Програми


ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2016 година

сряда, 13 април 2016 1126

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2016 година   Общинският годишен план за младежта е програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана…

КРАТКОСРОЧНА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В О Б Щ И Н А Л У К О В И Т 2013 – 2015 г.

сряда, 05 март 2014 1234

  І. ВЪВЕДЕНИЕ Развитието на човечеството и на техническия прогрес могат да бъдат свързани директно с множество открития, като най-значителното от тях е електричеството. То заема своето място във всички области на човешката…

План за действие на Община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация

събота, 31 август 2013 3188

І ЧАСТВЪВЕДЕНИЕ Планът за действие на община Луковит за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( нар.План за действие) е…

Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Луковит за 2010 година.

събота, 31 август 2013 1046

По приоритет 1: Запазване и подобряване  показателите  за качеството на околната среда 1.1 Подобряване на жизненото пространство в населените мес-та - има изградени групи, от работещите по Програми за временна заетост…

Програма за опазване на околната среда на Община Луковит - 2006 - 2010 г.

събота, 31 август 2013 3149

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма е разработена от Сдружение ЦУРОТ (Център за устойчиво развитие на община Тетевен) с експертната помощ на общинската администрация на град Луковит. При изготвяне на програмата, към основния…

Програма за управление на отпадъците 2006-2010

събота, 31 август 2013 1286

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма е разработена от Община Луковит. Разработването на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците е един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по…

Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност 2005 - 2007 г.

събота, 31 август 2013 991

1.ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - ЦЕЛИ Да подпомогне местното устойчиво развитие на Община Луковит чрез планиране и управление на енергията, а именно: 1. намаляване на енергопотреблението чрез мерки за енергийна…

https://www.livechatalternative.com/