Проект на нормативни актове


ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2021 Г.

петък, 16 септември 2022 41

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение…

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община луковит - 2022 Г.

понеделник, 29 август 2022 85

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръх популацията на скитащите и безстопанствени кучета е…

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.

вторник, 16 август 2022 87

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията…

Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Луковит 2022-2027г.

вторник, 02 август 2022 245

Провеждане на обществено обсъждане относно приемане на „Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г.“

Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г.

петък, 10 юни 2022 100

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание…

Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г.

петък, 10 юни 2022 92

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

петък, 25 март 2022 165

На основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит ръководството на…

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2020 Г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти...

четвъртък, 25 ноември 2021 208

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Предложение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

четвъртък, 25 ноември 2021 232

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните…

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Луковит

вторник, 09 ноември 2021 160

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване…

Проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Луковит

петък, 01 октомври 2021 325

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Луковит и мотиви,…

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ 2021-2030 г.

четвъртък, 30 септември 2021 231

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Общинска дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Луковит 2021 – 2030 г. и…