ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 ГОДИНА


 

Приет с Решение №538/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

Актуализиран с Решение №544/16.08.2023 г. на Общински съвет Луковит

 

     СЪДЪРЖАНИЕ:

 1. ВЪВЕДЕНИЕ
 2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА
 3. ЦЕЛЕВА ГРУПА
 4. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ
 5. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
 6. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
 9. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
 10. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
 11. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г. се изготвя в изпълнение и съответствие на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта (НСМ) 2021-2030 г. Тези два документа формират държавната политика за младите хора в съответствие с целите и приоритетите за тяхното развитие.

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г е стратегически документ за създаване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхното развитие и реализация и определя основните цели и приоритети на Община Луковит в областта на младежката политика. Насочен е към подобряване качеството на живот на младите хора, чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младежите в развитието на България и Европейския съюз.

Общинският план за младежта на Община Луковит цели създаване на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.

Реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Община Луковит, Общински съвет - Луковит, училищни настоятелства, училища, ученически съвети, Областен информационен център - Ловеч, НПО - „Знание“ – Ловеч, читалища, МКБППМН, БЧК, РЗИ , бизнес–организации и др.

С настоящия план се създава възможност Община Луковит да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

Стратегията на ЕС за младежта е рамката за сътрудничество на Съюза по политиката за младежта за 2019—2027 г. въз основа на резолюция на Съвета от 26 ноември 2018 г. Чрез сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта следва да се извлече максимално възможното от потенциала на политиката за младежта. По този начин се насърчава участието на младите хора в демократичния живот, подпомага се тяхното социално и гражданско участие и се цели да се гарантира, че всички млади хора разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта е съсредоточена върху три основни области на действие, около три думи:

 • Ангажираност: насърчаване на участието на младите хора в демократичния живот
 • Свързаност: сближаване на младите хора в целя ЕС и извън него с цел насърчаване на доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел, солидарността и междукултурното разбирателство.
 • Овластяване: подкрепа за овластяването на младите хора чрез качество, новаторство и признание за работа с младежта.

Планът за действие през 2023 год. в Община Луковит е насочен към определяне на  краткосрочните и средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината.

 

III.ЦЕЛЕВА ГРУПА

Дейностите е плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 и 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, национална и културна принадлежност.

 

IV. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 • Демографска реалност

Община Луковит е тип „селска община”. Населението по постоянен адрес е 19 044 души, по данни от последното преброяване от 2022 г. , по настоящ адрес е 18 347 души.

През 2021 г. възрастовата група „от 15 до 29 години“, която формира младежката общност в общината, наброява 3751 души. В общината се формира ромска малцинствена група – 1971 души или  16% от самоопределилите се жители на общината. По експертно наблюдение ромската общност в общината е доста по-голяма, тъй като част от ромите се самоопределят като българи.

 • Образование и обучение

За личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество е важно доброто образование.

На територията на Община Луковит функционират две средни училища, които се намират в града – общински център и едно обединено училище в с. Дерманци. Има и четири основни училища. За да получат средно образование учениците от малките населени места е необходимо да пътуват 20 – 25 км и повечето завършват образованието си до 10 клас. Поради големият процент ученици с образователни затруднения – ниски нива на грамотност,  предвид факта, че българският език за тях не е майчин и ранните бракове сред учениците, се наблюдава спад на качеството на образование в училищата. Дори да посещават училище до

ХІІ клас, голям процент от учениците не могат да положат успешно ДЗИ – т.е. налице е ниско предметно знание.

Резултати от ДЗИ по БЕЛ в двете средни училища в община Луковит

за учебната 2019/2020: явили се 81 ученици , среден успех  Добър 3,66;

за учебната 2020/2021: явили се 85 ученици, среден успех Добър 3,86;

за  учебната 2021/2022: явили се 67 ученици, среден успех Среден 3,43.

На територията на общината се продължава да се прилага Междуинституционален механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, с участието на представители на общината, учители, социални работници и полиция.

 • Младежка заетост

От изключителна важност за задържане на младите хора е създаването и запазването на добри условия за реализация в трудовата и социалната сфера. Поради несъответствието на квалификацията на безработните лица с изискванията на работодателите се наблюдава дисбаланс между търсенето и предлагането на работна ръка. В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда.

Регистрираните безработни младежи към 31.12.2022 г. са 59 младежи до 29 годишна възраст по населени места, както следва:

гр. Луковит- 37 бр.

с. Бежаново- 3 бр.

с. Беленци- 2 бр.

с. Дерманци- 7 бр.

с. Дъбен – 1 бр.

с. Петревене- 1 бр.

с. Румянцево- 1 бр.

с. Тодоричене- 1 бр.

с. Торос- 4 бр.

с. Ъглен- 1 бр.

 • Здраве

Тревожните тенденции на национално ниво се повтарят на местно ниво: здравното образование не формира достатъчно умения за справяне с житейски проблеми и води до  промяна на поведението за здравословен начин на живот: нараства процентът на млади хора – от 15 до 29 г.,  употребяващи алкохол, цигари, наркотици и психотропни вещества.

Явлението „деца раждат деца“ – средногодишно 50 – 60 раждания в общината са на майки под 18 г. Лекари споделят, че майки на 18 г. вече имат по 2-3 деца. Отчита се потребност от по-задълбочени знания в области като сексуално и репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески рискови фактори. 

За преодоляване проблемите в маргинализираните общности, работят трима здравни медиатори в три населени места на територията на община Луковит. 

 • Младите хора в селските райони

Въпреки широката ангажираност на ЕС с развитието на селските райони, са налице все още  разлики между живеещите в градска и селска среда – от една страна между условията в град Луковит и селата, от друга – между условията в град Луковит и по-големите градове в страната, условия, които да дадат възможности на младите хора да реализират своя потенциал. В същото време работодателите в областта на селското стопанство се оплакват от липсата на интерес от страна на младите хора към реализация в тази сфера, дори от страна на завършващите Професионална гимназия по селско стопанство.

Читалищата в малките населени места на територията на общината са единственото пространство за социално общуване на младите хора.

 • Млади хора, практикуващи спортни дейности

Младите хора на територията на община Луковит активно участват в спортни мероприятия от масов, аматьорски и елитен, професионален характер. Основно участието на децата и младежите от нашата община е в спортни прояви от държавните първенства на съответните федерации и БФС по линия на клубния спорт, а така също и в аспекта „спорт за всички“ /Ученически игри, както и участия в масови мероприятия от регионален, национален и международен характер/.

 • Бедност – социално изключване

На територията на общината лицата и семействата, получили целева помощ за подкрепа за отопление през 2022г. са 1518 лица и семейства в размер на 623.55 лв. От тях 1497 бр. са лица и семейства, а 21 бр. са деца настанени в семейства на роднини и близки., т.e. с доход, по-нисък от диференцирания минимален доход. Необходима е помощ и подкрепа, насочена към младежите и семействата, за трайно преодоляване на социалното изключване и за прекъсване на предаването на бедността между поколенията.

Еднократна финансова подкрепа  в размер на 400 лв. са получили 84 броя лица и семейства от Община Луковит.

Еднократна финансова помощ за отопление в размер на 300 лв. са получили 142 бр. лица и семейства на територията на общината.

 • Интеграция на младежта от уязвимите групи

Реализацията на различни проекти, свързани с образователна интеграция показва, че публичната комуникация по проблема с отпадането и задържането на ученици и предприемането в тази област мерки не е достатъчно добра и ефективна. Популярни са мерките за превенция с материален характер: безплатни учебници, закуски, еднократна помощ за първокласник и осмокласник, но не и нематериалните /подготвителна група, лятно училище, целодневна форма на обучение/. Самото малцинство в голямата си част не желае образователната интеграция, предпочита сегрегираното училище, а сред мнозинството пък се формират предразсъдъци, които са отрицателни спрямо процеса на интеграция. Процесите от училище се предават и задълбочават сред младежите, още повече, че вече липсва учител, който да направлява интеграцията на уязвимите групи.

 • Интернет грамотност – медийна грамотност

Младите хора изпитват трудности да проверят точността и надеждността на информацията. Те трябва да бъдат по-адекватно подготвени, за да разбират медийното пространство и да участват в конструктивен диалог.

 • Устойчивост – изменение на климата

Консумацията в наши дни се осъществява по начин, който вреди на околната среда. Обществото трябва да предприеме действия срещу изменението на климата. Следователно всички, включително младите хора, трябва да започнат да поемат отговорност за своите действия и за въздействието, което оказват върху живота на бъдещите поколения. Постигането на устойчивост не е избор, а задължение.

 

V. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА

Основна цел на Общинският план е подобряване качеството на живот и реализацията на младите хора в община Луковит, чрез създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхното развитие.

Приоритетите за провеждане на общинската политика за младежта са в подкрепа на изпълнението на стратегическите приоритети на Националната стратегия за младежта (2021-2030 г.), като подлежат на актуализация през годината.

 

ПРИОРИТЕТ 1. Насърчаване на неформалното обучение

Стратегическа цел  1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община Луковит

Мярка 1. Засилване на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на прехода от сферата на образованието към заетост

Мярка 2. Създаване на възможности за ученически практики и студентски стажове в общинската и държавната администрация

Мярка 3. Професионално ориентиране и подкрепа на младите хора за решаване на проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие

Мярка 4. Намаляване броя на не обхванатите и преждевременно напусналите образователната система лица в задължителна училищна възраст

Стратегическа цел 2: Стимулиране на неформалното обучение сред младите хора

Мярка 1. Разширяване на възможностите за неформално обучение на младите хора чрез предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви

Мярка 2. Разширяване на достъпа до европейските програми за учене през целия живот

Мярка 3. Участие на младите хора в организираните от Община Луковит културни събития - фестивали, изложби и благотворителни инициативи.

Стратегическа цел 3:Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора

Мярка 1. Организиране на кампании за пътна безопасност в училищата

Мярка 2. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора

 

ПРИОРИТЕТ 2. Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

Стратегическа цел 1: Насърчаване на заетостта  и икономическата активност на младите хора

Мярка 1. Организиране на инициативи за насърчаване на младежката заетост, насочена към включване и кариерно развитие на младите хора и развитие на младежкото предприемачество 

Мярка 2. Информиране на местния бизнес за възможностите за наемане на безработни младежи, които не работят с цел реализацията им на пазара на труда, както и чрез кандидатстване по национални и европейски програми

Мярка 3.  Консултиране на предприемчиви младежи с възможностите за стартиране на собствен бизнес

Стратегически  цел 2: Насърчаване на включването в образование и заетост на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават.

Мярка 1. Информиране и консултиране на младите хора относно възможностите за мотивационно и квалификационно обучение, както и насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и мерки за заетост

Мярка 2. Популяризиране на образователните институции за включване в образование на младите хора, които не учат с цел придобиване на професионална квалификация

 

ПРИОРИТЕТ 3. Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора

Стратегическа цел 1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора

Мярка 1. Насърчаване на доброволчеството и участието в благотворителни и социално-ангажирани кампании

Мярка 1. Осигуряване на подкрепа за реализиране на младежки кампании и инициативи.

Мярка 2. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска активност

Стратегическа цел 2: Повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво

Мярка 1. Повишаване на информираността за функциите на европейските, националните и местните органи на управление

Мярка 2. Насърчаване партньорството между младите хора и общинската администрация

Мярка 3. Насърчаване и развитие на младежкото лидерство

 

ПРИОРИТЕТ 4. Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб

Стратегическа  цел 1: Насърчаване на иновативните подходи в младежката работа

Мярка 1: Насърчаване на активността на младите хора за работа в екипна работа в реална среда и социалните мрежи

Мярка 2: Насърчаване използването на дигитални инструменти в младежката работа

 

ПРИОРИТЕТ 5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност

Стратегическа цел 1:  Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими групи

Мярка 1. Информиране на младите хора във връзка с проблемите на младежите от уязвими групи в риск от социално изключване

Мярка 2. Включване на младите хора от уязвимите групи при провеждане на инициативи 

Мярка 3. Включване в проекти, насочени към младежи от уязвими групи в риск от социално изключване

Стратегическа  цел 2: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, включително и в онлайн пространствата

Мярка 1: Формиране на съзнание за равнопоставеност, солидарност и  толерантност

Мярка 2: Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда

Марка 3: Повишаване на информираността и предпазване от различни форми на експлоатация и насилие

Стратегическа цел 3: Засилване на чувството на принадлежността към ЕС и споделяне на европейските ценности

Мярка 1. Стимулиране на мобилността и сътрудничеството на младите хора чрез участие в европейски програми и проекти

 

ПРИОРИТЕТ 6. Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот

Стратегическа цел 1:Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт

Мярка 1: Подобряване на информираността за здравословния начин на живот сред младите хора и рисковите фактори за здравето

Мярка  2: Създаване на условия и насърчаване на физическата активност и спорта

Мярка  3: Организиране на спортни мероприятия и информационни кампании за ученици   

Стратегическа  цел 2: Превенция на проблеми, свързани с психичното здраве на младите хора

Мярка 1:  Идентифициране на рискова среда и набелязване на корекционни мерки

Мярка 2: Повишаване информираността сред младите хора за получаване на психологическа подкрепа

Стратегическа  цел 3: Превенция на проблеми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве на младите хора.

Мярка 1: Повишаване информираността  по темата за сексуалността и репродуктивното здраве сред младите хора.

Мярка 2:  Осигуряване на здравна, социална и психологическа подкрепа на младите хора от уязвими групи по въпроси, свързани със сексуалното възпитание и  семейното планиране  

Стратегическа цел 4: Постигната осъзната промяна на в мисленето и поведението на младите хора по отношение на опазване на околната среда. 

Мярка 1. Повишаване на екологичната култура сред подрастващите и разширяване на познанията на младите хора в областта на опазването на околната среда.

Мярка 2: Стимулиране и подкрепа на младежки доброволчески инициативи в областта на опазването на околната среда и формирането на устойчива екологична култура и поведение.

 

ПРИОРИТЕТ 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите

Стратегическа  цел 1: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора.

Мярка 1. Осигуряване на възможности за включване на младите хора в културния календар на община Луковит чрез подобряване на. 

Мярка 2:  Включване на млади хора в различни културни инициативи с цел привличане на интереса към културни събития и развитие на творческия им потенциал.

Стратегическа  цел 1: Насърчаване на лични творчески умения.

Мярка 1. Насърчаване на творческите заложби чрез стимулиране на участието на младите хора във форуми, състезания конкурси, изложби, работилници и клубове по интереси.

 

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Дейност

Срок/ Период

Отговорни

институции

Приоритет 1 Насърчаване на неформалното обучение

1.

Провеждане на срещи с млади хора, с цел предоставяне на информация за намиране на работно място и кариерно ориентиране с оглед потребностите на пазара на труда на територията на общината

през цялата година

Община Луковит Дирекция „Бюро по труда“

2.

 

Запознаване на младите хора със същността и ползите от неформалното обучение

                                                             

през цялата година

СУ „Алеко Константинов“; ПГСС „Сергей Румянцев“;

ОбУ „Неофит Рилски“

 

2.

Организиране на информационна среща с ученици от гимназиална степен на образование, с цел презентиране и предоставяне на информационни материали на европейски младежки платформи, мерки и схеми на оперативни програми на ЕС, профили на висши учебни заведения в България

през цялата година

Община Луковит

СУ „Алеко Константинов“; ПГСС „Сергей Румянцев“

3.

Инициатива под надслов „Ваканция здравей – да играем безопасно“

в края на учебната година

МКБППМН

РУ на МВР - Луковит

4.

Популяризиране на успехите на ученици с постижения в научни дисциплини, местни, регионални и национални състезания, конкурси и олимпиади с цел мотивиране за бъдещо надграждащо образование и кариерно развитие

през цялата година

 

 

Община Луковит

5.

Запознаване с адвокатската професия, отговорностите и динамичното ежедневие и с  Конституцията на РБългария, по повод професионалния празник на юристите в България

м. април

ЦОП

6.

Запознаване  с професията на пожарникаря в Районния служба „Пожарна безопасност  и защита на населението“

м. май 

ЦОП

7.

 Провеждане на открит бинарен урок в Районен съд – Луковит и показване на знания по право и литература чрез избрана тема „Евентуален ход на делото срещу Някол и Албена“ по творбата на Йордан Йовков „Албена“

м. юни 2023 г.

ПГСС „Сергей Румянцев“ Районен съд

8.

Поддържане и развитие на клубове за танци, музика, пеене и мажоретен състав и др.

През цялата година

Община Луковит Училища  Читалища

Приоритет 2 Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs)

1.

Провеждане на срещи с млади хора, с цел предоставяне на информация за намиране на работно място и кариерно ориентиране с оглед потребностите на пазара на труда

През цялата година

Дирекция „Бюро по труда“

2.

Консултиране на  млади хора относно възможностите за започване на самостоятелен бизнес и финансирането му по насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта

През цялата година

Дирекция „Бюро по труда“

3.

Включване на безработни младежи в национални и европейски програми и проекти

През цялата година

Община Луковит

Дирекция „Бюро по труда“

Местен бизнес

4.

Популяризиране на възможностите за придобиване на професионална квалификация и  дуално обучение в образователните институции на територията на общината, с цел обхващане на младежите, които не учат или са отпаднали от образователната система   

През цялата година

Община Луковит

Училища

Приоритет 3  Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора;

1.

Организиране на срещи с неформални младежки

общности, клубове и с ученическите съвети 

През цялата година

Община Луковит Образователни институции

 

2.

Насърчаване на доброволчеството и създаване на условия за подкрепа и реализиране на

благотворителни инициативи от млади хора      за местната общност – благотворителен

мартенски базар, великденски и коледен базар

 

 

През цялата година

 

Община Луковит Образователни институции

 

 

 

3.

Организиране на инициативи във връзка със запознаване на дейността на държавните институции на местно ниво

 

 

 

През цялата година

Община Луковит и държавни институции на местно ниво

 

4.

Провеждане на среща с участници от клуб „Академия за лидери“ на тема  „Всеки да повярва в себе си, че може да успее и да се превърне във вдъхновител“

 

м. юни 2023 г.

 

 

 

м. юни 2023 г.

 

 

 

Община Луковит

 СУ „Алеко Константинов“

 

Приоритет 4  Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб

 

1.

Организиране на срещи между ученическите съвети младежките клубове за обмяна на опит при използването на иновативни подходи в тяхната работа. Обсъждане на предизвикателства, проблеми и възможности

През цялата година

 

Община Луковит

Образователни институции

 

2.

Насърчаване на публикационната активност за проведени инициативи, както и провеждане на онлайн кампании в социалните мрежи

През цялата година

Община Луковит

Образователни институции

 

Приоритет 5 Свързаност, толерантност и европейска принадлежност

 

 

1.

Организиране на информационни кампании за предпазване на младите хора от насилие, експлоатация в интернет и трафик на хора   

през годината

Община Луковит Образователни институции

МКБППМН

 

2.

Отбелязване на дена за борба с тормоза в училище  „Ден на розовата фланелка“

м. февруари

Образователни институции

 

 

3.

Провеждане на информационни кампании за запознаване с проблемите на младежите от уязвими групи в риск от социално изключване

 

през годината

 

 

Община Луковит

Център за обществена подкрепа

 

 

 

4.

Включване на младежи от уязвими групи в риск от социално изключване в различни проекти на общината

през годината

Община Луковит

 

5.

Популяризиране на европейски програми за младежта

 

 

 

 

през годината

 

 

 

 

Община Луковит Образователни институции

 

 

 

 

 

Приоритет 6 Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот

 

1.

Организиране на информационни кампании за вредата от зависимостите – алкохол, цигари, наркотици и психотропни вещества.

през годината

Община Луковит МКБППМН

 

2.

Организиране на информационни кампании сред младите хора– информиране за здравно обслужване, достъп до здравни грижи, здравна профилактика и превенция,  сексуална култура, ранни бракове и раждания, семейно планиране.

През годината

Община Луковит Център за обществена подкрепа

 

3.

Провеждане на шосеен пробег „ЛУКОВИТ-РЪН“

м. март

Община Луковит

ЛАК „Атлетик-90“

 

 4.

Организиране и провеждане на общински ученически игри и областен етап на ученическите игри

м. март/м. април

Община Луковит

 

       5.

Провеждане лекоатлетически мемориал „Веселин Даскалов“

м. май

Община Луковит

ЛАК „Атлетик-90“

 

6.

Витски празници в с. Ъглен с турнир по улов на речна риба на плувка

м. юни

Община Луковит, Кметство Ъглен, ЛРД „Сокол“-Луковит и ЛРД-Ъглен,  НЧ „Отец Паисий -1926“- с. Ъглен и местен бизнес

 

7.

Провеждане на международен крос-кънтри „Луковитски моми – 2023 г.“

м. октомври

Община Луковит

ЛАК „Атлетик-90“

 

8.

Отбелязване на Световния ден на екологията

м. юни

Център за обществена подкрепа

 

Приоритет 7 Насърчаване на културата и творчеството сред младите

 

1.

Възстановки по случай народните празници „Женски водици“ и „Бабин ден“

м. януари

Клуб „Традиции, ритуали, култура и образование“ към ПГСС „Сергей Румянцев“

 

2.

Йордановден – Церемония по спасяване на Богоявленския кръст с мъжко хоро във водите на река Златна Панега

м. януари

Община Луковит, Църковно настоятелство на храм „Св. вмчк Георги“ и Народно читалище „Съзнание 1895”

 

3.

Възстановка по случай  народния празник  „Трифон Зарезан“

м. февруари

Клуб „Традиции, ритуали, култура и образование“ към ПГСС „Сергей Румянцев“

 

4.

Представяне на пиесата „Кандидат за женене“

м. март

Клуб „Театър“ към ПГСС „Сергей Румянцев и Община Луковит

 

5.

Общоградско честване на 3-ти март - Национален празник на Република България - концерт и възстановка „Стоян Войвода“ 

м. март

Община Луковит, НЧ „Съзнание 1895“ 

 

6.

Работилница за мартеници и благотворителен базар с мартеници.

м. март

 

ПГСС „Сергей Румянцев“

СУ „Алеко Константинов“

 

 

 

7.

Великденска работилничка

м. април

Общински ученически съвет Община Луковит

СУ „Алеко Константинов“ ПГСС “Сергей Румянцев“

Дневен център за деца с увреждания и ЦОП

 

8.

 Ученическо състезание „Мемориал инж. Румяна Георгиева“ – демонстриране на придобити практически знания и умения в 4 модула /растениевъдство, животновъдство, механизация на селското стопанство и предприемачество/

м. май

 

 

ПГСС “Сергей Румянцев“

 

 

9.

23-ти традиционен празник „Св. Георги Победоносец-покровител на Луковит” и празник на храм „Св. вмчк Георги Победоносец”- концертна програма

06.05.2023 г.

Община Луковит и Народно читалище „Съзнание 1895”

гр. Луковит

 

 

10.

Отбелязване на традиционните майски дни на културата Луковит – 2023 чрез излъчване на български филми - Автокино „Под звездите“ на паркинг на екопътека „Искър-Панега“

м. май 2023 г.

 

Община Луковит

 

 

 

 

Община Луковит

 

11.

Коледен концерт

м. декември

Община Луковит, НЧ „Съзнание 1895“  и училища

VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Представителство на младите хора в обществения живот;
 • Успешна професионална и социална реализация на младежите;
 • Активно участие в социални и културни мероприятия, осигуряващи формирането на гражданско общество;
 • Повишаване нивото на информираност и придобити знания за здравословен живот;
 • Повишена активна гражданска позиция и включване на младите хора в дейности по превенцията на зависимостите;
 • Намаляване на младежката престъпност;
 • Повишена активност и участие на младите хора в европейски проекти и инициативи.

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

За изпълнение на заложените дейности в плана, Община Луковит работи съвместно с органите по образованието, социални институции, НПО и други. Настоящият  план е разработен на основа направените изводи и набелязаните задачи за подпомагане на младежката активност на територията на Община Луковит. Той ще осигури по–висока степен на отзивчивост към потребностите на младите хора.

 

IX. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Контролът, отчетността и публичността  по изпълнението на плана се осъществява от експерти на  общинската администрация.

Мониторинг и оценка на текущото изпълнение на утвърдените дейностите в плана ще се осъществява от експерти от ангажираните институции и местни неформални лидери и граждани.

Предвижда се да бъде направена крайна оценка на изпълнението на Общинския годишен план за младежта в Община Луковит за установяване на съответствието, ефективността и устойчивостта на планираните и реализирани дейности.

Общинският годишен план за младежта в Община Луковит е отворен и подлежи на актуализация през целия период.

 

X. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

Планът ще бъде публикуван на сайта на общината, за да се осигури достъп на всички заинтересовани страни. Информация за плана и неговото изпълнение ще бъде публикувана периодично в сайта на общината и социалните мрежи.

 

IX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени в Плана са в рамките на одобрения бюджет на Община Луковит и средства от оперативните програми и други външни източници.

https://www.livechatalternative.com/