Проект на нормативни актове


Предложение относно изменение на Правилника за дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация мандат 2011 - 2015

вторник, 28 януари 2014 756

Гражданите могат да подават предложения по проекта в срок до 12.02.2014 г. включително в Информационния център на Община Луковит, стая №11

Проект на Наредба за изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Луковит

сряда, 08 януари 2014 713

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 22.01.2014 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 718

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по направения проект в срок до 16.12.2013 /понеделник/ включително в Информационния център на община Луковит, стая №11/ Вносител: Георги Антонов - общински…

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 712

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2014 г.

понеделник, 02 декември 2013 715

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

понеделник, 02 декември 2013 720

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 16.12.2013 г./, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения…

Наредба за ползване на общински пасища и мери на територията на община Луковит

неделя, 27 октомври 2013 736

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 16.12.2013 г. в Информационния център на Община Луковит /стая №11/

Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на община Луковит

петък, 25 октомври 2013 810

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложение по проекта в срок до 08.10.2013 г. , 17.00 часа в Информационния център на община Луковит, стая №11

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

петък, 01 февруари 2013 772

Гражданите и заинтересованите организации могат да депозират становища, предложения и възражения по изготвения проект в срок до 15.02.2013 г. в Информационния център на община Луковит, стая №11.

https://www.livechatalternative.com/