Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Луковит


Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Луковит

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.08.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-таil адрес: lukovit@lukovit.bg или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на ОбС.