Дневен ред


 

АПЕЛ

Общински форум  “Луковит 21 век” и Община Луковит

ВОДЕНИ

От отговорността за устойчиво развитие на Община Луковит

СЪЗНАВАЙКИ

Необходимостта от обединени усилия за подобряване качството на живот

С  ЖЕЛАНИЕ

За открит характер и равнопоставен диалог между партньорите в програмата

СЕ ОБРЪЩАТ

Към всички съмишленици и радeтели за развитието на Община Луковит, активно да се включат във формулирането и осъществяването на

Споразумение

между Община Луковит, представяна от Петър Георгиев Нинчев – кмет на общината и
общински форум "Луковит 21 век", Ппредставляван от председателя на общински съвет гр. Луковит– д-р Галина Стоянова
с членове на форума:
председател на ПК по "БИСС": Иван Грънчаров
председател на ПК по "ТСУ": Ангел Станев
председател на ПК по "Култура, образование и спорт":Весела Чорбанова
председател на ПК по "Обществен ред, законност и корупция": д-р Николай Нинов
председател на ПК по "Здравеопазване, екология, ветеринарен контрол и соц. дейности:д-р Иван Иванов
председател на ПК по "Етнически и демографски въпроси: Георги Миленков
началник отдел "ТСУ": инж. Д. Тодорова
началник отдел "УРЕИ": Иванко Христов
началник отдел "Бюджет, финанси и ОС": Петя Топалова
началник отдел "АПИТО": Анка Антонова

П Р Е А М Б Ю Л

Партньорите се споразумяха да участват в основните етапи в процеса на "Местен дневен ред 21 век", които в голяма степен покриват самата структура на стратегиите при разработване на Общинската стратегия за развитие на общината и включва:

1. SWOT-анализ / силни страни- слаби страни-възможности-опасности/ и формулиране на визия за бедещо развитие в определена област, а в последствие визия за развитие на общината;
2. Анализ и оценка на изходното състояние, процесите и тенденциите в развитието на общината в областта на икономиката, социалната сфера, опазване на околната среда, техническата и социалната инфраструктура, селищната мрежа, обществените отношения;
3. Разработване на стратегия за устойчиво развитие, в която са дефинирани основните приоритети, стратегически цели и задачи за постигане на устойчивост и е определена система от индикатори за мониторинг, контрол и обратна връзка;
4. Разработване на план за действие, в който са формулирани очакваните резултати и конкретните дейности за реализация на стратегическите цели и задачи, обвързани със срокове, изпълнители и източници на финансиране;
5. Изпълнение на програмата
6. Мониторинг и контрол по изпълнение на програмата, чрез система от индикатори за измерване на развитието;
7. Обратна връзка, оценка на резултатите и актуализация на програмата.

Форумът изразява готовност да окаже съдействие на местната администрация в Община гр. Луковит за организиране на обществено обсъждане на документите изработени с цел постигане на устойчиво развитие на района, имайки предвид, че местните общности са тези, които първи трябва да заяват своите потребности, желания и насоки за развитие. За да могат да го сторят, те трябва да се научат да мислят и да действат стратегически, в перспектива, въз основа на стройна система от цели, задачи и действия, ориентирани към точно дифинирани резултати.
Форумът е отворен за всеки, който се интересува от устойчивото развитие на района, а това е em>философия на осъзнатото и разумно съчетание между рационалното и емоционалното в нашите решения.
Философия, която цени икономическата изгода само тогава, когато тя не ощетява природата, историческото наследство и човешкото развитие.

В Ъ В Е Д Е Н И Е

Програма Местен Дневен Ред 21 е процес, основан на принципите на устойчиво развитие. Тя е спомената и приета за първи път в документ на ООН през 1992 г. Тя призовава всички местни власти и общини да разработят и започнат изпълнението на местни планове за действие за устойчиво развитие и сътрудничество с всички отговорни лица и структури на местно ниво.
В Европа повече от 1000 общини са приели и работят по този процес в партньорство с гражданското общество с цел подобряване качеството на живот на местните общности, при спазване на задължителните изисквания за опазване на околната среда и ефективното потребление на ресурси и енрегия.
Програма "Местен Дневен Ред 21 – Луковит 21 век" се разработва като стратегия и конкретни проекти на местната власт в партньорство със структури на гражданското общество, бизнеса и държавните институции, с оглед включването й в Плана за регионално развитие на Област Ловеч. Програмата е отворена за нови идеи, предложения и добри практики на европейски градове и има за цел да се развие като процес на евроинтеграция на местно ниво.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОГРАМАТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - "ДНЕВЕН РЕД 21" НА ООН
Какво е АГЕНДА 21- ДНЕВЕН РЕД 21
"Агенда" в различни езици, означава това, "което трябва да се направи" или "работен план". Затова АГЕНДА 21означава - РАБОТЕН ПЛАН ЗА 21 ВЕК.
Началото - Конференция по Околна Среда и Развитие на ООН /UNCED/ в Рио де Жанейро
През юни 1992г. в Рио де Жанейро се състоя световна среща на Организацията на Обединените Нации, където участваха водещи представители на 178 страни. Успоредно с това се състоя и форум на неправителствени организации. В Рио бе обсъден Дневен Ред за 21 столетие. Участниците, включително България, подписаха Програма за действие.
На срещата в Рио де Жанейро са определени три приоритетни области – социална, екологична и икономическа и е прието, че те следва да се разглеждат и решават взаимообвързано.

"Местен Дневен Ред 21 – Луковит 21 век"
С Решение № 374/02.06.1999 г. на МС на РБ за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват Община – Луковит е включена в районите със специфични проблеми и приоритети и е определена като район в индустриален упадък.
Съгласно доклада, изготвен от ПРООН "България 2000. Доклад за човешкото развитие. Мозайката на общините", Луковит е включена като община с нисък индекс на човешко развитие. С Националния доклад за развитието на човека 2003 – Селските райони:проедоляване на неравнопоставеното развитие, най-авторитетното издание на ПРООН подлага на експертен анализ и представя за обществен дебат състоянието на селските райони в страната. Според него, от 262 общини в България, Община Луковит е 197-ма по общински индекс на човешко развитие ранг 2003 г. и е включена в 20-те общини с най-ниски показатели по образователен обхват.
Програма "Местен Дневен Ред – Луковит 21 век" подкрепя приоритетите за развитие на Община – Луковит, приети с Решение № 404/ 2003 г. на ОбС – Луковит:

І.ИКОНОМИЧЕСКИ
Установяване на стабилен икономически растеж – повишаване на индекса на човешко развитие

ІІ. СОЦИАЛЕН
Развитие на социалната инфраструктура, подобряване качеството на живот, алтернативна трудова заетост

ІІІ. ЕКОЛОГИЧЕН

Опазване на екологичното равновесие, подобряване параметрите на околната среда и своевременно реализиране на екологични проекти

Приоритетни задачи на Програма "Местен Дневен Ред – Луковит 21 век" се предлага да бъдат:

* разработване и утвърждаване на Визия/Стратегия, местни приоритети и индикатори за устойчиво развитие
* интегриране на устойчивост в проектите, плановете, дейностите на общината;
* създаване на механизми на управление и подкрепа на Програма "Местен Дневен Ред 21- Луковит 21 век"
* повишаване на осведомеността
* осигуряване подкрепата на държавни институции и международни организации
* оценка, контрол, преглед на напредъка
* партньорство, консултации с широко обществено участие

При формулирането на основните стратегически цели и задачи за устойчиво развитие на община Луковит се съблюдават следните важни изисквания и предпоставки:
Първо: Стратегията ще се разработва в съответствие с принципите, постановките и изискванията за "Местен дневен ред на 21 век". Търсено е съчетаване на цели за икономическото и социалното развитие с тези за запазване и подобряване качеството на околната среда. Очертани са стратегическите приоритети за:
• развитие на общинската икономика и икономическите отношения;
• социалното развитие и социалните процеси;
• опазване на околната среда;
• увеличаване ролята на местното самоуправление;
• развитие и устройство на населените места;
Второ: Изхождайки от философията, че основното богатство на общината са хората, стратегията е насочена към по-пълно използване на човешкия потенциал и стимулиране на гражданското участие.
• Спиране на спада в икономиката и преминаване към стабилен икономически растеж чрез приоритетно развитие на туризма, балнеолечението, селското стопанство, дърводобива и дървопреработващата промишленост при съблнюдаване изискването за подобряване качествата на околната среда;
• Стабилизиране на заетостта и подобряване качеството на работната сила чрез стимулиране развитието на собствен малък и среден бизнес, традиционни занаяти и дейностите в обслужващата сфера;
• Съхраняване и ефективно използване на ресурсната база на общината, на горския фонд, балнеоложките ресурси и селскостопанския фонд;
• Подобряване качеството на живот и социалния статус на населението;
• Подобряване финансовото състояние и укрепване финансовата автономност на общината, чрез разширяване на собствената приходна база и рационализиране структурата на общинските разходи;
• Намаляване на съществуващото замърсяване на въздуха, водите и почвите, осигуряване на устойчиви показатели за качеството на средата, съответно изискванията за приоритетно развитие на туризма
• Събиране, депониране и третиране на битовите и промишлените отпадъци, подобряване на технологиите и организацията на работа на пречиствателните съоръжения за промишлените отпадъчни води и изграждане на градска пречиствателна станция за канализационните води;
• Ефективно използване на ресурси, насочено към спестяване на средства, енергия и намаляване замърсяването на околната среда;
• Опазване на горите и горските насаждения и съхраняване на биологичното разнообразие;
• Обвързване на развитието на отделните селища с общото политико-териториално-устройствено развитие на общината и подобряване на физическата-градоустройствена структура;
• Укрепване на ролята на местната власт в тясно сътрудничество с гражданските организации, бизнеса и научно-техническите среди;
Трето: Стратегическите цели визират един по-продължителен период от време, но конкретните стратегически задачи са ограничени в десет годишен период до 2014 г.
Четвърто: Териториалният обхват на разработката е в административните граници на общината, но при формулирането на целите и задачите са анализирани и отчетени интеграционните връзки и възможностите за коопериране с останалите общини в рамките на областта и Регионално сдружение на общините "Централна Стара планина" .

Какви преки дейности могат да бъдат включени в програмата:

* Изграждане на местни групи , които да определят важни местни цели;
* Обучение на хора , които да работят за подобряване качеството местната среда на живот;
* Развитие на подходящи обществени проекти;
* Работа с училища и младежи;
* Работа с други градове в България и Европа;

Как може да се включат гражданите:

* като представят мнение за Програма Местен Дневен ред 21 – Луковит 21 век
* като се включат в отделните дейности

Компоненти на процеса Местен Дневен Ред 21 - Действия в рамките на местната власт – Община Луковит:
1.Управление и подобряване изпълнението на процеса на устойчиво развитие от местната власт/общината.
2.Инегриране на устойчивост в проектите, плановете, политиката и дейностите на местната власт/общината – действия сред общността.
3.Повишаване на осведомеността и образованието.
4.Консултации и включване на по-широка общественост.
5.Действия в партньорство.
6.Изготвяне на Общински план за развитие и Програма за реализация на общинския план за развитие на Община – Луковит.
7.Оценка, контрол, отчет и преглед на напредъка.

МЕСТНИ ИНДИКАТОРИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА И СЪОТВЕТСТВИЕ на Програми, Проекти и Дейности за територията на Община Луковит
Групата индикатори от една страна трябва да покриват специфичния кръг проблеми на района на Община Луковит, но от друга се търси доближаване до национални и общоевропейски индикатори. Системата от индикатори не е завършен продукт, а е отворена за промени с цел оптимизация. За това е нужна известна гъвкавост. Същевременно процесът на нагаждане към реалността следва да бъде постоянно прозрачен. Двата аспекта - гъвкавост и прозрачност следва да бъдат осигурени във всеки етап от развитието на набора индикатори.
За проверката на индикаторите важи:
1. Избора на темите (полето на действие) - според приоритетите на място.
2. Избор на отделни индикатори - ограничен брой
3. Проверка на базата данни - наличност и качество.
4. Изпробване на съдържанието им
5. Методично-концептуално усъвършенстване - перманентен процес.
От общоприетия в света "Триъгълник на индикаторите" (общество-икономика-околна среда) в Програма Местен Дневен Ред 21 за Община Луковит са предложени като най-важни :

1. Околна среда

* стари замърсявания, нерегламентирани сметища
* регионално депо за битови отпадъци, предприятие за преработка на битови отпадъци
* канализация
* пречиствателна станция за отпадни води
* организирано сметосъбиране в селата от общината
* паркови зони за отдих
* туристически пътеки

2. Икономика
· Техническа инфраструктура (ВиК, транспорт, енергетика);

* нови технологии, реконструкция на стари индустриални зони;
* икономическо преструктуриране, конкурентноспособност;
* реконструкция на Вик системите
* пътища
* газификация

3. Общество

* местна политика на евроинтеграция, включително законодателна инициатива и възможност за набиране на собствени фондове, подкрепящи устойчивото развитие;
* координиране на Програма Местен Дневен Ред 21 с ОГП на град Луковит и селищата на територията на общината
* местна политика в областта на образованието
* засилване ролята на НПО и гражданското общество;
* подобряване качеството на живот.

На база така приетите приоритети ще се разработят предварителни индикатори за устойчиво развитие, обособени в два раздела - структурни и функционални индикатори, които с времето могат и да бъдат променени на база набран опит.

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/