Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 682

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №615 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: Предоставяне под наем на движимо имущество-общинска собственост — автобус марка Хюндай Каунти, per. № ОБ 0814 ВН посредством публично…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 693

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №614 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 697

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №613 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 704

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №613 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Карлуково На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 741

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №612 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в с.Дерманци На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 750

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №611 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 721

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №610 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна на предвидената ограничителна…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 788

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №609 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №52/17.09. 2015 г.   ОТНОСНО: Осигуряване на средства за спортни клубове. На основание чл.21 ал.1 т.6 ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното  РЕШЕНИЕ:…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 52/17.09. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 септември 2015 747

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №608 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №52/17.09. 2015 г. ОТНОСНО: Осигуряване на средства за собствено съфинансиране по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 51/27.08.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 07 септември 2015 881

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №593 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №51/27.08. 2015 г.   ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот -  находящ се в гр.Луковит На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 49/07.07.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 16 юли 2015 878

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №587 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №49/07.07. 2015 г. ОТНОСНО:   АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА  ЛУКОВИТ  КЪМ  01.07.2015 Г. На основание чл.21 ал.1 т.6 И т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 48/29.06.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 15 юли 2015 834

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ Р Е Ш Е Н И Е №568 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.   ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг от Община Луковит с цел реализация на проект: "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР…

https://www.livechatalternative.com/