Обявления


ОБЯВЛЕНИЕ № 01-3062/04.06.2013ГОД.:

неделя, 18 август 2013 488

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава, че със заповед номер 296/31.05.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-2189/30.04.2013год.:

неделя, 11 август 2013 508

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулиран поземлен имот…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-2084/26.04.2013.:

понеделник, 05 август 2013 524

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 234/26.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на Комплесен проект за инвестиционна…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-960/11.03.2013г.:

петък, 26 юли 2013 514

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 105/08.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1071/15.03.2013г.:

петък, 26 юли 2013 516

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 118/15.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1333/01.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 508

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 147/28.03.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за  Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-1418/05.04.2013ГОД.:

петък, 26 юли 2013 527

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план /ПИПУП/- план за регулация /ПР/ в обхват урегулирани поземлени…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1558/15.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 497

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 177/12.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект за изменение на …

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1917/24.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 504

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 218/24.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 01-1918/24.04.2013г.:

петък, 26 юли 2013 576

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ”, съобщава , че със заповед номер 219/24.04.2013 год. на Кмета на Община Луковит е разрешено изработването на проект на  Подробен устройствен…

СЪОБЩЕНИЕ № 01-3471/12.11.2012 г.

неделя, 21 юли 2013 564

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Луковит, дирекция “ТСУ”, съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено разрешение за строеж номер 88/08.11.2012 год. за строеж: ”Ажурна ограда с височина до 2.20м между УПИ II-840 и УПИ I-839, кв.84,…

ОБЯВЛЕНИЕ номер 01-373/30.01.2013г.:

неделя, 21 юли 2013 573

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Община Луковит, отдел “РУТ” съобщава, че със заповед номер РД-02-14-106/21.01.2013 год. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството е разрешено…