ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти...


СЪОБЩЕНИЕ

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Предложение относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 година.

1. Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител: деловодството на Община Луковит, ул. "Възраждане" № 73
По електронен път: на следните e-mail адрес: [email protected]

2. Форма на обществената консултация:

писмена консултация

3. Период на консултацията:

30 (тридесет) дни

Дата на откриване: 25.11.2021 г.
Дата на приключване: 25.12.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

Предложение, мотиви и проект на решение

5. Вносители: 

Иван Грънчаров

6. Лице за контакти: 

Петя Топалова

https://www.livechatalternative.com/