ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


Чл. 1. Наблюдателната комисия се създава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Решение № 40 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Луковит.

 

І. ЦЕЛИ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 2. Целите на дейността на Наблюдателната комисия са следните:

(1) Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на правонарушителите - условно предсрочно освободени от затвора, с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.

(2) Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на престъпността.

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 3. (1) Наблюдателната комисия:

1. Осъществява обществен контрол върху работата по поправянето или превъзпитанието на лишените от свобода;

2. Подпомага администрацията на затвора във възпитателната работа с лишените от свобода;

3. Прави предложения за изменяне на режима и за преместване на отделни затворници;

4. Прави предложения и дава мнения за помилване;

5. Участва със свой представител в комисията по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

6. Подпомага семействата на лишените от свобода, включително при възпитанието на децата;

7. Съдейства за настаняване на работа и за битово устройване на освободените от местата за лишаване от свобода и полага грижи за тяхното поведение и правилно развитие.

 

III. СЪСТАВ НА НАБЛЮДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ

Чл. 4. Съставът на Наблюдателната комисия се утвърждава от Общински съвет, като включва председател и членове. В заседанията участват общински съветници в Общински съвет Луковит, Инспектор „Пробация“ към затвора в гр. Ловеч, Инспектор пробация в пробационна служба гр. Луковит, представители: на Районно управление на МВР-Луковит,  на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Луковит и на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Луковит.

 

IV. РАБОТА НА КОМИСИЯТА

Чл. 5. Работата на Комисията е в няколко направления:

1. Посещаване на местата за лишаване от свобода, което се извършва в съответствие с приетата от наблюдателната комисия Методология за провеждане на посещенията в местата за лишаване от свобода и включва:

1.1. Предварителна беседа с началника на затвора;

1.2. Изследване на документацията по регистрация;

1.3. Обиколка в затвора;

1.4. Беседи с лишените от свобода:

                       1.4.1. Беседа с група;

                       1.4.2. Индивидуални разговори;

                       1.4.3. Избор на място за провеждане на беседи;

                       1.4.4. Избор на лица, с които да се провеждат беседи.

1.5. Беседа със затворническия персонал;

           1.6. Изготвяне на писмен доклад (отчет), който да съдържа следната информация:

                      1.6.1. Кратка информация за наблюдателната комисия (за нейните цели и задачи);

                      1.6.2. Методи на работа;

                      1.6.3. Състав на посещаващата група;

                      1.6.4. Лицата, лишени от свобода, чиито условия на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода са били предмет на мониторинга;

                      1.6.5. Конкретни цели на проведеното посещение;

                      1.6.6. По какъв начин се е събирала информацията и къде е била проверена;

                      1.6.7. Описание на условията на лишените от свобода;

                      1.6.8. Препоръки към началника на затвора, които да съдържат конкретни мерки, които наблюдателната комисия  предлага  да бъдат предприети вследствие на доклада (отчета) след посещението.

2. Беседи с роднини, адвокати и близки на лишените от свобода.

3. Подпомагане и ресоциализация на лишените от свобода:

3.1. Подпомагане в трудовата заетост;

            3.2. Повишаване на образователната степен;

             3.3. Работа с психолог;

             3.4. Наблюдения на социалната среда и контакти с обществото;

             3.5. Съвместни срещи и беседи с близките;

             3.6. Подпомагане на семейството.

4. Предложения за изменение на режима:

            4.1. Анализ на информацията след посещението;

            4.2. Анализ на беседата с лишения от свобода;

           4.3. Конкретни предложения за преместване на по-лек или по-тежък режим;

           4.4. Предложения за условно предсрочно освобождаване;

           4.5. Предложения и мнения по искания за помилвания.

 

V. ИЗДРЪЖКА

Чл. 6. На основание чл. 171, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, издръжката на Наблюдателната комисия се осигурява от Общински съвет.

 

VI. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА И АРХИВ

Чл. 7. (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат в сградата на Община Луковит.

        (2) Ако конкретната работа налага – заседанията се провеждат и на други, определени от самата Комисия, работни места.

Чл. 8.  Архивът на Наблюдателната комисия се съхранява в Общински съвет (сградата на Община Луковит) .

 

VII. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА

Чл. 9.  (1) Заседанията на Наблюдателната комисия се провеждат веднъж на три месеца, а при необходимост се насрочват извънредни заседания.

          (2) В края на всяко проведено заседание се насрочва датата на следващото заседание.

Чл.10. Председателят на Наблюдателната комисия изготвя и внася за разглеждане в Общински съвет годишен отчет за дейността на комисията.

https://www.livechatalternative.com/