План за действие на Община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация


І ЧАСТ
ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( нар.План за действие) е съобразен и разработен в синхрон и на  основата на следните национални, областни, местни и международни стратегически  документи:

 • Конституцията на Република България
 • Закона за защита срещу дискриминацията
 • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа
 • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010 – 2020 г.
 • Национален план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване” 2005 – 2015 г.
 • Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г.
 • План за развитие на община Луковит 2007 – 2013 г.
 • Програма за допълнителна работа с деца от етническите малцинства и адаптиране към учебния процес на необхванати и отпаднали от училището ученици в община Луковит

Интеграцията е двупосочен процес и изисква участието както на малцинствата, така и мнозинството. Тя не би била възможна, ако мнозинството не желае да приеме малцинствата.  Интеграцията не изключва разнообразието. Това означава, че човек, смятащ себе си за интегриран, ще може да се самоопределя въз основа на етническия или националния си произход, без това да създава напрежение или да провокира нетолерантност.
Интеграцията е насочена към развитие. Интеграцията би била успешна, когато са създадени реални условия за личностно и професионално развитие на всички граждани.

Настоящият план за действие задава основни принципи на общинската политика за равноправно интегриране на българските граждани от ромски произход и други в уязвимо социално – икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.. Интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се, с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/. 
Той е резултат от съвместните усилия и партньорство между община Луковит, Дирекция «Социално подпомагане», Дирекция «Бюро по труда», МБАЛ – Луковит, училищата и детските градини на територията на общината, сдружение «Ромско включване – бъдеще, труд, образование» и местното представителство на сдружение «Дестини».
Планът е отворен и подлежи на допълнение и актуализиране..
Основните приоритети на плана за интегриране на гражданите в уязвимо социално-икономическо положение са:

 • Образование
 • Здравеопазване
 • Жилищни условия
 • Заетост
 • Върховенство на закона и недискриминация
 • Култура и медии

Общинският план за действие на община Луковит  е съгласуван с целите, принципите и подходите на Стратегията на област Ловеч за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Планът за действие се изпълнява в два периода:

 • Първият период обхваща 2012-2014 г. следва неговия формат и приключва на  02.02.2015 г.
 •  Втория период  обхваща 2014-2020 г., ще бъде съобразен със следващия програмен период на ЕС и Оперативните програми за България до 2020 г. и ще се разработва в съответния формат. На база на направения анализ на първата фаза на плана за действие и при необходимост може да настъпят промени/актуализация в различни части от плана.
 • В плана за действие са заложени само дейности, които ще се  изпълняват в първия период.

ІІ.  АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

Община Луковит е тип „селска община”. Населението е 18 125 души, по данни от последното преброяване от 2011 г. В общината се формира ромска малцинствена група – 2776 души или  16,5 % от самоопределилите се жители на общината. В сравнение с данните от преброяването през 2001 г. се забелязва известно увеличение на самоопределилите се като роми – процентът е бил 11,39%. 
Най-голям е делът на самоопределилите се като роми в гр. Луковит – 1971 души и с. Бежаново – 348 души.

Разпределението по населени места на лицата, самоопределили се като роми,  е както следва:

Населено място

Брой лица, отговорили на доброволния въпрос за етническа принадлежност

Ромска етническа група

Гр. Луковит

8383

1971

С. Бежаново

1374

348

С. Беленци

403

-

С. Дерманци

1812

96

С. Дъбен

132

-

С. Карлуково

844

182

С. Петревене

499

124

С.Пещерна

147

12

С. Румянцево

584

5

С. Тодоричене

421

-

С. Торос

1433

23

С. Ъглен

735

8

Община Луковит общо

16767

2776

На доброволния въпрос за етническа принадлежност не са отговорили 1358 души или около 7,5 % от населението на общината.
По експертно наблюдение ромската общност в общината е доста по-голяма, тъй като част от ромите се самоопределят като българи, а друга част се самоопределят в зависимост от обстоятелствата. Те носят социални характеристики, типични за мнозинството от ромското население, но не приемат да бъдат идентифицирани с тази етническа група. 
Възрастовата структура на ромите в общината съгласно последното преброяване сочи висок дял на ромското население на възраст до 35 години – 75,07 %, за сравнение – процентът при българската етническа група е 33,99%.
Спроед проучване на Програмата за развитие на ООН относно индекс на човешкото развитие Община Луковит се нарежда на 78-мо място от 262 общини по показател „ромска безработица”, като отчита един от най-високите проценти – 35 % неграмотност сред ромското население и уязвимите граждани, живеещи в сходна на ромите ситуация. По данни от последното прброяване никога не посещавали училище са 505 души от населението на общината, от които почти половината -  248 души, са млади хора до 35 години, а с основно образование са 4466, от които 1640 – до 35-годишна възраст.
Статистическите данни показват, че през последните 15 години в България процентът на отпадналите от училище деца е нараснал драстично сред ромите. Вследствие това неграмотните възрастните роми са се увеличили с повече от 60 %. Поради тази причина те остават трайно безработни и вследствие това с ниско качество на живот - в областта на здравеопазването, жилищните условия и др.

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ
Ромската етническа група на територията на общината е съсредоточена в гр.Луковит, главно в кв. „Изток”. 
Регистрираните в общината адреси в квартала са, както следва:

 • ул. „Кокиче” – 56
 • ул.”Начална” – 46
 • ул. „Пролет” – 45
 • ул. „Теменуга” – 41
 • ул. „Божур” – 9
 • ул. „Лютиче” – 16
 • ул. „Лозарска” – 58
 • ул. „Лале” – 43
 • ул. „Момина сълза” – 30
 • ул. „Роза” – 14
 • ул. „Синчец” – 21
 • ул. „Бор” – 5
 • ул. „Лилия” – 6
 • ул. „Мак” – 9
 • ул. „Кирил и Методий” – 13

Общ брой адресно регистрирани сгради в кв. „Изток” – 412 бр.

Общ брой жилища в сградите – 503 бр. / по данни от преброяването през 2001 г./
Общ брой население в кв. „Изток” – 2536 души 
Кв. „Изток” е урегулиран  върху общинска собственост. 
Сред водещите проблеми на ромския квартал са незаконното строителство, лошата жилищна инфраструктура и ограничения достъп до качествени комунални услуги. Лошите жилищни условия водят до пространствена сегрегация на ромския квартал спрямо останалото население.  Незаконното строителство се определя като водещ проблем в политиката за подобряване на жилищните условия. По данни на експерти поне всяко четвърто жилище в квартала е незаконно изградено. Това до голяма степен е следствие ниските доходи, продължителната безработица и дълбоката бедност. 
В резултат на незаконното строителство са налице нарушения на действащи строителни и противопожарни правила и норми, а спазването на основни санитарно-хигиенни изисквания е практически извън обсега на системите за публичен контрол.
Извън регулация има незаконно застрояване върху държавна земя.
В квартала е изграден водопровод и частична канализация и целият квартал е електроснабден. 
През последните години са асфалтирани улиците „Теменуга”, „Лале”, „Пролет”, „Кокиче”, „Начална”. 
В града има още един квартал, където в единични къщи в покрайнините също живеят роми (но не са обособени в самостоятелен квартал). 
Съществуват застроени  терени,извън регулацията на Луковит, в непосредствена близост до ромския квартал "Изток". Тъй като построените в тези терени жилищни сгради са незаконни и не отговарят на действащото градоустройство и строителни норми, не могат да се предприемат мерки за тяхното узаконяване. Единственият изход от тази ситуация е сградите да бъдат съборени, а на живущите в тези постройки граждани да се предложи подходящ тепер за изграждане на жилища. Общината в рамките на регулацията на града е отредила 5 терена за застрояване за изграждане на жилища за представители на уязвими групи.
В селата ромското население няма такива жилищни проблеми, тъй като те живеят обикновено в къщи, изградени съгласно изискванията на нормативната уредба

ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е основен компонент на благополучието и се използва като мярка за икономическо развитие и качеството на живот. Образованието от своя страна е ключов фактор, определящ дали една страна е развита, в процес на развитие, или е слабо развита. 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства утвърждава равните възможности за достъп до образование в чл.12, както следва:
„Страните специално осигуряват възможности за обучение на преподаватели, достъп до учебници и улесняват контактите между ученици и преподаватели от различни общности. Задължават се да утвърждават равни възможности за достъп до образование на всички степени, за лицата, принадлежащи към национални малцинства”.
Един от основните проблеми на Общината, отчетен и в Националния доклад за развитие на човека на ПРООН -„Ромската” безработица като в класацията по тип Община Луковит е на 78-мо място сред общините от 262 общини в страната. Като основна причина за тази безработица в анализната  част на Общинския план за развитие   бе изведено ниското ниво на образование и неграмотността. В тази връзка Общинският план за развитие на община Луковит 2007 – 2013 г. , в приоритет 1 „Подобряване средата за живот”,  цел4 – „Подобряване условията за живот на хора в неравностойно положение”, определя мярка 4  -  „Систематична реформа и образователни подобрения на български граждани от ромски произход”. 
В съответствие с първата стратегическа цел на Националната стратегия за образователна интеграция  – гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства, ОбС – Луковит и съответно общината е работила презд последните години с Програма и План за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и по-специално от ромски произход.
В рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси” е разработена Програма за допълнителна работа с деца от етническите малцинства и адаптиране към учебния процес на необхванати и отпаднали от училището ученици в община Луковит.
Образователната система  на община Луковит включва две държавни и шест общински училища и пет детски градини. 
 В общинските детски градини  за учебната 2012/2013 година се обучават 490 деца, а в училищата – 2057 ученици.
Брой деца, подлежащи за предучилищна група и първи клас:
- 5-годишни /р. 2007 г./ - 241
- 6-годишни / р.2006 г./ - 236
- 7-годишни / р.2005 г./ - 254
Брой обхванати деца, подлежащи за предучилищна група и първи клас:
- 5-годишни / р.2007 г./ - 140
- 6-годишни / р.2006 г./ - 176
- 7-годишни / р.2005 г./ - 246
Отпаднали ученици за 2011/2012 г. – 34
Реинтегрирани ученици през 2011/2012 г. – 12
Работа с родители  - 72, включени в проектни дейности за задържане децата им в училище

Данни за извънкласни дейности:

 • НУ „Инж.Вълков” – гр. Луковит
 • СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор” – 15 ученици
 • СИП „Весели звънчета” – 15 ученици
 • ОУ „Васил Левски” – с.Торос
 • Клуб „Етнография” – 15 ученици
 • Клуб „Млад предприемач” – 15 ученици
 • Клуб „Общочовешки ценности” – 15 ученици
 • Секция „Да успеем заедно в спорта” – 15 ученици
 • СОУ „Алеко константинов” – гр. Луковит 
 • Танцов състав – 48 ученици
 • Спорт „Волейбол” – 126 ученици
 • Спорт „Лека атлетика” – 25 ученици
 • Фолклорна формация – 24 ученици
 • Детска вокална група – 26 ученици

Ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни – 96

Завършили висше образование и колежи младежи от ромски произход – 7

Обучени учители и директори за работа в мултикултурна среда – 60

Основните проблеми в образователната област са небхванатите деца от ромски произходи и други уязвими групи, ранното отпадане на учениците от образователната система и респ. ниската грамотност или функционална неграмотност.
Най-често срещаният проблем е ранното отпадане от училище. Напр. за учебната 2008/2009 г. от училище са отпаднали 79 ученици от ромски произход. 
Процентните съотношения на учениците по етнически произход, отпадащи от училище по различни причини, могат да се групират, както следва:

 • икономически – ниски доходи на семейството, безработни родители, миграция заедно с родителите –40  %
 • социални – родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия и др. – 35 %
 • личностни – липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и съученици вследствие на недоброто владеене на български узик, личностни особености – 15 %
 • традиционни и свързнаи с обичаите на ромите – свързани с традициите, обичаите, ценности на ромската общност / водещи до ранни бракове/  –10 %

Основните проблеми, водещи до необхванати и отпаднали от образованите деца, изведени в Програмата за допълнителна работа с необхванати и отпаднали от образователната система, на база проведени анкети със самоопределили се като роми, са: 
 - Бедност
- Здравословно състояние 
- Ниска грамотност, необразованост на родителите.
- Етнокултурни причини
- Миграция на родителите

 • - Ранни бракове

Най-голям образователен проблем на децата от малцинствата, в частност ромското малцинство, е невладеенето на български език. Това основно затруднява учениците при усвояването на учебния материал и налага бариери в процеса на интеграция. 
Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до съществени пропуски в усвояването на учебния материал.
Друг основен проблем, свързан с образованието на децата от малцинствата, е забавянето на ранното детско развитие по отношение на психомоторното развитие и социализацията, т.е. непосещаването на детски заведения преди постъпването им в първи клас е попречило на психо-моторното им развитие.

 • Като общ проблем на българската образователна система и по-конкретно като проблем в учебното  съдържание,  може  да се  изведе  слабото  застъпване  на мултикултурни елементи.

Община Луковит работи за решаването на тези проблеми чрез реализацията на различни проекти в образователната сфера.
 „Център за подкрепа на образованието в Община Луковит” по ОП „Развитие на човешките ресурси” с основни дейности: подготвителни и подкрепящи занимания за ученици, извеждани от „ромски” училища.
„Създаване на аудиовизуални клубове за детски фантазии” по ОП „Развитие на човешките ресурси”  с основни дейности: групови извънкласни занимания, конкурси и забавно-развлекателни дни за ученици от „ромското” у-ще „Инж.Вълков” и СОУ „Ал.Константинов” 
„ОУ „Н.Рилски” – с.Дерманци – център на качествено интегрирано образование” – Програма ФАР – „Подобряване състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите” с цел : повишаване качеството и привлекателността на образованието, чрез ремонт на сградата на у-щето в с.Дерманци, определено от ОбС за средищно и предлагащо интегрирано образование
Община Луковит – преобразуване на инвестиции в знания” – ОП „Регионално развитие” – с цел да се подобри средата за обучение и възпитание на учениците в единственото СОУ и единственото основно у-ще с общежитие на територията на общината, чрез мерки за енергийна ефективност, да се подобрят битовите условия в общежитието, което ще намали броя на необхванатите и отпаднали от образователната система деца, главно бедни и от ромски произход.
„Ученическите Оскари – диалог между културите” – ОП „Развитие на човешките ресурси” – проектът обхвана три училища – НУ „Инж.Вълков”, СОУ „Алеко Константинов” и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Бежаново. В клубове по интереси бяха включени 86 ученици, в допълнителни занимания – 65 ученици, и 72 родители, самоопределили се като малцинство,  в проектни дейности за задържане децата им в училище.

Училищата на територията на общината участват в национални програми и проекти на МОМН, както следва:
Проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” /”УСПЕХ”/ по схема ВG051РО001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”  
ОУ „Васил Левски” с. Торос
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново
ПГСС”Сергей Румянцев” гр. Луковит
ОУ при Дом за деца с физически увреждания

 Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.
СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит
ОУ  „Христо Ботев” с. Румянцево
ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново

 Проект „Нов шанс за успех” схема BG051PO001-4.3.01 0001 „Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” 
СОУ „Алеко Константинов” гр. Луковит
НУ „инж. Г.Ив. Вълков” гр. Луковит
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново

Европейска програма  „Училищен плод”:
НУ „инж. Г.Ив. Вълков” гр. Луковит
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново
Национална програма ”Оптимизация на училищната мрежа”, модул ”Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка “Без свободен час” – заместване на отсъстващи учители в училищата:
НУ  „инж. Г.Ив. Вълков” гр. Луковит
ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново
ОУ  „Неофит Рилски” с. Дерманци

  Национална програма ”С грижа за всеки ученик”, модул  „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка - СОУ  „Алеко Константинов” гр. Луковит.

Реализацията на различните проекти, свързани с образователна интеграция, показва, че публичната комуникация по проблема с отпадането и предприеманите в тази област мерки не е достатъчно добра и ефективна. Популярни са  мерките за превенция с материален характер /безплатни учебници, закуски, еднократна помощ за първокласник/ , но не и нематериалните /подготвителна група, лятно училище, целодневна форма на обучение/. 
Налице е и друг негативен резултат: проектите обхващат целеви групи само от малцинствата, т.е. не се работи с мнозинството и затова не се постига желания ефект за интеграция. Самото малцинство /в голямата си част/ не желае образователната интеграция – предпочита сегрегираното училище, а сред мнозинството нагласите са отрицателни спрямо този процес.

 • И един не толкова маловажен факт е, че под влияние на околните (родители, близки, съседи или др.), у децата от неромски произход често се формират дълбоки предразсъдъци спрямо ромите - предразсъдъци, които са основани на тяхното непознаване. Веднъж формирани у децата, тези предразсъдъци пречат на нормалното общуване с ромските им съученици, а това допълнително затвърждава стереотипите.

Въпреки тези недостатъци, работата чрез проекти в образователната сфера дава добре резултати: за сравнение броя отпаднали от училище ученици през 2008/2009 г. е бил 79, а за учебната 2011/2012 г. – 34, т.е. намалял е с около 50%.

ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА

Голяма част от ромското население е функционално неграмотно или с ниска грамотност и култура, което е причина за голямата безработица, оттам – ниски доходи и нисък стандарт на живот.
Нивото на безработица в общината е високо – 30,58%. Регистрираните безработни към 31.12.2012 г. – 1616 души, от които с начално и по-ниско образование са 761, т.е. около 50 % са почти функционално неграмотни. От общия брой безработни самоопределили се като роми са 463, т.е. около 30 % е официалната ромска безработица. 
Община Луковит предприема мерки за подобряване достъпа до пазара на труда на ромите чрез образование, обучение и квалификация. С проект ле създаден Център за професионално обучение към ПГСС „С. Румянцев”-гр. Луковит, по Програма ФАР, BG 2004/006-070.01.0101 “Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”, като целевата група е основно от представители на ромската общност. Центърът е с десет лицензирани професии и специалности: заварчик, шлосер, работник в керамично производство, помощник в строителството, растениевъд, животновъд, цветарство, билкарство, шивач и монтьор селскостопанска техника, като в рамките на проекта се проведоха три обучителни курса, в които бяха обхванати 60 възрастни безработни / 90 % роми/. 
През 2012 г. в обучения по ключови компетентности по схема „Подкрепа за заетост” бяха обучени 23 безработни, самоопределили се като роми. 
През 2012 г. община Луковит е реализирала два проекта по ОП "Развитие на човешките ресулси" 2007-2013  на Агенция по заетост, в които е осигурена професионална квалификация и заетост на 200 лица.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Националната здравна стратегия се ръководи от по-общата социална цел за повишаване качеството на живота и благосъстоянието на всички български граждани. Доброто здраве е не само важно условие за постигането на тази цел, но и неотменна част от основните човешки права. По-големите инвестиции в здравните услуги за всички, намаляването на детската и майчината заболеваемост и смъртност, осигуряването на достъп до качествени медицински грижи и услуги, са важни цели сами по себе си и са от изключително значение за постигането на устойчиво развитие и по-добро качество на живот.
Данни в област „Здравеопазване” за община Луковит – 2012 г.

 • Общо хоспитализирани бременни – 547, в т.ч. 316 – завършили с раждане и 231 – бременни за лечение
 • Регистриране на новородени – 313
 • Прегледи с мобилни кабинети – няма
 • Здравни медиатори – 1
 • Профилактични прегледи /на предприятия/ в ДКБ на МБАЛ – Луковит – 80
 • Най-чести хоспитализирани заболявания:

           Сърдечна недостатъчност – 15,43%
Пневмония  13,65%
Инфекции на кожата и подкожната тъкан – 5,56%
Захарен диабет - 4,96%
Остър бронхиолит  4,87 %
Мозъчен инфаркт  3,70%

 • Данни за обхвата на имунизациите по Националния имунизационен календар

Имунизирани срещу хепатит В – 318 новородени
Имунизирани срещу туберкулоза – 318 новородени

 • Данни за провеждане на здравни беседи – във всички училища на територията на общината с участието на медицински специалисти са проведени здравни беседи на теми, препоръчани от РЗИ – Ловеч:

          Пубертет, предпазване от полово – предавани болести
Профилактика на рак на маточната шийка на дванадесет годишните момичета
Туберкулозата – инфекциозно заболяване
Лечима ли е туберкулозата
Профилактика на туберкулозата

 • Данни за превенция и контрол на ХИВ, СПИН и туберкулоза и сексуално предавани инфекции – няма

През 2005 г. РИОКОЗ – Ловеч изпълни на територията на гр. Луковит в рамките на два месеца проект „Повишаване на здравните знания и осигуряване на здравна информация за лица в неравностойно положение”. Целта на проекта бе повишаване здравната информираност по проблемите на едни от най-често срещаните заболявания сред ромската общност – полово предавани инфекции, СПИН, хепатит, информация за предимствата и недостатъците на различните контрациптивни методи и изграждане нагласа за прилагане на подходящи контрацептиви, утвърждаване знания, убеждения и нагласи за един по-добър здравословен начин на живот сред целевата група – млади хора от 13 до 24 год., живеещи в кв. „Изток” – гр. Луковит.
Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства е интегрална част от Националната здравна стратегия, насочена към осигуряването на по-добро здраве на българското население. Тя цели постигането на по-високо ниво на здраве на българските граждани в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и преустановяване на част от негативните тенденции в здравето на нацията. През годините на прехода намаляването на раждаемостта сред лицата от ромски произход е по-отчетливо и с по-големи стойности, отколкото при етническите българи, но въпреки това раждаемостта в тези общности продължава да е по-висока, отколкото средните стойности за страната. По-голям е и делът на младите жени във фертилна възраст в големите малцинствени общности, което е условие за запазване на по-високи стойности на раждаемостта сред тях в сравнение с етническите българи. По-къса е средната продължителност на живота на лицата от двете големи етнически общности. По-висока е общата и детската смъртност. Делът на най-възрастните – хората над 60 години в ромската общност е около 4 пъти по-нисък, отколкото при българите. В настоящия период на провеждане на здравна реформа се наблюдават изключително негативни тенденции, свързани със здравословното състояние на лицата от ромски произход: висока заболяемост, висока смъртност, ниска продължителност на живот. Върху здравното състояние на лицата от ромски произход косвено влияние оказва и по-ниското им образователно равнище. Те по-трудно могат да дадат обективна оценка на здравното си състояние и да обяснят от какво страдат.
В рамките на проект „Ученическите Оскари – диалог между културите в община Луковит” се проведе анкета сред самоопределили се представители на уязвими малцинствени групи,  с раздел „Здравословно състояние”.
Анализът на резултатите формира следните изводи:

 • Проблемите на собственото здраве, здравето на семейството и на децата са особено болезнени за ромската общност, но затруднения достъп до здравни услуги води до здравна неинформираност
 •  ранни бракове, ранни и чести раждания, висок процент необразованост и здравна неинформираност. Не се познават особеностите на полово предаваните инфекции – причините, начините на заразяване, клинично протичане и последствията от тях
 • Нисък социален и образователен статус – гъсто населени жилища с лоши хигиенно-битови условия, масовото обедняване, непълноценно хранене, стрес, който води до имунен срив – всичко това е предпоставка за един нездравословен начин на живот.

КУЛТУРА И МЕДИИ

1.Неправителствен сектор:
На територията на община Луковит работят следните неправителствени организации в сферата на ромската интеграция:

 • Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование” – седалище гр. Луковит
 • Сдружение „Рома Дестини” – седалище гр. Стара Загора

2. Дейности, свързани с културното многообразие и интеграцията на ромската общност на територията на община Луковит:
В периода 2011 -. 2012 г. в гр. Луковит и с. Бежаново бе реализиран проект  „Ученическите Оскари – диалог между културите в община Луковит”, в рамките на който се проведе кампания за етническа толерантност между трите общности: българска, ромска и турска. 
В рамките на проекта бяха сформирани два клуба по интереси: „Култура и традиции на етносите” и „Декупаж”. Клубовете разучиха културните традиции на етносите, различни празници и чествания. Дейността завърши с конкурси „Ученически Оскари” в трите училища.

SWOT АНАЛИЗ

УРБАНИЗАЦИЯ И ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

- добре устроен общински център
- процес на интеграция - заселване на роми в другите квартали в гр.Луковит в жилищни сгради, изградени съгл. изискванията на нормативната база

липса на цифров модел и подземен кадастър
- слаба адаптивност на част от ромското население към новите социално-икономически условия
- голяма безработица в селата в сравнение с общинския център
- обособен ромски квартал в града

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • актуализация на градоустройствените планове /кадастър, регулация и зстрояване/  на всички селища
 • ПУП за нови терени в кв.”Изток”
 • Застаряване и обезлюдяване на селата без училища и ЦДГ
 • невъзможност за изготвяне на ПУП на съществуващото незаконно строителство в кв. „Изток”
 • миграция към големите градове и от емиграция
 • липса на средства за актуализация на градоустройствените планове

ОБРАЗОВАНИЕ


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Определен като приоритет в политиката на Общината
 • Натрупан опит и положителни резултати от реализация на проекти
 • Мотивиран екип  на общината за работа в областта на  интеграцията в образователната система
 • Съществуват местни ромски НПО
 • Трудности при мотивиране на родителите да бъдат по-активни и отговорни относно образованието на децата си
 • слаба активност и административен капацитет на ромските НПО
 • липса на училищни настоятелства с участие на роми
 • наличие на обособено ромско училище – НУ „Инж.Вълков”

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • кандидатсване на училищата с проекти в образователната система активизиране на ромските НПО
 • регистрация на училищни настоятелства с участие на роми
 • 60 учители, преминали обучение за работа в мултикултурна среда
 • недостиг на училищни бюджети за поддържане на занималня, помощник-учител и подкрепящи занимания за застрашени от отпадане
 • недостиг на средства за столово хранене
 • неприемане на процеса на интеграция от страна на ромската общност
 • неприемане процеса на интеграция от страна на мнозинството

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • наличие на МБАЛ - Луковит, акредитирана много добра оценка
 • проведен проект на РИОКОЗ за здравна информираност в ромския квартал и разкрит имунизационен кабинет в квартала
 • назначен здравен медиатор
 • не е известен процента на здравно неосигурените роми - липса на информация
 • В психологията и традициите на общността са много разпространени ранните бракове и раждания
 • бедността определя лошия здравен статус и здравна неинформираност

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • възможност общината да има здравен медиатор жена от ромски произход
 • възможност за реализация на проекти по оперативните програми
 • недостиг на средства за поддържане на имунизационни кабинети
 • кризата още повече увеличава процента на здравно неосигурените роми

ІІІ. ВИЗИЯ

Интерграцията на ромите и на българските граждани в уязвимо положение, принадлежащи към други етнически групи е активен двустранен процес на социално включване, насочен към преодоляване на съществуващите за тях негативни социално-икономически характеристики и последващ просперитет в обществото.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Създаване на условия за равноправно интегриране на ромите и на българските граждани в уязвимо положение от други етнически групи в обществения и икономичеки живот чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, участие във всички бществени сфери и подобряване на качеството на живот при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

V. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ И ХОРИЗОНТАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Принципи:
Водещи принципи и цели при изпълнението на общинския план за действие:

 • Конструктивни, прагматични и недискриминационни политики;
 • Изрична, ясно определена, но не изключителна насоченост;
 • Междукултурен подход;
 • Приобщаван на мнозинството;
 • Осъзнаване на измерените за равенство между половете;
 • Трансфер на основани на фактите политики;
 • Използване на инструменти на ЕС;
 • Участие на регионалните и местни власти;
 • Участие на гражданското общество;
 • Активно участие на ромите.

Хоризонтални аспекти:
Политиките за интегриране на ромите и лицата в неравностойно пложение от други етнически групи представляват неразделна част от общонационалните политики за повишаване благосъстоянието на бълграския народ.
Общинският план обединява действащите стратегически документи и планове за развитие на отделните сектори на общинско ниво. Основни подходи при изпълнение на дейностите:

 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на различни форми на неравноспоставеност във всички обществени сектори. Утвърждаване нна позитивни нагласи към ромската общност
 • насърчаване на позитивни действия за преодоляване на традиционни практики в ромската общност, които засягат правата на жените и децата
 • интегриран териториален подход, при който на териториален принцип едновременно се предприемат мерки и обединяват ресурси по различни приоритети, съобразени с местните особености и нужди, включително на най-нуждаещите се с цел постигане на видима промяна на конкретно населено място /квартал, махала/.

VІ. ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ


Цел

Дейност

срок

Отговорни институции

Финансиране

индикатори

           

Гарантиране право на равен достъп до качествено образование

1.Поддържане на база данни на подлежащи ученици и деца за ДГ и І клас

2013-2014

община

Не е необходимо

Брой деца, вкл. в базата данни и обхванати от обр.с-ма

 

2. Постепенно въвеждане на целодневна форма на обучение до седми кл. вкл. с осигурено столово хранене

2013-2014

Община и училища

Държавен и общински бюдежет 
Европейско финансиране

Брой разкрити групи 
Брой ученици – ползватели на услугата

Повишаване качеството на образование в „ромското” училище и в селските училища с преобладаващ процент деца от ромски произход

1. Въвеждане на билингвални технологоии на обучение за деца от различни етнокултурни общности

2012-2015

Училища 

Не е необходимо

Брой училища
Брой ученици, за които се прилага

 

2. Допълнителни занимания за деца и ученици, за които българският език не е майчин. Подготовка на децата за бъдещо пълноценно включване в образователния процес

2012 – 2015

Училища и детски градини

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Брой ученици от малцинствени групи, интегрирани в образователната система
Брой обучени педагогически специалисти а работа в мултикултурна среда

Обучение в дух на толерантност и недискриминация

1. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност – Клубове по интереси, СИП в областта на фолклора и приложните изкуства

2012 – 2015

Училища

ОП РЧР

Бр. ученици, интегрирани в образователната система

Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми

1. Прилагане на програма за допълнителна работа с деца и адаптиране към учебния процес на необхванати и отпаднали от образователната система

2012 - 2014

Община, училища и детски градини

Не е необходимо

Брой училища, включени в програмата

 

2.Образователна интеграция и реинтгерация

2012-2014

Училища и детски градини

ОП РЧР

Брой интегрирани ученици
Брой реинтегрирани ученици

 

3. Ограмотяване на възрастни роми

2012-2013

Училища

ОП РЧР

Брой ограмотени възрастни роми

Приобщаване на родителите към образователния процес

1. Ангажиране на родители в училищни настоятелства или обещстевни съвети

2012-2015

училища

Не са необходими

Брой родители, участващи в УН/ОС

 

2.Участие на родители на ромски деца в училищни мероприятия и дейности

2012-2014

Училища и детски градини

Не е необходимо

Брой родители, участващи в училищни дейности

Усъвършенстване на образователните условия чрез квалификация на педагогическите специалисти

1. Поддържащо обучение и квалификация на учители, директори и други педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда

2012-2014

Училища и детски градини

ОП РЧР

Брой обучени учители и др.

ПРИОРИТЕТ 2 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел

Дейности

Срок

Отговорна институция

Финансиране

Индикатори

Намаляване на детската смъртност

1.Активно съдействие то страна на медиаторите в усилията на личните лекари за обхващане на бременни, консултации с акушер-гинеколог и постъпване в болница за раждане

2012-2015

Община 
Здравни медиатори 
Лични лекари

Общински бюджет

Обхванати бременни

 

2.Провеждане на беседи за опасностите на ранната бременост

2012-2015

МЗ, община, здравни медиатори, лимни лекари

Държавен бюджет

Брой проведени беседи

Подобряване на здравната помощ за новородените и децата в предучилищна възраст

1.Активизиране дейността на медиаторите за издирване на деца без личен лекар

2012-2015

Здравен медиатор

Общински бюджет

Деца, записани при личен лекар

 

2.Провеждане на беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите

2012-2015

Община, лични лекари, здравен медиатор

Държавен бюджет

Брой беседи и разговори

Оценяване и наблюдение на здравното състояние на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства

1. Проучване на здравния статус на ромското население

2012-2014

Община, здравен медиатор, лични лекари

ОП РЧР 
Държавен бюджет

Проведени анкети и проучвания

ПРИОРИТЕТ 3 – ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

Цел

Дейности

Срок

Отговорни институции

финансиране

индикатори

Подобряване на жилищните условиу, вкл. и на прилежащата техническа инфраструктура

1. Попълване кадастрална карта кв. Изток

2013-2015

община

НП за подобряване жилищните условия на ромите

кадастрална карта

 

2. Изработка на ПУП (ПРЗ) кв. Изток

2013 - 2015

Община

НП за подобряване жлищните условия на ромите

ПУП (ПРЗ)

ПРИОРИТЕТ 4 – ЗАЕТОСТ


Цел

Дейности

Срок

Отговорни институции

финансиране

индикатори

Осигуряване достъп на ромите до пазара на труда. Квалификация и преквалификация на безработни роми

1.Организиране на обучителни курсове за безработни лица

2012-2015

ЦПО „С.Румянцев” 
БТ Луковит

Републикански бюджет, оперативни програми, други донори

Бр. обучени

 

2.Насърчаване на заетостта чрез програми и мерки по НПДЗ

2012-2015

АЗ, БТ, община,

Републикански бюджет, ОПРЧР, други донорски програми

Брой лица с осигурена затостт

Насърчаване на заетостта чрез провеждане на обучение на безработни за ключови компетентности

1.Обучения по ключови компетентности

2012-2015

БТ

ОП РЧР

Брой обучени


VІІ.МЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Целта на мониторинга е да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на плана за действие. Натрупването на информация за резултати от дейността е основен фундамент за извършването на оценка, а  на по-късен етап и актуализирането на дейности, които следва да претърпят промени поради настъпи изменения на обстоятелствата.
Наблюдението на изпълнението на стратегията ще се извършва от Секретаря на община Луковит, ведно със Общинско звено за мониторинг и оценка,  като се ползват следните източници на информация:

 • годишни отчети
 • досиета на проекти
 • програми на местно ниво
 • училищна документация
 • данни от ЕСГРАОН и ТСУ
 • данни от „Социално подпомагане” и „Бюро по труда”
 • данни от МБАЛ – Луковит и лични лекари
 • анкетни карти

Планът за действие е отворен документ и подлежи на периодична актуализация. Изключително важно за ефективното му изпълнение  е координацията и оперативното взаимодействието между :

 • Общинска администрация Луковит
 • Държавни и общински училища и детски градини на територията на общината
 • Сдружение „Ромско включване – бъдеще, труд, образование”
 • Сдружение „Рома Дестини”
 • Регионален инспекторат по образованието – Ловеч
 • МБАЛ – Луковит
 • Д  „Бюро по труда” и  Д „Социално подпомагане” – Луковит
 • РИОКОЗ – гр. Ловеч