Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация


Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни /до 22.04.2018 г. включително/, Община Луковит чрез публикуване на Проекта за изменение на Правилника , предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на е-маil адрес: lukovit@lukovit.bg или в Информационния център на Община Луковит /стая №11/, като го регистрират в дневника на Общинския съвет.

Файлове:

Правилник.pdf - Правилник.pdf