Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Луковит за периода 2007-2013 г.


Усъвършенстването  на системата за физическо възпитание  и спорт у нас е необходим и задължителен компонент на политическите, икономическите и социалните промени в обществото.
Съвременният модел за здравословен начин на живот изисква по-широко навлизане на физическите упражнения, спорта и туризма в бита на хората.
Настоящата програма конкретизира целта и основните задачи за развитие на физическото възпитание и спорта в община Луковит за периода от 2007- 2013г.
Нормативната база за реализирането й е Законът за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и съответните подзаконови актове за неговото прилагане.


I. Цел на програмата

Координиране усилията на всички посочени в Закона страни за създаване на необходимите организационни материално- технически, финансови и кадрови предпоставки и условия за по-нататъшното развитие на физическото възпитание, и спорта и социалния туризъм в община Луковит.
Борба срещу наркоманията, детската престъпност, насилието и други социални деформации.

За реализирането на тази цел в програмата е предвидено изпълнението на следните

II. Основни задачи:
1. Утвърждаване на училищата като естествена база на системата за подготовка и развитие на спорта в общината.
2. Създаване на благоприятни условия за развитие и усъвършенстване на системата за спорт  за всички. 
3. Организационно- технически, материално, финансово и кадрово укрепване на спортните клубове. 
4. Конкретизиране  ангажиментите на общината  и социалните фактори по проблемите на материалната база и финансовото осигуряване на  физическото възпитание, спорта и туризма.

ІІІ. Предпоставки за осъществяване на целите:
1. Функционално годна материална база за практикуване  на физическите упражнения и спорт.
2. Активна пропагандна дейност, чрез средствата за масова информация.
3. Добра координация и взаимодействие при планирането и провеждането на различни спортни прояви.

ІV. Обхват на системата за физическо възпитание и спорт 
А) Обхващане на всички слоеве от живеещи в община Луковит
1. Детски градини и училища
2. Спортни клубове 
3. Спорт за всички
 Б) Рационално използване на целия диапазон от физически упражнения и спорт и спортни съоръжения.
1. Физическо възпитание, спорт и туризъм в детските градини и училища на територията на общината.
1.1 Оптимизиране на двигателния режим и създаване на условия за превръщането на физическото възпитание, спорта и туризма в неразделна част от образователния и възпитателния процес, в съответствие с програмите на Министерството на образованието и науката  и Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта.
Срок: постоянен
Отг. Директорите на детските  и учебните заведения.
1.2 Изготвяне на училищни програми за подобряване физическото развитие и дееспособността на подрастващите и формиране на необходимите двигателни качества, умения и навици. За целта да се отчита спецификата на биосоциалния статус на учениците- здраве, физическа годност, интереси и предпочитания към даден вид спорт и дисциплина в рамките на:
Детски градини:

  • Игри за здраве и радост- детски празници( есен- пролет)
  • Състезание в страната на чудесата- “Бързи, смели, сръчни”
  • Физкултурен празник- народните традиции и децата.

Училища:

  • Училищни спортни празници.Спортни игри- “Пламъчета сини” за учениците от 1-4 клас.

Срок: април-май 
Отг: Директорите на училища и общината

  • Участие на учениците от 5-12 клас в Държавните ученическите спортни  игри съгласно Наредба на МОН и КМФВС.

Срок: март- юни 
Отг: Директорите на училища и общината

  • Туристически походи и излети.
  •  Екскурзии с цел изучаване на родния край.

Срок: постоянен 
Отг: Директорите на детски и учебни заведения 
1.3. Създаване на нова организация и съдържание на извънкласната тренировъчна и състезателна дейност чрез занимания по интереси и масовизиране на спортната дейност. 
Срок: постоянен 
Отг: Директорите на детските учебни заведения, треньори на СК 
1.4. Системен контрол и взискателност за ефективно използване на часовете от учебните  програми, определени за физическо възпитание, туристически прояви и излети сред природата и да  не се позволява замяната им с други занятия. 
Срок: постоянен 
Отг: Директори 
1.5. Спортните и туристическите обекти на територията на общината  да се предоставят на детските градини и училищата в града и кметствата за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласните занятия по физическо възпитание, спорт и туризъм  и тренировъчно- състезателна дейност. 
Срок: постоянен 
Отг:  Зам.кмет,  Директори 
1.6. Усъвършенстване и обогатяване  ежегодно на материално- техническата база за развитието на спорта и туризма чрез бюджетни и допълнителни средства ( дарителство, спонсорство). 
Срок: ежегодно 
Отг: Директорите на учебните заведения 
1.7. Създаване ежегодно условия за системни занимания с лечебна цел. 
Срок: ежегодно 
Отг: Директорите н детски и учебни заведения 
1.8. Актуализиране ежегодно на спортните календари за училищните и общинските отборни турнири и първенства. 
Срок: м.октомври 
Отг: ОбКС 
1.9. Организиране и провеждане на спортни лагер- школи, екскурзионни летувания, екскурзии и излети със съдействието на общината. 
Срок: постоянен 
Отг: Председател на ОбКС, Директори 
1.10. Организирано ползване от учащата се младеж на водните басейни за къпане и плуване, салона по тенис на маса. 
Срок: постоянен 
Отг: Секретар на ОбКС 
1.11. Приоритетно развитие на отделните видове спорт:
1. Футбол 
2. Волейбол 
3. Лека атлетика 
4. Туризъм 
5. Шах 
6. Тенис на маса
Организационно- техническо, финансово и кадрово укрепване на спортните клубове.
2.1.Активизиране на дейността на спортните клубове и разширяване на обхвата. 
2.1.1.  ВК”Ботев” 
1. Участие с отбори във всички състезания включени в Републиканския календар от 2007-2013 г. 
2.1.2. Клуб “Атлетик- 90”
1. Участие във всички състезания включени в Републиканския календар .
2. Традиционен пробег “Луковитски моми” 
3. Ежегоден преглед “Най- добър атлет”
2.2 Повишаване взискателността за привличане, селекция и качествена подготовка на децата, юношите и младежите в представителните отбори.
Отг: Ръководствата на СК и общината. 
Срок: постоянен
2.3 Разширяване възможностите за самофинансиране чрез увеличаване на членския състав,  привличане на дарители и спонсори на публични прояви с рекламна цел.
Срок: постоянен 
Отг: Ръководствата на СК
2.4 Осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от спортни клубове от БСТ- “ 5 от 35” за поддържане на материалната база, преразпределение и целево насочване  при необходимост.
Срок: всяко тримесечие 
Отг: Председател на ОбКС 
3. “ Спорт за всички”
3.1 За създаване на благоприятни условия за развитието на “Спорт за всички” в Община Луковит да се разработят собствени програми от детски и учебни заведения, предприятия, фирми и други.
Срок: м. декември 2009г. 
Отг: Председател на ОбКС, директори
3.2 Ежегодно да се изготвя спортен календар за съвместна работа с организациите и дружествата с мероприятия “Спорт за всички”, като се популяризират и масовизират организираните у нас международни програми.
3.2.1 Ден на предизвикателството.
Срок: м.май и октомври 
Отг: Директори на училища и секретар на ОбКС
3.2.2 Ден на интензивното ходене. 
Срок: м.май и октомври 
Отг: Директори на училища и председател на ОбКС
3.3. Създаване и осигуряване на условия за физическо възпитание и спорт, туризъм и активен отдих на работници и служители. Необходимите за това средства да се осигуряват чрез синдикатите с КТД.
Срок: постоянен 
Отг: Ръководители на фирми и синдикални организации
3.4. Разработване  и огласяване на графици за своден достъп до наличната спортна база и за развитието на спорта и туризма за всички.
Срок: м.септември 
Отг:зам.кмет, кметства,  ръководители на фирми,директори на училища
3.5. Спортни организации и клубове, ползващи общински спортни  обекти осигуряват треньори, методическа медицинска помощ, подходящи спортни съоръжения, съблекални, бани и други чрез заплащане и по ред и условия определени  от ОбС.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет, ръководства на СК
3.6 Приоритетно материално- техническо, финансово и кадрово осигуряване на следните видове спорт и дейности:
1. Волейбол 
2. Лека атлетика 
3. Футбол 
4. Тенис на маса 
5. Спортно- туристически излети и празници 
6. Шах
Срок: постоянен 
Отг: Общинско ръководство, фирми, училищни ръководства, ръководства на СК

V .Материална база и финансово осигуряване на физическото възпитание, спорта и туризма.

1. Актуализиране на определените зони за практикуване спорт и туризъм, спортни обекти и съоръжения.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината
2. Осигуряване на неприкосновеността на изградените спортни обекти и съоръжения и невъзможност за  предоставянето им за други цели.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината
3. Изграждане и осигуряване на бази за спорт и туризъм на работниците и служителите съгласно чл. 47, ал.4 от Закона за спорта.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината 
4. ОбС за насърчава инвестициите за развитието на спорта и туризма, като предоставя при облекчени условия терени за изграждането на спортни обекти и съоръжения, както на спортни организации, така и на други юридически и физически лица, съгласно чл.47, ал.6. от Закона за спорта.
Срок: постоянен 
Отг: Председател на ОбС и Кмет на Общината 
5. Подпомагане създаването на специални фондове за насърчаване  развитието на физическото възпитание и спорта,чрез набиране на средства от наеми на фирми и други източници.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината 
6. Подпомагане на сдружения и организации с нестопанска цел, които организират и насърчават децата и младежите да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри, туризъм сред природата. 
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината 
7. Ежегодно в бюджета на общината да се предвиждат като целеви субсидии необходимите средства за развитието на спорта и туризма и усъвършенстването на материалната база  на спортните обекти.
Срок: постоянен 
Отг: Кмет на Общината 
8. Реализиране поетапно на следните строително- ремонтни и възстановителни работи по изграждане на материалната база за спорт и туризъм. За целта да се изготви финансова план- сметка, съобразно бюджетните възможности на Общината за :
8.1. Ремонт на Спортната зала    
8.2. Ремонт на физкултурните салони на СОУ и ПГСС. 
8.3.  Ремонтни дейности на стадиона 
8.4. Ремонт и поддръжка на спортни и детски площадки в училищата, детските градини   в кварталите и кметствата. 
Срок: ежегодно 
Отг: Кмет на Общината

VІ. Управление и контрол по изпълнението на спортната програма.

1. Предложената програма има отворен характер и дава възможност за изменения и допълнения с цел усъвършенстване на спортната дейност в Община  Луковит до 2013 год.
Срок: постоянен
Отг: Председател на ОбС
2. Ежегодно на сесия на ОбС да се приема отчета за изпълнение на програмата и съответни коригиращи решения.
Срок: ежегодно
Отг: Председател на ОбС

https://www.livechatalternative.com/