Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 590

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №76 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на  Общинския годишен план за младежта в изпълнение на закона за младежта – Община Луковит 2016 г. На основание чл.21…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 598

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №75 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Информация по Закона за енергията от възобновяеми източници На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.10 а.3 т.2  от Закона за енергията…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 568

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №74 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Луковит за 2016 г. На основание чл. 8, ал,…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 579

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №73 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Общински план за развитие 2014 – 2020 г. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.23 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 602

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №72 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Участие на община Луковит в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група /МИГ Луковит -Роман" за…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 574

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №71 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална гимназия по селско                стопанство – град Луковити право…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 674

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №70 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Определяне на числеността на персонала на услугата „Домашен социален патронаж“   На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА и Закона…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 658

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №69 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.ДЕРМАНЦИ   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 649

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №68 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 654

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №67 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват УПИ І, кв.12 по Регулационния и кадастрален план…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 665

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №66 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Даване на съгласие за отдаване на концесия на водни обекти, собственост на община Луковит На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.9 от…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 5/29.02. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

сряда, 16 март 2016 597

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №65 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №5/29.02. 2016 г. Относно: План за действие при терористична дейност На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и предложение №ОбС-57/26.02.2016 г. на Кмета на Община Луковит, …

https://www.livechatalternative.com/