Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 609

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №64 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/29.02. 2016 г. Относно: Увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно лечение - Луковит ЕООД, гр. Луковит, чрез непарична /апортна/ вноска на всички придобити…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 597

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №63 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Отмяна на Решение №21 от 30.11.2015 г. на ОбС На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и предложение №ОбС-57/26.02.2016 г. на Кмета на Община Луковит, …

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 592

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №62 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 631

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №61 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Предоставяне за стопанисване и управление на недвижим имот – публична общинска собственост На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 708

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №60 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет На основание чл.11 ал.10  от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 631

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №59 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет На основание чл.11 ал.10  от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 646

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №58 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Отпускане на еднократна помощ на гражданин                 от община Луковит На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 727

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №57 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ ХІ, кв.22 по Регулационния и кадастрален план…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 588

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №56 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. Относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,    обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч На основание чл.21 ал.1…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 593

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №55 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №32/21.12.2015 Г. На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-03 от 08.01.2016г. на Областен…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 607

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №54 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г. ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №30/21.12.2015 Г.   На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-02 от 08.01.2016г.…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

четвъртък, 11 февруари 2016 604

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ     РЕШЕНИЕ №53 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.   ОТНОСНО: ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 Г.   На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и чл.16 ал.1 от Закона за младежта, Общински…

https://www.livechatalternative.com/