Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност 2005 - 2007 г.


1.ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

- ЦЕЛИ

Да подпомогне местното устойчиво развитие на Община Луковит чрез планиране и управление на енергията, а именно:

1. намаляване на енергопотреблението чрез мерки за енергийна ефективност и планиране и управление на енергопотреблението
2. намаляване разходите за енергопотребление чрез икономия на енергия, по-евтини енергоносители
3. инвестиционни проекти в областта на енергоспестяващи технологии, газификация
4. подобряване опазването на околната среда
5. подобряване на социалните условия в общината

- ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ. БАРИЕРИС

развитието на пазарната икономика и с прехвърлянето на голяма част от отговорностите от централната към местните власти, проблемите, свързани с енергийната ефективност придобиват все по-голямо значение за Община Луковит.
Енергоснабдяването е много важен елемент за Общината, тъй като енергийните разходи представляват 12 % от общите разходи. Общината предприе мерки за подобряване ефективността на уличното осветление в гр. Луковит и развитие на газификацията на територията на града
Основните причини за високата енергоемкост на нашата икономика са: наследена енергоинтензивна структура; морално остарели технологии технологии; неблагоприятен енергиен баланс на домакинствата и др.
Пречки при реализацията на целенасочени действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално енергопотребление; недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията; недостатъчната институционална база; затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ и др.

1.3.ПОТЕНЦИАЛ
Специфични възможности за влияние в областта на ЕЕ:
Административни сгради – Община и Кметства

1. консултации за провеждане на конкретни мерки и мероприятия за ефективно използване на енергийните ресурси
2. за сградата на Общината – преминаване от отопление с електроенергия към отопление с природен газ

Училища, детски ясли, детски градини, социални домове

1. прогонка и уплътняване на дограмите
2. газификация

Улично осветление
Общината е започнала внедряване на ЕСМ чрез подмяна на старите живачни осветителни тела с нови натриеви, подмяна на еднотарифните елктромери с двойнотарифни, подмяна на фотоклетките с часовници. Общината има интерес от намаляване на консумацията и достигане на необходимата и нужна по време осветеност на улиците, площадите, парковете и междублоковите пространства.
Индустрия /общо/
“Витавел” АД – проект “Когенерационна инсталация с малка мощност”
Бит и услуги /общо
Проект “Балкански център – Дипломат” – газификация
Сграден фонд /общо/
Проект 1: СОУ “Ал.Константинов” – реконструкция на отоплението от твърдо гориво на природен газ
Проект 2: Газификация – Детска ясла – гр.Луковит
Проект 3: Газификация – Административна сграда – Община гр.Луковит
Проект 4: Газификация – Дом за деца и младежи с физически увреждания и съхранен интелект - Луковит
Проект 5: Газификация – Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит
Очакван икономически ефект – средно около 20 % от енергийната консумация в общината може да бъде намалена чрез икономически ефективни проекти.

1.4.КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ В ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1.4.1.Индустрия
Предварителният анализ показва около 30% енергоспестяващ потенциал спрямо сегашното потребление.

1.4.2.Бит и услуги
Мерките по ЕЕ в бита могат да доведат до намаление на енергопотреблението с около 15 %.

1.4.3.Сграден фонд
Мерките по ЕЕ в бита могат да доведат до намаление на енергопотреблението с около 15 %.
Подобряване на топлоизолацията и модернизирането на отоплителните инсталации могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с коло 50 %.

1.4.4.Транспорт
Няма поставени количествени цели за намаление на енергоемкостта на транспорта в одобрените правителствени документи, но трябва да се има предвид, че транспортът има дял от 24 % за 2002 г. Крайното енергийно потребление е с тенденция към нарастване.

1.4.5.Селско стопанство
Очакваното намеление на енергоемкостта на селското стопанство в национален мащаб е 10 % до 2006 г.

1.5.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
1.5.1.Доизграждане на институционалната рамка – изграждане на общински съвет по енергийна ефективност
Председател: Светозар Стефанов – Зам.Кмет на Община Луковит
инж.Атанас Атанасов – н-к район Електроразпределение - Луковит
инж.Цветан Атанасов – н-к ВиК – Луковит
инж.Даниела Тодорова – директор ТСУ
Иванко Христов – директор “Устойчиво развитие и евроинтеграция”

1.5.2.Обучение и информиране
- Информационни комуникации
Първата стъпка в посока на промяната на поведението на хората е те да бъдат информирани за причините и последиците от замърсяването на околната среда, а също и за възможностите и ефекта от пестенето на енергията. Когато хората са добре информирани те може би ще пожелаят да променят своите навици и поведение. Общинска администрация Луковит предвижда обществена кампания по eнергийна ефективност, която включва следните дейности:
Информации чрез местния разиовъзел
Публични срещи, свързани с газификацията на града
Информационни материали, разпространявани чрез Общинския център за административно обслужване на гражданите
Информации на Интернет страницата на Общината –
Взаимодействие и консултации на Общинския съвет по ЕЕ и населението
Взаимодействие с Областния съвет по ЕЕ и Агенцията за ЕЕ

- Образователни дейности
Ключовите личности в областта на енергийната ефективност също се нуждаят от допълнително повишение на степента на собственото си образование. Те трябва да бъдат обучени за обхвата на възможностите за повишаване на енергийната ефективност, как се определят приоритетите в проектите за икономии на енергия и как се намират източници на средства за тези проекти.
Предвидени са обучения в областта на местно устойчиво енергийно планиране за служителите от Общинската администрация.

Дейности, популяризиращи личната мотивация

Информирането на хората е в действителност първата стъпка по пътя към съзнателните и мотивираните по отношение на пестенето на енергията служители. За постигане на реално и дълготрайно съзнателно поведение Общината предвижда широкомащабна мотивираща кампания, съдържаща следните стъпки:

1. повишаване на знанията
2. постигане на съгласие относно необходимите промени
3. подготвяне на планове, базирани на събраните идеи и примери, за стимулиране на поведението по отношение на енергийната ефективност – програмата за енергийна ефективност е отворена за обществено обсъждане – чрез ОбС – Луковит и Интернет страницата на Общината
4. целенасочени действия – популяризиране чрез диаграми, табла, фотоси, викторини, конкурси.
5. Консолидиране на енергийно ефективното поведение – ежемесечно обявяване на консумацията на енергия

1.5.3.Нормативни и регулаторни средства
Отговорностите на общината в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в чл.6 от Закона за енергетиката, в чл.9 от Закона за енергийната ефективност и чл. 92 от Закона за устройство на територията.

1.5.4.Изготвяне на общинска програма по ЕЕ
Настоящата краткосрочна общинска програма за ЕЕ за 2005 г.-2007 г. включва следните приоритетни обекти:
- газификация на “Балкански център – Дипломат” - Луковит

1. Реконструкция на отоплението на Средно общообразователно училище “Алеко Константинов” – гр.Луковит от твърдо гориво на природен газ
2. газификация на Детска ясла гр.Луковит
3. газификация на Дом за деца и младежи с физически увреждания и съхранен интелект – Луковит
4. газификация на Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит
5. газификация на административна сграда на Общинска администрация – Луковит
6. когенерационни инсталации с малка мощност – “Витавел” АД

СТРАТЕГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ

2.1.Индустрия
Индустрията продължава да има най-голям дял в крайното енергийно потребление – 38 %.
За повишаване на ЕЕ в този сектор на общинско ниво трябва да се приложат следните мерки:

1. изграждане на информационна система за състоянието на ЕЕ на общинско ниво – чл.5,ал.2,т.11 ЗЕЕ
2. изграждане на информационна база за препоръчителни мерки, специфични за съответната община.
3. Включване на проекти по ЕЕ, целящо намаляване на енергийното потребление в производство на велпапе и опаковки.
4. оптимизиране отоплението на големи промишлени цехове

2.2.Бит и услуги
Делът на използваната в бита енергия достига 26 % от крайното енергийно потребление и има тенденция към повишаване.
Действия за рационализиране на енергийното потребление в сектора :
Подобряване топлоизолацията, повишаване ЕЕ на осветлението, въвеждане на ЕЕ отоплителни уреди
Ускоряване на битовата газификация

2.3.Сграден фонд
Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В над 80 % от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без изолация. Топлинните загуби през прозорците и балконски врати достигат до 50 % от общите топлинни загуби на сградите. Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано.

2.4.Транспорт
- обновяване на транспортния парк / специално за обществения транспорт/-поставят се конкурсни условия при възлагане на превозите по транспортните схеми за екологични качества на автомобилите: оборудване с катализатори и екодвигатели, оборудване с газови уредби, за останалите – съответствие с нормите за екологичност.
- подобряване на инфраструктурата, организацията и регулирането на трафика в населени места
- подобряване професионалните умения на водачите на МПС.

2.5.Селско стопанство
Независимо от това, че приносът на селското стопанство в БВП непрекъснато намалява, делът на отрасъла в крайното потребление остава почти постоянен – 3 %.
Възможности за енергоспестяване:

1. сушене на плодове, билки и др.
2. механизация в растениевъдството
3. ползване на програми с “най-добри практики”за ЕЕ

3.ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

3.1.Фонд “Енергийна ефективност”
По силата на Закона за енергийната ефективност се създава фонд “Енерийна ефективност” /глава ІV от ЗЕЕ/. Фондът управлява финансовите средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразно с приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от Министерския съвет / чл.23, ал.1 от ЗЕЕ/. Средствата на фонда следва да се разходват за възмездно финансиране на проекти за развитие на ЕЕ и гаранционна дейност по кредити от финансово-кредитни институции /чл.26 от ЗЕЕ/. Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за проекти в публичния и частния сектори и да осигурява гаранции на инвестициите.

3.2 Програми, фондове
По-важни национални фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиранена проекти за ЕЕ са:
Фонд “Енергийна ефективност”
Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда
Национален доверителен екофонд и др.
Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ЕЕ.
Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.


3.3.Бюджетни средства

4. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Наблюдението на общинската програма за енергийна ефективност се извръшва от общинския съвет по ЕЕ. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ е необходимо да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми. Предвиждат се годишни оценки на постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на програмата за ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати.
За целта в общинския съвет по ЕЕ ще се докладва информация за:
Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статистическа информация
Създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в общината
Резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изготвянето на настоящата Програма за енергийна ефективност е в изпълнение на чл.8 от ЗЕЕ. Разработката и изпълнението на предвидените в нея проекти са част от регионалната политика за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението.