Проект на нормативни актове


Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Луковит 2022-2027г.

вторник, 02 август 2022 665

Провеждане на обществено обсъждане относно приемане на „Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г.“

Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г.

петък, 10 юни 2022 323

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание…

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г.

петък, 10 юни 2022 408

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

петък, 25 март 2022 405

На основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит ръководството на…

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти...

четвъртък, 25 ноември 2021 471

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Предложение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

четвъртък, 25 ноември 2021 473

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит

вторник, 09 ноември 2021 353

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване…

Проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Луковит

петък, 01 октомври 2021 576

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Луковит и мотиви,…

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021-2030 г.

четвъртък, 30 септември 2021 454

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Общинска дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Луковит 2021 – 2030 г. и…

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021 – 2022 г.

четвъртък, 09 септември 2021 379

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2020 Г.

сряда, 01 септември 2021 459

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси  и във връзка с чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение…

Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Луковит 2021 – 2023 г.

петък, 13 август 2021 348

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници…

https://www.livechatalternative.com/