Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 74

РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в с.Ъглен, общ.Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 60

РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - част от УПИ I в кв.75 по стар недействащ кадастрален и сега действащ регулационен план на гр.Луковит, посредством публично…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 79

РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.   Относно: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 76

РЕШЕНИЕ №19 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г.   Относно: Отдаване под наем на сграда-публична общинска

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 63

РЕШЕНИЕ №18 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно:Даване на съгласие за предоставяне имоти-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 81

РЕШЕНИЕ №17 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г. Относно: Закупуване на терени -частни земеделски земи за разширение на „Гробищен парк“с.Торос

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 74

РЕШЕНИЕ №16 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г.   Относно: Актуализация на инвестиционната програма на Община Луковит за 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 77

РЕШЕНИЕ №15 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Актуализиране на състава на Областния съвет за развитие на област Ловеч

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 86

РЕШЕНИЕ №14 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г.   Относно: Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 115

РЕШЕНИЕ №13 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение и на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на кмета на Община Луковит и на кметовете на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 74

РЕШЕНИЕ №12 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №2/30.11.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 08 декември 2023 71

РЕШЕНИЕ   №11 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/ 30.11.2023 г.   Относно: Определяне състава и ръководството на ПК по „Законност, обществен ред и контрол по изпълнение на решенията на Общински съвет“

https://www.livechatalternative.com/