Програма за детските и младежки дейности в Община Луковит 2004-2007 г.


Увод с анализ на проблема:

Детските и младежки дейности имат своите проблеми. Причините за тези проблеми имат комплексен характер. Дълбоките изменения в обществото дали своето отражение върху личността, съпътстваща характерните за прехода трудности и противоречия, до разрушаване на ценностната система на българина, до обездушаване на все повече наложително търсене на изход от проблема. Необходима е по-качествена стратегия за развитие на детските и младежки дейности с дълбоко осъзнатата необходимост от обновяване на дейностите и отношението към личността на детето. В това отношение следва да се има предвид и такива  характеристики на социокултурната ситуация, в която расте и се формира съвременното дете и младеж като:

1. Ниска култура на използване на свободното време и липса на целенасочена подготовка за тази цел.
2. Взрив на противообществени прояви сред учениците, чиито количествени и качествени параметри предизвикват голяма обществена тревога.
3. Влошеното материално състояние на българското семейство, ограничаващо средствата, които се отделят от семейния бюджет за културни нужди и дейности през свободното време, както и на условия за личностна изява на децата и младежите.

В същото време са налице нови интереси и потребности у децата, провокирани от динамиката и културните промени, които за съжаление, малкият град не е в състояние да удовлетвори.
Всичко това откроява потребността от нов подход към използване на недобрата МТБ на града ни / спортна зала, стадион, дискотека, туристически хижи, интернет клубове, плувни басейни, зала за източни бойни изкуства, читалище, училище и др./ за осигуряване на достъп до нова информация, удовлетворяване на спортни и др. интереси за личностна изява и самоутвърждаване на детето. В условията на конкуренция /частни центрове, клубове, места за развлечения/, извънучилищните звена не отговарят на очакванията и потребностите на децата, семейството и обществото. Остро критична е и оценката на децата и младежите за реалните възпитателни възможности и пасивната стратегия на училищата към организиране на свободното време на учащите. Младежите желаят сами и реално да поставят проблемите си, както и да обновяват наличната материална база.
Настоящата програма е опит да се решат проблемите с детските и младежки дейности, с организацията им чрез създаване на комисия за детски и младежки дейности, възстановяване на спортните бази, чрез обединяване усилията на общината, родителите, спонсорите и обществеността.

ІІ. Цел на програмата:
Интегриране на дейностите на община Луковит, читалища, учебни и детски заведения и активизиране на съвместните усилия с цел развитие на индивидуалността, стимулиране на творческите заложби, усвояване на общочовешки и национални ценности и добродетели, за изграждане на свободна, морална и инициативна личност, подготвена за реалностите на живота.

ІІІ. Основни задачи.
1.Създаване на организация за осъществяване на детските и младежки дейности чрез интеграция на родители, общественост и младежи, с цел реализация на настоящата програма.
2.Включване на децата и младежите във форми по тяхно предложение, съобразно потребностите им и наличната материално техническа база в общината.
3.Издигане ролята на ученическите съвети и създаване на младежки съюз с цел участието им в планиране на дейностите и участие в местното управление и самоуправление.

ІV. Дейности за изпълнение на основните задачи.
1.Изградена е комисия за детски и младежки дейности към община Луковит със заповед № 58/23.01.2002г. на Кмета на общината със състав :
Председател: Иван Борисов- експерт “Младежки дейности и БППМН”
Членове:
Александрина Александрова- Председател на НЧ”Съзнание”
Снежана Дамянова- гл.инспектор в общината
Л-т Румяна Маринова- ИДПС при РПУ- Луковит
Ваня Иванова- Директор на СОУ”Ал.Константинов”- Луковит
Румяна Георгиева- Директор на ПГСС “С. Румянцев”-Луковит
Божидарка Василева- Директор на НУ”Инж.Вълков”

2. Комисията системно да проуча потребностите, желанията  на децата и младежите на НУ,СОУ, ПГСС в гр.Луковит и в училищата на общината, с цел създаване на организация и развитие на дейностите.
Срок: постоянен 2004г.
Отг: Председателя

3. Във връзка с разработването на програма за детските и младежки дейности, педагогическите съветници по училища съвместно с учителски ръководства и ученическите съвети да проведат проучване на база училища за реалните потребности и възможности на МТБ за създаване на клубове, школи, хор, оркестри и други състави.

Срок: ежегодно
Отг:Уч.ръководства,
пед.съветници по училища

4. Да се актуализира програмата за развитие на детските и младежките дейности всяка година съобразно ориентацията на децата за осмисляне на свободното им време и съвременната база.

Срок: ежегодно
Отг: председателя

5. Да се актуализира съвместната дейност на Община, читалище училища и детски градини и тяхната организационна дейност с цел финансиране на детските и младежки инициативи.
Срок: ежегодно
Отг: Председателя н а комисията по  ДМД  и отговорници н обществените институции

6. Община, читалище, училища и детски заведения в годишните си планове за работа да включат задачи, мероприятия и инициативи подпомагащи програмата за МДД.

Срок: септември, ежегодно
Отг: Кмета на Общината , експерт МДД

7. Ученическите съвети да поемат шефствата над спортни и туристически обекти и паметни плочи, като осъществяват връзка  с държавни и чатни фирми за материално подпомагане на дейностите.

Срок: постоянен
Отг: ученическите съвети по училища

8. Да се изгради система за организация  на комисията по МДД с необходимата документация ( водене и съхраняване). Същата да отчита дейността си пред Кмета на общината.

Срок: ежегодно
Отг: Експерт МДД

9. Да се изгради клуб “ Интереси” с младежи от СОУ”Алеко Константинов” и ПГСС “Сергей Румянцев” с цел гражданска образованост, която съпътства развитието на света и страната ни пред прага на установяващата се нова цивилизация на 21 век.

Срок: постоянен
Отг: Директорите на училищата

9.1 Дейността на клуб “Интереси” да включва разговори и инициативи с участие на представители на местната администрация и други структури, по теми:

9.1.1 Глобални проблеми на човечеството.
- екология
- демография
- световна сигурност

9.1.2 Поведение на гражданите в екстремни ситуации

9.1.3 Гражданинът в света века на информационните технологии.

9.1.4 Животът  в  училищната общност.
- училищни празници, ритуали и традиции
- училищно самоуправление
- Участие в местния живот.
- устройство и дейности на местното управление
- обслужване на населението от местните власти
- форми на участие в местното самоуправление

Срок: постоянен
Отг: Уч. ръководства, Експерт МДД и Училищните съветници към училищата.

10. С цел по добра координация на дейностите и инициативите на територията на гр.Луковит да се изгради и функционира младежки съвет с устав и статут с представители на СОУ”Алеко Константинов”, ПГСС”Сергей Румянцев” и НУ” инж.Вълков”. Младежкият съвет да бъде в помощ на Комисията за МДД към Община Луковит.

Срок: постоянен
Отг: Педаг.съветник и уч.ръководства

11. Да се активизира дейността на общината, читалището и училищата за възстановяване на празниците, символите, ритуалите като се прецезират и се проведат под мотото “На прага на новото хилядолетие”.

11.1 Патронен празник на СОУ”Алеко Константинов”, ПГСС”Сергей Румянцев”, НУ”инж.Вълков”.

11.2 Възстановяване на традицията за шефство над паметната плоча на Д.Талев.

Срок: м.септември
Отг: Ръководството на СОУ”Алеко Константинов”

Създадената ДВГ’Децата на Луковит” да участва в национални фестивали, конкурси и системно да обменя опит с други ученически певчески състави.

Срок: постоянен
Отг: Директорът на СОУ”Алеко Константинов”, Експерт МДД

12. Изграждане на секция “Велики личности” към клуб “Интереси” с цел запознаване децата и младежите с писатели, артисти, даровити деца и проспериращи личности в частния бизнес.

12.1 Тематични вечери посветени на Йордан Йовков.

Срок: м.април, м.май 2004г.
Отг: Зав. МДД и директори на училища

13. Участия в празници конкурси на ДВГ “Децата на Луковит”. Да се създаде младежки естраден състав в ПГСС “Сергей Румянцев”, като училищните ръководства намерят подходящи стимули за децата.

Срок: постоянен
Отг: Педаг.съветник и уч.ръководства

14. Да осъществи връзка с младежки клуб “Интелект”- гр.Плевен за създаване шефство и съвместни инициативи.

Срок: март, ежегодно
Отг: Предс.на млад.съвет

15. Организиране на спортни състезания, туристически походи под мотото ”Спорт за всички”  с участието на деца, родители и учители.

Срок: ежегодно
Отг: Директори на детски и учебни зав., Експерт МДД

16. Да се включат децата с тежко социално положение и с противообществени прояви по предложение на МКБППМН към община Луковит и ДПС към РПУ-  Луковит  в подходящи спортни срещи, състави и оркестри с цел предотвратяване на антиобществените им прояви.

Срок: постоянен
Отг: Експерт МДД- Ив.Борисов, л-т Маринова

17. Възстановяване на детски летен лагер в местността “Искъра” за деца от социално слаби семейства чрез финансиране от ОбС

Срок: май- септември, ежегодно
Отг: Севдалин Асенов, ССГ и директори на училища

V. Финансиране.

1. Община Луковит да съдейства за отпускане на подходящо помещение за създаване на Младежки клуб.

Срок: март 2004г
Отг: Кмета на общината

2. Дейностите по спортни състезания, туристически походи, излети и екскурзии да се реализират чрез финансиране от общината и ММС чрез представяне на проекти.

Срок: постоянен
Отг: Председателя на комисията, директорите на училищата

3. Община Луковит да отпусне средства за частичен ремонт на спортните обекти ( спортна зала и стадион) за ползване от децата и младежите на общината.

Срок: постоянен
Отг: Кмета на общината

4. Дейността на клуб “Интереси” да се финансира съвместно от Община Луковит и ММС  чрез проекти от общината.

Срок: постоянен
Отг: Кмета на Общината и Експерт МДД.

5. Да се възстанови традицията за честване на 24 май – ден на Славянската писменост и култура с манифестация от учащите се младежи с финансиране от общината.

Срок: ежегодно
Отг: директори на училища и Експерт МДД.

11.02.2004г.
гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/