Проект на нормативни актове


План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

понеделник, 27 ноември 2023 37

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Предложение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други…

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ МАНДАТ 2023-2027 Г.

сряда, 15 ноември 2023 46

Общински съвет Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии…

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 10 октомври 2023 94

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2022 Г.

сряда, 30 август 2023 87

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2023 НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

петък, 18 август 2023 126

На основание чл.84, ал.6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл.29, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит ръководството на…

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА

вторник, 28 февруари 2023 161

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Луковит чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища…

ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2023 Г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти...

събота, 26 ноември 2022 686

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Предложение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2021 Г.

петък, 16 септември 2022 213

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение…

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община луковит - 2022 Г.

понеделник, 29 август 2022 248

Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръх популацията на скитащите и безстопанствени кучета е…

Проект на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Луковит за периода 2022-2025 г.

вторник, 16 август 2022 281

Програмата за намаляване риска от бедствия е съгласувана от Съвета за намаляване риска от бедствия на Област Ловеч на основание чл.6г и 6д, ал. 3. от Закона за защита при бедствия, след обществено обсъждане в изпълнение изискванията…

Проект на Програма за развитие на туризма на територията на община Луковит 2022-2027г.

вторник, 02 август 2022 556

Провеждане на обществено обсъждане относно приемане на „Програма за развитие на туризма  на територията на община Луковит 2022-2027г.“

Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г.

петък, 10 юни 2022 264

Община Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на Програма за управление на отпадъците в Община Луковит за 2021-2028 г. и мотиви, изготвени на основание…

https://www.livechatalternative.com/