ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2017 Г.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси чл.50 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

ОРГАНИЗИРАМ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Годишния отчет за изпълнението на Бюджета на
Община Луковит за 201
7 год.
 

       На 16 август 2018 г. (четвъртък) от 10.00 ч. в залата на Общински съвет Луковит, ул. „Възраждане” № 73.

 

         д-р Д. ДИНКОВ
         ПРЕДСЕДАТЕЛ
         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

 

Годишен отчет /линк/

https://www.livechatalternative.com/