Програма и план за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по – специално от ромски произход


Въведение 

Настоящите  Програма и план са актуализация на същите /  период на действие 2005 – 2006 година; 2007 – 2008г./ и са разработени въз основа  на  Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/2004-2015г./ – утвърдена от министъра на образованието и науката. 
Използвани  са още следните източници:

 1. Национална   програма   за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка /2006 – 2015г./ ;
 2. Национален   план  за  действие  по  изпълнение на  Стратегията    за образователна   интеграция  на  децата  и   учениците от етническите малцинства /2004/2005 – 2008/2009г./ 
 3. Рамкова програма   за   равноправно  интегриране   на  ромите   в  българското общество;
 4. Рамкова конвенция за защита на националните малцинства;
 5. Национален план за действие по  “Десетилетие на ромското включване: 2005- 2015г.”;
 6. План за развитие на община Луковит 2007 – 2013г.;
 7. Общинска стратегия за пълноценно интегриране на малцинствата в обществото – община Луковит;
 8. Училищни план-програми за интеграция на децата от  етническите малцинства.   

Процесът    на    интеграция    чрез   образование    дава   възможност   на 
учениците от различни етнически групи  да получат необходимата подготовка,гарантираща им пълноценно участие и реализация във всички сфери на живота в условията на пазарна икономика.   Осигуряването на качествено и широкодостъпно  образование на всички деца в Република България е държавна задача ,за осъществяването на която е необходимо да бъдат обединени усилията на Общината и всички институции. 
Програмата се основава на общо приети ценности и принципи  произтичащи     от     “ Конвекцията    на    ООН   за   правата    на    детето   “,
законодателството на Република България и е съобразена с ангажиментите на правителството и Общината по отношение интеграцията в Европейския съюз.


населено място

училище

ученици/деца/ бълг.произход 

ученици/деца/ етн.малцин.

гр.Луковит

НУ ”инж. Вълков”

0,5%

99,5%

гр.Луковит

СОУ ”Ал.Константинов” 

81%

19%

гр.Луковит

ПГСС ”С.Румянцев”

67%

33%

гр.Луковит

ДММФУС – ОУ 

73%

27%

с.Тодоричене

ЦДГ ”Слънце”

62%

38%

с.Карлуково

ЦДГ ”Звънче

88%

12%

с.Румянцево

ЦДГ ”Черв.шапчица”

90%

10%

с.Румянцево

ОУ ”Хр.Ботев”

14%

86%

с.Дерманци

ОУ ”Н. Рилски”

31%

69%

 

ЦДГ ”Славейче”

46%

54%

с.Бежаново

ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”

12%

89%

с. Ъглен

ЦДГ

18%

82%

с.Торос

ОУ ”В. Левски“

64%

36%

 

ЦДГ ”Зорница”

35%

65%


От по – горе изложените данни се вижда , че в повечето училища процентното съотношение между учениците от български произход и учениците от етническите малцинства е голям и тенденцията е към неговото повишаване, като голям брой са учениците от ромската етническа общност. 
В община Луковит съществуват дълбоки традиции за получаване на качествено образование, благодарение на квалифицирания педагогически    персонал в  училищата  и  детските градини. Осъществява се добро взаимодействие между училищата, детските градини, отдел “Устойчиво развитие и евроинтеграция “ на община Луковит, Общински съвет-Луковит, отдел “Закрила на детето “ към Дирекция”Социално подпомагане” гр. Луковит, НПО на територията на общината и РИО на МОН – Ловеч . Общинската администрация е сериозно ангажирана с проблемите на образованието,както и с процеса на интеграция на ромските ученици  и създаване на условия за равен достъп и качествено образование. Доказателство затова са  проектите, които се реализират в общината , а именно :
   1. Стартира проект по Програма ФАР (BG 2005/017-353.01.03) Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”. Проектът е с наименование „ОУ „Неофит Рилски” – с. Дерманци – център на качествено интегрирано образование” и е на стойност 201 648 евро, с продължителност 10 месеца. Водещата организация е Община Луковит, а партньор – Сдружение „Ромско включване – бъдеще труд,образование”.По проекта ще се осъществят строително-ремонтни работи на училището в с. Дерманци, които ще доведат до енергийно-ефективно саниране на сградата.Ремонтираната сграда ще предостави комфортни условия с осигурена топлина през зимата, работа с подготвени за интегрирано обучение учители, грижа, защита и контрол за децата от ромски произход. 

   2. Стартира проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.  Проектът с регистрационен номер BG161PO001/4.1-01/2007/001 „Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания” е подаден по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PО001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща  за  устойчиво местно развитие”. Договорът   е на стойност 945 451,51 лв. и касае обновяване на две училища – ОУ „Христо Ботев”-с. Румянцево заедно с общежитието към училището и СОУ „Ал. Констнатниов”-гр. Луковит. Продължителността на проекта е 20 месеца, като общата цел е подобряване на образователната инфраструктура в района, която ще допринесе за качествено интегрирано образование.  Водещата организация е Община Луковит, а партньор – Община Угърчин.
Предстои ремонт на покрива и фасадата на сградата на СОУ „Ал. Константинов”, както и благоустрояване на дворното пространство. Обновяването на ОУ „Хр. Ботев”с. Румянцево включва подмяна на дограмата на сградите на училището и на общежитието, ремонт на покрива и външна топлоизолация на общежитието. Предвидените ремонтни дейности по проекта ще доведат до заздравяване на цялостните учебни сгради, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за топлинна енергия, вследствие поставяне на топлоизолация на стените и покрива, осигуряване на безопасни и здравословни условия за учебен процес
и провеждане на спортна дейност.

   3. Стартира  проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Проектът с регистрационен номер BG051РО001/07/4.2-01/422  „Създаване на аудио-визуални клубове за детски фантазии в НУ „Инж. Г. Вълков” и СОУ „А. Константинов” е подаден по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001/07/4.2-01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът е на стойност 18 844, 90лв.и с продължителност 16 месеца.Общата цел на проекта е разумно ангажиране на свободното време на децата в образователната система, създаване на по-добри условия за развитие на техния потенциал за бъдеща успешна реализация. Предстои създаването на два аудио-визуални центъра, в които ще се осъществяват групови извънкласни занимания на учениците от I до IV клас, като част от тях са от малцинствените групи. Ще бъдат проведени конкурси между децата от двете училища, ще се организират и забавно-развлекателни дни, в които ще вземат участие дори родителите на децата. Изграждането на атрактивни форми за ангажираност на свободното време на обучаващите се ще привлече децата в училище, ще подпомогне процеса за осигуряване на качествено образование, ще допринесе за по-добра социална интеграция, адекватна подготовка за социална реализация, както и ще повиши възможностите за самоорганизация на учениците с ефективното партниране на родителите.

    4. Стартира  проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  Проектът с регистрационен номер BG051РО001/07/4.1-01/29  „Център за подкрепа на образованието в Община Луковит” е подаден по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”. Проектът е на стойност 96 140 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността му е 15 месеца. Водеща организация е Община Луковит, а партньори – Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование”-гр. Луковит и Сдружение „Знание”-гр. Ловеч.
Общата цел на проекта е подпомагане процеса на образование и интеграция на децата и учениците от ромското малцинство на възраст от 6 до 12 години на територията на Община Луковит, подлежащи на подготвителен клас, начално и основно образование. Целевата група включва ученици от СОУ „Ал. Константинов” – гр. Луковит, НУ „Инж. Г. Вълков” – гр. Луковит и закритото Основно училище в с. Карлуково. За целта в гр. Луковит ще бъде обособен Център за подкрепа на образованието, чиято дейност ще включва подготовка на деца от предучилищна възраст от ромски произход със затруднено овладяване на български език и на ученици до 12 г. с оглед успешната им адаптация в приемното СОУ „Ал. Константинов”. Ще се стимулира участието и ангажираността на родителите в процеса на образование на децата им. Ще се повишат знанията и уменията на учителите да преподават в мултикултурна среда. Дейностите по проекта включват провеждане на лятно училище за деца от предучилищна възраст, както и на „училище, изнесено сред природата” в Национален пещерен дом – с. Карлуково, подготвителни и подкрепящи индивидуални и групови занимания с учениците, обучение на 35 учители за работа с интерактивни методи на преподаване в мултикултурна среда, повишаване квалификацията на трима учители и един представител на неправителствена организация в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите, работа с родителите и семейни консултации под формата на „Училище за родители”. 
   Реализирането на проектите съответства на стратегическите  цели на Стратегията  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /2004 –2015/ - гарантиране правото на равен достъп и качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, както и на генералната цел на Програмата и плана за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход/2007 – 2008г./, приета от Общински съвет Луковит през 2007 г.

Проблеми  
В община Луковит съществуват следните проблеми ,затрудняващи равен достъп и качествено образование, равноправна интеграция и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и по -  специално от ромското : 
         1.Затруднена адаптация на децата от ромски произход в детската градина и началното училище. 
         2.Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчното владеене на бъларския език.
         3.Липса на учебници и учебни помагала по ромски език. 
         4.Няма квалифицирани  учители ,владещи ромски език. 
         5.Няма квалифицирани  учители,познаващи ромската култура.
         6.Ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми 
         7.Ниският стандарт на живот е фактор за нередовно посещение в училище ,непълноценно участие в учебно -  възпитателния процес и отпадане на децата от подготвителна група в детската градина и учениците от училище.

Генерална цел
         Община Луковит да гарантира по-нататъшно  осъществяване на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и  по-специално от ромското, чрез равен достъп и качествено образование във всички учебни заведения на територията й.Всички участници в образователния процес /семейство, детска градина, училище, институции и НПО/ да  са еднакво отговорни и ангажирани за изпълнението на Плана на действие към  Програмата

Специфични цели

 • 1.Намаляване до минимум броя на необхванатите и отпадащите ученици от етническите  малцинства и по – специално от ромски произход в задължителна училищна възраст.

 • 2.Създаване на условия за равен достъп до образование и  качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

 • 3.Пълноценна интеграция на ромските деца в етнически смесени групи в детски градини и на учениците от ромски произход в класове със смесен етнически състав.

 • 4.Подобряване на материално – техническата база на  интегриращите детски градини и училища и подобряване качеството на обучение в тях.

 • 5.Квалификация и преквалификация на учителски кадри за работа в смесени паралелки.

 • 6.Създаване на условия за качествено изучаване на майчин ромски език.

 • 7.Подготовка на квалифицирани учители по ромски език.

 • 8.Въвеждане на длъжността “помощник на учителя” в подготвителна група и първи клас в училищата  на територията на общината, в които процентното съотношение между учениците от български произход и учениците от етническите малцинства е голям и тенденцията е към неговото повишаване.

Ценности и ръководни принципи на програмата 
1. Ценностите и ръководните  принципите на демократичното общество и по -   специално принципът за равенството и недискриминацията , както и международните стандарти в областта на правата на човека, закрилата на децата и защитата на малцинствата,са в основата на настоящата програма.
2. Принципът за осигуряване на равен достъп до качествено образование .
3. Интеграцията е процес ,който ангажира цялата училищна общност в неговото осъществявяне.
4.Утвърждаване в училище на атмосфера за междукултурно опознаване, сътрудничество и сближаване.  
5. Подобряване на социално – психологическия климат в извън училищната среда по отношение образованието на децата и учениците от етническите малцинства и по специално от ромското.
6. Активността на малцинствените общности – родители, специалисти, общественици, ученици и младежи е от ключово значение за осъществяване на интеграционния процес.

Генералната цел и специфичните цели на програмата ще се реализират чрез работа по – специално в следните направления :

1.Повишаване ефективността на училищната мрежа – обхващане и задържане в училище на всички деца от малцинствен произход, подлежащи на задължително обучение
2. Включване на децата и учениците от етническите малцинства в извънкласни  и извънучилищни форми на обучение.
3. Подпомагане на на социално слабите деца и ученици, влючително с учебници, учебни помагала и учебни пособия .
4. Влючване на Общината и граждански организации при разработването, провеждането и контрола на образователно – интеграционни програми.

Период и действие на Програмата 

Срокът за изпълнение на целите на Програмата се определя 2009 –2011 година. В разработения  План за действие  за изпълнение на настоящата Програма са посочени конкретните дейности за изпълнението на генералната цел и специфичните цели. Документът е отворен и подлежи на промени и актуализации.

План за действие
    1.Ръководствата на училищата и детските градини да  актуализират и приемат на заседание на Педагогически съвет “ План – програма  за прибиране и задържане на подлежащите на задължително обучение деца от ромски произход “.
Срок:м.ІІІ.2009г.
Организатор:Директорите на учебн. заведения
    2. Съществуващите проблеми на обхващането, задържането, обучението и възпитанието на децата от ромски произход да се решават със съдействието на общинските власти, Дирекция “Социално подпомагане “ и отдел “Закрила на детето” към  цитираната дирекция и реализирането на следните мерки:
     - провеждане на дейности в  детските градини и училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция на oедата от етническите малцинства;
     - към детските градини и училищата да продължат да осъществяват своята дейност изградените комисии за обхващане и задържане  на подлежащите на задължително обучение;
     - провеждане на   родителски срещи  и  предварителни  разговори с родителите на децата подлежащи на задължително обучение;
     -  лично да се връчат и подпишат от родителите писма ,в които да бъдат уведомени за задължителната подготовка на децата една година преди постъпването им в първи клас, съгласно чл.20 ал.1от ЗЗП.
Срок:м.04.ежегодно
Организатор:Община,Директори,Учил.комисии

    3. Включване на разпоредби в правилниците на детските градини и училищата за гарантиране на толерантно отношение към децата от етническите малцинства , създаване на подходяща училищна среда и провеждане на политика за борба с дискриминацията.
Срок: постоянен
Организатор:Директорите на ЦДГ и у – ща

    4. На провежданите родителски срещи  в училищата и детските градини с родителите на децата и учениците – роми:
а/да присъстват експерти от Общината ,които да се влючат в разясняването на необходимостта от задължително училищно обучение;
б/със съдействието на НПО, да се привличат изтъкнали представители на ромската интелигенция ,които да провеждат лекции, беседи и други форми на обучение, водещи към промяна на отношението на ромската общност  към образованието. Срок: постоянен 
Организатор:Община Луковит,НПО, Директори

    5. Привличане на родителите на децата и учениците от етническите малцинства и по – специално от ромски произход за участие при изграждане на настоятелства в детските градини и училища.
Срок: м.ХІІ.2009г.
Организатор:Директорите на ЦДГ и у – ща

    6. Община Луковит да съдейства и подкрепя провежднето на квалификационни курсове на учители  работещи с мултиетнически  класове, за работа по правата на детето и междукултурното разбирателство.
Срок: 2009-2011г.                    
Организатор: Община Луковит

    7.Педагогическите съветници в училищата да осъществяват спецализирана дейност за улесняване на взаимната адаптация на ромските и другите ученици към образователната среда. 
Срок: постоянен
Организатор:Директорите на   у – ща

    8.Община Луковит да съдейства за назначане на помощник на учителя от ромски произход  в училищата на територията на общината, където процентното съотношение между учениците от български произход и учениците от етническите малцинства е голям и тенденцията е към неговото повишаване. 
Срок:2009-2011г.                    
Организатор:Община Луковит                                                 

    9.Чрез кандидатсване и удобрение на проекти по Националните програми на МОН  и към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в училищата да се разкриват и провеждат извънкласни форми за обучение и  СИП”Ромски фолклор”,  чрез които да се  организират празници на ромските традиции и фолклор с цел :
а/ привличане и задържане на ромските деца в училище; 
б/формиране на толератност, уважение и солидарност сред децата от всички етноси;
в/изграждане у учениците – роми на нравствени и естетически ценности.
Срок: ежегодно
Организатор: Община Луковит, Директорите

    10. В училищата да се провежда допълнителна индивидуална и групова работа за по-добра  мотивация за образование, както на  изостанали така и талантливи учениците от ромски  произход, които да продължат образованието си в средни и  висши учебни заведения.
Срок: ежегодно
Организатор: Община Луковит, Директорите

    11. При организиране на общински спортни празници /колоездене, крос, подвижни игри и др./ активно да участват  деца и ученици от различен етнически произход . 
Срок: ежегодно
Организатор: Община Луковит, Директорите,
Учителите по физкултура

    12. Да се оказва взаимна помощ  и подкрепа   на дейността  на отдел “Закрила на детето” към Дирекция ”Соц.подпомагане”, Комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и училищните ръководства и педагогическите колективи, в процеса на интеграция  на децата и учениците от ромската етническа общност.
Срок: постоянен
Организатор:Общ. Луковит,Директорите,
Отдел”Закрила на детето”, МКБППМН

    13.Община Луковит в сътрудничество с Дирекция “Социално подпомагане” на базата на действащото законодателство, да търсят възможности за:
- социално подпомагане  на децата от ромски произход, намиращи се в неравностойно социално положение.
-участие в  курсове за базова подготовка на помощник учители,представители на ромската общност.                                                    
Срок: постоянен
Организатор:Общ. Луковит,Дир.”Соц.подпомагане”,
Директорите

    14. Община Луковит да съдейства при подсигуряване на финансови средства за участие  във фестивали в  други населени места на групи от даровити и талантливи деца – роми. 
Срок: ежегодно
Организатор: Община Луковит

    15.Изградените  на територията на Общината НПО “Сружение общество с етнически малцинства “ и “Сдружение ромско включване  - бъдеще, труд,образование” да продължат да се  включват в разработването и реализирането  на проекти в партньорство с община Луковит и настоятелствата изградени към училищата и детските градини.
Срок: постоянен 
Организатор: НПО, община Луковит 
Учил. Настоятелства

    16. Община Луковит да съдейства на БЧК за доставка на дарения и помощи  за социално слаби деца и ученици от ромски произход.
Срок: постоянен 
Организатор: БЧК, община Луковит

 

https://www.livechatalternative.com/