Проект на нормативни актове


Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит

вторник, 05 април 2016 264

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 19.04.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да…

Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит

вторник, 15 март 2016 261

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 29.03.2016 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за наредбата, предоставя възможност на заинтересованите лица да…

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Луковит

петък, 08 януари 2016 317

ГРАЖДАНИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА В СРОК ОТ 14 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕТО МУ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, СТАЯ №11/

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ” КЪМ ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 25 ноември 2015 400

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 10.12.2015 г./, Община Луковит чрез публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите…

Предложение - нормативен документ

вторник, 24 ноември 2015 306

Предложение относно изготвяне на правилник за организацията и дейността на общински съвет луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2015 – 2019 г.

петък, 13 ноември 2015 272

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни /до 27.11.2015 г./, Община Луковит чрез  публикуване на Проекто-Правилника, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят…

Доклад Общински план

четвъртък, 05 ноември 2015 266

Информация по ЗЕВИ

неделя, 01 ноември 2015 267

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ОТ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

вторник, 05 май 2015 256

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок до 20 май 2015 г.в Информационния център на община Луковит /стая №11/

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит

вторник, 10 март 2015 269

Гражданите и заинтересованите организации могат да подават предложения по проекта в срок от 14 дни от датата на публикуването му в информационния център на община луковит, стая №11/