Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.


ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022-2025 г.

Приета с Решение № 446/21.11.2022 г. на Общински съвет Луковит

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията на чл.6г и 6д, ал. 2. от Закона за защита при бедствия и приета от Общински съвет – Община Луковит с Решение № 446 от 21.11.2022 г. Настоящата програма може да бъде променяна преди изтичане на програмния срок, предвид възникване на нови опасности от бедствия и аварии на територията на общината, чието развитие, въздействие и последици променят приоритетите и задачите на защитата на населението, както и при промяна на националната нормативна уредба и тази на Европейския съюз, отнасяща се или свързана с изменение регламента и финансирането на дейностите по превенция защитата от бедствия. Превенцията и готовността за реакция е основа за намаляване риска и щетите от бедствия. Инвестицията в превенция е във фокуса на всички наши усилия.

РАЗДЕЛ І.

 1. Въведение

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия /ОбПНРБ/, се разработва на основание чл.6д, ал.1 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ за изпълнение на целите на Областната програма за намаляване на риска от бедствия /ОПНРБ/ и във връзка с намаляване на рисковете , определени с общинския план за защита при бедствия.

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия съдържа оперативни цели от Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. /НПНРБ/, както и дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво .

Съгласно чл. 6д ,ал. 2 и 3 от ЗЗБ проекта на ОбПНРБ се публикува за обсъждане на интернет страницата на общината за срок от 1 месец, а в едномесечен срок след изтичане на срока по ал.2 кмета на общината внася ОбПНРБ за съгласуване от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия /чл. 64а, ал.1 от ЗЗБ/, след което я предлага за приемане от общински съвет. По предложение на кмета на общината /чл. 6д, ал.4 от ЗЗБ/, може да се измени или отмени ОбПНРБ като се спази процедурата по ал.2 и 3.

Програмата е със срок на действие 5 години и обхваща периода 2021-2025г. Същата отразява местният контекст и профил на риска, определен с Плана за защита от бедствия на община Луковит , приет от Общински Съвет – гр. Луковит през 2019 г. и е концентрирана върху превенцията , готовността и възстановяването, поставяйки акцент върху намаляването на риска от бедствия /НРБ/ на ниво община.

При разработването и изпълнението на настоящата програма се взема предвид, че намаляването на риска от бедствия е общ, целящ устойчиво развитие процес, включващ икономическо, социално, териториално, екологично и инфраструктурно развитие. Набелязаните дейности следва да са относими към идентифицираните с Плана за защита при бедствия на община Луковит значими рискове. В същото време, стремежа е да се осигури и необходимата гъвкавост, позволяваща да бъдат взети предвид и нововъзникващи рискове, в резултат на развитие на съответната територия или от промените в климата, например.

Настоящата програма се стреми да отчете и факта, че рискът от бедствия е пряко свързан с по-широк кръг от проблеми, като бедност и неравенство, лошо устройствено планиране, замърсяване на околната среда и др. В същото време намаляването на риска от бедствия трябва да бъде свързано и с недопускане на дублиране на усилия и ресурси. В този контекст, адекватното управление на риска от институциите, които вземат решенията, изисква отчитане на нуждите и проблемите на всички заинтересовани страни и допринася за осигуряването на т. нар. подход за намаляване на риска от бедствия, насочен към хората.

В тази връзка , намаляването на риска от бедствия означава обмисляне и справяне с широк спектър от рискове, от честите и малки, които възникват в нашето ежедневие , до настъпването на редки събития с по- мащабни последици.

Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическото състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизнено важен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и устойчиво развитие в общината.

 1. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

Успехът от реализирането на програмата зависи от компетентността и капацитета на съответните органи на изпълнителната власт, които посредством общинския съвет за намаляване риска от бедствия, да развиват и поддържат местно установени процеси и цели за развитие, които включват и политиките за намаляване риска от бедствия и адаптиране към промените в климата. Това изисква познания за промяната на рисковете, изготвяне на нови оценки и сценарии за реализиране на даден риск, включително отчитайки каскадните ефекти, както и вземане на решения и преразглеждане на правната рамка в сътрудничество с участници особено тези изложени на риск. Ползите от ефективното осъществяване на Общинската програма биха се изразили в:

 • Намален риск и уязвимост
 • Побързо възстановяване
 • Помалко финансови загуби
 • Подобрени и надеждни градска инфраструктура и услуги
 1. ВИДОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОПАСНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ БЕДСТВИЯ

1. ПРИРОДНИ ОПАСНОСТИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ БЕДСТВИЯ

В многовековната история на човечеството различните по характер природни бедствия са чести явления. Те предизвикват появата на огромни разрушения, материални щети, екологични катастрофи, голям брой загинали и пострадали хора. През последните години мащабът и честотата на бедствените ситуации непрекъснато нарастват, което ни поставя все по-често да живеем и работим в условия на заплаха и риск.

При възникване на различни по характер, размери и тежест бедствени ситуации се създава тежка обща и медицинска обстановка в засегнат регион. Внезапността на възникването им, както и рязкото несъответствие между необходими и налични сили и средства за реакция по ликвидиране на последствията изискват предварителна подготовка и планиране мерки за намаляване на риска. Идентифицирането на различните видове природни опасности, които могат да предизвикат проява на бедствия е продължителен процес, съобразен не само с проявили се и съществуващи в момента, но и към развитието им назад във времето, както и отчитане на настъпилите климатични промени. С анализирането на историческа повторяемост може да бъдат избегнати бедствени ситуации.

Видовете природни опасности с потенциален риск от проявление на бедствие са:

1.1. Геологически бедствия – земетресение, вулканични изригвания, свлачища, ерозия и лавини;            

1.1.1. сеизмична опасност

Сеизмичната опасност възниква при внезапни и бързи размествания на части от земната кора вследствие тектонични или други процеси. Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост във времето и поради това причиняват големи по размер негативни последици - жертви и пострадали сред населението, значителни материални щети и др. България е разположена в най-активния за Европа възел от Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Земетръсната обстановка на Балканите има своя специфика. Основна част от земетресенията са с плитки огнища на дълбочина до 60 км, което силно увеличава ефектите върху земната повърхност. При висока гъстота на населението и голяма плътност на застрояването, този факт означава значителни последствия даже от сравнително слаби земетресения (магнитуд М=5.0-6.0).

Територията на Република България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като земетръсно-опасни зони на Земята. Съществуващата Българска сеизмична мрежа в рамките на Националната Оперативна Телеметрична Система за Сеизмологична Информация (НОТССИ) към Геофизичния институт осигурява надеждна регистрация и качествена информация за земетресенията, станали на територията на страната и околностите й.

Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите и съоръженията.

Опасни последствия на територията на община Луковит могат да бъдат предизвикани от силни земетресения във област Долдж Румъния и Зона Вранча с основните параметри: разстояние по границата ни 180 до 220 км, дълбочина на огнището 80-120 км. и магнитуд по голям от 7-ма степен по Рихтер.

Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението все още няма еднозначно решение в световен мащаб.

Въпросът за намаляването на сеизмичния риск включва няколко стъпки:

 • Създаването на адекватни карти за сеизмичната опасност;
 • Строителство съобразено със сеизмичната опасност, което ще доведе до намаляване на човешки и икономически загуби;
 • Повишаване на готовността за посрещане на последиците от силни земетресения, тук се включват превантивните мерки, обучение на населението и др.;
 • Активното взаимодействие между ДФ-Луковит, държавните и всички други ръководни органи.

1.1.2. опасност от свлачища, ерозия

Свлачищата са неблагоприятни явления, които формират потенциална геодинамична опасност. Проявлението им като природно явление се изразява в нарушаване устойчивостта на големи земни или скални маси с предпоставки за придвижването им в посока плъзгателни равнини. Причини за възникване на свлачища са предимно специфика на релефа и други геоложки дадености в определен район, както и преовлажняване.

В планински райони обилните валежи или наводненията могат да доведат до кални или скални свлачища. Свлачища могат да се получат също и при земетресения и поройни дъждове. Те могат да бъдат прогнозирани. В по-голяма част от случаите, свлачищната опасност няма внезапен характер, което позволява да бъдат регулирани с технически средства.

През последното десетилетие статистиката показва увеличаване броя свлачища, които имат негативни последици за населението, инфраструктурата и икономиката на страната. Дейностите по регистриране и мониторинг на свлачищни райони в страната са вменени със Закона за устройство на територията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез държавните дружества за геозащита, формирани на териториален принцип.

Около 1000 са регистрираните свлачища в нашата страна, с които са засегнати над 200 000 декара площ. За намаляване риска от опасността е необходимо своевременно предприемане на мерки по отвеждане повърхностни води от мястото на свлачищния масив, укрепителни работи, изграждане подпорни стени или заскаляване на участъците.

Община Луковит е сравнително слабо засегната от свлачищни процеси. На територията на община Луковит  през последните години има само едно регистрирано свлачище.

Констатираните пропадания и пропуквания на стени, пътни настилки и сгради на други места са в резултат на течове от водопроводната и канализационна система в близост до сградите и специалистите от „Геозащита Плевен“ не ги квалифицират като свлачищни процеси.

1.2. опасност от наводнения

В съответствие с научната класификация за този вид опасности, наводненията могат да бъдат природни вследствие поройни и интензивни дъждове, обилно снеготопене и техногенни в резултат разрушаване на хидро-технически съоръжения. Наводненията представляват огромно количество вода, което залива определена територия. Климатичните промени водят до крайности по отношение наличието на вода. Не рядко наводнение възниква при невъзможност изградените канализационни и отводнителни съоръжения да проведат големи количества повърхностни води, както и при не добре функциониращи такива съоръжения поради липса на адекватно или навременно поддържане в изправност.

За намаляване риска от наводнения най-целесъобразно е прилагане на комплексен подход от дейности, обосновани аналитично относно потенциалния риск, преди събитието да се случи. Всички аспекти за управление на риска, съсредоточаване върху предотвратяване, защита, подготвеност, включително прогнози за наводнение, системи за ранно предупреждение са пряко зависими с теренната характеристика на районите в общината.

Основна задача на Община Луковит е да приложи предвидените мерки не само за предотвратяване отрицателните последствия от наводнения, но и мерките за идентифицираните рискови зони за наводнения, съгласно Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Специфична задача е опазването на големите водни обекти на територията на общината от отрицателно антропогенно въздействие и ефектите на измененията на климата. Те представляват уязвими екосистеми, с огромно значение за много растителни и животински видове. Запазването на доброто им хидрологично, химическо и биологично състояние изисква анализ на заплахите и мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяването им и разработването на план за опазването и управлението им.

Опасността от наводнения на територията на община Луковит е в района на с. Дерманци, с. Тодоричене и гр. Луковит свързани с наличната мрежа от реки и дерета.

Наводнения се проявяват и в случаи, когато интензивността на водообразуване при проливни валежи се наруши отточния модул на терените или действителния отточен модул на изградената канализационна система на територията на населените места в общината. Поройните наводнения са особено опасни за града и райони, където водонепропускливите, улични и тротоарни настилки създават условия за формиране на потоци с голяма скорост на водата, бърза концентрация и почти никакви загуби от инфилтрация в почвата.

Намаляване риска от наводнения се постига преди всичко чрез добро устройствено планиране на територията, съгласно новите условия, предизвикани от климатичните промени, изграждане на надеждни хидротехнически съоръжения и не на последно място - повишаване на готовността за предотвратяване или намаляване на негативните последици чрез превантивни мерки, обучение на населението, адекватна подготовка, планиране на спасителните дейности и др. Постоянна превантивна защита от наводнения представлява дейността по поддържане коритата на реки и дерета при нормалната проводимост.

1.3. опасност от пожари

Опасността от възникване на пожари е променлива величина за различните сезони, условия и обекти. Пожарът е процес на горене, в резултат на което се унищожават или повреждат материални ценности, често с опасност за живота и здравето на хората. Основни причини за възникване на пожари са природни явления и/или човешка дейност. В зависимост от мястото на възникване, пожарите биват регистрирани, като пожари в: жилищни, промишлени и селскостопански обекти, транспорта, горите, полските масиви и др. За намаляване броя на пожарите и щетите, както и намаляване риска от тях, е необходим системен подход, свързан с повишаване ефективността на обучението в учебните заведения и по-висока култура в областта на пожарната безопасност сред децата, възрастните и тази, необходима при управление на производствени процеси и търговия.

Прилагането на своевременни превантивни мерки за недопускане възникване на пожар и за ограничаване разпространението му при възникване, както и познаването на противопожарните правила, е необходимо условие за ефективна борба и намаляване риска от пожар. Сезонно на територията на община Луковит пожари възникват не само в горските масиви, но и в полските, имотите на гражданите, а през отоплителния сезон - предимно в сградния фонд. На територията на община Луковит има функционираща РСПБЗН, която овладява и намалява риска от пожари. Сформирано и оборудвано с противопожарна техника Доброволно формирование, което е обучено за овладяване на горски и полски пожари.

1.4. опасност от неблагоприятни метеорологични явления

1.4.1. виелица

Виелицата е силна снежна буря, съпроводена с много ниски температури, силни ветрове и обилен снеговалеж. Различните страни имат различни критерии, но обикновено се приема, че ветровете са със сила от поне 50 km/h, видимостта е по-малка от 100 – 200 метра и продължителността е поне 2 – 3 часа. Опасността от виелици се проявява най-често в нулева видимост и парализиране на отделни райони в продължение на дни. Отрицателният ефект е предимно за икономиката, но съществува реална заплаха и риска за здравето и живота на хората. Виелиците може, да доведат до повреди в инфраструктурата и комуникациите - късане на въздушни далекопроводи, повреди върху съоръженията на комуникационните оператори, в резултат на което да се преустанови електроснабдяване и водоснабдяване за населението, ведомствата, предприятия и обществено значими обекти, увреждане на околната среда от пречупване на клони и дървета, нарушения на инфраструктурата.

1.4.2. снегонавяване

Спецификата на континенталния климат е в основата и на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са познато явление за територията на Община Луковит, характерни предимно за месеците декември, януари и февруари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на комуникациите, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места и да причинят блокиране на транспорта, в това число достъпа на екипите на Единната спасителна система, прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, затруднения в осигуряване на населението с хранителни продукти от първа необходимост. Ниските температури са причина за заледяване на участъци от пътните платна, обледеняването на електропроводи и други открити комуникационни линии.

Предприемане на адекватни мерки срещу снегонавявания, образуване на преспи и обледяване е от особено значение за осигуряване достъпа до населените места от общината по пътищата от Републиканската и общинската пътна мрежа.

Основните участъци от общинската пътна мрежа, по които е най-вероятно да възникнат снегонавявания, образуване на преспи и обледяване са отсечките: Луковит – Карлуково, Луковит-Тодоричене, Тодоричене-Дерманци, Луковит-Дъбен, Дъбен-Торос, Луковит-Петревене, Румянцево – Зл. Панега.

1.4.3. засушаване

Засушаването е следствие намаляване на валежи за дълъг период от време. Често редица метеорологични елементи като висока температура, силни ветрове и ниска относителна влажност със съвместното си проявление и при липса на високи подпочвени води, предизвикват много силно изразено засушаване. Засушаването може да има значително въздействие върху екосистемата и селското стопанство на засегнати региони. Годишните сухи сезони значително увеличават риска от пожари. Установената негативна тенденция в многогодишните изменения на валежите за много райони на България показва, че съществува вероятност за проява на засушавания и в нашата страна. За намаляване риска от засушаване и последствията от него е необходимо освен да се изследва и анализира, но и да се прилагат съответните мерки за неговото намаляване и възможно отстраняване. За недопускане увеличаване броя на дни или периоди на воден режим на територията на община Луковит, се прилагат мерки по поддържане оптимални водни количества в съществуващите хидро-технически съоръжения.

1.4.4. градушка

Явлението преохлаждане на кондензати във високите части на атмосферата с валеж от ледени зърна, често с различна големина, е известно с името градушка и се наблюдава най-често в пролетно-летния сезон. Градушката се образува само от един вид облаци, купесто-дъждовни, обикновено във фронта на буреносната облачна система. Градушката често се наблюдава в умерения климатичен пояс, а също по продължения на планински масиви, където ортографските характеристики на терена предизвикват движение на хоризонтални ветрове нагоре. Като атмосферно явление градушките причиняват сериозни загуби на селското стопанство и едновременно с това нанасят големи материални щети на сградния фонд, стопанските постройки, автомобили и нерядко водят до човешки жертви. Най-опасни са Градевите щурмове, при които щетите, нанесени на селскостопанските култури на полето, възлизат от 50 до 100%.

2. ОПАСНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ БЕДСТВИЯ

Опасност от ядрена и радиационна авария

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката показва, че е възможно възникване на ситуации, които са съпроводени със неконтролируемо изпускане на радиоактивни вещества в околната среда. Радиоактивно замърсяване би могло да се получи при:

          - аварийна ситуация в АЕЦ “Козлодуй”, съпроводена с неконтролируемо изпускане на радиоактивни вещества в околната среда;

           - трансграничен пренос на радиоактивни вещества при аварийна ситуация в АЕЦ „Черна вода”, намираща се на територията на Република Румъния или друга такава;

           - инциденти с транспортни средства (автомобили, ж.п. вагони, плавателни средства и самолети), превозващи радиоактивни материали.

           - авария в обекти, съхраняващи и работещи с източници на йонизиращи лъчения.

Населените места в община Луковит се намират извън 30 - километровата опасна зона за такъв тип замърсяване и на двете АЕЦ-и. При възникване на авария в АЕЦ Козлодуй населените места от община Луковит не са застрашени от попадане в зони с висока мощност на дозата на радиоактивно замърсяване, които могат да доведат до високи нива на еквивалентните дози (от 0,15 до 0,05 sv). Същите не са застрашени и от попадане в зони на радиоактивно замърсяване с по - ниска мощност на дозата, която би могла да предизвика натрупване на еквивалентни дози от порядъка до 0,05 Sv. При средногодишна скорост на приземния вятър от 2 м/сек (7.2 км/час) утаяването на радиоактивните аерозоли по следата на радиоактивния облак на територията на 30-километровата зона ще започне след около 10 часа, а на територията извън тази зона - след около 20-24 часа ( за територията на община Луковит). През последните години се забелязва и тревожна тенденция на увеличаване в световен мащаб на опитите за злонамерено използване на радиоактивни източници за терористични цели.

З. ОПАСНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИНФЕКЦИОЗНИ АГЕНТИ - ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕНОС НА ЗАРАЗИ, КОИТО МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТ БЕДСТВИЕ.

3.1. опасност от епидемии

В епидемиологията за епидемия се говори, когато нови случаи на определено заболяване, при определена популация през определен период, значително надхвърлят обичайното и очакваното, при което е налице масово разпространение на заболяването. Епидемията се отнася до локално разпространение, но ако излезе извън границите на страна и континент, се смята за пандемия. Най-често причинителят за епидемията е инфекциозен агент, така че става дума за инфекциозно заболяване, като чума, тиф, холера, дифтерия, скарлатина, COVID и др. Епидемичният процес се характеризира с непрекъснато предаване на възбудителя на инфекцията между хората. За възникването му са необходими З фактора - източник на инфекцията, механизъм за предаване и възприемчивост от хората към заболяването. В процеса на развитие на епидемиите влияят както процесите, протичащи в природни условия, каквито са епизоотичните например, така и социални фактори комунално благоустройство, битови условия, състояние на здравеопазването и др. Инфекции, чийто източник е само човек, се наричат антропонози; когато източник на инфекцията са хора и животни, се наричат зоонози (антропозоонози или зооантропонози). Разпространение на инфекцията бива хранителна или водна (дизентерия, тиф), въздушно-капкова (грип), трансмисивна (малария, тиф), и контактна (СПИН, бяс).

3.2. опасност от епизоотии

Епизоотия е широко мащабно разпространение на инфекциозно заболяване на определена територия при един или повече животински вида. Заболяването значително превишава нивото на заболеваемост, обичайно регистрирано на същата територия. Фактически погледнато епизоотията е епидемия сред животните. Независимо от усилията за осъществяване на ефикасен контрол, периодично заразните болести по животинските видове „напомнят“ за себе си: шап, класическа чума по свинете, нюкясълска болест по птиците, бруцелоза по овцете и козите, както и няколко нозологични единици като африканска чума по свинете, чума по дребните преживни, заразен нодуларен дерматит по говедата. Тези инфекциозни заболявания до миналата година, никога не са установявани у нас, но ежегодно се ”доближават” и вече има регистрирани огнища на африканска чума по свинете и у нас. Най-трудни за контролиране са болестите, при които има природна огнищност - бяс, бруцелоза по свинете, трихинелоза, туларемия, западнонилска, треска, лайшманиоза.

4. ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ И АВАРИИ ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, МАТЕРИАЛИ И ОТПАДЪЦИ И АВТОМОБИЛНИ КАТАСТРОФИ.

Чувствителни са зоните, в които продуктопроводи и газопроводи са в непосредствена близост до инфраструктурни обекти.

4.1. авария в предприятия с нисък / висок рисков потенциал-опасни вещества.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, предприятията, които работят с опасни вещества или създават риск от физическа ситуация с възможности за нанасяне вреда на човешкото здраве и/или на околната среда, са класифицирани и регистрирани като „предприятия с висок рисков потенциал“ или „предприятия с нисък рисков потенциал”. Това са предимно предприятия от химическата промишленост военната промишленост, производство и търговия с взривни вещества, предприятия за Нефтопреработка и търговия с петролни продукти и газ и др. Големите промишлени аварии често имат тежки последствия върху населението и околната среда, освен това въздействието може да засегне територии извън самите обекти. Това подчертава необходимостта от висока степен на координация и подобряване на съществуващия контрол на опасностите от големи промишлени аварии, които включват и емисии на опасни вещества. Намаляването на риска от бедствие е в предприемане подходящи превантивни действия за осигуряване високо ниво на защита за населението и околната среда преди възникване на аварийни ситуации.

На територията на Община Луковит се намира предприятие, класифицирано  като  „предприятие с висок рисков потенциален”  -   фирма „Полихим – СС“ ЕООД гр. Луковит притежава производствена площадка с изградени инсталации за преработка на отработени масла и склад за съхранение на ГСМ към производствената база, за което е разработен Авариен план в изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 1, от Закона за защита при бедствия ( ДВ. Бр. 102 от 19 Декември 2006 г. , изменен с ЗИД на Закона за защита при бедствия 2018 г. )

През територията на община Луковит  преминава част от газопровода Турски поток , чиито рисков потенциал не е ясен за Общината.                  

4.2. опасност от превоз на опасни товари

Потенциална опасност представляват преминаващи през територията на общината моторни превозни средства, превозващи опасни товари, материали и предмети. Опасните товари биват различни класове на опасност: от взривни вещества и предмети, газове, запалими течности, твърди запалими вещества, самоактивиращи се вещества и експлозивни десенсибилизирани твърди вещества, самозапалващи се вещества до вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове, вещества поддържащи горенето, органични прекиси, токсични вещества, заразни вещества, радиоактивни вещества, корозионни вещества и други опасни вещества и предмети.

5. ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

През територията на общината преминава главен път (Е-79) от републиканската пътна мрежа, по които ежедневно преминава трафика на различни по естество товари, в това число и с различна степен на токсичност, взриво и пожароопасност. Тези пътища са връзка с „Приста Ойл”-Русе; ”Плама”- Плевен и потока товари от и за дунавските пристанища и Дунав мост. Авариите и катастрофите с транспорти превозващи проблемни товари създават ситуации затрудняващи или спиращи трафика по тези артерии, нарушаване на екобаланса в района и застрашаване на нормалния стереотип на живот.

Проблемни товари са азотни торове, амоняк, етиленов окис, течен кислород, концентрирани киселини, пропан-бутан, нефтопродукти, фенол формалин, хлор и други.

Примерен сценарий при изтичане на пропан бутан от цистерна с обем 20 м 3 ще изгорят 4,603 кг. Ще има топлинно излъчване в радиус от 14 м с опасност от изгаряне и опасност за живота.

Над територията на община ЛУКОВИТ преминават трасетата на вътрешни и международни полети на въздухоплавателните фирми.

 • Големи автотранспортни произшествия с товарни и пътнически премозни средства на територията на общината – същите са локалазирани в участъците Луковит- Петревене и Петревене-Златна Панега.
 • Периодичност – през 2008, 2009, 2012, 2014 г.
 • Жертви - не
 • Материални щети – само на превозните средства
 • Големи железопътни произшествия на територията на общината – няма регистрирани.

6. КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ОПАСНОСТИТЕ/РИСКОВЕТЕ В РАЙОНА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Източник на  риск

Критерии за вероятност,

(Ниво - описание)

Критерии за последствията,

(Ниво - описание)

Качествена оценка на риска,

(Ниво)

Речни наводнения

B-Вероятно

3-Умерени

Високо

Скъсване на язовирна стена

C-Възможно

4-Големи

Високо

Земетресения

C-Възможно

4-Големи

Високо

Свлачища

B-Вероятно

1-Незначителни

Ниско

Силни бури

B-Вероятно

2-Малки

Умерено

Градушки

B-Вероятно

2-Малки

Умерено

Снегонавявания

B-Вероятно

2-Малки

Умерено

Поледици

B-Вероятно

2-Малки

Умерено

Високи температури

C-Възможно

2-Малки

Умерено

Продължителни суши

C-Възможно

2-Малки

Умерено

Разлив на опасни вещества

C-Възможно

2-Малки

Умерено

Големи транспортни произшествия:

-

 

 

 - Автотранспортни

B-Вероятно

5-Катастрофални

Екстремно

Горски пожари

B-Вероятно

3-Умерени

Високо

Пожари в земеделски територии

"A-Много

2-Малки

Умерено

Животинска епидемия

вероятно"

2-Малки

Умерено

Човешка пандемия

C-Възможно

5-Катастрофални

Високо

Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ

C-Възможно

3-Умерени

Умерено

Прекъсване на доставките на основна стока/услуга - електроснабдяване

C-Възможно

1-Незначителни

Ниско

Прекъсване на доставките на основна стока/услуга - водоснабдяване

C-Възможно

1-Незначителни

Ниско

7. ПРЕВЕНЦИЯ

Цел на превенцията

Чрез разработване на Общинска програма за намаляване риска от бедствия, определени с областния ПЗБ и в изпълнение на общинския ПЗБ да се постигне:

Овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и ликвидиране на последствията  чрез планиране и координиране на мероприятията по защита на населението и собствеността от органите на изпълнителната власт, общинската администрация, организациите със стопанска цел под ръководството на общински щаб за координация.

Чрез предвиждане на последствията от вероятните бедствия и аварии да има готовност за използване на всички способи и средства за защита на населението, ДОСНД и провеждане на превантивни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им въздействие.

 Създаване и поддържане на общински сили и средства (доброволно формирование) за провеждане на спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни работи.

Осигуряване на условия за живот в зоната на бедствието и създаване на запаси от материално-технически и финансови средства, регламентиране на реда и начините за използването им, а именно в случай на кризи от невоенен характер (бедствия) с решение на Общинския съвет да се осигурят необходимите средства.

Планиране на мерки и дейности по превенция:

Дейности:

    1.  Правилно разбиране и тълкуване на целите, принципите и дейността по превенция, с цел намаляване риска от бедствия.

    2. Насърчаване разбирането на общинските структури (служители в общинската и районни администрации, общински предприятия, доброволно формирование, службите за спешно реагиране, доставчици на основни стоки и услуги, юридически лица (ЮЛ) и ДОСНД) и други, имащи отношение към намаляване риска от бедствия в рамките на Община Луковит.

    3. Засилване на връзката и координацията между ПЗБ и други планове (нормативно установени механизми),които имат отношение за намаляване риска от бедствия.

    4.   Работа на СНРБ за изграждане на необходимия капацитет и възможности за изпълнение на постижими, с реални срокове мерки и дейности за превенция  в съответствие с целите на ПЗБ, с осигуряване на възможности за наблюдение и оценка на резултатите.

Мерки:

    1. Съвместно планиране със заинтересованите страни (служители в общинската и районни администрации, общински предприятия, доброволно формирование, службите за спешно реагиране, доставчици на основни стоки и услуги, юридически лица (ЮЛ) и ДОСНД) и други, имащи отношение към намаляване риска от бедствия в рамките на Община Луковит.

    2. Съвместна работа  за изграждане на необходимия капацитет и възможности за изпълнение на постижими, с реални срокове мерки и дейности за превенция  в съответствие с целите на ПЗБ, с осигуряване на възможности за наблюдение и оценка на резултатите.

 Методи:

 1. Отчет и оценка на изпълнението планираните дейности по превенция на заседанията на СНРБ.
 2. Изпълнение на интегрирана рамка за превенция чрез:
 • Ясно разпределение на отговорностите и определяне на реалистични срокове и постижими резултати от заинтересованите страни.
 • Изграждане на партньорства за намаляване риска от бедствия (НРОБ),между общината и заинтересованите страни.
 • Повишаване на координацията.
 • Разработване на програма за НРОБ от СНРБ.
 • Стиковане на съдържанието между ПЗБ и всички други стратегии, планове и програми за реализиране на политиката за НРОБ на територията на общината.
 • Разработване на общинска програма за НРОБ.
 • Оценка на способностите за управление на риска от бедствия на територията на общината, чрез използване на наличните ресурси, обучение и тренировки.

Средства и действия:

По преценка на СНРБ:

- Сътрудничество за намаляване риска от бедствия със заинтересованите страни.

- Интегриране на ПЗБ с другите планове и стратегии.

- Провеждане на обучение.

- Подобряване на комуникацията.

В зависимост от възникналите  обстоятелствата, СНРБ взема решение за предприемане на необходимите мерки и действия, заключаващи се във:

 • Синхронизиране действията между общината и заинтересованите страни.
 • Стиковане на ПЗБ с плановете по:

- Закона за регионалното развитие (общински план за развитие).

- Общ и подробен устройствен план (по ЗУТ).

- План за управление на риска от наводнение (ЗВ).

- Инвестиционна програма и проекти за развитие.

 • Провеждане и активна комуникация със заинтересованите страни с цел повишаване информираността за риска чрез организиране на семинари, срещи с обществеността и програми за обучение на населението /изготвяне на учебни помагала/.
 • Поддържане на система за наблюдение ,ранно предупреждение, оповестяване и управление.
 • СНРБ обмисля начини за:

-  подобряване дейността по превенция, с цел намаляване риска  от бедствия в зоната му на отговорност.

- насърчаване на общото разбиране на общинските структури (ОП, Доброволно формирование), Районните администрации, службите за опазване на обществения ред, службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки и услуги, здравните заведения, юридическите лица с нестопанска цели всички други имащи отношение към намаляването на риска от бедствия в рамките на Общината, за постигане на общата цел на превантивната дейност.

- поставяне на реалистични цели за постигане намаляване риска от бедствия.

- засилване на връзката и координацията между ПЗБ и другите нормативно установени механизми (планове), които имат отношение за намаляване риска от бедствия.

Работа за намаляване на риска от бедствия за изграждане на необходимият капацитет и възможности с цел:

- изпълнение целите и мерките на ПЗБ.

- изясняване на това кое е постижимо, какви са реалистичните срокове и какви са разходите и ползите от мерките  и дейностите за превенция.

- осигуряване на възможности за наблюдение и оценка на резултатите.

Методите и способите за изпълнение на мерките за превенция са:

- оценка изпълнението на всички планирани дейности.

- разпределяне на ролите и отговорностите на заинтересованите страни, изясняване на очакванията на СНРБ и определяне на реалистични и постижими резултати.

- планиране и развитие на партньорството между общината и другите заинтересовани страни за повишаване степента на координация и постигане целта на превантивната дейност.

- поддържане на връзка между ПЗБ и другите нормативни документи.

- създаване на капацитет за оценка на способностите за управление на риска.

Ред за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване.

Наблюдението се основава на:

 • информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;
 • информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични, ядрени, екологични и други обекти и явления;
 • информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
 • хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ранното предупреждение изисква:

 • осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие;
 • анализ на данните от наблюдението;
 • вземане на решение от страна на компетентните органи;
 • разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие;
 • предприемане на подходящи действия.

Ранното предупреждение се извършва по разпореждане областния управител, на кметовете на общини, на кметовете на населени места, на кметските наместници или на упълномощени от тях служители.

8. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

 Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение.

 • Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината. Създава със заповед  Щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и областния щабове.

 Контактите с членовете на щаба за изпълнение на ОбПЗБ са посочени в организационната структура за управление при бедствие - (попълва се при свикване на щаба).

Общинският щаб извършва следните основни дейности:

 • анализ и оценка на обстановката при бедствие;
 • предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;
 • осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;
 • информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия;
 • докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.

В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени представители на всички структури, участващи в реагирането. Кметът на общината  със заповед определят ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието (чл.31, ал.2 ЗЗБ). Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на общинския щаб по чл. 65, ал. 1, т. 7 от ЗЗБ, осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 ЗЗБ в района на бедствието (чл.31, ал.1 ЗЗБ).

Обявяване на „бедствено положение“ от Кмета на общината за цялата или за част от територията на общината: въвежда се общинския план за защита при бедствия. Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими допълнителни ресурси, съответният кмет на засегнатата община може да поиска от Областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-Ловеч. При въвеждане на  областния план за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия  в засегнати територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

При обявяване на „бедствено положение“ ръководителят (кмета на общината) възлага на членове на щаба изпълнението на определени функции (планиране, операции, логистика), като сформира съответни секции и техни ръководители, показани на Фиг.1.

Фиг.1.

 

 

Личният състав на общинския и районните  щабове  заемат работното си място в работно и извън работно време незабавно.

Силите и средствата на общината, районите, обектите и доброволните формирования се събират на определените сборни места, привеждат се в готовност и се насочват към определените им участъци за работа по заповед на кмета (управителя) на общината (обекта). След изясняване задачите и оценка обстановката, ръководителите на формирования вземат решение  и поставят задачи за започване на спасителни  и неотложни аварийно-възстановителни работи, а на населението указания за поведение и действие при конкретната обстановка.

 • Щаб за ВПЗБ
 • Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последствията при бедствия – осъществява се чрез фирми разполагащи с необходимата техника с които общината е сключила съответните договори за действия при кризи.
 • Доброволно формирование (ДФ) -Състав, средства, разчети, възможности и осигуряване.
 • Сили и средства на застрашените обекти (търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел). Във визираните обекти предвидените сили и средства.;
 • Сили и средства на общината – основно общински предприятия
 • Сили и средства на държавните структури, разположени на територията на общината
 • Сили и средства на юридически лица и  еднолични търговци- изграждат такива съгласно чл. 35 (1) т.3 от ЗЗБ  .
 • Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

При недостиг на сили и средства Кметът на Общината прави искане към Областния управител за привличане на допълнителни такива от съседни общини или области.

РАЗДЕЛ ІІ.

 1. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г.

1.         Изграждане ефективна система за действие и взаимодействие, включваща планиране и отчитане на мерки и мероприятия по превенция за намаляване риска от бедствия, контрол и координация.

2.         Повишаване културата за защита и самозащита при бедствия на всички нива на управление в общината и обществото.

3.         Осигуряване готовността на органите на управление в общината и населението за поведение и ефективни действия за защита и помощ в засегнати райони от бедствени ситуации.

4.         Идентифициране на обекти от изградената инфраструктура, изискващи адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия.

Направление за реализиране на мероприятията за намаляване на риска от бедствия:

- Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която възможните бедствия на територията на община Луковит могат да бъдат не само очаквани, но и до някаква степен управляеми.

- Информираността е важно направление, чрез което се дава възможност да се събира и разпространява информация за добрите практики, прилагани за намаляване на риска от бедствия.

- Информираността и взаимодействието между институциите, отговорни за защита на населението, гарантира прилагането на добрите практики в сферата на планирането на превантивните мерки и мероприятия, а за самото население се улеснява тяхното изпълнение.

- Изготвяне на оценки, анализи и мониторинг на рисковете от евентуални бедствия.

- Формирането на култура на превенция на бедствията и правилното поведение на цялото общество как да действа по време на различни бедствия. Повишената обществена култура за риска от бедствия, включва провеждане на обучения на всички нива в общинската администрация и населението.

- Поемане на по-голяма и сериозна обществена отговорност от страна на населението, с която вземат участието си в управлението на риска от бедствия, изисква стриктно публично определяне на отговорностите и ясна персонализация на тяхното изпълнение.

Оперативни цели: Табличен вид, с цел по-лесно онагледяване на връзките с оперативните цели и дейности, посочени в Националната програма  за намаляване на риска от бедствия.

 

Оперативна цел

Дейности за реализиране на оперативните цели от НПНРБ

Дейности за реализиране на оперативните цели на общинско ниво

Отговорна институция

1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението със споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения

1.1.1. Провеждане на разяснителни кампании сред населението, информационни дни, обучения за органите на изпълнителната власт,  състезания, конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца

1. Провеждане на информационни кампании във връзка с есенно-зимния отоплителен сезон, летния пожароопасен сезон, жътвена кампания и други.

2. Провеждане на общински ученически състезания по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

3. Провеждане на общински етап на конкурса за детска рисунка „ С очите си видях бедата“.

4. Организиране на обучения за защита при бедствия на общински администрации и органите на изпълнителната власт.

5. Поддържане на информация за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение и за защитните мерки на интернет страниците на органите на изпълнителната власт.

Кмет на Община Луковит, кметове и кметски наместници, РСПБЗН,  директори на образователни институции

 

 

1.1.2. Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, при различни видове бедствия

Организиране на обучения за повишаване на подготовката на състава на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, провеждане на тренировка по управлението на различни видове бедствия

Кмет на община

 

1.1.3. Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на географски информационни системи

Използване на изготвените карти за опасностите и за риска при дейностите за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия.

Кмет на община

 

1.1.4. Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действия при бедствия

Използване на центрове за обучение на населението за действия при бедствия

Кмет на община

1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия, и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство

1.2.1. Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за напредъка на България по изпълнението на глобалните цели от Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай

Предоставяне на информация и данни за щети в и възникнали бедствия

 

Кмет на община

 

 

 

1.2.2 Разработване и поддържане на национален риск регистър

Използване на информация и данни от национален риск регистър

Кмет на община

 

1.2.3 Разработване и приемане на национална методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби

1. Използване на разработената методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби;

2. Предоставяне на информация за оценка на причинените от бедствията щети и загуби от Община Луковит

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.1.Интегриране на намаляване на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги

2.1.1. Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво

Публикуване и актуализиране на информация за дейността на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на сайта на общинската администрация

Председател на общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

2.1.2. Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия

1. Участие в семинари и обучителни кампании за повишаване капацитета за управление на риска от бедствие на служителите на общинска администрация и общинските структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия

2. Осигуряване на възможност за обучение и допълнително придобиване  на квалификация на състава на доброволното формирование

Кмет на община

2.1.3 Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза

Периодично преразглеждане на опасностите за територията на общината, анализирането им и преценка на нивото на риска. Допълване в областния план за защита при бедствия

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.1.4 Извършване на прегледи на нормативните актове свързани с управлението   на   риска  от  бедствия  и иницииране

на промени, при необходимост

Даване на предложения, при поискване, за подобряване на съществуващата нормативна база за намаляване на риска от бедствия и поддържането ѝ в актуално състояние

Кмет на община

2.1.5 Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги

Сключване на предварителни споразумения с ЮЛ, включени в Общинския план за защита при бедствия, за осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги

Кмет на община

2.1.6 Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия

Привличане на НПО, фирми от частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.2. Прилагане на единен и

цялостен подход към

управлението на риска от бедствия на всички

административни нива

2.2.1. Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при

бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия

Преразглеждане и актуализиране на общинския план за защита при бедствия

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

2.2.2. Разработване и актуализация на общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им

1. Разработване на общинска програма за намаляване на риска от бедствия.

2. Изготвяне на годишен план за изпълнение на общинска програма за намаляване на риска от бедствия

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

2.2.3 Изготвяне на годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на общинско ниво

Изготвяне на годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

2.3. Повишаване способностите

на институциите за управление на риска от бедствия

2.3.1. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия съответстваща на добрите практики и насоките в Закона за защита при бедствия. Разработване на план за действие с ясно определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране

1. Прилагане на общинско ниво на стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, в съответствие с практиките и насоките в Закона за защита при бедствия;

2. Разработване на план за действие с ясно определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, Кмет на община

2.4 Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната

спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка

2.4.1. Разработване на механизми за

извършване на оценка и анализ на предприетите действия

непосредствено преди, по време на и след бедствия

Използване на разработения механизъм за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди, по време на и след бедствия

Кмет на община

 

2.5 Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на изпълнителната власт чрез използване на съвременни технологии

2.5.1 Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение

1. Провеждане на профилактика на изградената оповестителна система на територията на община Луковит, съвместно със звената поддържащи системите към МВР. Набелязване на проблеми и дейности свързани с функционалността на съоръженията;

2. Търсене на възможности за усъвършенстване на съществуващата или изграждане на нова система за оповестяване

Кмет на община

 

2.6. Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“

2.6.1. Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия

 

Използване на разработената от Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС система за оценка на потребностите след бедствия

Кмет на община

 

2.6.2. Въвеждане на планиране след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“

Разработване на планове за възстановяване след бедствия при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

3.1 Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия

3.1.1. Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на  шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините

 

1.Интегриране на стратегическите документи планиращи развитието на Общината в посока намаляване на риска от бедствия.

2.Прилагане на общите принципи и изисквания, свързани с изменението на климата в секторните документи на екологичната политика на Община Луковит

3.Ограничаване изменението на климата:

4.Опазване на общински терени и недопускане на замърсяване;

5.Обогатяване на земеделски терени с определен брой дървета и превръщането им в гора;

6.Повишаване на енергийната ефективност на жилищни, административни и производствени сгради.

7.Мерки за адаптация към изменението на климата.

8.Ефективно използване на водните ресурси. Подобряване на водоснабдителната и канализационните мрежи.

9.Намаляване на парникови емисии и смекчаване на антропогенни причини за изменение на климата.

10.Подобряване управлението на отпадъци и отпадни води.

11.Рационализиране консумацията на питейни води, повишаване ефективността на използваните ресурси.

Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

 

3.1.2. Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране

Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране

Общински съвет за намаляване риска от бедствия

4.1. Подобряване разбирането и адекватното оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси

4.1.2. Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане /напр. фонд „Общинска солидарност“ и др.

Участие в организиране и провеждане на благотворителни кампании за подпомагане на пострадало население след бедствия

Кмет на община

 

 

4.1.3. Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане

Извършване на мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

4.2. Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване риска от бедствия и недопускане възникването на нови рискове

4.2.1. Повишаване устойчивостта на доставките на основни стоки/услуги

Актуализиране на списъка с фирми, доставчици на основни стоки/услуги в Общинския план за защита при бедствия;

Сключване на предварителни споразумения с ЮЛ и ЕТ, с цел повишаване устойчивостта на доставките на основни стоки/услуги за населението

Кмет на община, Общински съвет за намаляване на риска от бедствия

 

 

4.2.2. Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление

1. Поддържане и укрепване на обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване риска от бедствия;

2. Провеждане на комисии за оглед на речни корита по реда на чл.140 от Закона за водите;

3. Ежегоден мониторинг на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях;

4. Планови почиствания на речните легла от дървесна и храстовидна растителност на реките от община Луковит;

5. Поддържане проводимостта на речните легла

Кмет на община

 

 

4.2.3. Повишаване дела на финансовите средства на национално, областно и общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия

Изготвяне на искания до МВКВП към МС за получаване на допълнителни финансови средства за почистване на реките извън урбанизираните територии в община Луковит

Кмет на община

 

2. ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Финансирането на дейностите за изпълнение на оперативните цели на програмата се извършва, съгласно Финансовата бюджетна рамка с източници на финансиране:

                  - общински бюджет;

                  - републиканския бюджет;

                  - структурни фондове на ЕС;

                  - други национални и международни организации.

3. НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Важна насока в развитието и усъвършенстването на приложимите дейности за намаляване риска от бедствия е мобилизирането на целия наличен потенциал на общината за обследване на обекти и причини, водещи до възникване на бедствени ситуации, отчитайки изменение на природните и техногенни условия, които са заплаха за здравето и живота на населението и целостта на инфраструктурата. Наличният потенциал е насочен изцяло в инвестиции за превенция.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмата за намаляване риска от бедствия се изготвя за период 2021-2025 година включително, като ще бъде изпълнявана и отчитана на етапи, съответно на всяка календарна година от програмния период. С реализиране на програмата рискът от идентифицираните съществени опасности за общината ще бъде намален или ликвидиран. Това от своя страна ще доведе до намаляване брой потенциално застрашени или пострадали хора, минимизиране на здравния и екологичния риск, запазване целостта на инфраструктурата, понижаване загубите за културното и историческо наследство

Неразделна част от настоящата програма са:

Приложение  №  1  -  Протокол № 01 от 12.08.2022 г., от заседание на съвета за намаляване на риска, на което е разработена общинската програма за намаляване на риска;

Приложение № 2 - Протокол/писмо № ОМ-06-40/25 от 31.11.2022 г., с което се съгласува общинската програма за намаляване на риска от съвета по чл. 64а, ал.1 от ЗЗБ;

Приложение № 3 - Протокол № 52 от 21.11.2022 г., с които общински съвет Луковит приема общинската програма за намаляване на риска от бедствия.

https://www.livechatalternative.com/