ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


Приет с Решение № 67/26.03.2024 г. на Общински съвет Луковит

 

І . ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2024-2030, наричан по-нататък (План за действие), е неразделна част от Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и приложените от Европейската комисия поредица от общи характеристики и минимални ангажименти за всички национални стратегически рамки за ромите. 

Планът за действие на община Луковит, в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, е съобразен и разработен в синхрон и на основата на следните национални, областни, местни и международни стратегически документи:

· План за действие на ЕС за борба с расизма (2020-2025);                                                     

· Европейски стълб на социалните права;                                                                                     

· Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа.

·  Конституция на Република България;                                                                                          

· Закон за защита от дискриминация;                                                                                                             

· Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030);                                                                                                                    

· Национален план за действие 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.;

· Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;                                                                             

· Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)  

· План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИРО) 2021-2027 г.;    

Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/.                       

Планът съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на интегриран подход при провеждане на политиките за приобщаване и участие на ромите, допринася за постигане на съответствие и взаимно допълване между секторните политики и стратегии, които спомагат за насърчаване равнопоставеността, приобщаването и участието. Той е резултат от съвместните усилия и партньорството на община Луковит, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, МБАЛ-Луковит, РУ на МВР-Луковит, Местната активна група /МАГ/, училища, детски градини и читалища на територията на общината.                                                                                                                                                          

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са:

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Заетост
 • Жилищни условия
 • Върховенство на закона и недискриминация
 • Култура и медии

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ                                                                                                               

Община Луковит от години е с голям процент ромско население, но при преброяване голяма част от тези жители не се самоопределят като роми и официалният статистически процент не отговаря на действителността.

При преброяването през 2001 г. процентът на самоопределили се като роми е бил 11,39%.

При Преброяването през 2011 г. 16,5 % от самоопределилите се жители на общината.

При Преброяване 2021 г. самоопределили се като роми са 15,32%.

За отбелязване е и друг факт: на страницата на Главна дирекция „Гражданска администрация и административно обслужване“ – grao.bg, по данни от актуализация 15.01.2024 г., в община Луковит адресно регистрираните по постоянен адрес лица са 18 883, а по настоящ адрес – 18 260 лица, т.е. наблюдава се съществена разлика между данните от Преброяването 2021 и тези на ГРАО. Невъзможно е от данните на ГРАО да се определят жителите от ромски произход, но по неофициални данни, въз основа на експертни наблюдения, ромите са над 50 % от населението на общината.

Най-много жители от ромски произход живеят в кв. Изток, гр. Луковит. Това е квартал с компактно ромско население, в който според наблюдения на местните пастори, здравния медиатор в квартала и социални работници, към 2023 г., живеят около 5000 души. В квартала има много добре изглеждащи и благоустроени къщи, но същевременно има и бараки, без елементарни битови условия, в които обаче живеят семейства с деца, често многодетни.

Регистрираните в общината адреси в квартала са, както следва:

 • ул. „Кокиче” – 56
 • ул. „Начална” – 46
 • ул. „Пролет” – 45
 • ул. „Теменуга” – 41
 • ул. „Божур” – 9
 • ул. „Лютиче” – 16
 • ул. „Лозарска” – 58
 • ул. „Лале” – 43
 • ул. „Момина сълза” – 30
 • ул. „Роза” – 14
 • ул. „Синчец” – 21
 • ул. „Бор” – 5
 • ул. „Лилия” – 6
 • ул. „Мак” – 9
 • ул. „Кирил и Методий” – 13

Общ брой адресно регистрирани сгради в кв. „Изток” – 412 бр.

Общ брой жилища в сградите – 503 бр.

Основен проблем на кв. Изток е застрояването извън регулация, което често създава неразрешими ситуации – невъзможност за узаконяване и включване към комуникации.

В покрайнините на града, още от началото на ХХ век, жители от ромски произход се заселват и в други квартали в града, основно в кв. „Чукара“.

Двете групи трудно общуват помежду си и не се възприемат като хора с общ произход, но приемат за майчин език ромския.  

Компактни групи ромско население и семейства в риск от бедност са се формирали и в някои села, напр. Петревене и Беленци, където ситуацията с интеграцията на децата се влошава още повече поради липса на детски градини и училища в тези села. Тук бяха идентифицирани деца в несигурна семейна среда - отглеждани от самотни родители или случаи на непълнолетни майки с повече от едно дете. Компактна група ромско население има и в с. Бежаново, където училището е напълно сегрегирано. По време на проектна работа в с. Бежаново бяха установени над 10 многодетни семейства с 8 - 10 деца, някои от децата с увреждания или с проблеми с психичното здраве.

Подобни проблеми се наблюдават и в гр. Луковит – изключително лоши жилищни условия, многодетни семейства живеят в една или две стаи, без покъщнина, без баня и тоалетна, без ток и вода.

Предложение за включване в списъка на идентифицирани най-маргинализирани общности, към Областната стратегия, по населени места в общината:

С. Бежаново – ул. „Хр. Татарлийски“, ул. „Искър“, ул. „Н. Вапцаров“, ул. „Г. Бенковски“, ул. „Сливница“, ул. „Плевен“

С. Дерманци – ул. „Околовръстна“

С. Беленци – ул. „Каноското“, ул. „Васил Левски“ и ул. „Оборище“

С. Петревене – ул. „Розова долина“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Г. С. Раковски“

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

В Националната стратегия за равенство и приобщаване на ромите са формулирани изводи, относно т.нар. „обособени ромски квартали“, като основна пречка за интеграция на ромите в обществото. В гр. Луковит има такъв квартал. Но и в селата има цели улици с ромско население, което живее в изключително лоши жилищни условия, в хранителен недоимък и в бедност, които следва да бъдат включени в списъка на идентифицирани места с маргинализирани общности.

Водещи проблеми на ромския квартал са незаконното строителство и влошеното качество на жилищния фонд, както и ограничения достъп до качествени комунални услуги, което от своя страна води до влошени хигиенни навици и крие рискове за здравето на населението.

В миналото всички сгради в квартала са построени върху общински имоти, чрез учредяване право на строеж на физическите лица от страна на Община Луковит. През последните години се наблюдава засилен интерес от страна на жителите на квартала за закупуване и на прилежащите имоти към обитаваните от тях сгради. Проблем при продажбата са липсата на документи за собственост на сградите и недокументирана размяна на имоти. Много от тях са застроени плътно, а сградите се обитават от членове на различни семейства, като това води до невъзможност за издаването на отделни административни адреси и съответните последици. Невъзможно е и разделяне на имота на отделни такива, съгласно изискванията на чл. 19 от ЗУТ.  Общината съдейства на всички, желаещи закупуване на имот, при възможност за спазване на нормативната уредба, като поема разходите за изготвяне на ПУП, като собственик на поземления имот.

Условията на живот в такъв вид обособен квартал, задълбочават проблемите на ромите и водят до занижаване на възможностите за подобряване на образователния, социално-икономическия и здравния статус на значителна част от общността.

Гр. Луковит

Най-голяма концентрация на ромско население в рамките на гр. Луковит има в кв. “Изток“. Той е разположен в крайната източна част на града. Поземлените имоти и реализираните в тях жилищни и други постройки са отразени в регулационния план на града от 1986 год., както и в КККР на гр. Луковит, одобрени със заповед № РД-18-89/29.09.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

В града има още един квартал, където в покрайнините има изградени постройки, обитавани от роми, но не са обособени в самостоятелен такъв – напр. по ул. „Кънчо Велин“, ул. Съединение“ и др.  В последните години се наблюдава интензивно изкупуване на къщи в целия град от роми, като напр. в кв. „Чукара“ на гр. Луковит.

С. Бежаново

В селото са идентифицирани улици с концентрация на многодетни семейства от ромската общност в бедност, в изключително лоши жилищни условия:

Ул. „Хр. Татарлийски“

Ул. „Искър“

Ул. „Н. Вапцаров“

Ул. „Г. Бенковски“

Ул. „Сливница“

Ул. „Плевен“ – част от улицата от № 110 в посока Луковит

С. Беленци

В селото са идентифицирани улици с концентрация на многодетни семейства от ромската общност в бедност, в изключително лоши жилищни условия:

Ул. „Каноското“

Ул. „Оборище“

Ул. „Васил Левски“

 

С. Петревене

В селото са идентифицирани улици с концентрация на многодетни семейства от ромската общност в бедност, в изключително лоши жилищни условия:

Ул. „Розова долина“

Ул. „Иван Вазов“

Ул. „Раковски“

През 2023 г. Община Луковит е продала, чрез решения на Общинския съвет, девет имота, находящи се в кв. „Изток“, гр. Луковит.

В квартала има частично изграден водопровод и канализация. Целият квартал е електроснабден. Подменени са стари и са изградени нови стълбове на уличното осветление – 150 нови лампи, като квартала е осветен през цялата нощ (по действащ график, валиден и за останалата част на града), което значително намалява предпоставките и опасността от битова престъпност.

Изградени са автобусни спирки за училищните автобуси, но те са често обект на вандализъм, въпреки това общината ги възстановява и поддържа.

За първи път в местата с концентрация на бедни и уязвими семейства е проведено картотекиране с включен раздел „Жилищни условия“, следствие което се определя риска за семейството.

Жилищата, които обитават ромските семейства, често многодетни, с 6-7 и повече деца, са пренаселени. Много постройки са построени с подръчни материали, незаконно, в разрез с устройствените планове, а някои са реализирани в земеделски земи – общинска, държавна и частна собственост. Повечето са построени без строителни книжа и, за да станат предмет на сделка, е необходимо издаването на удостоверение за търпимост, но част от тях не отговарят на условията, посочени в закона.

Община Луковит е с много малък общински сграден фонд и не разполага с общински жилищни имоти. Това затруднява процесите за подобряване благосъстоянието на най-уязвимите многодетни семейства, вкл. осигуряването на законен достъп до качествена вода, електричество и канализация в местата с концентрация на бедност.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образователната система на община Луковит включва седем общински училища и пет детски градини, с четири изнесени групи.

През 2023 г. общо 2359 деца и ученици от уязвими групи се обучават в общинските детски градини и училища, за което са получени допълнителни средства от държавния бюджет в размер на 401 568 лв.

Образователните институции в общината, са подали данни в Национална електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) чрез работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“ за повече от 80 % от децата в детска градина или за учениците, като концентрацията на деца от уязвимите групи трябва да е поне 20 %. Уязвимостта се определя чрез образователния статус на родителите.

В колкото по-висока група попада училището или детската градина, толкова по-висок е процентът на уязвимите деца и ученици в него.

Ситуацията в образователните институции в община Луковит е следната:

По данни от МОН, Разпределение на средствата за 2023 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи за общински детски градини и училища

УЧИЛИЩЕ/ДЕТСКА ГРАДИНА

ОБЩ БРОЙ            деца и ученици

ГРУПА                   (финансиране по ПМС 98/2023г.)

НУ "Инж. Вълков" Луковит

222

5

ОУ "Св. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Бежаново

170

5

ДГ "СЛЪНЦЕ" Луковит

157

5

ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"  Торос

96

4

ОбУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" Дерманци

192

4

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" Румянцево

169

 4

СУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" ЛУКОВИТ

765

3

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" Дерманци

103

3

ПГСС "СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ" Луковит

297

2

ДГ "ЗОРНИЦА" Торос

59

2

ДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" ЛУКОВИТ

129

1

ДГ "ЗВЪНЧЕ" Луковит

101

-

ОБЩО

2359

 

Образователният статус на родителите, съответно концентрацията на уязвими деца и ученици и групата, в която попада съответното учебно заведение, се определят по следната методика:

Разпределение на институциите в групи по критерий "образователно ниво на родителите (настойниците)" (съгл. Приложение № 6а към чл. 52а, ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование)

 

В процент от отговорилите

Родители с по-ниско от средно образование

(в %)

над 60 %

40 - 60 %

20 - 39 %

Родители с по-ниско от основно образование

(в %)

над 50%

5

4

3

30-50 %

4

3

2

10-30%

3

2

1

до 10 %

2

1

 

Напълно сегрегирани училища територията на общината са Начално училище „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново, както  и Детска градина „Слънце“ в гр. Луковит.

Основните проблеми в образователната област са невладеенето на български език, необхванатите в детските градини деца и съответно пропуски в ранното детско развитие, ранното отпадане на учениците от образователната система и респ. ниската грамотност или функционална неграмотност.

Невладеенето на български език затруднява овладяването на учебния материал в училище, а от друга страна -  липсата на детски градини в някои села и необходимостта децата да пътуват до друго населено място създава пречки за овладяване на езика в ранна детска възраст, социализация и образователна интеграция.

Причини, водещи до необхванати и отпаднали от образованието деца,  изведени от проведени анкети в уязвими семейства, са:

- Бедност
- Здравословно състояние
- Ниска грамотност, необразованост на родителите.
- Етнокултурни причини
- Миграция на родителите                                                                                                                           - Ранни бракове

Община Луковит работи за решаването на тези проблеми чрез реализацията на различни проекти в образователната сфера, от които училищата продължават някои дейности със собствено финансиране.

Напр. по проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ в училищата-партньори бяха назначени образователни медиатори, които изиграха изключително важна роля по време на КОВИД пандемията. След приключване на проекта училищата продължиха инициативата, включиха се и детските градини и към момента в образователната система на Община Луковит работят образователни медиатори, както е посочено в таблицата по-долу:

 

Образователни медиатори

1.

СУ “Алеко Константинов“

гр. Луковит – 1 бр.

Проект “Успех за теб“ – 1 бр.

2.

НУ “инж. Г. Ив. Вълков“

гр. Луковит – 2 бр.

От бюджета на училището за работа с уязвими групи – 2 бр.

3.

ОбУ “Неофит Рилски“

 с. Дерманци – 2 бр.

 

От бюджета на училището за работа с уязвими групи -1 бр.

От бюджета на училището-0,5 бр.

Проект „Успех за теб“- 0,5

4.

 

ОУ “Христо Ботев“

с. Румянцево – 3 бр.

 

От бюджета на училището  за работа с уязвими групи – 1 бр.

От бюджета на училището – 0,5 бр.

Проект  „Успех за теб“- 0,5 бр.

От бюджета на училището – 0,5 бр.

Проект  „Успех за теб“- 0,5 бр.

5.

ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“

с. Бежаново – 1 бр.

От бюджета на училището – 1 бр.

6.

ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново – 1 бр.

Проект BG05M20P001 -3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ / Проект № BG05M2OP001 -5.001 -0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“-0,5 бр.

7.

ОУ "Васил Левски"- 1 бр.

От бюджета на училището за работа с уязвими групи – 0,5 бр.

Проект  „Успех за теб“- 0,5 бр.

8.

ДГ „Слънце“ – гр. Луковит – 1 бр.

От бюджета на детската градина за работа с уязвими групи – 1 бр.

В този проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ Община Луковит въведе проектобазирано обучение, което завърши със състезание между отборите на училищата-партньори. След приключване на проекта СУ „Алеко Константинов“ – гр. Луковит въведе като метод на преподаване  изпробваната проектна дейност „Проектобазирано обучение „Учене чрез правене“ и беше определено  за иновативно училище.

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Голяма част от ромското население е функционално неграмотно или с ниска грамотност и култура, което е причина за голямата безработица, оттам – ниски доходи и нисък стандарт на живот. Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността за заетост на групите в неравностойно положение е един от основните приоритети на активната политика по заетостта. Чрез прилагането на комплекс от мерки за подпомагане на бързи и качествени преходи от неактивност и безработица към заетост или от образование към заетост се цели успешната интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на страната.

Превантивният ефект срещу социалното изключване и маргинализацията заемат особено важно място в политиката по заетостта. Икономически неактивните лица, включително ромите, са потенциална работната сила на пазара на труда. Тяхното интегриране и активно включване в пазара на труда трябва да продължи с прилагането на подходящи целенасочени действия.

През годините програмите, по които община Луковит осигурява заетост, са: Национална програма “Активиране на неактивни лица“, Национална програма за „Обучение и заетост“, Национална програма „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“, Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Регионални програми за заетост и други програми и проекти, финансирани от социални партньори или европейски фондове.        

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Подобряване на здравето на всички граждани е в основата на политиките в областта на общественото здраве и е сред приоритетите на Община Луковит, както в ПИРО 2021-2027 г., така и в Плана за действие за приобщаване на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2022-2023 г. Целите, свързани с този приоритет, са подчинени на целите на Националната стратегия за равенство и приобщаване на ромите 2021-2030 и са насочени към активна промоция на здравето и превенция на хроничните незаразни болести и социално значими болести, и активно подпомагане на уязвими групи да получат ефективен достъп до здравни грижи и здравно обслужване.

Достъпът до здравни грижи на територията на Община Луковит се осъществява чрез проектни дейности и чрез дейността на здравните медиатори.

Работата в община Луковит по този приоритет през 2023 г. е подчинена на оперативната цел от Националната стратегия за равнопоставеност в достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на населението в обособените уязвими етнически общности и на първата обща цел за подобряване на майчиното и детското здравеопазване в тези общности, с концентрация на бедност.

На територията на общината са назначени 3 здравни медиатори – в гр. Луковит (кв. „Изток“), в с. Дерманци и 1 за селата Белинци, Петревене и Карлуково.

През месец септември 2023 г. Община Луковит стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Луковит“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Основните дейности на проекта включват патронажна грижа за деца от 0 до 3 години, осъществявана от медицински сестри, патронажа грижа за бременни, осъществявана от акушерка, групова работа и лектории за здравна профилактика, имунизационен календар, ранно детско развитие и др.

В проекта са обхванати пет населени места с концентрация на ромско население и уязвими семейства в  бедност – гр. Луковит, с. Бежаново, с. Беленци, с. Дерманци и с. Петревене.

В началото на проекта общностни и социални работници извършиха картотекиране на ситуациите в населените места и бяха изведени уязвимите семейства в най-голям риск от бедност – многодетни, в изключително лоши жилищни условия и в хранителен недоимък. Малките деца в тези семейства са включени в ежемесечна патронажна грижа от медицински сестри, бременните се наблюдават от акушерка, децата общностните и социалните работници насочват децата с увреждания към подходящи социални и здравни услуги.

За първи път в община Луковит се проведе мащабно картотекиране в пет населени места с концентрация на ромско население, при което бяха изведени над 100 семейства, многодетни, живеещи в изключително тежки жилищни условия, често без ток и вода, т.е. почти нулева хигиена, което е предпоставка за заболявания; в хранителен недоимък, което също е основна предпоставка за болести, особено в ранна детска възраст и при бременни.

Проектът „Бъдеще за децата“ е насочен изцяло към подобряване на детското здраве, което пък започва от здравето на майката по време на бременността.

Проектът е насочен към услуги за децата, но тези услуги всъщност са към семействата, т.е. подобряване благосъстоянието на детето е следствие от подобряване благосъстоянието на семейството.

В семейства с 5-6 деца, напр., майките искат поставяне на спирали, но трудността всъщност не е в закупуването на спирали, което може да се осъществи чрез дарения, а в заплащането на поне два АГ прегледи на жените. 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Във всички социални проекти на Община Луковит са предвидени юридически консултации, относно права и задължения на целевите групи.

КУЛТУРА И МЕДИИ

1. Неправителствен сектор: Читалищата във всички населени места на общината

2. Дейности, свързани с културното многообразие и интеграцията на ромската общност на територията на община Луковит:

На 13 декември 2023 г. в гр. Луковит,  се проведе пресконференция  по проект „Бъдеще за децата в община Луковит“, участието на специалисти – медицински сестри, акушерка, социални и общностни работници, и представители на медии.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд+ чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и се изпълнява в контекста на Европейската гаранция за детето, която цели  подобряване качеството на живот.

Основна цел на проекта е да създаде условия за подобряване на благосъстоянието на деца от 0 до 18 години, в риск от бедност и социално изключване. Проектът цели да обхване в дейности около 200 деца под 18 г., от които около 150 да са с подобрени условия на живот - благосъстоянието им да е претърпяло положителна промяна като е гарантиран достъпът им до ключови услуги - социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и както и подготовка за включване и задържане в образователната система, включително на деца със специални образователни потребности.

Обхванати са 5 населени места в общината: гр. Луковит и селата Бежаново, Беленци, Дерманци и Петревене.  По проекта работят социални и общностни работници, медицински сестри и акушерка, педагог, психолог, логопед и юрист в посока намаляване на бедността и социалната стагнация чрез превенция на детската заболеваемост и ранна диагностика на уврежданията, повишаване на здравната култура, ранно детско развитие и работа с родителите и младежите за намаляване на ранните бракове и раждания.

SWOT АНАЛИЗ

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

- добре устроен общински център
- процес на интеграция - заселване на роми в другите квартали в гр. Луковит в жилищни сгради, изградени съгл. изискванията на нормативната база

- липса на цифров модел и подземен кадастър
- слаба адаптивност на част от ромското население към новите социално-икономически условия
- голяма безработица в селата в сравнение с общинския център
- обособен ромски квартал в града

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

- актуализация на градоустройствените планове /кадастър, регулация и застрояване/ на всички селища

ПУП за нови терени в кв.”Изток”

- Включване в мерки за декарбонизация на домакинства от уязвими групи

- Застаряване и обезлюдяване на селата без училища и детски градини

- невъзможност за изготвяне на ПУП на съществуващото незаконно строителство в кв. „Изток”

- миграция към големите градове и емиграция

- липса на средства за актуализация на градоустройствените планове

ОБРАЗОВАНИЕ


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

- Определен като приоритет в политиката на Общината

- Натрупан опит и положителни резултати от реализация на проекти

- Мотивиран екип на общината за работа в областта на интеграцията в образователната система

- Трудности при мотивиране на родителите да бъдат по-активни и отговорни, относно образованието на децата си

-Липса на активност и административен капацитет на НПО в областта на интеграцията

- Наличие на обособени ромски училища: НУ „Инж.Вълков” гр. Луковит; ОУ „св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново и  детска градина „Слънце“ гр. Луковит

- Училища и детски градини с уязвими групи деца и ученици ( по данни от МОН, 2022г.):

5 група: ОУ "Св.Свети Кирил и Методий" с. Бежаново, НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" гр. Луковит и ДГ "Слънце" гр. Луковит

4 група: ОбУ "Неофит Рилски" с. Дерманци, ОУ "Христо Ботев" с. Румянцево, ОУ „Васил Левски“ с. Торос

3 група: ДГ "Славейче" с. Дерманци и

СУ"Алеко Константинов" гр. Луковит

     2 група: ПГСС „Сергей Румянцев“ гр.   Луковит и ДГ „Зорница“

    1 група: ДГ „Червена шапчица“

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

- кандидатстване на училищата с проекти по национални програми на МОН

- голям брой учители, преминали обучение за работа в мултикултурна среда

- осигуряване от МОН на допълнителен финансов ресурс за работа с уязвими групи;

- задължителна и безплатна детска градина за деца на 4 г. възраст

- неприемане процеса на интеграция от страна на мнозинството

- неприемане процеса на интеграция и от страна на малцинството

- хранителният недоимък елиминира  образованието в ценностната система на уязвимите семейства

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

- наличие на МБАЛ „Луковит“ ЕООД

- назначени здравни медиатори – 3 бр.

- не е известен процентът на здравно неосигурените роми - липса на информация

- В психологията и традициите на общността са много разпространени ранните бракове и раждания

- бедността определя лошия здравен статус и здравна неинформираност

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

- патронажна грижа за детско и майчино здраве – проектна дейност

- възможност за реализация на проекти по национални, европейски и други донорски програми

- след КОВИД пандемията много пропуснати ваксини

- нежелание и непознаване от страна на  родителите на имунизационния календар

 

ІІІ. ВИЗИЯ

Постигане на равенство, приобщаване и участие на уязвими етнически групи и общности като ромите във всички обществени сфери за успешно и устойчиво развитие на българското общество.

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

 

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за равноправно интегриране, приобщаване и участие на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономически живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност,  върховенство на закона и недискриминация.

 

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Принципи:

Водещи принципи и цели при изпълнението на общинския план за действие:

 • Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики;
 • Изрична, ясно определена, но не изключителна насоченост;
 • Междукултурен подход;
 • Приобщаване на мнозинството;
 • Осъзнаване на измерените за равенство между половете;
 • Трансфер на основани на фактите политики;
 • Използване на инструменти на ЕС;
 • Участие на регионалните и местни власти;
 • Участие на гражданското общество;
 • Активно участие на ромите.

Хоризонтални аспекти:

Политиките за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от други етнически групи представляват неразделна част от общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ.

Общинският план обединява действащите стратегически документи и планове за развитие на отделните сектори на общинско ниво. Основни подходи при изпълнение на дейностите:

 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори. Утвърждаване на позитивни нагласи към ромската общност
 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в ромската общност, които засягат правата на жените и децата
 • интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/.

 

VІ. ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ

Мерки и дейности за изпълнение на приоритета:

Продължаване дейността на образователните медиатори

Разработване, кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти по Програма Образование 2021-2027

Изпълнение на училищни проекти по Националните програми на МОН и Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Мерки и дейности за изпълнение на приоритета:

Подобряване на детското и майчиното здраве – патронажна грижа за деца от 0 до 3 годишна възраст в рамките на проект „Бъдеще за децата“, финансиран по П РЧР 2021-2027

Назначаване на нови здравни медиатори в с. Бежаново и в гр. Луковит

Общностна работа и мобилна работа за предоставяне на услугата „Терапия и рехабилитация“ от екипа на Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства – гр. Луковит

ПРИОРИТЕТ 3 –  ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Мерки и дейности за изпълнение на приоритета:

Кандидатстване за финансиране на демонстрационни мерки за декарбонизация в домакинства, зависими от твърди горива и в положение на енергийна бедност, финансиран от Европейската програма за климата (EUKI).

Допълване кадастрална карта на кв. Изток, гр. Луковит

Предоставяне на възможност за узаконяване на жилища в регулационните граници на населените места

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ

Мерки и дейности за изпълнение на приоритета:

Реализация на проект „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение в Община Луковит“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Реализиране на проекти с национално финансиране по НПДЗ – ежегодно.

ПРИОРИТЕТ 5 - ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Мерки и дейности за изпълнение на приоритета:

Общностна работа и мобилна работа за предоставяне на услугата „Застъпничество и посредничество“ от екипа на Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства – гр. Луковит

Включване на юристи и осигуряване на юридически консултации за лица от ромската общност с проектно финансиране

 

VІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Целта на мониторинга е да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на плана за действие. Натрупването на информация за резултати от дейността е основен фундамент за извършването на оценка, а на по-късен етап и актуализирането на дейности, които следва да претърпят промени поради настъпи изменения на обстоятелствата.
Наблюдението на изпълнението на стратегията ще се извършва от Секретаря на община Луковит, ведно със Общинско звено за мониторинг и оценка, като се ползват следните източници на информация:

 • годишни отчети
 • досиета на проекти
 • програми на местно ниво
 • училищна документация
 • данни от ЕСГРАОН и ТСУ
 • данни от „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”
 • данни от МБАЛ – Луковит и лични лекари
 • анкетни карти

Планът за действие е отворен документ и подлежи на периодична актуализация. Изключително важно за ефективното му изпълнение е координацията и оперативното взаимодействието между:

 • Общинска администрация Луковит;
 • Държавни и общински училища и детски градини на територията на общината;
 • Читалища;
 • Регионално управление на образованието – Ловеч;
 • МБАЛ – Луковит;
 • Дирекция „Бюро по труда” и Дирекция „Социално подпомагане” – Луковит;
 • РЗИ – гр. Ловеч.
https://www.livechatalternative.com/