Решения


ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 576

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №88 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Продажба на недвижим имот – находящ се в гр.Луковит На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36 и 41 от ЗОС, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС,  Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 615

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №87 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч изградена канализационна мрежа и рехабилитирана водопроводна мрежа в община…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 650

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №86 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническа инфраструктура - захранващ водопровод…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 675

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №85 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Годишен   финансов   отчет                           на „МБАЛ…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 643

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №84 ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит На основание чл.21, ал.2…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 687

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №83 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно: Изменение на Наредба за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени терени и зелени площи при извършване на строителни…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 7/21.04. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

петък, 29 април 2016 631

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №82 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №7/21.04. 2016 г. Относно:Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства от народните читалища за 2015 година На…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 609

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №81 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Актуализация на  Решение №15 от 30.11.2015 г. относно състава на местна наблюдателна комисия На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 595

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №80 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Света Параскева“, с.Дерманци, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 565

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №79 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Св.св.Кирил и Методий“, с.Торос, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 579

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №78 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение за безвъзмездно финансиране на  храм „Свети Архангел Михаил“, с.Ъглен, община Луковит…

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 6/31.03. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT

понеделник, 11 април 2016 582

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ РЕШЕНИЕ №77 ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №6/31.03. 2016 г. Относно: Изменение на Решение №64, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 година, относно увеличаване на капитала на Многопрофилна болница за активно…

https://www.livechatalternative.com/