ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА периода 2022-2023 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ


Приет с Решение № 410/26.09.2022 г. на Общински съвет Луковит

 

І ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2022- 2023, наричан по-нататък (План за действие), е неразделна част от Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и приложените от Европейската комисия поредица от общи характеристики и минимални ангажименти за всички национални стратегически рамки за ромите.

В Националната стратегия терминът „роми“ се използва като общ термин. Той включва групи от хора, които имат повече или по-малко сходни, но не с едни и същи културни и социални характеристики. Самоопределянето им също може да бъде различно - българи, турци, румънци и т.н. Не всички роми са обект на социално изключване, но всички те могат да станат обект на дискриминация и да бъдат лишени от права. Стратегията прилага общ и целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход и не изключва оказването на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.              

Интеграцията на ромската общност е един от приоритетите на План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИРО) 2021-2027 г., насочен към изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите с оглед на общите усилия на България за равноправно интегриране към Европейската общност. Планът за действие задава основни принципи на цялостна общинска политика за равноправно интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Луковит.

Пандемията от COVID-19 засили уязвимостта на изолирани и маргинализирани ромски общности и показа спешната нужда от по-ефективен подход и реализирането на интеграционни политики за приобщаващо развитие на ромите на европейско, национално, регионално и местно ниво.                                                       

Внушителна част от ромите страдат от крайна бедност, безработица, ниско ниво на образование, неадекватни жилищни условия, лошо здравеопазване и образование. Социалното изключване засилва предразсъдъците срещу ромите, което прави тяхната маргинализация социално приемлива. Въпреки че определена част от тях търсят препитание и работа в чужбина, основно мъжете в трудоспособна възраст, в особено неравнопоставено положение остават ромските жени, младежи и възрастни хора.

Съществува риск, поради продължаващите социално-икономически въздействия на пандемията от COVID-19, неравенствата да се увеличат още повече. Въпреки постигнатия напредък в подобряването на стандарта на живот, след присъединяването на България към ЕС, реалният растеж на българската икономика не е достатъчно приобщаващ, за да способства за намаляването на социалните неравенства и преодоляване на социалното изключване. Неравенството в доходите и условията на живот продължава да се увеличава. Нарастващите изисквания към компетентността на работниците и служителите и особеностите на новите професии могат да се превърнат в пречка за социално-икономическото включване на уязвимите групи, ако наблюдаваните към момента образователни и други дефицити не започнат да бъдат преодолявани в най-ранна детска възраст.                                                                                                                                     

Водещата цел в Националната стратегия и в Плана за действие на община Луковит е създаване на условия за равнопоставеност, приобщаване и участие на ромите, чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, стоки и услуги, участие във всички сфери на обществения живот при спазване принципите на върховенство на закона и недискриминация. За постигането й са набелязани мерки в приоритетите: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура.                            

Планът за действие на община Луковит е насочен към:                      

· Провеждане на общинска образователна политика, насочена към осъществяване на качествено и приобщаващо образование, за образователна интеграция и интеркултурно образование.                                       

· Осигуряване на равен достъп до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравния статус на населението в обособените уязвими общности с концентрация на бедност.                                                                                                                                 

· Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда. Разширяване възможностите на местната администрация да привлича и оползотворява ресурси по програми на ЕС с цел повишаване заетостта сред малцинствените общности и активното им социално приобщаване.

· Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и инфраструктура за публични услуги в районите населени основно с хора от етническите малцинства.                                                                                     

· Гарантиране правата на гражданите независимо от пол, раса, религия, верска и етническа принадлежност. Недопускане и противодействие на проявите на нетолерантност и на „езика на омразата”.                                                                                        

· Приобщаване на етническите малцинства с цел активно участие в социалните процеси и обществения културен живот на територията на общината. Съхранение и популяризиране на ромската традиционна култура. Развитие и популяризиране на творчеството като фактор за културна интеграция и социално сближаване. 

Планът за действие на община Луковит, в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, е съобразен и разработен в синхрон и на основата на следните национални, областни, местни и международни стратегически документи:

· План за действие на ЕС за борба с расизма (2020-2025);                                                     

· Европейски стълб на социалните права;                                                                                   

· Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа.

·  Конституция на Република България;                                                                                        

· Закон за защита от дискриминация;                                                                                                            

· Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030);                                                                                                                 

· Национален план за действие 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.;

· Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030;                                                                            

· Стратегия на област Ловеч за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030)

· План за интегрирано развитие на община Луковит (ПИРО) 2021-2027 г.;                  

Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/.                                                     

Планът съдържа визия, цели и приоритети за утвърждаване на интегриран подход при провеждане на политиките за приобщаване и участие на ромите, допринася за постигане на съответствие и взаимно допълване между секторните политики и стратегии, които спомагат за насърчаване равнопоставеността, приобщаването и участието. Той е резултат от съвместните усилия и партньорството на община Луковит, Дирекция „Социално подпомагане”, Дирекция „Бюро по труда”, МБАЛ-Луковит, РУ на МВР-Луковит, Местната активна група /МАГ/, училища, детски градини и читалища на територията на общината.                                                                                                                                                          

Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са:

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Заетост
 • Жилищни условия
 • Върховенство на закона и недискриминация
 • Култура

 

ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ДЕМОГРАФСКО СЪСТОЯНИЕ                                                                                                             

Община Луковит е тип „селска община”. По данни от преброяването през 2021 г. населението на община Луковит наброява 16 039 души, от които 7 861 мъже и 8 178 жени. 8 105 души, от които 3 923 мъже и 4 182 жени, живеят в градския център - град Луковит, а 7 934 души, от които 3 938 мъже и 3 996 жени, в селата. Съотношението между градското и селското население оказва съществено влияние върху развитието на региона и икономическия му потенциал. Към момента на изготвянето на плана няма утвърдени и публикувани данни от НСИ, от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., относно етническият състав на населението по области и общини.                                                                

Разпределението по населени места на лицата, самоопределили се като роми, е както следва:

                                                                                                                            източник НСИ, 2011 г.

Населено място

Брой лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Ромска етническа група

Гр. Луковит

8383

1971

С. Бежаново

1374

348

С. Беленци

403

-

С. Дерманци

1812

96

С. Дъбен

132

-

С. Карлуково

844

182

С. Петревене

499

124

С.Пещерна

147

12

С. Румянцево

584

5

С. Тодоричене

421

-

С. Торос

1433

23

С. Ъглен

735

8

Община Луковит общо

16767

2776

На доброволния въпрос за етническа принадлежност не са отговорили 1358 души или около 7,5 % от населението на общината.

По експертно наблюдение ромската общност в общината е доста по-голяма, тъй като част от ромите се самоопределят като българи, а друга част се самоопределят в зависимост от обстоятелствата. Те носят социални характеристики, типични за мнозинството от ромското население, но не приемат да бъдат идентифицирани с тази етническа група.

Според проучване на Програмата за развитие на ООН относно индекс на човешкото развитие Община Луковит се нарежда на 78-мо място от 262 общини по показател „ромска безработица”, като отчита един от най-високите проценти – 35 % неграмотност сред ромското население и уязвимите граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Статистическите данни показват, че през последните 15 години в България процентът на отпадналите от училище деца е нараснал драстично сред ромите. Вследствие това неграмотните възрастни роми са се увеличили с повече от 60 %. Поради тази причина те остават трайно безработни и вследствие това с ниско качество на живот - в областта на здравеопазването, жилищните условия и др.

Особено тревожен е факта, че над 70 % от ромското население в община Луковит / по данни от преброяването от 2011 г./  са без завършено основно образование, от които 54 % функционално неграмотни / никога непосещавали училище или с незавършено начално образование/.

През 2017 г. Община Луковит се включи в програма РОМАКТ на Съвета на Европа и Европейската комисия и в резултат на това са сформирани Местна активна група /МАГ/ и Общински съвет за социално включване /ОССВ/.  Местната активна група на ромската общност е неформална група, съставена от активни представители на ромската общност, които са участвали в анализирането на ситуацията и нуждите на ромската общности, а ОССВ е съставен от представители на местната власт и институции на територията на общината и МАГ.

В рамките на Програма РОМАКТ, общината проведе активно диалог и консултации с МАГ,  които продължиха и през 2021-2022 г. при подготовката на този план за извеждане на приоритети и дейности за подобряване на ситуацията на ромската общност на територията на общината.

 

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Ромската етническа група на територията на общината е съсредоточена в гр. Луковит /71 % от ромското население в общината/, главно в кв. „Изток”.
Регистрираните в общината адреси в квартала са, както следва:

 • ул. „Кокиче” – 56
 • ул.”Начална” – 46
 • ул. „Пролет” – 45
 • ул. „Теменуга” – 41
 • ул. „Божур” – 9
 • ул. „Лютиче” – 16
 • ул. „Лозарска” – 58
 • ул. „Лале” – 43
 • ул. „Момина сълза” – 30
 • ул. „Роза” – 14
 • ул. „Синчец” – 21
 • ул. „Бор” – 5
 • ул. „Лилия” – 6
 • ул. „Мак” – 9
 • ул. „Кирил и Методий” – 13

Общ брой адресно регистрирани сгради в кв. „Изток” – 412 бр.

Общ брой жилища в сградите – 503 бр. / по данни от преброяването през 2011 г./
Общ брой население в кв. „Изток” – 2536 души, но според наблюдения на местните пастори и здравния медиатор в квартала,  към 2022 г., живеят около 5000 души, а през летните месеци, когато работещите в чужбина са в България, ромското население в града достига 6000 души. 

Квартал „Изток” е урегулиран върху общинска собственост. Сред водещите проблеми на ромския квартал са незаконното строителство, лошата жилищна инфраструктура и ограничения достъп до качествени комунални услуги. Лошите жилищни условия водят до пространствена сегрегация на ромския квартал спрямо останалото население. Незаконното строителство се определя като водещ проблем в политиката за подобряване на жилищните условия. По данни на експерти поне всяко четвърто жилище в квартала е незаконно изградено. Това до голяма степен е следствие ниските доходи, продължителната безработица и дълбоката бедност. В резултат на незаконното строителство са налице нарушения на действащи строителни и противопожарни правила и норми, а спазването на основни санитарно-хигиенни изисквания е практически извън обсега на системите за публичен контрол. Извън регулация има незаконно застрояване върху държавна земя. В квартала е изграден водопровод и частична канализация и целият квартал е електроснабден.

През последните години са асфалтирани улиците „Теменуга”, „Лале”, „Пролет”, „Кокиче”, „Начална“, като предстои асфалтиране на още улици в кв. „Изток“.
В града има още един квартал, където в единични къщи в покрайнините също живеят роми (но не са обособени в самостоятелен квартал). Съществуват застроени терени, извън регулацията на Луковит, в непосредствена близост до ромския квартал "Изток". Тъй като построените в тези терени жилищни сгради са незаконни и не отговарят на действащото градоустройство и строителни норми, не могат да се предприемат мерки за тяхното узаконяване.

В периода 2012 -2014 г. Община Луковит отреди подходящи терени за застрояване и изграждане на жилища за представителите на уязвимите групи, като в последните години се наблюдава интерес и към закупуване на парцели за тази цел в рамките на кв. „Изток“. В края на 2017 г., след решения на ОбС Луковит, бе отправено запитване до МЗХГ за разширяване на строителните граници на съществуващата урбанизирана територия с 13,450 дка като предложението от страна на Община Луковит е за замяна на земя по чл.45, ал.2, т.3 от Закона за държавната собственост или друг ред за придобиване на имота по преценка на МЗХГ.

Идентифицирани проблеми от МАГ, в рамките на РОМАКТ:

 1. Липсата на редовно водоподаване и слабо налагане на водата.
 2. Често има аварии и спукани тръби. Водопроводът е стар;
 3. Липсва асфалт на улица Кокиче и улица Пролет. Улицата е кална и с локви. Там се помещава евангелска църква;
 4. В кв. Изток много се нуждаят от асфалтиране.  
 5. В кв. Изток няма детска площадка и никакви обособени места, подходящи за игри за децата или спорт;
 6. На ул. Момина сълза движението на автомобили е интензивно. На същата улица често играят деца. Има нужда от „легнал полицай”.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието е основен компонент на благополучието и се използва като мярка за икономическо развитие и качеството на живот. Образованието от своя страна е ключов фактор, определящ дали една страна е развита, в процес на развитие, или е слабо развита.
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства утвърждава равните възможности за достъп до образование в чл. 12, както следва: „Страните специално осигуряват възможности за обучение на преподаватели, достъп до учебници и улесняват контактите между ученици и преподаватели от различни общности. Задължават се да утвърждават равни възможности за достъп до образование на всички степени, за лицата, принадлежащи към национални малцинства”. Един от основните проблеми на Общината, отчетен и в Националния доклад за развитие на човека на ПРООН -„Ромската” безработица като в класацията по тип Община Луковит е на 78-мо място сред общините от 262 общини в страната.                            

Като основна причина за тази безработица в анализната част на плановете за развитие на общината бе изведено ниското ниво на образование и неграмотността.

Образователната система на община Луковит включва шест общински училища и пет детски градини.

Статистически данни за община Луковит:

 • Нетен коефициент на записване на децата в детските градини в общината през учебната 2020/2021 г. – 65.4 % / източник НСИ/
 • Групов нетен коефициент на записване в начално образование 1 – 4 клас в общината за учебната 2020/2021 г. – 83,6 % / източник НСИ
 • Групов нетен коефициент на записване в прогимназиално образование   5 7  клас в общината за учебната 2020/2021г. – 78,0 % / източник НСИ
 • Групов нетен коефициент на записване в гимназиално образование   8 12  клас в общината за учебната 2020/2021 г. – 51,4 % / източник НСИ


Отпаднали ученици за 2011/2012 г. – 34 ученици

Отпаднали ученици за 2012/ 2013 г. – 24 ученици

Отпаднали 2013/ 2014 – 44 ученици

Отпаднали 2014/2015 – 5 ученици

Отпаднали ученици за 2015/ 2016 г. – 24 ученици

Отпаднали 2016/ 2017 – 22 ученици

Отпаднали 2017/2018 – 21 ученици

Отпаднали 2020/2021-31 ученици


Реинтегрирани ученици през 2011/2012 г. – 12 ученика

Реинтегрирани 2013/2014 – 2 ученика

Реинтегрирани 2014/2015 – 23 ученици

Реинтегрирани ученици през 2015/2016 г. – 12 ученици

Реинтегрирани 2016/2017 – 14 ученици

Реинтегрирани 2017/2018 – 201 ученици

Реинтегрирани 2020/2021- 16 ученици

За отбелязване е фактът, че за 2021/2022 г. отпадналите са 5 ученици, а реинтегрираните – 23 ученика.

Броят на реинтегрираните ученици през 2017/2018 г. нарасна в резултат от  Изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г. Със заповеди на началника на РУО-Ловеч в общината  са сформирани  3 екипи за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна  предучилищна и училищна възраст.

През учебната 2020/2021 г. в образователната система на община Луковит са обхванати 2054 деца и ученици, а в детските градини са обхванати 502 деца.

Завършили висше образование и колежи младежи от ромски произход – 12

Основните проблеми в образователната област са необхванатите деца от ромски произходи и други уязвими групи, ранното отпадане на учениците от образователната система и респ. ниската грамотност или функционална неграмотност.

Процентните съотношения на учениците по етнически произход, отпадащи от училище по различни причини, могат да се групират, както следва:

 • икономически – ниски доходи на семейството, безработни родители, миграция заедно с родителите – 40 %
 • социални – родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия и др. – 35 %
 • личностни – липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и съученици вследствие на недоброто владеене на български език, личностни особености – 15 %
 • традиционни и свързани с обичаите на ромите – свързани с традициите, обичаите, ценности на ромската общност / водещи до ранни бракове/ – 10 %

Основните проблеми, водещи до необхванати и отпаднали от образованите деца, изведени в Програмата за допълнителна работа с необхванати и отпаднали от образователната система, на база проведени анкети със самоопределили се като роми, са:

- Бедност
- Здравословно състояние
- Ниска грамотност, необразованост на родителите.
- Етнокултурни причини
- Миграция на родителите

- Ранни бракове

Най-голям образователен проблем на децата от малцинствата, в частност ромското малцинство, е невладеенето на български език. Това основно затруднява учениците при усвояването на учебния материал и налага бариери в процеса на интеграция.

Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до съществени пропуски в усвояването на учебния материал.

Друг основен проблем, свързан с образованието на децата от малцинствата, е забавянето на ранното детско развитие по отношение на психомоторното развитие и социализацията, т.е. непосещаването на детски заведения преди постъпването им в първи клас е попречило на психо-моторното им развитие.

Община Луковит работи за решаването на тези проблеми чрез реализацията на различни проекти в образователната сфера.

Работа по европейски проекти и национални програми

На 31.12.2020 г приключи проект BG05M9OP001-2.018-0002 „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, финансиран по ОП РЧР и ОП НОИР. Партньори по проекта бяха СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит и Сдружение „Знание“ гр. Ловеч, асоциирани партньори - Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и РЗИ-Ловеч.

Целта на проекта беше чрез взаимно допълващи се мерки по двете оперативни програми, сведени на ниво ползвател, да бъде оказана подкрепа на най-бедните и уязвими семейства в общината.

Основните дейности, които се изпълниха по ОП РЧР, са:

- Включване в заетост – осигуряване на субсидирана заетост за 56 безработни лица от ромски произход;

- Център за обществена подкрепа с общностен център в кв. „Изток“, гр. Луковит – разкриване на ЦОП със социален работник, педагог, логопед и назначаване на общностен работник в изнесения център в кв. „Изток“. В ЦОП и изнесената му част се предоставиха социални и здравни услуги за около 200 деца, жени и майки. В рамките на проекта бяха извършени 202 гинекологични прегледи на здравнонеосигурени жени от ромски произход, вкл. поставени безплатно спирали на 10 жени от ромски произход.

След приключване на проекта, ЦОП – Луковит продължи да функционира като делегирана от държавата дейност.

- Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи – работа с НПО с около 240 деца и младежи от ромската общност.

Основните дейности, които се изпълниха по ОП НОИР, са:

- Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин – за около 450 ученици;

- Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици – за около 140 ученици;

- Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование – 200 ученици;

- Работа с родителите –обхванати около 400 родители;

- Преодоляване на негативни обществени нагласи – работа с НПО –обхванати около 150 ученици.

В рамките на проекта бяха  назначени 5 образователни медиатори от ромски произход в училищата партньори по проекта. Медиаторите се оказаха ключови фигури по време на дистанционното обучение при КОВИД пандемията като свързващо звено между училището и семействата, които нямаха електронни устройства и интернет.

Някои училища запазиха образователните медиатори и след проекта, със собствено финансиране.

ОУ „Христо Ботев“- с. Румянцево изпълнява следните проекти и национални програми:

 • Проект “Социално-икономическа интеграция в община Луковит“, дейност 1 „ Допълнително обучение по български език за ученици, за които българският език не е майчин“- онлайн състезание по БЕЛ, участвали 18 ученика, онлайн състезание по математика- 18 ученика. Дейност 1.3- подготовка за НВО по БЕЛ- 22 ученици и подготовка за НВО по математика- 22 ученици. Проект „Социално- икономическа интеграция на уязвими групи. Дейност 1.3 –общинско предизвикателство „Учебният предмет на практика“ – 23 ученици. Дейност 2 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици- Занималня в кв. „Изток“- гр. Луковит- 15 ученици. Футболен отбор „Тигрите“ – ученици. Дейност 4- работа с родители-20 ученици. Дейност 6 „Личностно развитие“ .
 • Проект „АПСПО“ – преодоляване на обучителни затруднения при деца, за които българският език не е майчин.
 • Проект „Подкрепа за успех“ – за ученици с обучителни затруднения- БЕЛ -35 ученици; математика- 25 ученици; природни науки- 5 ученици.
 • „Проект „Продължаваме заедно за преодоляване последствията от пандемията при деца и ученици от уязвими групи“- 203 ученици и 50 родители. Проектът включва-школи за подготовка за НВО в 7 клас- 30 ученици, арт терапия- 30 ученици, работа с родители- Клуб „Информирано доверие“ – 50 родители. Социално- емоционални компетентности- 100 ученици. Детско и младежко участие- 103 ученици.
 • Проект „Подобряване на достъпа и повишаване на  обхвата на децата от маргинализираните групи в системата на предучилищното образование в Общините Луковит и Роман“-15 деца;
 • Проект „Образование за утрешния ден- 30 ученици- развитие на уменията на учениците за работа в електронна среда;
 • Проект „Равен достъп“ – 40ученици- повишаване на умения за работа в електронна среда и предоставяне на електронни устройства;
 • Проект за повишаване екологичното обществено съзнание чрез образование за устойчиво развитие и доброволчески био-мониторинг на р. Златна Панега- „Основни река“ – 15 ученици- провеждане на експедиции и мониторинг на р. Златна Панега с подвижна лаборатория;
 • НП „Съвременна образователна среда“- модул „Библиотеките като образователна среда“ -80 ученици, оборудване на библиотечен кът и закупуване на книги и помагала. Модул „Подобряване на условията за целодневна организация на учебния ден в начален етап“ – 80 ученици- оборудване на зала за провеждане на Занималня по интереси за учениците на целодневна организация. Закупуване на книги, игри, материали и КТЕМ конструктори;
 • НП „Иновации в действие“- 8 учители- наблюдение на иновативни уроци в училище с концентрация на деца от уязвими групи;
 • НП „Бизнесът преподава“- 24 ученици - демонстрация на 3 D принтер пред ученици на място в училище;
 • НП „Подкрепа на образователните медиатори“- назначен един брой образователен медиатор;
 • НП „ ИКТ“ – 203 ученици, закупуване на интерактивни дисплеи, електронен дневник и интернет свързаност в училището.

ПГСС „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит за периода 2020-2023 г. работи по следните европейски проекти и НП:

 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване условията за експериментална работа по природни науки“  през учебната 2019/2020 г.;
 • НП „Информационни и комуникационни технологии“ - средства за интернет свързаност през 2020-2021 и 2022 г.;
 • НП „Информационни и комуникационни технологии“- средства за електронен дневник през 2021-2022 и 2023 г.‘
 • НП „Информационни и комуникационни технологии“- кандидатстване за хардуерно оборудване през 2020/2021 г.;
 • Проект „Подкрепа за успех“ през учебните 2020/2021 и 2021/2022 г.;
 • Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ от 2020 г. до момента.;
 • Проект „Ученически практики- Фаза 2“ през учебните 2021/2022 и 2022/2023 г.;
 • НП „Иновации в действие“ през учебната 2021/2022 г.;
 • Проект „Социално-икономическа интеграция в гр. Луковит“ през 2020 г.;
 • Проект „Образование за утрешния ден“ през учебната 2019/2020 г.;
 • Проект „ Еразъм+“ в консорциум през учебната 2020/2021 и 2021/2022 г.;
 • Проект „Мотивация за образование в Луковит“ през 2021/2022 и 2022/2023 г.

ОУ „Васил Левски“- с. Торос изпълнява следните проекти и национални програми:

 • Проект „Подкрепа за успех“ – за ученици с обучителни затруднения- БЕЛ, математика, природни науки;
 • Проект „Образование за утрешния ден- развитие на уменията на учениците за работа в електронна среда;
 • Проект „Равен достъп“ повишаване на умения за работа в електронна среда и предоставяне на електронни устройства;
 • НП „Съвременна образователна среда“- модул „Библиотеките като образователна среда“
 • НП „Подкрепа на образователните медиатори“- назначен един брой образователен медиатор;

През учебната 2020/2021 и 2021/2022 година в НУ "Инж. Георги Иванов Вълков" са изпълнявани следните европейски проекти и национални програми:

- Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

През учебната 2020/2021 г. са осъществени допълнителни обучения в групи по БЕЛ, както следва:

1. Група "Мога да чета и пиша",

2. Група "Уча, за да знам и мога"

3. Група "Четем и пишем заедно",

4. Група ""Мога да чета и пиша",

5. Група "Учим по-добре",

6. Група "Четем по-добре".

През учебната 2021/2022 г. са осъществени допълнително обучение в 8 групи по БЕЛ и 1 по Математика, както следва:

1.  Група "Учим по-добре“,

2. Група "Приказното съкровище Български език",

3. Група "Мога да чета и пиша",

4. Група "Уча, за да знам и мога",

5.  Група "Математика - ключът към вселената“,

6.  Група "Знам и мога",

7. Група "Български език - светът на словото",

8. Група "Четем и пишем заедно",

9. Група ""Мога да чета и пиша".

 - В рамките на европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ Начално училище „Инж. Георги И. Вълков“ гр. Луковит работи по двугодишен проект „RIVERS“ по ключова дейност (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”. В дейностите по проекта са включени 16 учители и 12 ученици.

Координатор на проекта е българското училище, а партньорите са училища от Гърция, Португалия, Хърватия, Словакия и Литва. Проектът  се реализира по две образователни оси, както следва:

* Ос на учениците: Околна среда, устойчивост, енергия, воден цикъл

* Ос на учителите (тройна):

А) Справяне с интеграцията на малцинствата в местните училищни системи.

Б) Обсъждане на резултатите от PISA за всяка държава и начини за подобряване на позицията на всяка държава.

В) Запознаване с „Designathon“, съвременен, иновативен метод на преподаване, основан на модел на конструктивизъм и Информатика.

- Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е сформирана една група от 5 деца за допълнително обучение по БЕ „Смесена група 5,6 годишни"  в ГЗПО.

- Проект „Мотивация за образование в Луковит, процедура „BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ – бенефициент на проекта е Община Луковит, партньори – трите училища в гр. Луковит – НУ „Инж. Вълков“, СУ „Алеко Константинов“, ПГСС „Сергей Румянцев“ и читалище „Съзнание – 1895“ гр. Луковит. В рамките на проекта са сформирани духов оркестър, мажоретен състав, театрален състав и клубове „Околен свят“.

- През 2020/2021 учебна година стартират дейностите по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 "Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи" са получени 18 преносими компютри и 23 таблета за учениците и 6 лаптопа за учителите.    По Дейност 2 "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда" през учебната2021/2022 се сформирани 21  групи със 107 ученици, под ръководството на 8 учители.

- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” - Модул „Библиотеките като образователна среда”.

- Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" е изградена   площадка за обучение по БДП в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ . По програмата е изградена  вътрешна и външна площадка за обучение по БДП, както и оборудване и материали за пълноценно провеждане на учебните часове. Създават се условия за практическо приложение на знанията. Целта е повишаване на мотивацията на децата и учениците за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя.    

- От учебната 2020/2021 година по НП "Иновации в действие"  в НУ „Инж. Вълков“ се проведе иновативно обучение, което продължи и през учебна 2021/2022 година. Така се  повиши интересът и желанието на учениците за участие в иновативни дейности. Децата с удоволствие се включват в заниманията на групите.

- За трета година НУ „Инж. Вълков“- гр. Луковит, участва в Национална програма „Иновации в действие“, модул - 1 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА", която включва дейности за мобилност с цел популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни и неиновативни училища.

- Проект "Готови за многообразие" по ОП НОИР. В основата на проект „Готови за многообразие“ стоят ценностите на антидискриминация, непредубеденост, равнопоставеност и уважение към многообразието в нашите общности, на работното място и в обществото като цяло. Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда. Концепцията на предвидените дейности е да надграждат и обогатяват съществуващите ресурси и капацитет в образователните институции. 

По проекта е осъществено обучение на 10 педагогически специалисти в гр. Тетевен и на 10 педагогически специалисти в с. Петревене по Дейност 2а - Обучение на гема: "Готови за многообразие - Заедно към многообразието".

Проведе се обучение и в гр. Плевен на тема „Цялостен подход към многообразието“ по Дейност 2б и  обучение на тема "Компетентни образователни специалисти в среда на многообразие“ по Дейност 2в. 

- Проект "Игра на приказки"- има за цел да мултиплицира и надгради дейностите по предишен проект на СНЦ "Етнотолеранс". Проведе се първата работна  среща, в която участват проф. д-р Янка Тоцева от ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград и класните ръководители и учителите на ГЦОУД 1. клас през учебната 2022/2023 година.

2022/2023 учебна година предстои работа по проект  с работно заглавие „Игра на приказки“, който има за цел да мултиплицира и надгради дейностите по предишен проект на СНЦ „Етнотолеранс“ на тема: „Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки“, финансиран от Тръст за социална алтернатива и реализиран в периода 01.12.2019 до 31.12.2020 г.

В проекта ще вземат участие учителите на 1. клас през учебната 2022/2023 г. Планираните дейности (в работен вариант) обхващат учебната 2022-2023 г. и включват:

• Работна среща на екипа и посещение в училищата партньори.

• Разработване от екипа на СНЦ „Етнотолеранс“ на:

 • Ръководство за учителите за работа по технологията за развитие на езикови и социалноемоционални умения, частично апробирана в предишния проект.
 • Помагало за учениците от 1. клас, които имат трудности в обучението, дължащи се на липса на знания и умения за общуване на български език;
 • Диагностични материали за учениците.

•    Три изнесени тридневни обучения на учителите на 1. клас, чиито ученици са включени в дейностите по проекта:

По проект „Мотивация за образование в Луковит“, процедура „BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“  са включени 10 родители.

През последните 10 години в НУ "Инж. Вълков" не са провеждани курсове за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни. Желаещите да получат удостоверение за завършен клас от начален етап на основно образование се записват в  самостоятелна форма на обучение в училището. През последните две учебни години в СФО са завършили 4. клас трима ученици и 2. клас един ученик.

По проект "Готови за многообразие" по ОП НОИР всички педагогически специалисти  от НУ "Инж. Вълков" са обучени за работа в мултикултурна среда.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“- с. Бежаново работи по следните програми и проекти:

 1. Европейска схема „Училищен плод“;
 2. Европейска схема „Училищно мляко“;
 3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- модул „Библиотеките като образователна среда“ ;
 4. Проект „Подкрепа за успех“ ;
 5. Проект „Образование за утрешния ден“;
 6. Проект „ Солидарни в интеграцията и образованието“
 7. Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;
 8. Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“;
 9. Проект „Моите успехи са и наши успехи“.

В училището са ограмотявани малограмотни и неграмотни възрастни- родители на ученици по теми, свързани с COVID-19 и предпазването от нея, хигиена на детската и юношеска възраст и как да се намали агресията в училище.

ДГ „Звънче“ – гр. Луковит, реализира следните проекти и национални програми в периода 2020- 2023 г.:

 1. Проект „Да протегнем ръка“ към ЦОИДУЕМ, реализиран през 2021 г.
 2. Проект „Ръка за ръка“ –към ОП НОИР- срок на реализация 2021-2023 г.
 3. НП „Заедно за всяко дете“- 2020 г., 2022 г.

ДГ „Червената шапчица“ работи по два европейски проекта: BG05M2OP0001-3.005-0004“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ – работят 7 групи с по пет деца,  целта е подпомагане на деца, за които българският език не е майчин и такива със затруднения при усвояването на български език и BG05M2OP001-3.22-0002-C02  „Играем и учим заедно“ – работят 7 групи в детската градина и една група от училището партньор ОУ “Христо Ботев“ с. Румянцево, целта е разширяване на достъпа до предучилищното образование на деца от уязвими групи и задържането им в системата на образованието.

ДГ „Слънце“ – гр. Луковит - работа по европейски проекти и програми за периода 2020-2023 г.

 1. Договор BG05M9OP001-3.022-0001-C02 „Деца на дъгата“, процедура „ МИГ Луковит- Роман- Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“;
 2. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от ОП „ Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове;
 3. Малък грант „Всеки ден в детската градина уча и играя:“ на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност- Рейн –България, финансиран о т фондация „Тръст за социална алтернатива „ /ТСА/- гр. София;
 4. Малък грант „ролеви модели в ранна възраст“ –стажантска програма за студенти от ромски произход в детска градина на мрежата РЕЙН- България, координирана от Тръст за социална алтернатива /ТСА/- гр. София;
 5. Национална кампания „Чиста околна среда- 2022г“- „Обичам природата и аз участвам“, проект „Обичам да играя в двора на моята детска градина“- ПУДООС;
 6. Проект BG056M2OP001-3.017-0011, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, финансирана от Европейски съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 7. Проект „Въвеждане на национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“, съвместно с Община Луковит.

ДГ „Славейче“- с. Дерманци реализира следните проекти и национални програми:

 1. BG05M2OP001-3.0005- 0004 АПСПО;
 2. BG05M2OP001-3.022-0001-С01 - “Деца на дъгата“;
 3. BG05M2OP001-017 - „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти в мултикултурна среда“.

ДГ „ Зорница“- с. Торос реализира следните проекти и национални програми:

 1. BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищно образование”;
 2. BG05M2OP001-3.022-0003 “ Ръка за ръка”.

Реализацията на различните проекти, свързани с образователна интеграция, показва, че публичната комуникация по проблема с отпадането и предприеманите в тази област мерки не е достатъчно добра и ефективна. Популярни са мерките за превенция с материален характер /безплатни учебници, закуски, еднократна помощ за първокласник/, но не и нематериалните /подготвителна група, лятно училище, целодневна форма на обучение/.

Самото малцинство /в голямата си част/ не желае образователната интеграция – предпочита сегрегираното училище, а сред мнозинството нагласите са отрицателни спрямо този процес.

В оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 бяха  създадени условия за преодоляване на този негативизъм, участие на представители на българската общност за постигане на качествен резултат – реална интеграция.

И един не толкова маловажен факт е, че под влияние на околните (родители, близки, съседи или др.), у децата от неромски произход често се формират дълбоки предразсъдъци спрямо ромите - предразсъдъци, които са основани на тяхното непознаване. Веднъж формирани у децата, тези предразсъдъци пречат на нормалното общуване с ромските им съученици, а това допълнително затвърждава стереотипите.

Мерки за обхващане и записване на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са                записани в детска градина или в първи клас; обхващане и включване на децата и учениците, посещавали училище или детска градина през предходната учебна година, но не са записани през настоящата:

1.   Допълнителна педагогическа работа с деца с риск от отпадане;

2.   Осъществяване на пряко взаимодействие с родителите, попечителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата и учениците в образователната система;

3.   Регулярно предприемане на мерки за превенция на риска от отпадане на деца и ученици, за които в ИСРМ  има индикатори за отсъствия, слаб успех и проблемно поведение;

4.   Регулярно посещение на адрес на ученика и разговор с родителите и опити за промяна на отношението им към образователната система.

Идентифицирани проблеми от МАГ, в рамките на РОМАКТ:

1. Нередовно посещение в училище, около 20% от ромските ученици не посещават училище;

2. Слабо владеене на български език, както в детската градина, така и в училище;

3. Високи такси в детските градини, непосилни за най-бедните семейства;

4. Сегрегирани училища и паралелки – началното училище в гр. Луковит, училището в с. Румянцево,  в гимназията на гр. Луковит „А. Константинов” има сегрегирани ромски паралелки;

5. Липса на дрехи, обувки, учебници и помагала за децата и учениците от маргинализирани семейства, които живеят в незаконни къщи в края на кв. Изток;

6. Недостатъчна ангажираност и отговорност на някои от семейства към образованието на децата.

7. Трудности на голяма част от децата при подготовка на изпити с матури и външно оценяване в 4 клас, 7 клас и 12 клас;

8. Мобилни деца – значителна част от децата пътуват с родителите си в чужбина, но не са трайно установени там и често се връщат в България по средата на учебната година. Така не могат да усвоят материала нито в чужбина, нито в България
 

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Голяма част от ромското население е функционално неграмотно или с ниска грамотност и култура, което е причина за голямата безработица, оттам – ниски доходи и нисък стандарт на живот. Успешната интеграция на пазара на труда и повишаване на пригодността за заетост на групите в неравностойно положение е един от основните приоритети на активната политика по заетостта. Чрез прилагането на комплекс от мерки за подпомагане на бързи и качествени преходи от неактивност и безработица към заетост или от образование към заетост се цели успешната интеграция на тези лица, както на пазара на труда, така и в социално-икономическия живот на страната.

Превантивният ефект срещу социалното изключване и маргинализацията заемат особено важно място в политиката по заетостта. Икономически неактивните лица, включително ромите, са потенциална работната сила на пазара на труда. Тяхното интегриране и активно включване в пазара на труда трябва да продължи с прилагането на подходящи целенасочени действия.                                                                                                                          

Дирекция „Бюро по труда”- Луковит предоставя следните данни за равнището на безработица и пазара на труда на територията на община Луковит за периода 2019-2021:

 

Показатели

към 31.12.2019 г.

към 31.12.2020 г.

към 31.12.2021 г.

1

Равнище на безработица  в %  спрямо икономически активно население

19.0%

17.8%

17.2%

1.1.

 в т.ч. сред ромска общност спрямо икономически активно население

6.5%

5.7%

6.4%

2

Регистрирани безработни

999

934

903

2.1.

в т.ч. от ромски произход

339

300

337

3

Регистрирани безработни до 29 години

161

106

107

3.1

в т.ч. от ромски произход

72

42

49

4

Регистрирани по пол

999

934

903

4.1.

в т.ч. жени

501

483

475

 

в т.ч. от ромски произход

193

169

201

4.2.

в т.ч. мъже

498

451

428

 

в т.ч. от ромски произход

146

131

136

5

Постъпили на работа на първичен пазар

749

856

554

5.1.

в т.ч. от ромски произход

182

146

106

6

Постъпили на работа по мерки за заетост

11

7

8

6.1.

в т.ч. от ромски произход

0

0

0

7

Постъпили на работа по програми за заетост

73

138

202

7.1.

в т.ч. от ромски произход

4

18

19

От предоставените данни от ДБТ Луковит, се вижда че в периода 2019 - 2021 г.  регистрираните безработни роми са 1/3 от общо регистрираните безработни лица, като основно това са жени и безработни до 29 годишна възраст.                                                              

По експертно наблюдение ромската общност в общината е доста по-голяма, тъй като част от ромите се самоопределят като българи, а друга част се самоопределят в зависимост от обстоятелствата. Те носят характеристики, типични за мнозинството от ромското население, но не приемат да бъдат идентифицирани с тази етническа група.

Програмите, по които община Луковит осигурява заетост, са: Национална програма “Активиране на неактивни лица“, Национална програма за „Обучение и заетост“, Национална програма „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“, Национална програма „Помощ за пенсиониране“, Регионални програми за заетост и други програми и проекти, финансирани от социални партньори или европейски фондове. Съгласно изискванията на АСП и във връзка с изпълнението на чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, всеки месец по списък определен брой лица извършват обществено полезни дейности. По програми и мерки за откриване на нови работни места, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда се търсят възможности за заетост. Голяма част от ромското население е функционално неграмотно или с ниска грамотност и култура, което е причина за голямата безработица, оттам – ниски доходи и нисък стандарт на живот. Хората с начално и без образование най-често остават без работа и са най-рисковата група за изпадане в бедност и социална изолация. Ниският образователен статус предопределя работните места, които могат да заемат. 

В периода 2019 г. - 2021 г. общината реализира проект "Социално-икономическа интеграция в Луковит" включващ разнообразни и допълващи се дейности, чиято цел е да се създадат условия, които да подобрят условията  за социалното включване на най-уязвимата част от ромската общност в Луковит. Проектът се осъществи по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). По дейност „Включване в заетост“ беше осигурена заетост на 92 безработни лица от уязвими семейства, назначени на длъжност „Работник, озеленяване“ - 68 лица, 22 на длъжност  „Чистач/Хигиенист“ и 2 лица на длъжност „Работник, поддръжка“,  за период от 6 и 12 месеца, всички от ромски произход. Според всички интервюирани, а и според представителите на самите общности, тази дейност е изключително необходима и ефектът от нея е положителен. Поради високата безработица в дейността се включват именно най-нуждаещите се.                                                                                                                            

От 01 май 2021 г. Община Луковит започна работа по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", процедура BG05M9OP001-1.118 МИГ Луковит-Роман „Активиране на безработни и неактивни лица в общините Луковит и Роман" чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.118-0001 „Възможност за квалификация и заетост на безработни и неактивни лица в община Луковит". По проекта бяха обучени  6 безработни младежи до 29 г. възраст, половината от ромски произход, за част от професията "Помощник-възпитател", специалност "Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца". След завършване на обучението лицата бяха назначени на длъжност "Помощник-възпитател", за срок от 12 месеца, с място на работа - детски градини и подготвителни групи към училища на територията на общината. За половината от помощник възпитателите ще бъде осигурена допълнителна заетост от 3 /три месеца/ след края на проекта.  По същия проект в дейност „Обучение по време на работа - стажуване на длъжност "озеленител", бяха назначени на длъжност „Работник, озеленяване“ 14 безработни лица от ромски произход, за срок от 8 месеца на пълен работен ден. По време на стажуването, през първите 3 месеца, наетите лица ще работят под ръководството на наставник на конкретно работно място.

Идентифицирани проблеми от МАГ:

 1. Безработицата се определя като основен проблем сред ромската общност, поради ниско образование и липса на квалификация;
 2. Липса на информираност и разбиране сред ромската общност за възможностите за заетост и програмите на Дирекция „БТ“.

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Националната здравна стратегия се ръководи от по-общата социална цел за повишаване качеството на живота и благосъстоянието на всички български граждани. Доброто здраве е не само важно условие за постигането на тази цел, но и неотменна част от основните човешки права. По-големите инвестиции в здравните услуги за всички, намаляването на детската и майчината заболеваемост и смъртност, осигуряването на достъп до качествени медицински грижи и услуги, са важни цели сами по себе си и са от изключително значение за постигането на устойчиво развитие и по-добро качество на живот.

Данни в област „Здравеопазване” за община Луковит:

През 2020 г. за община Луковит е регистрирана най-висока заболяемост от туберкулоза в област Ловеч със 7 заболели, заболямост 490, при регистрирана заболяемост за област Ловеч 180.

Разпределението на заболелите по населени места е следното: 3 случая за с. Бежаново и по един случай за селата Тодоричене, Дерманци, Карлуково и Румянцево. Регистрираните случаи са по един за възрастовите групи: 15-19 г., 30-34 г., 40-44 г., 50-54 г., 55-59 г. и два случая над 65 г. Издирени са контактните на болните от туберкулоза, които са насочени към диспансерния кабинет на СБАЛББ – Троян и са обхванати с проба Манту. Няма регистрирани семейни огнища.

През 2021 г. не са регистрирани заболявания от туберкулоза в община Луковит.

При население 16 515 души, имащи избор на личен лекар в общината, 3930 са с прекъснати здравноосигурителни права / данни от Районна здравноосигурителна каса  Ловеч към м. юли 2021 г./

На територията на общината работят трима здравни медиатори.

Данни за обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар:

Имунизирани срещу хепатит В – 318 новородени
Имунизирани срещу туберкулоза – 318 новородени

Данни за провеждане на здравни беседи – във всички училища на територията на общината с участието на медицински специалисти са проведени здравни беседи на теми, препоръчани от РЗИ – Ловеч.

Данни за превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и сексуално предавани инфекции – няма

За голяма част от ромската общност са характерни ранните бракове, които в някои драстични случаи достигат до явлението „деца раждат деца“.

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства е интегрална част от Националната здравна стратегия, насочена към осигуряването на по-добро здраве на българското население. Тя цели постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и преустановяване на част от негативните тенденции в здравето на нацията. През годините на прехода намаляването на раждаемостта сред лицата от ромски произход е по-отчетливо и с по-големи стойности, отколкото при етническите българи, но въпреки това раждаемостта в тези общности продължава да е по-висока, отколкото средните стойности за страната. По-голям е и делът на младите жени във фертилна възраст в големите малцинствени общности, което е условие за запазване на по-високи стойности на раждаемостта сред тях в сравнение с етническите българи. Делът на най-възрастните – хората над 60 години в ромската общност е около 4 пъти по-нисък, отколкото при българите. В настоящия период на провеждане на здравна реформа се наблюдават изключително негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от ромски произход: висока заболяемост, висока смъртност, ниска продължителност на живот. Върху здравното състояние на лицата от ромски произход косвено влияние оказва и по-ниското им образователно равнище. Те по-трудно могат да дадат обективна оценка на здравното си състояние и да обяснят от какво страдат.

Анализът на резултатите формира следните изводи:

 • Проблемите на собственото здраве, здравето на семейството и на децата са особено болезнени за ромската общност, но затруднения достъп до здравни услуги води до здравна неинформираност
 • ранни бракове, ранни и чести раждания, висок процент необразованост и здравна неинформираност. Не се познават особеностите на полово предаваните инфекции – причините, начините на заразяване, клинично протичане и последствията от тях
 • Нисък социален и образователен статус – гъсто населени жилища с лоши хигиенно-битови условия, масовото обедняване, непълноценно хранене, стрес, който води до имунен срив – всичко това е предпоставка за един нездравословен начин на живот.
 • Изключително сериозен проблем в ромския квартал представляват инфекциозните заболявания.  Друг сериозен проблем е здравната неосигуреност сред тази група население - 3930 лица с прекъснати здравноосигурителни права към юли 2021 г.

Лица, обект на месечно социално подпомагане – 464 броя лица и семейства и 7 бр. деца настанени в семейства на роднини и близки, съгл. чл. 26 от ЗЗД.

Брой деца в многодетни семейства – 669 бр.

Брой подпомагани семейства с месечна социална помощ е 215 бр.

За отоплителен сезон 2020/2021 г. са получили целева помощ за отопление общо 1910 бр. От тях 1880 броя са лица и семейства, а 30 броя са деца, настанени в семейства на роднини и близки, съгл. чл. 26 от ЗЗД.

Само за 2021 г. на територията на община Луковит 4 деца са изведени от семействата, поради неглижиране.

В работни срещи на Местната активна група /МАГ/ по РОМАКТ, при анализа на ситуацията на ромската общност в града и общината, се формира извода за най-големи нужди и подкрепа за интеграционен процес в гр. Луковит. Това наложи необходимостта от разкриване на Център за обществена подкрепа и присъщите му услуги. Към ЦОП Луковит, в рамките на проекти, финансирани от ОП РЧР, чрез МИГ Луковит – Роман, бяха разкрити Центрове за ранно детско развитие в селата Петревене, Беленци и Карлуково.

Идентифицирани проблеми от МАГ, в рамките на РОМАКТ:

 1. Голяма част от ромската общност няма здравни осигуровки - официален процент за община Луковит е 25%;
 2. В кв. Изток има нужда от осигуряване и провеждане на здравно-информационни кампании по теми като - семейно планиране, контрацепция и т.н. , тъй като има непълнолетни и многодетни майки от маргинализирани семейства;
 3. В кв. Изток, гр. Луковит и в с. Дерманци има определени семейства, повечето живеещи в незаконни къщи в покрайнините на квартала, които не посещават редовно ОПЛ за задължителните имунизации;
 4. Има необходимост от още един здравен медиатор за кв. Изток и 1 за с. Бежаново.

 

КУЛТУРА И МЕДИИ, ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

1. Неправителствен сектор: Читалищата във всички населени места на общината

2. Дейности, свързани с културното многообразие и интеграцията на ромската общност на територията на община Луковит:

В рамките на проект „Мотивация за образование в Луковит, процедура „BG 05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“,  са сформирани духов оркестър, мажоретен състав, театрален състав и клубове „Околен свят“. В дейностите участват ученици от български и ромски произход, което пряко допринася за процеса на интеграция. Закупените униформи за оркестъра и мажоретките допринасят за формиране на общност. За мотивация на учениците бяха организирани морски лагери „Академии за изкуства“ и градски хепънинг с представяне на наученото пред съученици, граждани и гости. Предстои участие на съставите в други тържествени прояви и мероприятия, организирани от общинска администрация, читалища, кметства и училища на територията на общината.

 

SWOT АНАЛИЗ

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

- добре устроен общински център
- процес на интеграция - заселване на роми в другите квартали в гр. Луковит в жилищни сгради, изградени съгл. изискванията на нормативната база

- липса на цифров модел и подземен кадастър
- слаба адаптивност на част от ромското население към новите социално-икономически условия
- голяма безработица в селата в сравнение с общинския център
- обособен ромски квартал в града

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • актуализация на градоустройствените планове /кадастър, регулация и застрояване/ на всички селища
 • ПУП за нови терени в кв.”Изток”
 • Застаряване и обезлюдяване на селата без училища и детски градини.
 • невъзможност за изготвяне на ПУП на съществуващото незаконно строителство в кв. „Изток”
 • миграция към големите градове и емиграция
 • липса на средства за актуализация на градоустройствените планове

ОБРАЗОВАНИЕ


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Определен като приоритет в политиката на Общината
 • Натрупан опит и положителни резултати от реализация на проекти
 • Мотивиран екип на общината за работа в областта на интеграцията в образователната система
 • Трудности при мотивиране на родителите да бъдат по-активни и отговорни относно образованието на децата си
 • Липса на активност и административен капацитет на НПО в областта на интеграцията
 • Наличие на обособени ромски училища и детска градина – НУ „Инж.Вълков” гр. Луковит; ОУ „св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново и ДГ „Слънце“ гр. Луковит
 •  
 • Училища и детски градини с уязвими групи деца и ученици ( по данни от МОН, 2022г.)

Основно училище "Свети Свети Кирил и Методий" с. Бежаново

Обединено училище "Неофит Рилски" с. Дерманци

Детска градина "Славейче" с. Дерманци

Средно училище "Алеко Константинов" гр. Луковит

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" гр. Луковит

Детска градина "Слънце" гр. Луковит

Основно училище "Христо Ботев" с. Румянцево

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • кандидатстване на училищата с проекти по процедури на МИГ Луковит - Роман
 • голям брой учители, преминали обучение за работа в мултикултурна среда
 • осигуряване от МОН на допълнителен финансов ресурс за работа с уязвими групи;
 • задължителна и безплатна детска градина за деца на 4 г. възраст
 • неприемане процеса на интеграция от страна на мнозинството
 • неприемане процеса на интеграция и от страна на малцинството

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • наличие на МБАЛ „Луковит“ ЕООД, назначени здравни медиатори
 • не е известен процентът на здравно неосигурените роми - липса на информация
 • В психологията и традициите на общността са много разпространени ранните бракове и раждания
 • бедността определя лошия здравен статус и здравна неинформираност

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • 2 млади жени със средно образование от ромски произход, практикуващи професията на здравния медиатор, след преминато обучение
 • възможност за реализация на проекти по национални, европейски и други донорски програми
 • кризата още повече увеличава процента на здравно неосигурените роми

 

ІІІ. ВИЗИЯ

Постигане на равенство, приобщаване и участие на уязвими етнически групи и общности като ромите във всички обществени сфери за успешно и устойчиво развитие на българското общество.

Интеграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за равноправно интегриране, приобщаване и участие на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономически живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички обществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност,  върховенство на закона и недискриминация.

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Принципи:
Водещи принципи и цели при изпълнението на общинския план за действие:

 • Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики;
 • Изрична, ясно определена, но не изключителна насоченост;
 • Междукултурен подход;
 • Приобщаван на мнозинството;
 • Осъзнаване на измерените за равенство между половете;
 • Трансфер на основани на фактите политики;
 • Използване на инструменти на ЕС;
 • Участие на регионалните и местни власти;
 • Участие на гражданското общество;
 • Активно участие на ромите.

Хоризонтални аспекти:


Политиките за интегриране на ромите и лицата в неравностойно положение от други етнически групи представляват неразделна част от общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на българския народ.

Общинският план обединява действащите стратегически документи и планове за развитие на отделните сектори на общинско ниво. Основни подходи при изпълнение на дейностите:

 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на неравнопоставеност във всички обществени сектори. Утвърждаване на позитивни нагласи към ромската общност;
 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в ромската общност, които засягат правата на жените и децата;
 • интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/.

 

VІ. ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ


Цел

Дейност

срок

Отговорни институции

Финансиране

индикатори

 

 

 

 

 

 

Гарантиране право на равен достъп до качествено образование

1.Поддържане на база данни на подлежащи ученици и деца за ДГ и І клас

текущ

община

Не е необходимо

Брой деца, вкл. в базата данни и обхванати от образователната

система

Повишаване качеството на образование в училища с преобладаващ брой ученици от уязвими групи

 Проекти по НОИР

2023

Училища

ОП НОИР

Брой училища
Брой ученици, за които се прилага

 

  1. Проекти по ОП НОИР – в рамките на Стратегия за местно развитие /МИГ Луковит – Роман/

2023

Училища и детски градини

ОП НОИР

Брой училища

Брой деца и ученици, за коти се прилага

 

2. Допълнителни занимания за деца и ученици, за които българският език не е майчин. Подготовка на децата за бъдещо пълноценно включване в образователния процес

текущ

Училища и детски градини

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Национални програми

Други донорски програми

Брой ученици от малцинствени групи, интегрирани в образователната система
 

 

 

 

 

 

 

Обучение в дух на толерантност и    недискриминация

1. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност – Клубове по интереси, СИП в областта на фолклора и приложните изкуства

текущ

Училища

ОП НОИР

Национални програми

Бр. ученици, интегрирани в образователната система

 

1.1 Проекти по ОП НОИР – в рамките на Стратегия за местно развитие / МИГ Луковит – Роман/

2022-2023

училища

ОП НОИР

Брой училища

Брой ученици, за които се прилага

 

2.Назначаване на образователни медиатори от ромски произход в  училищата

текущ

училища

Училищни бюджети

Бр.

образователни медиатори

 

3.Образователна интеграция и подкрепа за предучилищно възпитание 

текущ

Училища и детски градини

Собствено финансиране

Брой интегрирани ученици
Брой реинтегрирани ученици

Приобщаване на родителите към образователния процес

1.Ангажиране на родители в образователния процес

текущ

училища

Собствено финансиране

Брой родители,

 

 1. Дейност на ЦОП в гр. Луковит с изнесен общностен център в кв. Изток

текущ

 

Делегирана от държавата дейност

Брой услуги,

Брой ползватели

 

 1. Центрове за ранно детско развитие в села, в които няма детски градини – Петревене, Беленци и Карлуково

2022

 

Делегирана от държавата дейност

ОП НОИР чрез СВОМР на МИГ Луковит-Роман

 

Брой потребители

Усъвършенстване на образователните условия чрез квалификация на педагогическите специалисти

Поддържащо обучение и квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

текущ

Училища и детски градини

Национални програми

Брой обучени учители и др.

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел

Дейности

Срок

Отговорна институция

Финансиране

Индикатори

Намаляване на детската смъртност

1.Активно съдействие то страна на медиаторите в усилията на личните лекари за обхващане на бременни, консултации с акушер-гинеколог и постъпване в болница за раждане

текущ

Община
Здравни медиатори
Лични лекари

Общински бюджет

Държавен бюджет – променена и допълнена НАРЕДБА № 26 ОТ 14 ЮНИ 2007 Г. за предоставяне на акушерска помощ и здравно неосигурени жени и извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени -

В сила от 01.01.2007 г.

Изменения и допълнения в сила от 1 януари 2023 г.

Обхванати бременни

 

2.Провеждане на беседи за опасностите на

ранната бременност

текущ

 здравни медиатори, лични лекари

Държавен бюджет

Общински бюджет

Брой проведени беседи

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст

Активизиране дейността на медиаторите за издирване на деца с пропуснати имунизации

текущ

Здравен медиатор

Общински бюджет

Бр. имунизирани деца

 

2.Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите

текущ

Община, лични лекари, здравни медиатори

Държавен бюджет

Брой беседи и разговори

Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства

1. Проучване на здравния статус на ромското население

текущ

Община, здравен медиатор, лични лекари

Програма РЧР 2021-2027
Държавен бюджет

Проведени анкети и проучвания

ПРИОРИТЕТ 3 –  ИНФРАСТРУКТУРА И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цел

Дейности

Срок

Отговорни институции

финансиране

индикатори

Подобряване на жилищните условия, вкл. и на прилежащата техническа инфраструктура

1. Допълване кадастрална карта кв. Изток

текущ

община

Държавен бюджет

кадастрална карта

 

2. Изработка на ПУП (ПРЗ) кв. Изток

2015 - 2020

Община

Общински бюджет

ПУП (ПРЗ)

 

3.Предоставяне на възможност за узаконяване на жилища в регулационните граници на населените места.

 

Община

 

Бр.

узаконени жилища

 

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ


Цел

Дейности

Срок

Отговорни институции

финансиране

индикатори

Осигуряване достъп на ромите до пазара на труда. Квалификация и преквалификация на безработни роми

1.Организиране на обучителни курсове за безработни лица

текущ


ДБТ Луковит

Обучителни организации

училища

Републикански бюджет, европейски програми, други донори

Бр. обучени

 

Насърчаване на заетостта чрез европейски и регионални програми за заетост

текущ

АЗ, БТ, община,

Републикански бюджет, ОПРЧР, други донорски програми

Брой лица с осигурена заетост

Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни за ключови компетентности

1.1Обучения професионална квалификация на икономически неактивни до 29 г. и временна заетост

текущ

АЗ

ОП РЧР

Брой обучени

 

VІІ. МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Целта на мониторинга е да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на плана за действие. Натрупването на информация за резултати от дейността е основен фундамент за извършването на оценка, а на по-късен етап и актуализирането на дейности, които следва да претърпят промени поради настъпи изменения на обстоятелствата.

Наблюдението на изпълнението на стратегията ще се извършва от Секретаря на община Луковит, ведно със Общинско звено за мониторинг и оценка, като се ползват следните източници на информация:

 • годишни отчети
 • досиета на проекти
 • програми на местно ниво
 • училищна документация
 • данни от ЕСГРАОН и ТСУ
 • данни от „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”
 • данни от МБАЛ – Луковит и лични лекари
 • анкетни карти

Планът за действие е отворен документ и подлежи на периодична актуализация. Изключително важно за ефективното му изпълнение е координацията и оперативното взаимодействието между:

 • Общинска администрация Луковит
 • Държавни и общински училища и детски градини на територията на общината
 • Читалища
 • Регионално управление на образованието – Ловеч
 • МБАЛ – Луковит
 • Д „Бюро по труда” и Д „Социално подпомагане” – Луковит
 • РЗИ – гр. Ловеч

 

https://www.livechatalternative.com/