Програми


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2030 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

вторник, 21 май 2024 12

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2024 Г.

четвъртък, 08 февруари 2024 246

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през ...

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 ГОДИНА

сряда, 30 август 2023 208

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г. се изготвя в изпълнение и съответствие на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта (НСМ) 2021-2030 г. Тези два документа формират държавната…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 Г.

сряда, 09 август 2023 183

Приет с Решение №536/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2023 Г.

четвъртък, 29 декември 2022 457

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2023 г.

Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.

понеделник, 05 декември 2022 388

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията…

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022 Г.

сряда, 26 октомври 2022 391

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръх популацията на скитащите и безстопанствени кучета е…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022-2027 г.

сряда, 12 октомври 2022 304

Програмата за развитие на туризма в община Луковит е разработена на основание чл. 12, ал. 1 и в съответствие с изискванията на чл. 11, ал 2 от Закона за туризма. Програмата е съобразена с целите и приоритетите на Националната…

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА периода 2022-2023 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

сряда, 12 октомври 2022 396

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2022 Г.

петък, 14 януари 2022 1076

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2022 г.

ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021 – 2030 Г.

сряда, 01 декември 2021 499

Общините и населението трябва активно да участват в процеса на преход към енергийно ефективно общество, защото имат интерес – значително се подобряват икономическите и битовите условия за живот...

https://www.livechatalternative.com/