Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 673

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №27 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за обект частна общинска собственост - Изкуствена водна площ,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 706

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №26 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Програма за опазване на околната среда на община Луковит за 2015 – 2020 г.   На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА и в изпълнение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 697

   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №25 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Създаване на  Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“ и приемане правилник за дейността…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 666

  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №24 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: План - сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 734

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №23 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности   На основание…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 28 декември 2015 713

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ   РЕШЕНИЕ №22 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г. ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Луковит за 2014 г.   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публичните…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 621

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №21 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №2/30.11. 2015 г. Увеличаване на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит“ ЕООД, гр.Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 636

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №20 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община Луковит за разплащане на разходи по проект „Преустройство и оборудване…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 637

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №19 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Луковит към 01.12.2015 г. На основание чл. 21, ал.1 т.6  от ЗМСМА и чл.124 ал.2 от Закона за публичните финанси,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 638

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №18 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни работни заплати                      на кметовете…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 635

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №17 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне броя на кметските наместници на територията                      на  Община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 2/30.11. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 21 декември 2015 693

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №16 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №2/30.11. 2015 г. ОТНОСНО: Определяне на Комисия за осъществяване дейността на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания…

https://www.livechatalternative.com/