ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА HA ЧЛ. 26, АЛ. 3 И АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Общински съвет Луковит уведомява всички заинтересовани лица, че в официалната интернет страница на Община Луковит е публикуван Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ. На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, във връзка с чл. 77 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление до 17.00 ч. на 04.09.2020 г., включително всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения Проект на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ в Деловодството на Община Луковит, ул. „Възраждане” № 73 или на e-mail: [email protected].

         Д-р Д. ДИНКОВ /П/
         ПРЕДСЕДАТЕЛ
         НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

https://www.livechatalternative.com/