Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 54

РЕШЕНИЕ №46 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК -Ловеч на активи публична общинска собственост, изпълнени от ВиК АД гр.Ловеч през 2023 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 60

РЕШЕНИЕ №45 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Проектно предложение по мярка М02  „Подобряване на социалната инфраструктура“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 53

РЕШЕНИЕ №44 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Проект за строително-ремонтни работи в кухненски помещения на Домашен социален патронаж – Луковит към „Фонд социална закрила“ - 2024 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 62

РЕШЕНИЕ №43 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Проектно предложение по мярка М01  „Подобряване на обществената среда в населените места“ на Проект „Красива България“ – кампания 2024

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 64

РЕШЕНИЕ №42 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/ 19.02.2024 г. Относно: Утвърждаване броя на кметствата и кметските наместници на територията на Община Луковит и определяне на правомощията им   На основание чл.46а, ал.4 от ЗМСМА и във връзка…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 26 февруари 2024 66

РЕШЕНИЕ №41 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №6/19.02.2024 г. Относно: Приемане на бюджета за  2024 г. на Община Луковит На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 54

РЕШЕНИЕ №40 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 52

РЕШЕНИЕ №39 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 54

РЕШЕНИЕ №38 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Избор на регистриран одитор, на основание чл. 146, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 46

РЕШЕНИЕ №37 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 49

РЕШЕНИЕ №36 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2024-2025г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 53

РЕШЕНИЕ №35 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г.   Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г.-31.12.2024 г.

https://www.livechatalternative.com/