Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 24

РЕШЕНИЕ №40 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол на „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 25

РЕШЕНИЕ №39 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Луковит за 2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 25

РЕШЕНИЕ №38 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Избор на регистриран одитор, на основание чл. 146, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), за извършване на независим финансов одит в „МБАЛ –Луковит“ ЕООД за 2023г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 22

РЕШЕНИЕ №37 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Създаване на Наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 23

РЕШЕНИЕ №36 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2024-2025г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 26

РЕШЕНИЕ №35 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г.   Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2024г.-31.12.2024 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5/25.01.2024 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 01 февруари 2024 16

РЕШЕНИЕ №34 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/ 25.01.2024 г. Относно: Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 60

РЕШЕНИЕ №33 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.   Относно: Изменение на Решение № 18, взето с протокол № 3 от 14.12.2023 г. на Общински съвет – Луковит за даване на съгласие за предоставяне имоти-полски пътища, попадащи в масивите…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 54

РЕШЕНИЕ №32 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно:Предоставяне на земеделска земя за възстановяване на собственици

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 49

РЕШЕНИЕ №31 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Даване на съгласие за продължаване действието на стартиралата процедура съгласно условията на Решение №476/24.01.2023 на ОбС Луковит за учредяване право на строеж с една година…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 56

РЕШЕНИЕ №30 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. Относно: Заявление с вх.№02-4021 от 03.10.2023г. за разрешаване изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план/ПИПУП/-План за регулация ни застрояване/ПРЗ/ в обхват УПИ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

четвъртък, 04 януари 2024 94

РЕШЕНИЕ №29 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №4/28.12.2023 г.   ОТНОСНО: Приемане и одобряване за 2024 г. на: - план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата…

https://www.livechatalternative.com/