Програми


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2024 Г.

понеделник, 10 юни 2024 61

При разработването на Общинската програма за закрила на детето на община Луковит е взета предвид действащата в страната нормативна уредба, стратегически документи, планове, доклади и споразумения - Закон за закрила на…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2024 Г.

четвъртък, 30 май 2024 62

Планът е изготвен съгласно чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата  и учениците в община Луковит 2024 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

вторник, 21 май 2024 73

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2024 Г.

четвъртък, 08 февруари 2024 321

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през ...

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 ГОДИНА

сряда, 30 август 2023 248

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г. се изготвя в изпълнение и съответствие на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта (НСМ) 2021-2030 г. Тези два документа формират държавната…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 Г.

сряда, 09 август 2023 243

Приет с Решение №536/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2023 Г.

четвъртък, 29 декември 2022 528

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2023 г.

Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.

понеделник, 05 декември 2022 452

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията…

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022 Г.

сряда, 26 октомври 2022 447

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръх популацията на скитащите и безстопанствени кучета е…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022-2027 г.

сряда, 12 октомври 2022 370

Програмата за развитие на туризма в община Луковит е разработена на основание чл. 12, ал. 1 и в съответствие с изискванията на чл. 11, ал 2 от Закона за туризма. Програмата е съобразена с целите и приоритетите на Националната…

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА периода 2022-2023 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

сряда, 12 октомври 2022 491

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация…

https://www.livechatalternative.com/