Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 46/23.04.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 12 май 2015 878

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №540 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №46/23.04. 2015 г.   ОТНОСНО:    Продажба на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в гр.Луковит На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 45/26.03.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 06 април 2015 904

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №520 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №45/26.03. 2015 г. ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собствености резултатите от нейното управление за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 44/17.02.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 25 февруари 2015 867

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №506 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №44/17.02. 2015 г. ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ  БЮДЖЕТА  НА  ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2015 Г.                 На основание чл. 21, ал.1 т.6…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 43/28.01.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

вторник, 10 февруари 2015 828

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №493 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска  собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.   На основание чл.21 ал.1, т.8 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 43/28.01. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 10 февруари 2015 806

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №493 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №43/28.01. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска  собственост за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.   На основание чл.21 ал.1, т.8 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 42/18.12. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 06 януари 2015 904

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ №484 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №42/18.12. 2014 г. ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 01.12.2014 Г. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 40/27.11. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

събота, 13 декември 2014 825

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №471 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №40/27.11. 2014   ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА 2013 Г.   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.140 от ЗПФ и чл.49 и чл.52 от Наредбата за условията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/30.10. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

неделя, 16 ноември 2014 866

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №458 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №39/30.10. 2014 г.   ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 38/29.09. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

понеделник, 13 октомври 2014 1055

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №448 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №38/29.09. 2014 г. ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане  на проекти по чл.4 и чл.5 от Закона за общинския дълг   На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 37/21.08. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

петък, 29 август 2014 882

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е  №438 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №37/21.08. 2014 г.   ОТНОСНО: Издаване на запис на Заповед от Община Луковит в полза на  Министерство на регионалното развитие за обезпечаване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 36/21.07. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

сряда, 30 юли 2014 975

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТТ   СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е  №412 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №36/21.07. 2014 г.   ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД и приемане на учредителен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 34/08.05. 2014 . НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

вторник, 10 юни 2014 998

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №378 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №34/08.05. 2014 г. ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане Решение №362 по протокол №33/02.04.2014 г. на Общински съвет Луковит На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА , Общински…

https://www.livechatalternative.com/