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

    2.3. Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

    2.4. Осигуряване на достъп до информация.

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Разгръщане на културно-просветната дейност на читалищата сред населението.
 2. Осигуряване равен достъп на гражданите до културните ценности.
 3. Превръщане на читалищата в съвременни култуно-информационни центрове, осигуряващи необходимия набор от услуги на гражданите.
 4. Подпомагане на любителското художествено творчество и продължаване на местните и националните културни традиции.
 5. Разкриване и опазване на културното наследство.
 6. Обогатяване и развиване на библиотеките като средище за информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност.
 7. Прилагане на иновативни подходи за повишаване на читателския интерес и за привличане на по-широк кръг от населението за участие в културния живот на общината.

V. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 1. Библиотечно дело 2020 г.

Дейност

Срок

Изпълнител

1.1.

Уреждане и поддържане на библиотеки

През цялата година

Всички читалища

1.2.

Обогатяване на библиотечния фонд – със собствени средства, чрез дарения, при възможност чрез кандидатстване по програми към Министерството на културата

През  годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос,

с. Бежаново, с. Беленци,

с. Дерманци,   с. Пещерна, с. Тодоричене, с. Дъбен,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Ъглен и с. Румянцево

 

1.3.

Мероприятия за повишаване на читателския интерес – литературни четения, викторини, лектории, срещи с писатели, представяне на творби на местни автори, подредба на изложбени кътове с книги по случай годишнини на известни автори и др.

През  годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Бежаново, с. Дерманци, с. Карлуково, с. Румянцево, с. Пещерна и с. Ъглен

 

1.4.

„Лято в библиотеката” – работа с деца през лятната ваканция

Юни, Юли и Август 2020 г.

НЧ в гр. Луковит и с. Торос

1.5.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги на населението

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Дерманци, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Карлуково и с. Ъглен

 

 1. Развиване дейността на читалищните художествени колективи, организиране на кръжоци и клубове

Дейност

Срок

Изпълнител

2.1.

Развиване и подпомагане дейността на съществуващите художествени колективи, кръжоци и клубове

 

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос,

с. Беленци, с. Дерманци,  

с. Пещерна, с. Дъбен,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Бежаново, с. Ъглен и

с. Румянцево

2.2.

Разкриване на нови форми на читалищна дейност

През  годината

 

2.2.1

Разкриване на школа по медни духови и ударни инструменти

 

НЧ „Съзнание 1895“

гр. Луковит

 

 1. Участия на читалищните художествени колективи в регионални и национални събори, прегледи, конкурси и фестивали

Дейност

Срок

Изпълнител

3.1.

Участие в Общински пролетен фолклорен празник „Великден” с. Горник

Април 2020 г.

Певческа група „Сладко-пойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.2.

Участие в Национален фолклорен фестивал „Северозападни напеви“ в с. Горник

 

Май 2020 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.3.

Участие в Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“ в гр. Монтана

 

Май 2020 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.4.

Участие във Фестивал и базар на народните обичаи и традиции в гр. Ябланица

 

Май 2020 г.

Танцови групи към НЧ „Борба 1895“ с. Торос

3.5.

Участие в Регионален детско-юношески конкурс „Фолклорни приумици” гр. Червен бряг

Юни 2020 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ и детски танцов състав „Луковитски бисери” към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.6.

Участие в Национален фолклорен фестивал „Ехо от Северозапада“ с. Сухаче, община Червен бряг

Юни 2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.7.

Участие във Фолклорен събор „Златната река” с. Златна Панега

Юни 2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен, танцови групи към НЧ „Борба 1895“ с. Торос, фолклорна група „Петревчанка” към НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.” с. Петревене и солисти от детския кръжок за литература и изкуство при НЧ „Димитър Благоев-1895 г.“ с. Румянцево

3.8.

Участие в Пътуващ областен фолклорен фестивал „Тройче“, област Ловеч, място на провеждане през 2020 г. – гр. Ловеч

 

Юни 2020 г.

Детски танцов състав „Луковитски бисери“ към НЧ „Съзнание 1895“ гр. Луковит и танцови групи към НЧ „Борба 1895“ с. Торос

3.9.

Участие в Международен фолклорен фестивал „Змей Горянин“ в с. Зверино

 

Юни 2020 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.10.

Участие в Регионална среща-надпяване на пенсионерските клубове „Песен се носи над равно поле“ в гр. Кнежа

Юли 2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.11.

Участие в Традиционен общински събор на народното творчество „От Тимок до Вита” с. Черни Вит

Август 2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен и танцови групи към НЧ „Борба 1895“ с. Торос

3.12.

Участие в IХ Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” Дъбен`2020

Август 2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен, фолклорна формация „Дилянка“ и детски танцов състав „Луковитски бисери“ към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит, фолклорна група „Петревчанка” към НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.” с. Петревене, танцови групи към НЧ „Борба 1895“ с. Торос, солисти от детската група за поетично-музикални програми към НЧ „Дико Илиев-1904 г.“ с. Карлуково и солисти от детския кръжок за литература и изкуство при НЧ „Димитър Благоев-1895 г.“ с. Румянцево

3.13.

Участие в Национален конкурс „Пиленце пее“ в гр. София

 

Октомври 2020 г.

Фолклорна формация „Дилянка“ към НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит

3.14.

Участие в Национален фестивал „Христо Ковачев“ с. Реселец

Октомври

2020 г.

Певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

3.15.

Участие в други национални и регионални фолклорни фестивали, събори и прегледи

 

През годината

Художествените колективи при НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит, певческа група „Сладкопойна чучулига” към НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен, солисти от детската група за поетично-музикални програми към НЧ „Дико Илиев-1904 г.“ с. Карлуково и солисти от детския кръжок за литература и изкуство при НЧ „Димитър Благоев-1895 г.“ с. Румянцево

 

 1. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

Дейност

Срок

Изпълнител

4.1.

Ремонтни дейности и оборудване при възможност за кандидатстване с проекти за допълваща целева субсидия към Министерството на културата

 

През  годината

НЧ в с. Торос, с. Беленци, с. Дъбен, с. Дерманци, с. Карлуково, с. Петревене, с.Румянцево, с. Ъглен и с. Тодоричене

 

4.2.

 

Ремонтни дейности по сграден фонд и/или обогатяване на МТБ

 

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Дъбен, с. Беленци, с. Бежаново и

с. Карлуково, с. Ъглен

 

 1. Подготовка, кандидатстване и реализиране на проекти по програмите на Европейския съюз

Дейност

Срок

Изпълнител

5.1.

Участие в дейността на Местната инициативна група „Луковит-Роман“ /МИГ Луковит-Роман/ през 2020 г.

През годината

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Петревене и

с. Румянцево

 

 1. Обучения и семинари – организиране и участие

Дейност

Срок

Изпълнител

6.1.

Планира се участие на читалищните служители в обучения и семинари, при организиране на такива от РЕКИЦ „Читалища” гр. Ловеч, Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” гр. Ловеч, Областен информационен център-Ловеч и др.

През годината

Всички читалища  

 

 1. Организиране и провеждане на празненства, концерти, чествания и събори

 

Дейност

Срок

Изпълнител

7.1.

Богоявление (Йордановден) – церемония по спасяване на Богоявленския кръст

06.01.2020 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Дъбен, с. Петревене, с. Бежаново, с. Дерманци и с. Ъглен

 

7.2.

Традиционен бал на с. Беленци – общоселски празник

18.01.2020 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.3.

Честване Деня на родилната помощ (Бабинден)

21.01.2020 г.

НЧ в с. Дерманци, с. Дъбен, с. Бежаново, с. Петревене, с. Пещерна, с. Карлуково, с. Румянцево, с. Тодоричене и с. Ъглен

7.4.

Традиционен бал на с. Бежаново – Анатасовден

31.01.2020 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.5.

Честване Деня на лозаря

(Трифон Зарезан)

Февруари   

2020 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Бежаново, с. Дерманци, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Карлуково

7.6.

Осми кукерски празник „Февруарска плетеница“

 

Февруари  

2020 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.7.

122 години от рождението на Дико Илиев

15.02.2020 г.

НЧ „Д. Илиев-1904 г.”

с. Карлуково

7.8.

Традиционно честване на „Националния бал Зарезан” на село Тодоричене

15.02.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1911 г.”

с. Тодоричене

7.9.

147 години от обесването на Васил Левски

18-19.02.2020 г.

НЧ в гр. Луковит, с. Торос, с. Беленци, с. Петревене,

с. Дерманци и с. Бежаново

7.10.

140 години от рождението на Трифон Кунев

20.02.2020 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.11.

Традиционен бал на с. Дъбен – етнографска изложба, конкурс за стара и пъстра носия, музика и танци

Март 2020 г.

НЧ „Наука-1927 г.” с. Дъбен

7.12.

Баба Марта – изработване на мартеници, честване, посещение по домовете

01.03.2020 г.

НЧ в с. Румянцево, с. Пещерна и с. Торос

7.13.

Честване Деня на самодееца

 

01.03.2020 г.

НЧ „Борба 1895“ с. Торос

7.14.

Тържества по случай 3-ти март – Националният празник на Република България

03.03.2020 г.

Всички читалища

7.15.

Честване на Международния ден на жената

08.03.2020 г.

НЧ в с. Дерманци, с. Дъбен,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево,

с. Тодоричене и с. Ъглен

7.16.

Посрещане на пролетта

22.03.2020 г.

НЧ „Учител-1921 г.“ с. Бежаново

7.17.

 

Тодоровден

Март-Април

 2020 г.

НЧ в с. Торос и с. Беленци

7.18.

Пролетни християнски празници: Лазаровден, Цветница, Великден – лазаруване, изложби и конкурси за писани яйца, тържества

Април 2020 г.

 

НЧ в гр. Луковит, с. Торос,

с. Дерманци, с. Бежаново, с. Петревене, с. Румянцево, с. Беленци, с. Карлуково, с. Пещерна и с. Ъглен

7.19.

„Празник на буквите” на първокласниците от с. Дерманци

Април 2020 г.

 

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.20.

Национален пролетен бал на село Торос

Април 2020 г.

НЧ „Борба 1895 г.” с. Торос

7.21.

Международен ден на книгата, Седмица на детската книга и изкуства за деца

Април 2020 г.

НЧ в гр. Луковит и с. Карлуково

7.22.

95 години от смъртта на Сергей Румянцев

25.04.2020 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.23.

Ден на Луковит - 21-ви традиционен празник

„Св. Георги Победоносец-покровител на Луковит” и празник на храм „Св. вмч. Георги”

06.05.2020 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.24.

Ден на Европа и Ден на победата

 

09.05.2020 г.

НЧ „Борба 1895 г.“ с. Торос

7.25.

Почитане паметта на загиналите герои от с. Беленци

12.05.2020 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.26.

Традиционни майски дни на културата Луковит`2020 –  концерти, концерт-продукции на читалищни колективи, изложба,

манифестация

11-24.05.2020 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.27.

Честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

24.05.2020 г.

НЧ в с. Бежаново, с. Торос,

с. Беленци, с. Дерманци,

с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Дъбен и с. Ъглен

7.28.

Рамазан Байрам

25.05.2020 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.29.

Традиционен събор и курбан на село Бежаново

28.05.2020 г.

НЧ „Учител-1921 г.”

с. Бежаново

7.30.

Традиционен събор на село Карлуково

Юни 2020 г.

НЧ „Д. Илиев-1904 г.”

с. Карлуково

7.31.

Тържествена заря-проверка в  памет на загиналите румянчани във войните за свободата на България

01.06.2020 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.32.

Честване Деня на детето

01.06.2020 г.

НЧ в гр. Луковит,

с. Беленци, с. Петревене,

с. Дерманци и с. Ъглен

7.33.

Пети Витски празници – Ъглен, 2020 г.

20.06.2020 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.34.

90 години от рождението на Георги Черкелов

25.06.2020 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.35.

Петровски оброк на село Дерманци за здраве и берекет

29.06.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.36.

Официално откриване на инициативата „Лято в библиотеката 2020”

Юли 2020 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.37.

152 години от рождението на Христо Чернопеев

16.07.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.38.

Ден на Апостола на свободата Васил Левски

18.07.2020 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.39.

Традиционен празник „Ден на дините” в село Петревене

Август 2020 г.

НЧ „Ив. Стефанов 1918 г.” с. Петревене

7.40.

Традиционен събор-курбан на село Тодоричене

01.08.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1911 г.”

с. Тодоричене

7.41.

Традиционен събор-курбан на село Пещерна

02.08.2020 г.

НЧ „В. Левски-1948 г.”

с. Пещерна

7.42.

Традиционен оброк на село Беленци

02.08.2020 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.” с. Беленци

7.43.

Традиционен оброк на село Торос

28.08.2020 г.

НЧ „Борба 1895 г.”

с. Торос

7.44.

Традиционен панаир на село Ъглен

29.08.2020 г.

НЧ „Отец Паисий 1926 г.”

с. Ъглен

7.45.

Девети Регионален фолклорен събор „С музика и песен всяка есен” Дъбен`2019

29.08.2020 г.

НЧ „Наука 1927 г.”

с. Дъбен

7.46.

67-ми Традиционен панаир Луковит`2020

 

Септември

2020 г.

НЧ „Съзнание 1895”

гр. Луковит

7.47.

Дни на село Торос – Традиционен есенен панаир

Септември

2020 г.

НЧ „Борба 1895 г.”

с. Торос

7.48.

Честване Деня на Съединението на България

06.09.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1911 г.”

с. Тодоричене

7.49.

Традиционен есенен панаир на село Румянцево и Ден на баницата

05-06.09.2020 г.

НЧ „Д. Благоев-1895 г.”

с. Румянцево

7.50.

Тържествено откриване на учебната година

15.09.2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.51.

Петковден – Традиционен есенен панаир на село Дерманци

Октомври 2020 г.

НЧ „Хр. Ботев-1895 г.”

с. Дерманци

7.52.

Честване Деня на народните будители

01.11.2020 г.

НЧ в с. Бежаново, с. Торос,

с. Дерманци, с. Карлуково, с. Петревене, с. Пещерна,

с. Тодоричене и с. Ъглен 

7.53.

Концертно участие в Традиционния събор на с. Дъбен (Архангеловден)

14.11.2020 г.

НЧ „Наука 1927 г.” с. Дъбен

7.54.

Традиционен събор на село Беленци

21.11.2020 г.

НЧ „Т. Каблешков-1918 г.”

с. Беленци

7.55.

Честване Деня на християнското семейство

21.11.2020 г.

НЧ „Борба 1895 г.“ с. Торос

7.56.

Коледни и Новогодишни празници – коледуване, изложби, конкурси, тържества

Декември  

2020 г.

Всички читалища

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата годишна програма е отворена за допълнения. Тя е разработена въз основа на представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения, намиращи се за сведение в отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности”, Общинска администрация Луковит.

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от ЗНЧ председателите на народните читалища ежегодно до 31 март представят пред кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности.