Отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване на околната среда на Община Луковит за 2010 година.


По приоритет 1: Запазване и подобряване  показателите  за качеството на околната среда

1.1 Подобряване на жизненото пространство в населените мес-та - има изградени групи, от работещите по Програми за временна заетост на Общината, които се грижат за почистването и поддържането на зелените площи в населените места на общината.

1.2 Повишаване качеството на питейните води и ефективно използване на ресурсите – Община Луковит е кандидатствала по Програма за развитие на селските райони  2007-2013година   с проекти  по:
Мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

  • Сключен Договор № 11/321/00557 от 11.05.2010г. за 
    „ Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за отпадъчни води за с.Тодоричене” на стойност 1 676 450лв.
  • Сключен договор № 11/321/00563 от 11.05.2010г. за : “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на село Торос” на стойност 3 213 242 лв.
  • Сключен Договор № 11/321/ 00564 от 11.05.2010г. за : “Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на селата Петревене и Румянцево” на стойност  4 484 124 лв.

1.3 Намаляване замърсяването на реките и  пречистване на отпадните води - 

1.3.1.   С писмо № 08-00-3085/30.06.2010г. на МОСВ Община Луковит получи покана за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”  
С друго писмо  № 08-00-3364/14.07.2010г. от УО на ОПОС бяха получени резултати от преглед на проектното ни проедложение „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит “  с рег. № 58112-6-371, подадено по прекратена процедура №BG161PO005/08/1.10/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв.ж.” 
Община Луковит ще кандидатства с проектно предложение 
„ Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит”  
В момента проектното предложение се подготвя и окомплектова  и след официалното положително становище на МОСВ ще бъде внесено за одобрение. Индикативната стойност на проекта, одобрена от МОСВ е 20 000 000 лв.

1.3.2. Във връзка с прилагането  на мерки за предотвратяване на риска от наводнения за подобряване на жизнената среда, увеличаване на сигурността и осигуряване на устойчива екологична среда за населението на територията на гр. Луковит    Община Луковит е кандидатствала през МРРБ по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013г. , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” с проектно предложение вх. №  BG161PO001/4.1-04-0058   “Укрепване на подпорните стени на река Зл.Панега от ок 302 до ок 231 , гр.Луковит”.Стойността на проекта е общо 
294 619,96 лв. , от които – 279 888.97 лв. / 95%/ безвъзмездна финансова помощ по ОПРР и 14 730.99 лв./ 5%/ финансов принос на Общината.
При одобряване на проекта от страна на МРРБ реалното му започване може да стане от м. Април 2011г.
Проекта се състои от два етапа: 
I етап: Почистване и подобряване на проводимостта на коритото на река Златна Панега от стари дървета, храсти, наносни отложения и оформяне равномерен наклон от 0.0045%  на дъното на реката      в участъка  Централна градска част  от ок 302 до ок 231 от плана на гр.Луковит. 
II.етап: Укрепване на подпорните стени на река Златна Панега от  ок 302 до ок 231 / обща дължина  310 м /.                      

1.4 Намаляване въздействието на твърдите отпадъци  върху
околната среда – 
- Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за Регионално депо за твърди битови отпадъци – регион Луковит- 27 500 лв.
- ДОВОС – 49 150 лв.
- Най-добри налични техники –чл. 99  от  ЗООС–10 700 лв.
- Хидрология и хидрогеология на Регионално депо за твърди битови отпадъци – регион Луковит – 91 000 лв.

1.5 Има назначени екоинспектори, които контролират и несопускат паленето  на съдовете за смет. Контролира се паленето на стърнища  и пасища.

По приоритет 2: Ефективно и екологосъобразно  използване на  природните ресурси

2.1 Използване на земята и горите – Съвместно с Държавно лесничейство се контролира брането на билки и гъби. На територията на общината се намира първия  геопарк в страната “Искър – Панега”. Наличието на този геопарк засилва интереса на туристите към района ни.

По приоритет 3:Адекватна управленска, икономическа и финансова политика

3.1  Действията по околна среда на територията на Общината  се  координират с ресорните институции. Обменя се опит с регионални и национални организации по действията, свързани с околната среда.

3.2.Усилията за повишаване знанията за необходимостта от опазване на околната среда са насочени най-вече към подрастващото поколение. Община Луковит бе удостоена с втора награда в Националния конкурс ЕДЕН 2010 за отлична туристическа дестинация "Водата - извор на живот и благоденствие”. Нетрадиционната дестинация включва първият в България геопарк „Искър-Панега”, състоящ се от два микрорайона – Карлуковски карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк „Панега”. В геопарка всеки посетител може да се наслади на красивия каньон на река Златна Панега с уникални скални образувания „Куклите”, да посети Националния пещерен дом „Петър Трантеев”- с. Карлуково, както и пещерата „Проходна”, използвана като естествен декор за наши и чужди кинопродукции.