Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 39

РЕШЕНИЕ №34 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г. Относно: Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 79

РЕШЕНИЕ №33 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.   Относно: Изменение на Решение № 18, взето с протокол № 3 от 14.12.2023 г. на Общински съвет – Луковит за даване на съгласие за предоставяне имоти-полски пътища, попадащи в масивите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 75

РЕШЕНИЕ №32 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно:Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 67

РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Даване на съгласие за продължаване действието на стартиралата процедура съгласно условията на Решение №476/24.01.2023 на ОбС Луковит за учредяване право на строеж с една година…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 81

РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Заявление с вх.№02-4021 от 03.10.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план/ПИПУП/-План за регулация ни застрояване/ПРЗ/ в обхват УПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 123

РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.   ОТНОСНО: Приемане и одобряване за 2024 г. на: - план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 73

РЕШЕНИЕ №28 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Изразходването на натрупаните средства през 2023 г. по чл.60 и чл.64 от ЗУО

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 79

РЕШЕНИЕ №27 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/ 28.12.2023 г. Относно: Отмяна на Решение №521 на Общински съвет Луковит от 30.05.2023г., прието на проведено заседание на 30.05.2023 г. , Протокол №66

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 71

РЕШЕНИЕ №26 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/ 28.12.2023 г. Относно: Промяна на бюджета на Община Луковит към 31.12.2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 62

РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/ 14.12.2023 г.   Относно: Определяне заместник-председател на Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 69

РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Определяне размера на възнагражденията на общинските съветници

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 22 декември 2023 66

РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №3/14.12.2023 г. Относно: Продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Луковит

https://www.livechatalternative.com/