3. Правилник 2015г.


 

ПРАВИЛНИК  ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА  ОБЩИНСКИ
 СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО

С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ   МАНДАТ    2015  – 2019  г.

 

ГЛАВА  ПЪРВА 
ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1 Този правилник урежда организацията и функционирането на общинския съвет – Луковит, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Чл.2  Организацията и дейността на ОбС се определят и осъществяват съгласно  Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.3 (1) Правилника има за цел да осигури ефективна организация на работата на ОбС, на неговите комисии и общински съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.
(2)ОбС е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие.

 

ГЛАВА  ВТОРА
ОБЩИНА
            

                        

Чл.4 (1) Община Луковит е създадена с Указ 236 от 3.12.1898 г. и е юридическо лице, което в рамките на закона определя и решава въпросите за изграждането и развитието си като социално-икономическа общност,  в интерес  на своето  население,  целите  на държавата, местната политика и възможностите на бюджета си.

Чл.5 (1)  Територията на общината включва землищата на следните населени места:Карлуково,  Беленци,  Румянцево, Петревене. Тодоричене, Дъбен, Пещерна, Торос, Дерманци, Ъглен, Бежаново и гр. Луковит. 

(2) Споровете за землищните граници между населените места се решава от съда.
Чл.6 Жители на общината са всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й.

Чл.7 (1) За защита на своите интереси и решаване на проблеми от взаимен интерес, общината може да се сдружава с други общини от района, страната и чужбина.

(2) Решението за сдружаване по ал. 1 се взема от ОбС.

Чл.8 (1) Символ на общината е: щит, върху който се намира релефно изображение на луковитски  моми върху вълните на река Златна Панега.

(2) В общината е определено следното почетно звание: „Почетен гражданин на Община Луковит "

 

ГЛАВА  ТРЕТА

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


          Чл.9 (1) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона.

(2) Общинският съвет Луковит  се състои от избраните 17  общински съветници.

Чл.10 (1) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. 

(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва по чл.32 ал.1 от ЗМСМА. Когато общински съветник или кмет  е  възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет. 

(3) Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник.

(4)На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване.

(5) За произвеждането на тайно гласуване  се избира комисия от 3-ма общински съветници. 

(6) Комисията утвърждава образец на бюлетина; 

Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет,  могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.12(1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина по утвърден образец с имената на издигнатите кандидати по реда на постъпилите предложения;

(2)Всеки съветник гласува, като поставя знак  „Х” в квадратчето пред името на предпочитания от него кандидат и пуска бюлетината в изборната урна;

(3)  Гласът е действителен, когато в  бюлетината има предпочитания само за единият от кандидатите. Недействителни са бюлетините, когато: 

1. в  бюлетината има предпочитания за повече от един  кандидат;

2.върху бюлетината са   дописани думи и знаци; 

3. не са по установения образец; 

4.не е посочен нито един кандидат

(4). За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13(1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:  

 1. подаване  на оставка;

2.трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца;

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. /изм. и доп. Решение №383/30.04.2018г./

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет;

В случаите по ал.1, т.2 и т.3  решението на общинския съвет се взема по реда на чл.10 ал.4, 5 и 6 и чл.12 от настоящия правилник.

При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.14(1) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 17 и чл.21 от ЗМСМА, както и други дейности, определени със закон. Функциите по чл. 17 са по въпроси, свързани  с:

1.общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси,  общинската администрация; 

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 

3. образованието;

4. здравеопазването; 

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности ; 

7. социалните услуги;

8.опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси; 

9.поддържане и опазване на културните, историческите и архитектурни паметници;

10.развитие на спорта, отдиха и туризма;

(2)  Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметството по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните такси;

7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

8.приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;

9.  приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10.приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14.  приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18.обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, кметството или населеното място по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

Чл.15(1) В изпълнение на правомощията си по чл. 14, ал. 2 Общинският съвет приема правилници, наредби, решения, декларации, обръщения и  инструкции по въпроси от местно значение. Всички актове се изпращат на областния управител и на кмета на общината  в 7-дневен срок от приемането им. Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет.

(2) Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването  на оспорените актове се разгласяват по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, когато това е предвидено със закон.

Чл.16 Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация.  В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА

РЪКОВОДСТВО  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.17 Председателят на ОбС има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положениеЧл.18. (1)  Възнаграждението на Председателя се определя от Общинския съвет в зависимост от големината на общината и обема на работата, която извършва. Възнаграждението на Председателя на ОбС Луковит е в размер на 45 на сто  от възнаграждението  на Кмета на общината при  4 часа работен ден.

(2) Председателя на ОбС Луковит има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение

(3)Председателят на ОбС има право на:

1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на Закона за здравно осигуряване.

2. отпуски и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск , на допълнителни трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на КТ.

Чл.19 (1) Председателят на съвета:

-свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

-координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

-провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

-подпомага съветниците в тяхната дейност;

-представлява общинския съвет пред външни лица и организации;

-удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

-осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

-отменено с Решение №383/30.04.2018г.

-удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

-определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;

-следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

-нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване  на официалната Интернет страница на общината.

-организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

-следи за спазване на този правилник;

-изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

(2) Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието си, определя общински съветник, който да го замества.

(3) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от избран съветник.

(4) При предсрочно прекратяване пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при  обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран съветник.

(5) Председателят на общинския съвет може да бъде избиран за председател или член на постоянна комисия.

 

ГЛАВА  ПЕТА

ОБЩИНСКИСЪВЕТНИЦИ 


Чл.20 (1) Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на
клетвата по чл.32 ал.1 и се прекратяват с изтичане срока на пълномощията на общинския съвет;                 .


(2) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно по реда на чл.30 ал.4 , ал.5 и ал.6 от ЗМСМА, както следва:

1.при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4.при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
6.при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10.  при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. /изм. и доп. Решение №383/30.04.2018г./;

12.  при установяване на неизбираемост;

13.  при смърт.

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал. 2, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

(4) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 2, т. 3, 5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

Чл. 21 (1) Общинският съветник има право:

1.да бъде избиран в състава на комисиите на общинския съвет;

2.да участва в група на общински съветници;  

3. да предлага включване в дневния ред на заседанията на общинския съвет
разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения; 

4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета, като изразява свободно мнението си и гласува по предлаганите проекти за решения; 

5. да отправя питания към кмета на общината. На питането се отговаря устно или
писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго.

6. да иска ида получава от държавните органи, стопанските и обществените
организации сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща
държавна или служебна тайна по закон.

Чл.22 (1) Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии.  Общият размер на възнаграждението на общинския съветник  за един месец е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинска администрация Луковит за съответния месец.

1.Общинският съветник получава пътни и други разноски за всяко заседание, на
което е присъствал от общинския бюджет. Разходите се изплащат въз основа на
справка - списък, подписана от председателя на съвета. 

2.Общинският съветник получава неплатен служебен отпуск за времето, през което е зает във връзка с дейността му като общински съветник, който се зачита за трудов стаж.

Чл.23.  Общинският съветник не може да бъде уволняван или освобождаван от
постоянната му работа за времето на неговия мандат в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2.3 и 4 от Кодекса на труда. 

Чл. 24 (1) Общинският съветник е длъжен: 

 1. да се явява своевременно и да присъства на заседанията на съвета и на постоянните комисии, в които е избран, да участва в решаването на разглежданите въпроси. 
 2.  да уведомява писмено председателя на ОбС за отсъствието си от заседанията на съвета; 
 3.  да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за работата и решенията на  съвета; 
 4.  да регистрира с подпис присъствието си на заседанията на съвета, като с
  поведението си осигурява нормално протичане на заседанията. 

(2) При неизпълнение на задълженията по ал.1 от възнаграждението на общинския съветник се удържат средства в размер на 20% от него.

Чл. 25 При неучастие на общински съветник в нито едно от заседанията на общинския съвет и в нито едно от заседанията на постоянните комисии за месец не получава възнаграждение за съответния месец. 


 

ГЛАВА  ШЕСТА
ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл.26. (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

1.да прекъсва изказващия се;

2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

3.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите; 

4.на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. 

(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс за поведението на общинския съветник, който допълва тази глава.

Чл.27 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (пример - фактическо съжителство, бизнес отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.

 Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.

 Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.

 При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.28 (1) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.29 Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.30 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия. 

Чл.31 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността. 

Чл.32 Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс. 

Чл.33 Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

-напомняне;

-забележка;

-порицание;

-отнемане на думата;

-отстраняване от заседание.

Чл.34 Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин. 


Чл.35 (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда. 

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. 

Чл.36 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 28-32 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.37 Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

-по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.33, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

-след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.38 Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

-възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

-продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.39 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.38 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен. 
(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка "отстраняване от заседание" пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

 

ГЛАВА  СЕДМА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

 

Чл.40 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

Всяка група се състои от най-малко двама общински съветници.

Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява  своето съществуване.

Чл.41. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

 

ГЛАВА  ОСМА

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

 Чл. 42 (1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии.

(2) В работата на комисиите могат да се привличат експерти и консултанти /извън щатните специалисти на общината/ по граждански договор за изпълнение на отделни задачи или проекти за решения.

(3) В общинския съвет се образуват следните постоянни комисии:

1. Комисия по Устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда. 

2. Комисия по Бюджет, икономика, европейски и национални програми

3. Комисия по  Здравеопазване,  ветеринарен контрол, социални дейности и заетост.

4. Комисия по Законност, обществения ред и контрол по изпълнение  решенията на ОбС;

5. Комисия по образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм;

5.Комисия по Етнически, демографски проблеми и вероизповедания;

7. Комисия по противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. /изм. и доп. Решение №383/30.04.2018г./;

 

(4) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.

 

Функции на постоянните комисии 

 

Чл. 43 Постоянните комисии

 1. проучват потребностите на населението в съответната област, изготвят проекти за наредби, решения, декларации и обръщения и ги внасят в общинския съвет;
 2. разглеждат изготвените проекти за решения и др. актове на общинския съвет,
  подготвят доклади  и  предлагат тяхното  приемане,  отхвърляне,  изменение  или
  допълнение; 
 3. извършват анализи и проучвания за ефективността и приложимостта на действащи наредби, инструкции и решения; 
 4. разглеждат  доклади   и   информации   на  местната  и   изпълнителна  власт,   на ръководители на общински фирми или на други стопански организации и фирми;
 5.  осъществяват контрол по изпълнение решенията на общинския съвет.

Чл. 44 (1) Общинският съвет определя състава на комисиите и избира с явно гласуване председателя, зам.председателя, секретаря и членовете на всяка комисия.

(2) Броят на членовете в комисиите не може да надвишава 7 души.

(3) Общинските съветници са длъжни да участват най-малко в състава на една постоянна комисия, но не повече от три.

Чл. 45. (1) Ръководството на постоянната комисия се състои от председател, зам.председател  и секретар.

(2)Ръководството на постоянната комисия:

1. организира работата й, определя времето и дневния ред на заседанието;

2.  поддържа връзки и координира дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии и с председателя на общинския съвет;

 

Заседания на постоянните комисии

                                       
         Чл. 46 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от председателя или по искане най-малко на 1/3 от членовете й. Заседанията са открити, освен ако с решение на комисията не се реши, то да бъде закрито.

 1. Членовете на комисията се запознават с материалите най-късно 24 часа преди датата на заседанието.
 2. Постоянната комисия заседава и взема решения, ако присъстват повече от
  половината й съветници. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове, при явно гласуване. Общинските съветници, които не са членове на постоянната комисия, могат да участват в заседанията без право да гласуват. 
 3. На заседанието се води съкратен протокол, в който се отбелязват приетите
  решения.   Протоколът   се   подписва   от   председателя   на   комисията.


4. Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, когато се
разглеждат въпроси от обща компетентност. В тези случаи заседанията се ръководят по споразумение от един от председателите, като комисиите вземат отделно решение по въпроса. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад до общинския съвет.

Чл. 47 (1) Длъжностите лица, обществените организации и гражданите са длъжни да предоставят сведения и документи, необходими за дейността на постоянните комисии, освен когато те съставляват тайна по закона. 

(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 виновните лица се санкционират по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.

 

Временни комисии

 

Чл. 48 (1) Временните комисии се образуват по конкретен повод за проучване на конкретни въпроси и за провеждане на анкети.

(2)  Предложение  за  избиране   на  временна   комисия   правят   председателя   на общинския съвет или най-малко 1/5 от общинските съветници.

Задачите, числеността, срока на действие на временната комисия се определят от общинския съвет.

За дейността на временните комисии се прилагат правилата на работа на
постоянните комисии.

След изтичане на срока по ал. 3, председателят на временната комисия прави
отчет за резултатите пред общинския съвет.

 

ГЛАВА  ДЕВЕТА

ОРГАНИЗАЦИЯ   ДЕЙНОСТТА   НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

Заседания на Общинския съвет

 

Чл. 49 (1) Общинският съвет заседава най-малко 6 пъти годишно в сградата на Община -Луковит, а по изключение и на други места, определени от председателя на съвета.

(2) Ако в продължение на три месеца Общинският съвет не проведе заседание правомощията му се прекратяват с решение на Общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се произвеждат нови избори за общински съвет.

Чл. 50. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по писмено искане на 1/3 от общинските съветници; 
 3. по писмено искане на 1/5 от избирателите на общината; 
 4. по писмено искане на областния управител;
 5. Отменена с решение 207 от 30.01.2017г.

 (2) Заседанията се свикват най-късно 7 дни от постъпване на искането, с писмена
покана до общинските съветници, кмета на общината, кметовете на кметства и др. лица. определени от председателя.

(3) Заседанията могат да се провеждат на сесиен принцип. 

(4) При необходимост Общинският съвет може да взема решения и чрез подписка на общинските съветници, организирана от Председателя на ОбС, приети с мнозинство повече от половината от членовете на Общинския съвет.

(5) Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конструирането на  новоизбрания съвет.

Чл. 51 (1) Заседанията се подготвят от председателя. 

(2) Поканите и материалите се изпращат не по-късно от 7 дни преди деня на заседанието. Материалите, както и  взетите решения от заседанията по искане на съветниците могат да се изпращат  по електронен път. 

(3)  Мястото, времето и дневния ред на заседанието се обявяват на интернет страница, най-малко 7 дни преди заседанието.

(4) Когато се налага извънредно провеждане на заседание, срокът по ал.2 и 3 може да бъде по-малък от посочения.

Чл. 52 (1) Заседанията се провеждат в салона на общината в делничен ден от 14 до 17 часа. По решение на ОбС заседанието може да бъде удължено с не повече от два часа.

1.При необходимост промяната в дните и часовете, определени с ал. 1 се извършва от председателя при спазване на съответния ред.

2.Заседанията са публични и се озвучават. Лицата, които не са общински съветници, могат да присъстват, като заемат определените им места. 

3.Участие в разискванията могат да вземат само поканени лица и други по решение на Общинския съвет.

Чл.53 (1) Закрито заседание може да се провежда по определени от общинския съвет въпроси. 

1.Предложението за закрито заседание трябва да бъде мотивирано. То се разглежда от съвета без участие на външни лица. Съобразно решението на ОбС заседанието може да продължи като открито или закрито.

2.Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично. 
Чл.54 (1) Председателят открива заседанието, ако на него присъстват повече от половината от общия брой на съветниците. Присъствието се установява с подпис в списък, който се прилага към протокола на заседанието.

1. Проверка на присъстващите в залата /проверка на кворума/ се прави ако е постъпило искане за това от общински съветник или група общински съветници.

2. Когато се установи, че няма изискуемия кворум, председателят прекратява
заседанието.

Чл.55 (1) На заседанията на общинския съвет се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред.

(2) Проект за дневен ред се изготвя от председателя.

(3) Председателят на общинския съвет в началото на всяко заседание уведомява общинските съветници, ако има новопостъпило предложение за включване в дневния ред.

(4) Писмени предложения за включване на нови въпроси в дневния ред се правят до председателя на общинския съвет в 5-дневен срок преди датата на поредното заседание. Предложенията се мотивират писмено. Общинският съвет гласува тяхното приемане или отхвърляне и съответно възлага подготовката за тяхното обсъждане.

(5) При особено важни случаи кметът на общината и председателят на Общинския съвет могат да внасят мотивирано писмено предложение относно промяна в дневния ред. Това предложение относно промяна в дневния ред се гласува в началото на заседанието, без да се обсъжда.

(6) При писмено искане на най-малко 1/5 от общия брой общински съветници за разглеждане на общественозначим въпрос, председателят на общински съвет насрочва разисквания за не по-късно от следващото заседание.

(7) При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет председателят на съвета може да включи отделна точка “изказвания, питания, становища и предложения на граждани” и определя време за тази точка не повече от 20 минути за едно заседание.

(8)  Проектът за дневен ред се подлага на гласуване.


Чл. 56 (1) Предложения в ОбС могат да внасят: 

1.председателят  на общинския съвет, председателите на постоянни и временни комисии; 


2 .всеки общински съветник; 


3. кметът и зам. кметовете на общината, кметовете на населени места, ръководителите на специализираните изпълнителни звена на общината или техни представители;.

(2) Докладчици по въпроси от дневния ред могат да бъдат:

1. председателят на общинския съвет, председателите на постоянни и временни комисии и общинските съветници;

2. кметът  и заместник-кметове на общината;

3. други лица, след решение на  общинския съвет;

4. органи, избрани от общински съвет.

Чл.57 (1) Думата за изказване се иска от място чрез вдигане на ръка или по предварителна заявка.   Общински  съветник  не  може да  се  изказва,  ако  не  е  получил  думата  от председателя. 

(2) Кметът на общината може да взема думата всеки път, когато я поиска по въпроси от дневния ред на заседанието.

Чл. 58 (1) Процедурни са въпросите, свързани с: 

 1. приемане и допълнение на дневния ред;
 2. неспазване на реда за водене на заседанието; 
 3. прекратяване на заседанието;
 4. отлагане на разискванията или прекратяването им; 
 5. неспазване на разпоредбите на този правилник. 

(2) Процедурните въпроси се поставят кратко, могат да траят до 2 минути, без да  засягат същността на обсъждания въпрос.

(3) По предложения за прекратяване или отлагане на разискванията направени преди приемане на решението, думата се дава на още един съветник, който не е съгласен с него. 

(4) Предложение за прекратяване на разискванията се гласува преди предложенията за отлагането им.

Чл.59 (1) Времето за изказване на всеки общински съветник трае до 5 минути. То е еднакво по точките от дневния ред. 

1.Общинските съветници се изказват от трибуната, когато заседанието е озвучено.
По процедурни въпроси се изказват от място. 

2.Общинските съветници не могат да говорят по същество по един и същи въпрос от дневния ред повече от един път. 

3.При превишаване на времето за изказване или при отклонение от обсъжданата
тема, председателят след предупреждение, отнема думата на изказващия се.

Чл.60 (1) Общинският съветник има право на реплика. Тя е кратко възражение срещу направено изказване. Репликата се прави веднага след приключване на изказването и не трае повече от една минута. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

(2) Репликиран съветник има право на лично обяснение, което може да трае не повече от 2 минути, когато е: 

1. лично засегнат от направено изказване в същото заседание;

2. гласувал против приетото решение и иска да обясни мотивите за отрицателния вот. Думата за лично обяснение се дава непосредствено след гласуването на въпроса по същество. Лично обяснение на отрицателен вот се дава най-много на трима съветника. Не се допуска лично обяснение след тайно гласуване или след гласуване на процедурен въпрос. 

Чл.61 (1) Председателят прекъсва заседанието за определено време когато:

1.на заседанието присъстват по-малко от половината от членовете на общинския
съвет; 

 1. поради нарушаване на реда или други причини се пречи на нормалната работа на заседанието; 
 2. се обяви почивка. 

(2)  Искане за установяване на присъствие  на общинските съветници може да
направи всеки общински съветник. Присъствието се установява от председателя веднага чрез проверка в списъка.                                                                           
          (3) Всяка група съветници може да поиска почивка от 5 минути на едно заседание. Почивката се дава веднага след като бъде поискана.

 Чл.62 Прекъснато заседание може да се възобнови при следните условия:

 1. когато прекъсването е станало поради липса па кворум - ако при проверката се установи, че присъстват необходимия брой съветници;
 2. в останалите случаи - след отпадане на причината за прекъсване, съответно след изтичане на времето за почивка, като и в двата случая се прави проверка за установяване на кворума. 

Чл. 63 (1) Разискванията приключват при:

1.прието на заседание предложение за прекратяване;

2. прието на заседание предложение за отлагане на разискванията;

3. изчерпан списък на желаещи да се изказват;

4.липса на желаещи за изказване.

(2) Приключването на разискванията се обявява от председателя на общинския съвет. 

Чл. 64 (1) Гласуването може да бъде „ЗА", „ПРОТИВ" или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ".

По време на гласуването не се допускат изказвания. 

 1. Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
 2. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА  се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
 3. Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
 4. Тайното гласуване се извършва в случаите, предвидени от закон с решение на общинския съвет. То става с бюлетина и се провежда от комисия в състав най-малко от трима общински съветници, един от които е председателя. Комисията обявява реда на гласуването и крайния резултат. 

Чл.65 (1) Гласуването се извършва по следния ред:

Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл. 66 (1) Решенията на ОбС се приемат съгласно разпоредбите на  чл. 27, ал. 3, 4 и 5  от ЗМСМА.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени, председателят може да разпореди да бъде повторено гласуването. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

 

ГЛАВА  ДЕСЕТА

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И  ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ

И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.67 (1) Вносители на проекти за решения, наредби, инструкции и други са председателят, постоянните комисии, общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства.

(2) Проектите, заедно с мотивите, се отнасят до председателя на общинския съвет и се регистрират в дневника на ОбС за входяща и изходяща кореспонденция.

(3) Проектите на правилници и наредби, приемани от Общинския съвет, заедно с мотивите към тях, се публикуват на Интернет страницата на общината. С тяхното публикуване се открива процедурата по обществена консултация. Посочва се крайният срок за приемане на становища и предложения от граждани и организации.

(4) Общинският съвет, е длъжен да разгледа становищата и предложенията на участниците в обсъждането, ако те са подадени в срок, формулирани са в писмен вид и са подписани от съответното лице. 

(5) При откриване на процедурата за обществена консултация се определя служител/и/ от общинска администрация, който да отговаря за организацията на процеса и за представяне на резултатите.

(6)  В 10-дневен срок след приключване на обществената консултация, Общинският съвет публикува в Интернет обобщена информация за приетите и отхвърлените предложения, както и мотивите за това.

Чл.68 (1) Процедурата за внасяне, разглеждане и приемане на проектите включва:

-писмено представяне на проектите;

-обсъждане поне в една постоянна комисия с писмено становище по проекта;

-писмено становище на кмета на общината по проекта.

(2) Председателят на ОбС определя комисията, която ще бъде водеща за всеки проект. Тази комисия организира и координира обсъждане на проекта, следи за спазване на сроковете и на изискванията по ал.1, подготвя окончателната редакция на проекта и основния доклад за заседанието на общинския съвет.

Чл.69 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите на едно или няколко заседания. Не по-късно от 10 дни след получаване на проекта, те го внасят до председателя на общинския съвет с мотивиран доклад и предложения: да се приеме без поправки, да се измени или допълни, или да се отхвърли. Комисиите изразяват становище и по въпроса за целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта.

1.Председателят може да удължи срока по предходната алинея. 

2.Когато вносителят или отделна комисия не е съгласна с проекта, се изготвя доклад до общинския съвет.

3.След приключване на обсъждане на проекта в комисиите, председателят на ОбС
задължително включва проекта в дневния ред на следващото заседание на съвета. 

Чл.70 (1) Общинският съвет изслушва докладите на вносителя от съответната комисия.

(2)  Общинските съветници могат да правят писмени предложения по отделни
текстове на проекта. Предложенията се предават на председателя.

(3)   Когато   общинският   съвет   счете   за   необходимо,   приема   решение   за
допълнително обсъждане на проекта и го изпраща до съответната комисия. Проектът се включва за обсъждане в дневния ред на следващото заседание, освен ако съветът не е решил друго.

(4) Вносителят може да оттегли проекта до започване на обсъждането, а след това
само със съгласие на общинския съвет.

Чл.71 Решенията по проекта се приемат с явно гласуване.

Чл.72 (1) На всяко заседание на общинския съвет се води протокол от служител от звеното подпомагащо работата на ОбС. Протоколът се подписва от председателя в 7-дневен срок. Съветниците могат в 7-дневен срок от деня на заседанието да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава на следващото заседание.

(2) В протокола се вписват следните данни:

- денят, в който се провежда заседанието; 

- място на провеждане; 

- по чия инициатива се свиква; 

- брой на присъстващите съветници;

- брой и имена на отсъстващите съветници, причини за това; 

- дневен ред - предложен, изменен, допълнен, поставени въпроси; 

- имената и изказванията на съветниците поотделно; 

- приети решения по всеки въпрос поотделно.

(3) Протоколът се съставя в четири екземпляра - оригиналът за общинския съвет и един за областен  управител. Гр.Ловеч, един за Окръжна прокуратура гр.Ловеч и един за Районна прокуратура гр.Луковит.

Чл. 73 (1) Приетите на заседание на общинския съвет решения се изпращат на кмета на общината за изпълнение в 7-дневен срок. Решенията се обявяват на населението чрез местните средства за масова информация – Интернет страницата и/или  местен вестник.


 

ГЛАВА  ЕДИНАДЕСЕТА

ФОРМИ НА КОНТРОЛ 

 

Чл. 74 (1) Общинските съветници могат да отправят до председателя на общинския съвет, кмета на общината и кметовете на кметства въпроси с актуален характер. Въпросите се отправят чрез председателя в писмена форма най-късно 14 дни преди деня на заседанието. Председателят съобщава за постъпилите питания на първото заседание след тяхното подаване.

 1. Въпросите и питанията трябва да са формулирани кратко, ясно без да съдържат
  коментари. 
 2.  Питанията трябва да са по въпроси от компетенцията на лицата, към които се
  отправят. Питането задължително се подписва от общинския съветник. Той получава писмен отговор.
 3. Председателят незабавно уведомява лицата, към които е отправено питането. 
 4. Предходната алинея не се прилага, когато питането не отговаря на изискванията на ал. 1, 2 и 3. В този случай председателят приема решение за отхвърляне на питането. 

Чл. 75 (1) Общинският съветник може да оттегля направено питане писмено и преди получаване на отговора. За оттегляне на питането се уведомява длъжностното лице към което е отправено, както и ОбС.

(2) Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, направил питането, отсъства от заседанието.

Чл. 76 (1) Изслушването на питането става на първото заседание от изтичане на 14-дневния срок.

1.Питането може да се изложи в рамките на три минути.

2.Лицето, към което е отправено писмено питане, дава лично устно разяснение по
писмения   отговор.   Запитаният  може  да  поиска   отлагане  па  отговора,   като   посочва причините за това, но не по-късно от следващото заседание.

3.След отговора на питането, общинският съветник има право да зададе не повече
от два уточняващи въпроса. 

4. По отговора на питането не се правят разисквания. Общинският съветник може в рамките на две минути да заяви дали е доволен или не от отговора. 
5.Председателят връчва екземпляр от получения писмен отговор на питането на
съветника, направил питането.

6.Лицата, до които е отправено питането, трябва да присъстват на заседанието и
когато отговорът е даден в писмена форма, освен в случаите, когато Общинският съвет е решил друго.

 

ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Чл.77 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.78 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това един път годишно.

Чл.79 (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време.

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.80 Секретарят на общината следи за изготвянето и оповестяването на актовете на общината и за довеждането им до знанието на населението.

 

ГЛАВА  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА

 

Финансово   осигуряване   на   общинския   съвет   и   взаимодействие 

 с   общинската администрация.

 

Чл.81 (1) Общинският съвет има своя бюджетна сметка за издръжка, организационни разходи, която се приема от бюджета на  Общината.

(2) За сумата гласувана по нея се прави разпределение на разходите по параграфи под формата на самостоятелен бюджет, който се утвърждава от съвета.

§1. Настоящият правилник е приет с Решение….  .../…….......... г. от  Общински съвет Луковит  и влиза в сила в 7-дневен срок от датата на приемането му.
§2  Този правилник се приема на основание чл.21 ал.З от ЗМСМА и отменя Правилника, приет с Решение №3/29.11.2011 г.

§3 За всички неуредени в настоящия правилник въпроси се прилагат разпоредбите на ЗМСМА.

§4 Правилникът е изменен с решение №207 от 30.01.2017г.

§5 Правилникът е изменен с решение №383 от 30.04.2018г., прието с протокол №42 на ОбС Луковит.