Програми


ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 ГОДИНА

сряда, 30 август 2023 94

Общинският план за младежта на Община Луковит за 2023 г. се изготвя в изпълнение и съответствие на чл. 16, ал. 3 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта (НСМ) 2021-2030 г. Тези два документа формират държавната…

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2023 Г.

сряда, 09 август 2023 85

Приет с Решение №536/25.07.2023 г. на Общински съвет Луковит

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2023 Г.

четвъртък, 29 декември 2022 309

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2023 г.

Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.

понеделник, 05 декември 2022 217

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията…

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022 Г.

сряда, 26 октомври 2022 253

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръх популацията на скитащите и безстопанствени кучета е…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2022-2027 г.

сряда, 12 октомври 2022 188

Програмата за развитие на туризма в община Луковит е разработена на основание чл. 12, ал. 1 и в съответствие с изискванията на чл. 11, ал 2 от Закона за туризма. Програмата е съобразена с целите и приоритетите на Националната…

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА периода 2022-2023 г. в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ

сряда, 12 октомври 2022 203

Настоящият План за действие на община Луковит в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2022 Г.

петък, 14 януари 2022 859

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2022 г.

ОБЩИНСКА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021 – 2030 Г.

сряда, 01 декември 2021 418

Общините и населението трябва активно да участват в процеса на преход към енергийно ефективно общество, защото имат интерес – значително се подобряват икономическите и битовите условия за живот...

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2021 Г.

вторник, 16 февруари 2021 877

Настоящата програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), съгласно представените от председателите на народните читалища в община Луковит предложения за дейността през 2021 г.

https://www.livechatalternative.com/